Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
53 träffar, sida:  1 2 
Adlercreutz, Carl Johan, Statsråd, Politiker, Militär (1757 – 1815)

1. Carl Johan Adlercreutz, f. 27 apr. 1757 å Kiala i Borgå socken i Finland, d. 21 aug. 1815. Föräldrar: kornetten vid Nylands dragonregemente Tomas Adlercreutz och Hedvig Katarina Bartéels, dotter av regementsfältskären Frans Bartéels. Sekondkorpral vid finska lätta dragonkåren 17 okt. 1770; följde denna vid [a:20012:Sprengtporte...

Adlerfelt, Carl, Landshövding, Militär (1719 – 1769)

4. Carl Adlerfelt, den förres kusin, son till A 2, f. i apr. 1719 i Stockholm, d. 20 jan 1769. Student i Lund 4 okt. 1734; volontär vid fortifikationen s. å.; furir vid faderns regemente 1735; fänrik 23 juni 1736; löjtnant 10 juli 1740; kapten vid Hamiltons regemente 24 juli 1741; major därstädes 16 dec. 1746; överstelöjtnant vi...

Adlerfelt, Pehr, Diplomat, Landshövding, Riksråd, Militär (1680 – 1743)

2. Pehr Adlerfelt, den föregåendes bror, f. 4 juli 1680, d 27 juni 1743. Volontär vid livgardet 1700; sergeant s. å.; fänrik 18 jan. 1701; löjtnant 8 jan. 1703; kapten 17 juni 1708; överstelöjtnant vid Krassows dragoner 1710 (K. fullmakt 23 maj 1711); överste vid Närke-Värmlands regemente 27 sept. 1712 genom Magnus Stenbocks f...

Adlersparre, Georg, Skriftställare, Landshövding, Statsråd, Politiker, Militär (1760 – 1835)

2. Georg Adlersparre, den föregåendes broder, f. 28 mars 1760 å militiebostället Hovermo vid Storsjön i Jämtland, d 23 sept. 1835. Student i Uppsala 1774; volontär vid livregementet till häst 1 dec. 1775; kvartermästare 20 sept. 1776; kornett 10 sept. 1777; stabslöjtnant ;25 okt. 1782; löjtnant 28 maj 1783; ryttmästare i ...

Akrell, Carl Fredrik, Topograf, Militär (1779 – 1868)

2. Carl Fredrik Akrell, den föregåendes son, f. 13 jan. 1779 i Stockholm, d. 11 sept. 1868 därstädes. Åtnjöt enskild undervisning i hemmet, i sekreteraren. Grundelstjernas hem på Olhamra samt därpå ånyo i hemmet; studerade därjämte matematik för premiäringenjören Jonas Öfverbom; avlade lantmäte...

Aminoff, Johan Fredrik, Militär (1756 – 1842)

2. Johan Fredrik Aminoff, f. 21 jan. 1756 på Rilaks gård i Nyland, d 30 mars 1842. Föräldrar: ryttmästaren och livdrabanten Fredrik Aminoff och Maria Elisabet Rotkirch. Volontär vid Nylands dragoner 1763; page hos Adolf Fredrik 31 mars 1770 och hös Gustav III; sekundadjutant vid Lovisa Ulrikas regemente 25 sept. 1772; fänrik vid livgardet 3 mars 1773...

Anckarsvärd, Michaël (Cosswa), Landshövding, Lantmarskalk, Militär (1742 – 1838)

1. Michaël (Cosswa) Anckarsvärd, f. 9 mars 1742 på Högfors bruk i Karbennings socken, d 23 mars 1838 å Karlslund. Föräldrar: brukspatronen Johan Pettersson Cosswa och Katarina Lind. Student i Uppsala 25 maj 1752; volontär vid fortifikationen i Stockholm 13 mars 1759; underkonduktör 18 apr. s. å.; sergeant vid artilleriet i Pommern 26 juni ...

