Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
86 träffar, sida:  1 2 
Anderson, Sven, Skulptör (1846 – 1920)

Anderson, Sven, f. 24 aug. 1846 i Gnosjö församling. Föräldrar: lantbrukaren Anders Danielsson och Kajsa Arvedsdotter. Studerade 1868 vid tekniska skolan i Stockholm, huvudsakligen skulptur och gravyrkonst, vid konstakademins principskola 1869–72 samt vid dess antikskola 1872–76; arbetade även sistnämnda tid å bildhuggaren [a:11526:Fritjof Kjel...

Andreas, Skulptör (1100-talet – 1100)

Andreas, stenmästare, verksam i slutet av 1100-talet.

Arnbjörn, Skulptör (– levde på 1200)

Arnbjörn (Arinbiorn), senare hälften av 1200-talet, är en av de få svenska medeltidskonstnärer, vilka genom signering av något arbete meddelat sitt namn till eftervärlden. På en dopfunt från Burseryd, Västbo härad, Småland, nu i statens historiska museum, står i runor följande inskrift: »Arinbiorn görthe m...

Benedicks-Bruce, Carolina M, Skulptör (1856 – 1935)

3. Carolina Maria Benedicks-Bruce, den föregåendes syster, f. 28 okt. 1856 i Stockholm. Elev vid konstakademien 20 aug. 1881–vt. 1885; studerade därefter i Paris för A. Falguière.

Gift 5 dec. 1888 med målaren William Blair Bruce från Kanada, f. 8 okt. 1859, d 17 nov. 1906.

Berg, F Oscar T, Skulptör (1839 – 1914)

Berg, Frans Oscar Theodor, f. 10 jan. 1839 i Stockholm, d 18 dec. 1914 i Råsunda. Föräldrar: handlanden Johan Fredrik Berg och Sara Sofia Sjögren. Elev vid Konstakademien 20 apr. 1858; erhöll K. medaljen 1869; fortsatte sina konststudier i Rom: Återvände till Sverige 1878; överflyttade till London; bosatte sig ånyo i Stockholm 1888.

Gift 16 maj 1876 med Märta Maria Augusta Montgomery,...

Bernt van Münster, Skulptör (1500-tal – 0)

Bernt van Münster härstammade, som namnet anger, från staden Münster i Westfalen. I likhet med så många andra utländska konstnärer och konsthantverkare inkom han i Sverige under Johan III: s tid och anställdes där vid Vadstena slott under det långsamma slottsbyggets senare skede. När han anlände, var Arent de Roy ...

Bertil målare, Målare, Skulptör (– levde på 1400)

Bertil målare var verksam i Stockholm på 1470- och 1480-talen, troligen både som målare och bildsnidare. I stadens tänkeböcker möter han ofta såsom edgärdsman och torde även ha drivit köpenskap, åtminstone med järn. Emellertid är det möjligt, att hans tidigare verksamhet varit förlagd annorstädes. &Aum...

Blomberg, E E Sigrid C, Skulptör (1863 – 1941)

Blomberg, Emma Emilia Sigrid Charlotte, f. 17 okt. 1863 i Fliseryd. Föräldrar: lantbrukaren Alfred Blomberg och Charlotte Lundqvist. Genomgick Nisbethska flickskolan i Kalmar; elev vid tekniska skolan i Stockholm hösten 1888 och vid konstakademien 31 aug. 1889−31 maj 1898; idkade tillika studier i Tyskland, huvudsakligen i Dresden under sammanlagt tre &a...

Blume, Heinrich, Skulptör (– 1648)

Heinrich Blume, f. i Bremen, d juli 1648 i Stockholm. Bild- och stenhuggare. B:s hustru tillhörde släkten Bolte och var från Kolberg.

Botvid, Skulptör (– levde på 1200)

Botvid kallas en gotländsk »stenmästare», verksam i mitten av 1200-talet, vilken är känd genom en runinskrift på Hellvi kyrkas portal, lydande: lafranz botuiðar sun maistera gerði kirkiu þisa: af yskilaim.