Armfeldt, Carl G, Militär (1666 – 1736)

1. Carl Gustaf Armfeldt, f. 9 nov. 1666, d 24 okt. 1736. Föräldrar: överstelöjtnanten Gustav Armfelt och Elisabet Brakel. Korpral vid Nylands kavalleri 1683; gick i fransk krigstjänst 1685, där han kvarstod i ungefär tolv år och befordrades till kapten; antogs av generalmajor Abraham Cronhjort till generaladjutant av kavalleriet vid armén i Ing...

Armfeldt, Carl Gustav, Militär (1724 – 1792)

3. Carl Gustav Armfeldt, den föregåendes brorson, f. 14 juli 1724, d 5 jan. 1792 å Malmö fästning. Föräldrar: kaptenen Gustav Armfelt och Anna Elisabet Wrangel. Korpral i Nylands infanteriregemente 1735; underofficer 1738; bevistade fälttågen i Finland 1741—42; fänrik med underofficers lön 19 aug. 1742 med tur frå...

Armfelt, Gustaf Mauritz, Diplomat, Teaterdirektör, Hovman, Militär (1757 – 1814)

4. Gustaf Mauritz Armfelt (det senare förnamnet ej givet i dopet utan upptaget av A. på grund av beundran för Morits av Sachsen), f. 31 mars 1757, d. 19 aug. 1814 på Tsaxskoje Selo vid Petersburg. Föräldrar: generalmajoren och landshövdingen friherre Magnus Vilhelm Armfelt och Maria Katarina Wen-nerstedt. Studerade vid Åbo universitet 1770–71;...

Balck, Viktor G, Idrottsledare, Militär (1844 – 1928)

Balck, Viktor Gustaf, f. 25 apr. 1844 i Karlskrona. Föräldrar: handlanden Anders Gustav Balck och Karolina Hagström. Ägnade sig först åt sjömansyrket; seglade på handelsfartyg 1856–58 och på örlogsfartyg 1859–60; kadett vid krigsskolan 4 mars 1861; utexaminerad 31 maj 1866; underlöjtnant vid Närkes regemente 19 juni s...

Bechstadius, Carl Nilsson, Präst, Militärhistoriker (1690 – 1739)

Carl Nilsson Bechstadius, f. 8 febr. 1690 i Kalmar, d 20 nov. 1739 i Vissefjärda. Föräldrar: kantorn vid Kalmar domkyrka Nils Bechstadius och Maria Törning. Insattes i stadsskolan i Kalmar 23 sept. 1699; student i Uppsala 17 maj 1706; disp. 10 juni 1713 (Fata philosophiæ naturalis, p. I; pres. J. Vallerius); stipendiarius Piperianus nov. 1712; disp. 19 maj 1716 (De ...

Bennedich, Carl, Arméofficer, Militärhistoriker (1880 – 1939)

Bennedich, Carl, f. 5 juni 1880 i Falkenberg. Föräldrar: byggmästaren Nils Peter Bengtsson och Lydia Johanna Lindstedt. Elev vid Halmstads h. allmänna läroverk 1892—97; åtnjöt undervisning i Göteborg; avlade mogenhetsexamen i Skara 2 juni 1899; kom i krigstjänst 8 juni s. å.; underlöjtnant i Hallands bataljon 16 dec. 1901 och i norra skånska infanteriregementet 15 apr. 1902; tjänstgörande vi...

Bennet, Wilhelm, Militär (1677 – 1740)

1. Wilhelm Bennet, f. enligt egen uppgift 1677 i Åbo län, d 18 nov. 1740 i Malmö. Föräldrar: majoren James Bennet och Kristina Kinnemond. Volontär vid garnisonsregementet i Riga 1693 och befordrades där till furir, förare och sergeant; kornett vid G. E. Albedyls dragonregemente 1700 (K. konfirmation 15 mars 1701); löjtnant 23 nov. 1701; regements...

Bergenstråhle, Johan, Militär (1756 – 1840)

1. Johan Bergenstråle, f. 13 maj 1756, d 7 mars 1840. Föräldrar: hovrättsrådet Rudman Bergenstråhle och Petronella Kristina Komelia Busch. Kadett vid artilleriet 1766; furir vid livgardet 12 okt. 1769; sergeant vid H. K. M:ts änkedrottningens livregemente med rustmästarlön 1 dec. 1772; fänrik 27 maj 1773; stabsfänrik 1774; löjtna...

Biörnberg, Carl, Politiker, Militär (1696 – 1775)

Biörnberg, Carl, f. 29 nov. 1696, d 17 okt. 1775 i Stockholm. Föräldrar: översten Karl Biörnberg och Katarina Elisabet Piper. Student i Uppsala 22 febr. 1710; volontär vid Kalmar regemente juni s. å.; kommenderad på örlogsflottan under transporterna till Pommern 1711; transporterad till livgardet s. å.; musketerare 12 sept. 1712; rustm&aum...

Björlin, J Gustaf, Författare, Arméofficer, Militärhistoriker (1845 – 1922)

Björlin, Johan Gustaf, f. 14 okt. 1845 i Åmål, d 13 juni 1922 i Stockholm. Föräldrar: järnkramhandlan-den Anders Petter Björlin och Hilda Johanna Lidström. Kadett å Karlberg 20 jan. 1862; avlade officersexamen 8 sept. 1865; underlöjtnant vid Västgöta-Dals regemente 19 sept. s. å.; genomgick krigshögskolan å Marie...

Boustedt, Bo I, Arméofficer, Militärhistoriker (1868 – 1939)

Boustedt, Bo Ivar, f. 28 aug. 1868 i Fuxerna församling. Föräldrar: kaptenen Axel Rudolf Boustedt och Amanda Karolina Bergius. Elev vid Göteborgs h. latinläroverk ht. 1882; avlade mogenhetsexamen därstädes 31 maj 1889; volontär vid Bohusläns regemente 22 juni s. å.; elev vid infanterivolontärskolan å Karlsborg aug. s. å.&mda...

Braunerhjelm, C Axel G, Kavalleriofficer, Militärhistoriker (1872 – 1943)

2. Carl Axel Georg Braunerhjelm, f. 8 febr. 1872 på Hjulsta i Enköpings-Näs församling. Föräldrar: överstelöjtnanten Karl Gustav Georg Braunerhielm och Adelaide Emilia Ebba Ulrika Sparre. Åtnjöt privat undervisning; elev vid Beskowska skolan ht. 1883—vt. 1888; studerade vid Philp och Hellgrens privata institut ht. 1888—1889; avlade mogenhetsexamen som privatist vid Nya elementarskolan i Stoc...

Brändström, P H Edvard, Diplomat, Militär (1850 – 1921)

3. Per Henrik Edvard Brändström, den föregåendes son, f. 15 aug. 1850 i Stockholm, d. 9 nov. 1921 därstädes. Kadett vid K. krigsskolan å Karlberg 16 mars 1869; avlade officersexamen därstädes 15 dec. 1871; underlöjtnant utan lön vid Närkes regemente 21 dec. s. å.; passerade graderna vid andra livgardet jan.— ...

Buddenbrock, von, Henrik Magnus, Militär (1685 – 1743)

Buddenbrock, Henrik Magnus von, f. 22 juli 1685 i Lifland, avrättad 16 juli 1743 i Stockholm. Föräldrar: översten Henrik Gotthard von Buddenbrock och Charlotta Cronman. Kom i svensk krigstjänst i Kurland 1702; tjänstgjorde i holländsk tjänst i Bfabant; kapten vid Smålands tremännings infanteriregemente 1706; gjorde tjänst i A. L. Lewenh...