Bouchardon, Jacques-Philippe, Skulptör (1711 – 1753)

Bouchardon, Jacques-Philippe, f. 1 maj 1711 i Chaumont (dép. Haute-Marne) i Frankrike, d 19 dec. 1753 i Stockholm. Föräldrar: bildhuggaren och arkitekten Jean-Baptiste Bouchardon och Anne Chéré. Utbildade sig några år i faderns verkstad; ägnade sig åt militäryrket under åren 1730−35; studerade i brodern Edme Bouchard...

Boy, Willem, Arkitekt, Skulptör (– 1592)

Boy, Willem, f. antagligen, omkr. 1520 i Mecheln, d 1592 (antagligen mellan 19 apr. och 29 nov.). Konterfejare vid Gustav Vasas hov 1558 och sedermera hos Erik XIV; kallas i Stockholms slotts räkenskaper 11 nov. 1560 »bildemästare» (bildhuggare); vistades i Antwerpen för utförande av Gustav Vasas epitafium och andra uppdrag 1562—juli 1565 och 1566—68; hovkonterfejare hos Johan III 28 febr. 1...

Brambeck, A Edvard, Skulptör, Ornamentbildhuggare (1843 – 1919)

Brambeck, Axel Edvard, f. 22 sept. 1843 i Hälsingborg, d 29 sept. 1919 i Fjälkinge. Föräldrar: apotekaren Lars Fredrik Brambeck och Louise Fredrique Tullgren. Flyttade till Kristianstad 1852; snickarlärling därstädes samt i Skepparslöv 1860; flyttade till Stockholm 22 maj 1863; elev hos ornamentsbildhuggaren H. Nerpin i Stockholm s. å.; elev p&ar...

Buck, Skulptör (– levde på 1700)

B u c k, (B u k h, B u k h e r) kallas en till sina levnadsomständigheter okänd bildhuggare, som arbetade tillsammans med Burchardt Precht vid utsmyckningen av Storkyrkans i Stockholm läktare, både norra och södra, 1702—05. Möjligen är han Prechts lärjunge ehuru han ej upptages i förteckningen över dennes personal. Vid arbetet å Storkyrkans läktare syn...

Byström, Johan Niclas, Skulptör (1783 – 1848)

Byström, Johan Niclas, f. 18 dec. 1783 i Filipstad, d. 13 mars 1848 i Rom. Föräldrar: rådmannen och handlanden Jan Byström och Greta Nilsdotter. Handelsbiträde i Filipstad; elev vid Konstakademien 1803; erhöll stora guldmedaljen 1807 och resestipendium 20 sept. 1809; avreste till Italien juni 1810 och var sedan merendels bosatt därstädes, tidvis i Rom, tidvis i Carrara; K. staty- bildhuggare...

Börjeson, J L H John, Skulptör (1835 – 1910)

1. Johan (John) Laurentius Helenus Börjeson, f. 30 dec. 1835 i Tölö socken, d. 29 jan. 1910 i Storängen, Nacka socken. Föräldrar: v. pastorn Laurentius Börjeson och Britta Helena Graff. Åtnjöt skolundervisning; tillbragte två år till sjöss; arbetade i skrädderilära i Göteborg; biträde i broderns, Josef B&...

Cainberg, Erik, Skulptör (1771 – 1816)

Cainberg, Erik, f. 4 sept. 1771 på Kaino i Nedervetils socken i Österbotten, d. 31 mars 1816 i Åbo. Föräldrar: bondemågen Erik Mattsson och Anna Eriksdotter. Elev vid K. konstakademien 1793—97; erhöll akademiens andra medalj 24 jan. 1795, dess första medalj 26 jan. 1796, dess första medalj för egna kompositioner i modellering 24 jan. 1797 samt dess guldjeton 24 jan. 1798; stipendiat i R...

Cantzler, Axel Leopold, Skulptör, Konstnär (1832 – 1875)

3. Axel Leopold Cantzler, den föregåendes broder, f. 19 juni 1832 i Stockholm, d. 30 juni 1875 därstädes. Studerade vid Konstakademien 13 okt. 1851—1853 samt sedermera i München och Italien; deltog i Konstakademiens tävlingar 1857 och 1859; erhöll K. medaljen 1859. Var från 1866 verksam som konstnär i Sverige. AgréFrK...