Burmeister, Christoffer, Militär (– 1671)

Christoffer Burmeister, f. antagligen, omkr. 1600 i Estland eller på Ösel, d. efter 21 nov. 1671. Son till Antoni Burmeister. Gick i svensk krigstjänst 1613; ryttmästare vid kurländska kavalleriregementet; major vid överste Gustav Gustavssons (Vasaborg) lifländska kavalleriregemente febr. 1636; överstelöjtnant före mars 1641; övers...

Bäckström, Per Olof, Skriftställare, Journalist, Militärhistoriker, Ämbetsman (1806 – 1892)

1. Per Olof Bäckström, f. 21 dec. 1806 i Stockholm, d. 12 maj 1892 därstädes. Föräldrar: kryddkramhandlaren Olof Bäckström och Katarina Kristina Immerman. Åtnjöt undervisning dels enskilt, dels i privata skolor från 1812; elev vid Stockholms katedralskola (från 1821 gymnasium) 1820; student i Uppsala 8 okt. 1822; avlade kame...

Coyet, Gustaf Wilhelm, Militär (1678 – 1730)

3. Gustaf Wilhelm Coyet, den föregåendes son, f. 25 mars 1678 i Stockholm, d. 1730 på kastellet i Köpenhamn. Inskriven som student i Lund mellan 6 juli 1693 och 28 jan. 1694; auskultant i Wismarska tribunalet 1695; kapten vid Erik Sparres tyska infanteriregemente i Frankrike 1699; kapten vid överste Birckholtz' dragoner i Holstein 25 apr. 1700; kapten vid...

d'Albedyhll, Christer H., Landshövding, Militär (1679 – 1750)

1. Christer Henric d'Albedyhll, före upphöjandet i friherrligt stånd Albedyl, f. 19 apr. 1679 i Riga, d. 11 nov. 1750 på Odensfors i Vreta klosters församling. Föräldrar: generaladjutanten hos Karl XI, överstelöjtnanten lifländske lantmarskalken Otto Reinhold Albedyl och Hedvig Anna von Wulffen. Åtnjöt privat undervisning i ...

Danckwardt-Lillieström, Clas (Niklas), Landshövding, Militär (1613 – 1681)

Clas (Niklas) Danckwardt-Lillieström, f. 1613 i Örebro, d. 6 jan. 1681. Föräldrar: borgaren och smedsmästaren Mikael Danckwardt och Kerstin Jakobsdotter. Soldat vid armén i Preussen 1629; överstelöjtnant; var kommendant i Sagan 1640, i Neustadt från 1642; överste; adlad 18 aug. 1647; erhöll donation på gods 9 maj 1648; &oum...

De la Gardie, Jakob P., Riksråd, Militär (1583 – 1652)

3. Jakob Pontusson De la Gardie, den föregåendes broder, greve till Läckö, friherre till Ekholmen, herre till talrika egendomar i olika delar av riket (se nedan), f. 20 juni 1583 i Reval, d 12 aug. 1652 i Stockholm. Uppfostrades i Finland, vid Johan III: s hov och i Reval; förklarad varaktig av Karl IX 1600; var överste för ett regemente norrland...

De la Gardie, Axel Julius, Riksråd, Generalguvernör, Militär (1637 – 1710)

9. Axel Julius De la Gardie, broder till D. 4, 6, 7 och 8, greve till Läckö och Arensburg, friherre till Ekholmen, herre till Tullgarn, Dagö, Kida och Tarwast, f. 1637 (döpt 12 febr.) i Stockholm, d 17 maj 1710 därstädes. Student i Uppsala 18 maj 1647; bevistade riksdagarna 1654, 1655, 1660 (i Stockholm), 1664, 1668 och 16...

Derfflinger, Georg, Militär (1606 – 1695)

Derfflinger (Dörffling, Dörfflinger), Georg, tysk riksfriherre von D. 10 mars 1674, f. 10 mars 1606 i Neuhofen, Övre Österrike, d. 4 febr. 1695 i Gusow, Mark Brandenburg. Gick i svensk tjänst; kapten vid Jacob Duwalls värvade dragonreg. 1632; överstelöjtnant 1635; generaladjutant 1635; överste 1639; avsänd som underhandlare till Siebenbü...

Dernath, von, Gerhard (Gerhardsson), Politiker, Militär (1668 – 1740)

von Dernath, Gerhard (Gerhardsson), f. 1668 i Sachsen, d. 12 juli 1740. Föräldrar: fältmarskalklöjtnanten och överstefalkenermästaren i sachsisk tjänst, riksgreve Gerhard von Dernath (van der Nath) och överhovmästarinnan hos kurfurstinnan av Sachsen Christine Ahlefeldt. Gick i holstein-gottorpsk militärtjänst, blev 11 dec. 1695 över...

Drake, Carl Magnus, Militär (1668 – 1739)

6. Carl Magnus Drake, sonson till D. 2, f. 4 mars 1668 på Graby, Sunds sn (Ög.), d. 1739 på Svarttorp, Regna sn (Og.). Föräldrar: majoren Magnus Drake och Christina Kagg. Volontär vid Livgardet hösten 1686; musketerare 11 sept. 1686 och pikenerare i nov. s. å.; fänrik vid överste C. G. Erskeins värvade reg. 1688; deltog i de...

Dücker (Dücher), Carl Gustaf, Militär (1663 – 1732)

Dücker (Dücher), Carl Gustaf, f. 1663 i Livland, d. natten mellan 2 och 3 juli 1732 i Stockholm. Föräldrar: majoren Carl Fredrik Dricker och Anna Elisabeth Sass. Kadett vid Fürstenbergs reg. i fransk tjänst 1688; fänrik där s. å., löjtnant 1691, kapten aide-major 1695; generaladjutant i svensk tjänst 14 nov. 1700; överste för ...

Düring, von, Johan Christoffer, Politiker, Militär (1695 – 1759)

2. Johan Christoffer von Düring, den föregåendes broder, f. 22 juli 1693, 1694 el. 1695 i Horneburg, Bremen, d. 5 jan. 1759 i Stockholm. Kornett vid general Bauditz' holsteinska dragonreg. i Holland 1 dec. 1703 (tilltr. 1709); kapten vid generallöjtnant Barners reg. i holsteinsk tjänst 30 aug. 1710; överstelöjtnant i svensk tjänst vid O. v. ...

Edelsvärd, Adolf Wilhelm, Arkitekt, Militär (1824 – 1919)

2. Adolf Wilhelm Edelsvärd, den föregåendes son, f. 28 juni 1824 i Östersund, d. 15 okt. 1919 i Stockholm (Finska). Kadett vid Karlberg 17 april 1838; utex. 28 mars 1844; underlöjtnant vid Dalreg. 10 april s. å.; kommenderad officer vid Strömsholms kanalbyggnad s. å.; transporterad till Ingenjörkåren 18 aug. 1845; tjänstgjo...

Edelsvärd, Fredrik Wilhelm, Skriftställare, Kanalbyggare, Militär (1798 – 1858)

1. Fredrik Wilhelm Edelsvärd, f. 19 aug. 1798 på Pardala, Sulkava sn (Kymmenegårds län), d. 17 april 1858 på Maaskola vid Viborg, Finland. Föräldrar: landshövdingen Adolf (Meinander, adl.) Edelsvärd och friherrinnan Sophia Magdalena Carpelan. Överflyttade från kadettskolan i Hapaniemi till Karlberg och blev kadett där ...

Hammar, Josef, Läkare (militärläkare) (1868 – 1927)

2 Hammar, Josef, kusin till H 1, f 15 nov 1868 i Hälsingborg, d 4 aug 1927 i Bouzaréa, Algeriet (enl db för Ystad). Föräldrar: kh FD August H o Elin Jakobina Juliana Ask. Mogenhetsex i Kristianstad 31 maj 86, inskr vid LU 86, med fil ex där 14 sept 88, MK vid Karol inst 14 febr 93, ML vid LU 15 sept 98, leg läk 23 sept 98, fältläk...