Carlson, F W Alexander, Skulptör (1846 – 1878)

Carlson, Fredrik Wilhelm Alexander, f. 18 apr. 1846 i Stockholm, d. 13 nov. 1878 i Rom. Föräldrar: snickarmästaren Karl Vilhelm Carlson och Klara Teodora Sandberg. Enligt uppgift elev vid A. Selinders barnteater 1863; elev vid Konstakademien 18 febr. 1865—vt. 1871; tillika elev hos J. P. Molin; företog med understöd en studieresa till Rom 1872; be...

Chauveau, René, Skulptör (1663 – 1722)
René Chauveau, f. 1 apr. 1663 i Paris, d 6 juli 1722 därstädes. Föräldrar: kopparstickaren Francois Chauveau ock Marguerite Roger. Erhöll undervisning av skulptörerna Ph. Caffieri och F. Girardon; verkade som skulptör från slutet av 1680-talet; sculptenr des bâtiments du roi; föreståndare för skulpturateljén vid statsfabriken Les Gobelins i Paris; anställd i svensk tjänst 1693 (erhöll permissio...
Claszon (Clasz) van Haarlem, Aris, Skulptör (1600-talet – 1600)
Aris Claszon (Clasz) van Haarlem kallas en holländsk bildhuggare, som var verksam i Sverige under förra hälften av 1600-talet.

Med ingången av detta århundrade förändrar konsten i Sverige karaktär. Dels sjunker kvaliteten betydligt för att först så småningom under Gustav Adolfstiden höjas igen, dels tagas förebilder och konstnärer nu mera konsekvent från Holland. Bland de senare märkes d...
Cousin, Charles-Guillaume, Skulptör (1707 – 1783)
Cousin, Charles-Guillaume, f. 1 apr. 1707 i Pont-Audemer (Normandie), d 19 juli 1783 därstädes. Föräldrar: Guillaume Cousin och Marguerite Legemble. Utbildades till skulptör hos bröderna N. och G. Coustou i Paris; verkade i Lyon 1728 —31; engagerades för tre år av Sveriges minister friherre N. P. von Gedda för slottsbygget i Stockholm 22 mars 1737; återkom efter ett kort besök i Paris till Sver...
Dieussart, Jean Baptista, Skulptör (1600-talet – 1600)

Dieussart, Jean Baptista, födelse- och dödsår okända. Troligen son av den vallonske bildhuggaren Francois D. från Arquinghem i Hainaut, verksam bl. a. i Rom, Haag, Köpenhamn, Berlin, Bryssel och London, samt broder till Charles Philippe D., arkitekt och bildhuggare, verksam bl. a. i Gustrow, Hamburg, Köpenhamn, Berlin och Bayreuth.

D. var gift, men hustruns namn är ej känt; hon dog ju...

Dyfverman, Carl Johan, Skulptör (1844 – 1892)

Dyfverman, Carl Johan, f. 18 febr. 1844 i Morlanda sn (Göt. o. B.), d. 10 jan. 1892 i Stockholm. Föräldrar: jord- och fiskearrendatorn Carl Magnus Dyfverman och Maria Elisabeth Johansdotter. Sjöman 1859; i snickarlära i Göteborg 1867; anställd hos ornamentsbildhuggaren H. Nerpin i Stockholm 1871; elev vid Tekniska skolan och Akademien för de fria konst...

Döteber, Christian Julius, Arkitekt, Skulptör (– 1675)

Döteber, Christian Julius, f. i Leipzig, d. sannolikt omkr. 1675. Fader: bildhuggaren och arkitekten Frantz Julius Döteber. Fadern, vars namn bl. a. är knutet vid några ståtliga arbeten i Tyskland, nämligen graven över hertigliga geheimerådet Daniel ven Behr samt gravkapellet över hertig Friedrich Adolph (1643), båda i domen i Doberan, har vidare tillskrivits en dopfunt samt det Leicherska e...

Ebbe, Axel Emil, Skulptör, Poet, Bildkonstnär (1868 – 1941)

Ebbe, Axel Emil, f. 27 mars 1868 i Hököpinge sn (Malm.), d. 28 sept. 1941 där. Föräldrar: lantbrukaren Anders Johan Andersson och Maria Benedikta Mathiasson. Mogenhetsex. vid Malmö h. allm. läroverk 31 maj 1888; studerade estetik och språk i Lund; erhöll samtidigt härmed undervisning i målning av Fredrik Krebs och stod i nära kont...