Hammarskiöld, P A Ludvig R, Artilleriofficer, Militärhistoriker (1869 – 1958)

7 Hammarskiöld, Per Adolf Ludvig Regnell, brorsons son till H 2, f 26 juni 1869 på Sippersta, Dingtuna (Vm), d 4 juli 1958 i Sthlm (Engelbr). Föräldrar: majoren Per Theodor H o Sofia Gustafva Regnell. Mogenhetsex vid Västerås h a l 24 maj 87, underlöjtn vid Svea art:reg 8 nov 89, löjtn där 13 sept 94, genomgick artilleri- o ingenjö...

Holm, C Torsten, Arméofficer, Militärhistoriker (1887 – 1963)

Holm, Carl Torsten, f 7 april 1887 i Västerås, d 18 sept 1963 i Uppsala. Föräldrar: bankdir Carl Gustaf Albert H o Selma Johansson. Mogenhetsex i Västerås 10 juni 05, underlöjtn vid Västmanlands reg 21 dec 07, löjtn där 9 juni 11, genomgick krigshögskolan 18 okt 16—28 juli 18, aspirant vid generalstaben 15 april 19—14 okt 2...

Klercker, af, Carl Nathanael, Kartograf, Militär (1734 – 1817)

1 af Klercker, Carl Nathanael (före adl Klerck), f 1 nov 1734 i Kågeröd, Malm, d 18 april 1817 i Sthlm, Jak. Föräldrar: prosten Petrus Reinhold Klerck o Anna Maria Grund. Inskr vid LU 25 juli 48, volontär vid fortifik 2 sept 51, konduktör där 19 okt 57, adjutant hos Augustin Ehrensvärd 1 april 59, löjtn vid arméns flotta 10 nov 61, ka...

Ljunggren, Carl Johan, Tecknare, Arméofficer, Militärhistoriker (1790 – 1852)

Ljunggren, Carl Johan (i fdb Johan Carl), f 2 maj 1790 i Vadstena, d 28 aug 1852 i Västerås. Föräldrar: kommerserådet Jonas Jacob L o Margareta Christina Sjöberg. Anmäld som elev vid målar- o bildhuggarakad:s skolor sept 01–sept 02, volontär (sergeant) vid fortifikationskåren 15 nov 05, undergick den mindre ex i ingenjö...

Löfgren, G Albert, Tonsättare, Klarinettist, Militärmusiker (1872 – 1930)

Löfgren, Gustaf Albert, f 21 sept 1872 i Hasslösa, Skar, d 4 jan 1930 i Eggby, Skar. Föräldrar: torparen Lars Peter Andersson Gren o Anna Christina Jansdtr. Trumslagare vid Västgöta reg 24 febr 83, korpral 19 juli 90, sergeant där 26 jan 92, tillhörde Hjalmar Meissners orkester i Sthlm 92–95, elev vid musikkonservatoriet där jan 93, ex f&oum...

Mankell, Julius, Arméofficer, Militärhistoriker, Riksdagsman (1828 – 1897)

3 Mankell, Julius, son till M 1, f 8 juni 1828 i Sthlm, Klara, d 23 febr 1897 där, Jak o Joh. Studentex vid UU ht 47, sergeant vid Svea artillerireg 20 dec 47, transport till Göta artillerireg 8 juni 49, underlöjtn där 18 jan 50, avsked 21 nov 50 men kvarstod som underlöjtn i armén, underlöjtn vid Värmlands reg 11 dec 52, löjtn 5 juli 5...