Edler, Johannes (Johan), Skulptör (1734 – 1797)

Edler, Johannes (Johan), f. 1 nov. 1734 i Västanede, Fors' sn (Jämtl.), d. 1 jan. 1797 i Änge by, Lockne sn (Jämtl.). Föräldrar: bonden Olof Ersson och Brita Persdotter. Verksam som konstsnickare och bildhuggare i Jämtlands och Västernorrlands län.

G. 27 dec. 1761 i Sundsjö sn (Jämtl.) m. Kerstin Jonsdotter Hurtig, f. 4 juni 1740 ...

Edström, Per David Emanuel, Skriftställare, Skulptör (1873 – 1938)

Edström, Pehr David Emanuel, f. 27 mars 1873 på Dalsheda vid Vetlanda, d. 13 aug. 1938 i Los Angeles, Calif., U.S. A. Föräldrar: skräddaren och anstaltsföreståndaren, sedermera frikyrkopredikanten Jonas Peter Edström och Charlotta Carolina Gustafsson. Studerade vid Tekniska skolan i Stockholm nov. 1891; elev vid Konsthögskolan hösten 1896&n...

Elison, Albin, Möbelsnickare, Skulptör (1881 – 1947)

Elison, Albin, f. 14 sept. 1881 i Visnums sn (Värml.), d. 20 april 1947 i Stockholm (Sofia). Föräldrar: snickaren Viktor Elias Johansson och Christina Charlotta Jernberg. Elev i aftonskolan vid Tekniska skolan i Örebro 1900–02, i aftonskolan vid Tekniska skolan i Stockholm 1902–03; avgångsex. som bildhuggare från högre konstindustriella skolan...

Elmqvist, Carl Hugo Magnus, Skulptör, Konstgjutare (1862 – 1930)

Elmqvist, Carl Hugo Magnus, f. 13 okt. 1862 i Karlshamn, d. 24 febr. 1930 i Stockholm (Ad. Fredr.). Föräldrar: snickaren Gustaf Elmqvist och Ida Nathalia Hellström. Arbetade på sin fars snickarverkstad 1874–80; ornaments- och dekorationsbildhuggare i Stockholm 1881–88; elev vid Tekniska skolan i Stockholm i ornament- och figurmodellering samt konsthistoria 23...

Ericsson, Johannes (Johan) Edvard, Skulptör, Medaljgravör (1836 – 1871)

Ericsson, Johannes (Johan) Edvard, f. 23 juli 1836 i Göteborg (Garnisonsförsaml.), d. 5 juli 1871 i Stockholm (Hedv. El.). Föräldrar: sjöartilleristen och tobaksarbetaren Johannes Ericsson Storm och Inga Svensdotter. Elev vid Akademien för de fria konsterna i Stockholm 30 aug. 1856–1860 och 1862–63; erhöll den Ribbingska medaljen 1857, lovo...

Eriksson, Christian, Skulptör (1858 – 1935)

Christian Eriksson, f. 30 juni 1858 i Haget, Arvika sn (Värml.), d. 6 nov. 1935 i Stockholm (Maria). Föräldrar: hemmansägaren och bysnickaren Erik Olsson och Stina Olsdotter. Yrkesutbildning i faderns snickarverkstad; elev vid ornamentbildhuggare Jörlings verkstad i Stockholm 1875–77, var samtidigt elev på Tekniska skolans afton- och sö...

Fagerberg, Carl Wilhelm, Skulptör (1878 – 1948)

Fagerberg, Carl Wilhelm, f. 3 nov. 1878 i Dalarö sn (Sth.), d. 23 april 1948 i Stockholm (Maria). Föräldrar: bygg- och snickarmästaren Johannes Fagerberg och Sofia Sandberg. Studier vid Tekniska skolan i Stockholm, elev vid Akademien för de fria konsterna aug. 1902–05; konststudier i Tyskland, Frankrike, Ryssland och Italien som Jenny-Lind-stipendiat 1906

Fallstedt, Ingel, Skulptör (1848 – 1899)

Ingel Fallstedt, f. 20 okt. 1848 i Stockholm (Klara), d. 13 maj 1899 i Köpenhamn. Föräldrar: kamreraren i Riksbanken Hampus Ludvig Fallstedt och Maria Charlotta Wallander. Elev vid Nya elementarskolan i Stockholm 1860–66; lantbrukselev på Risberga (Sth.) 1866–67; elev på Åkerö (Söd.); elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1867 och ...