Marcks von Würtenberg, Gotthard Wilhelm, Militär (1688 – 1778)

1 Marcks von Wurtenberg, Gotthard Wilhelm, före adl Marcks, f 4 maj 1688 i Riga (hfl för Lerbo, Söd; trol egen uppg i Stiernman, Suecia illustris, X 18, UUB), d 17 febr 1778 i Lerbo. Föräldrar: fortifikationskassören Johann Marcks o Anna Margaretha v Rehausen. Studier vid univ i Pernau, konduktör vid fortifikationen i Livland jan 03, i uti krigstj&...

Meyerfeldt, Johan August, Militär (1725 – 1800)

2 Meyerfeldt, Johan August, son till M 1, f 4 maj 1725 i Stralsund, S:t Nikolai, d 21 april 1800 i Sthlm, Klara. Förare vid greve Dohnas reg i Stralsund 4 maj 37, kammarherre 6 juni 39, kapten vid drottningens livreg 13 juni 44, deltog i riksdagarna 51/52, 55/56, 65/66 (led av SU), 69/70, 71/72, 78/79 o 86, major vid Cronhjortska reg 18 dec 51, chef för första tyska g...

Munthe, C L Arnold, Sjöofficer, Militärhistoriker (1856 – 1926)

5 Munthe, Carl Ludvig Arnold, bror till M 4, f 10 jan 1856 i Oskarshamn, d 9 dec 1926 i Sthlm, Skeppsh. Elev vid sjökrigsskolan 29 sept 69, sjöofficersex där 11 okt 76, underlöjtn vid flottan 23 okt 76, placerad på örlogsstationen i Karlskrona 23 okt 76—18 maj 79 o 1 okt 89-30 sept 92, i Sthlm 19 maj 79-30 sept 89 o 1 okt 92—jan 14, tjän...

Nettelblad, P Anton V, Läkare (militärläkare) (1852 – 1942)

Nettelblad, Per Anton Viktor, f 15 sept 1852 i Sthlm, Ad Fredr, d 29 nov 1942 där, Hedv El. Föräldrar: sjökaptenen Pehr Fredrik N o Hedvig Charlotta Holmström. Mogenhetsex vid Sthlms gymn 18 maj 70, inskr vid UU ht 70, med fil ex där 15 sept 71, underläk vid Allm garnisonssjukh 1 april 72–mars 73, stipendiat i fältläkarkåren 31 mars 73...

Petri, Gustaf V, Arméofficer, Militärhistoriker (1885 – 1964)

Petri, Gustaf Vilhelm, f 5 jan 1885 i Linköping, d 2 sept 1964 i Täby, Sth. Föräldrar: konsistorienotarien Herman August P o Andrietta Maria Christina Linder. Mogenhetsex vid H a l i Linköping vt 03, volontär vid Andra Göta art:reg 1 juni 03, vid Första livgrenadjärreg 04, officersex vid Krigsskolan 29 nov 05, underlöjtn vid För...

Rydberg, Sam H, Tonsättare, Militärmusiker (1885 – 1956)

Rydberg, Sam Hjalmar, f 27 okt 1885 i Nyköping, Östra förs, d 25 mars 1956 i Sthlm, Kat. Föräldrar: typografen Wilhelm Hjalmar R o Alina Fredrika Rundquist. Musikelev (trumslagare) vid Södermanlands reg 1 maj 99, trumpetare (musikdistinktionskorpral) vid Svea ingenjörkår 06, trumpetare i Sthlms konsertfören, på Oscarsteatern, Folkteatern o ...

Sparre, Carl, Riksråd, Ämbetsman, Militär (1723 – 1791)

5 Sparre, Carl, halvbrors son till S 4, dp 6 dec 1723 i Sthlm, Svea livg:s grenadjärbataljons förs, d 20 juni 1791 där, Nik. Föräldrar: generallöjtnanten o landshövdingen frih Fredric Henric S (s 709) o Virginia Christina Lilliehök. Volontär vid Livg 39, auskultant i Svea hovrätt o i rådhus- o kämnärsrätterna i S...

53 träffar, sida:  1 2 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se