Fleming, Hans, Arkitekt, Skulptör (– 1623)

Fleming, Hans, trol f i Namur, Nederländerna, d 1623. Moder: Katherine Hansdtr. Verksam som stenhuggare i Lübeck på 1560-talets slut, byggm o arkitekt i sv tjänst från 1580-talet, på Stegeborgs o Norrköpings slott 1583, på Vadstena slott 11 aug 1590, på Jönköpingshus, Vadstena, Älvsborg, Gullberg, Nya Lödöse o de...

Fogelberg, Bengt E, Skulptör (1786 – 1854)

Fogelberg, Bengt Erland, f 8 aug 1786 i Gbg (Domk), d 22 dec 1854 i Trieste. Föräldrar : gälbgjutarmästaren Erland F o Margareta Maria Lind. Gälbgjutarlärling i Gbg, lärling hos hovciselör F Rung i Sthlm 1804, gesäll hos denne 1806, agré vid FrKA 24 jan 1812, FrKA:s resestipend 10 aug 1819, studerade i Paris 1820–21, bosatt i Rom...

Fornander, Anders, Målare, Skulptör, Uppfinnare (1820 – 1903)

Fornander, Anders (dp Andreas, skrev själv alltid Anders), f 12 dec 1820 i Hulterstads sn (Kalm), d 4 nov 1903 i Sthlm (Ad Fredr). Föräldrar: bonden, sedermera matrosen Jöns Larsson (i sin bouppteckn kallad F) o Katarina Jonsdtr (litteraturuppg, att hans far var den till den kända släkten F hörande kaptenlöjtnanten Olov F stämmer ej med kyrkb...

Forsslund, Jonas, Skulptör, Porträttmålare (1754 – 1809)

Forsslund, Jonas, f 19 nov 1754 i Utanede, Fors (Jämtl), d 9 mars 1809 i Sthlm (Jak). Föräldrar: bonden Jon Jonsson o Margeta Månsdtr. Uppges ha gått i skola i Sundsvall, dräng hos handl K G Lindskog i Uppsala åtminstone från 1772, elev vid K målar- o bildhuggareakad 1776, agreé där 6 juli 1790, tilldelades genom k brev 9 maj...

Fouquet, Bernard, Skulptör (– efter 1711)

Fouquet, Bernard, f ca 1640, d efter 1711. Fransk skulptör, vars hela kända verksamhet var förlagd till Sverige 1696–1706 ooh 1707–11.

Friberg, Charles W, Målare, Skulptör (1868 – 1953)

Friberg, Charles Wilhelm, f 15 april 1868 i Malmö (Caroli), d 17 mars 1953 i Ununge (Sth). Föräldrar: bildhuggaren Johan August F o Maria Fredrika Vilhelmina Tank. Elev vid Slöjdfören:s skola i Gbg, vid FrKA 30 aug 1886, studier i Paris 1890–95, bosatt i USA 1895–1904, i Paris 1904–05, i Sverige från 1905. – RVO 1909. – Ogift....

Fridman, Sigrid C S, Skulptör (1879 – 1963)

Fridman, Sigrid Carolina Sofia, f 23 nov 1879 i Haparanda, d 8 jan 1963 i Sthlm (Kungsh). Föräldrar: jägmästaren Karl Gustaf F o Mathilda Kristina Bruhn. Genomgick J Arvedsons gymnastiska inst i Sthlm, sjukgymnast i Löndon, konststudier i Paris för E A Bourdelle på Académie de la Grande Chaumière 1912–14 o 1916, företog ett fl...

Frisendahl, L Carl O, Målare, Skulptör (1886 – 1948)

Frisendahl, Lennart Carl Ossian, f 14 aug 1886 i Ådals-Liden (Vnl), d 18 mars 1948 i Sierre, Schweiz. Föräldrar: prosten Victor Bernhard F o Lydia Wilhelmina Lindahl. Studier vid lärov i Härnösand 1900–04, reste till Paris 1906, konststudier där bl a vid Académie Colarossi, verkade som konstnär i Paris till sin död med...

Gehlin, J E Hugo, Målare, Grafiker, Skulptör, Glaskonstnär (1889 – 1953)

Gehlin, John Erik Hugo, f 8 sept 1889 i Norrköping, d 23 dec 1953 i Hälsingborg. Föräldrar: disponenten John Edvard G o Johanna Sofia Malmgren. Byggn:ing vid Norrköpings tekn elementarskola 1909, arbetade på arkitektkontor 1909–11, genomgick Tekn skolan i Sthlm 1911–14, teckn:lär:ex där 30 maj 1914, konststudier i Köpenhamn 1915&...

Göthe, E Gustaf, Skulptör (1779 – 1838)

Göthe, Eric Gustaf, f 26 juli 1779 i Sthlm (Maria), d 26 nov 1838 där (Hedv El). Föräldrar: slottsstenhuggaren Johan Adolph G o Christina Lovisa Blom. Inskr vid FrKA 94, agré där 03, k statybildhuggare 28 febr 12, v prof vid FrKA 25 febr 15, prof där 26 maj 27. — LFrKA 12.

G 1) 13 dec 17 i Sthlm (Nik) m Anna Elisabeth (Lisen) Fris, f 22 jan 80 där, d 20 april 33 där (Hedv El), tid...

Hasselberg, Petter (Per), Skulptör (1850 – 1894)

Hasselberg, Petter (Per), f 1 jan 1850 i Hasselstad, Ronneby landsförs (Blek), d 24 juli 1894 i Sthlm (Hedv El). Föräldrar: bonden o brobyggaren Åke Andersson o Ingeborg Svensdtr. Timmermanselev i Hasselstad 62–66, snickarlärling i Karlshamn 66–69, deltog i Hantverksfören:s ritskolas kvällskurser där, snickargesäll 69, arbetade h...

Henne, Jost, Skulptör (– 1644)

Henne, Jost, möjl från Hennen i Westfalen, var d 8 april 1644, begr i Sthlm (Jak). Kontrakt som Maria Eleonoras byggmästare 17 juni 34, ålderman i sten- o bildhuggarämbetet i Sthlm 40.

G m Elisabeth (Elsa) Heidenreiters, begr 27 okt 51 i Sthlm (Ty), omg 45 m stenhuggarmästaren Johan Wendel Stamm.

Henning, Gerhard H, Skulptör (1880 – 1967)

Henning, Gerhard Henning, f 27 maj 1880 i Sthlm (Kungsh), d 16 sept 1967 i Hellerup. Foraeldre: skrædder August Henning Nilsson og Alma Sophia Göthberg. Elev ved Teknisk Skole i Kbhvn 92—94, malerl

Hjorth, Bror L, Målare, Tecknare, Skulptör (1894 – 1968)

Hjorth, Bror Leonard, f 22 april 1894 i Älvkarleby, Upps, d 21 maj 1968 i Uppsala. Föräldrar: kronoskogvaktaren Emil Gottfrid Johanzon o Charlotta Johansdtr. Studentex i Uppsala 14, elev vid C Althins o G Hallströms målarskolor i Sthlm hösten 14, extraelev i skulptur hos Utzon Frank på Kunstakademiet i Khvn från hösten 19, elev i skulptur hos A...

Jern, Knut P, Skulptör (1885 – 1948)

Jern, Knut Peter, f 11 febr 1885 i Hallingeberg, Kalm, d 8 sept 1948 i Sthlm, S:t Göran. Föräldrar: stadsmäklaren dir Svante Gustaf J o Ottilia Charlotta Wærnmark. Studier vid Tekn skolan, Sthlm, 01—03...

Johannesson, J Oscar, Skulptör (1883 – 1963)

Johannesson, Johan Oscar, f 27 febr 1883 i Pjätteryd, Kron, d 15 mars 1963 i Sthlm, Hedv EL Föräldrar: skräddaren Johannes Gudmundsson o Kristina Bengtsdtr. Studier vid Berlins Kunstgewerbeschule i Charlottenburg 08–10, vid Académie Colarossi i Paris 10–13, vid Académie der bildenden Kunste i München 15–18, egen ateljé inom...

86 träffar, sida:  1 2 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se