Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 
 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
20 träffar, sida:  1 
Arnell, Lars, Översättare, Landshövding, Statssekreterare (1781 – 1856)

3. Lars Arnell, f. 13 jan. 1781 i Stockholm, d 6 sept. 1856 i Åbo. Föräldrar: majoren Lars Arnell och Sofia Elisabet von Rosen. Volontär vid Smålands dragoner 1790; sergeant vid artilleriet 28 febr. 1794; underlöjtnant och sekondadjutant vid Vendes artilleri 8 sept. s. å.; löjtnant 29 dec. 1804; tjänstgjorde som informationsofficer 1805–07; deltog i fälttågen i Pommern 1807 som stabsadjutant...

Banér, Karl, Diplomat, Guvernör, Statssekreterare (1598 – 1632)

11. Karl Baner, broder till de fyra föregående [B. 7, B. 8, B. 9, B.10], f. 17 okt. 1598 på Segersjö i faderns fängelse, d. 11 apr. 1632 i Elbing. Erhöll enskild undervisning i hemmet; student i Uppsala 1 juni 1615; lämnade universitetet 14 apr. 1617; företog utländska resor 1618–24. Kammarherre 1624; överkammarherre 1625; användes i diplomatiska uppdr...

Bark, Nils A A, Diplomat, Guvernör, Statssekreterare (1760 – 1822)

4. Nils Anton Augustin Bark, den föregåendes brorson, son till B. 2, f. 27 aug. 1760 i Wien, d 30 sept. 1822 på Bergshamra. Student i Uppsala 7 apr. 1777; avlade kansliexamen 10 juni s. å. Inskrevs i kanslikollegiet 12 juni 1776; e. o. kanslist i utrikesexpeditionen 16 okt. 1777; hovjunkare 13 jan. 1778; andre sekreterare vid presidentkontoret 19 nov. 1782; kammarjunkare ...

Bark, Samuel, Riksråd, Statssekreterare (1662 – 1743)

1. Samuel Bark, f. 8 sept. 1662 i Söderbärke, d 8 mars 1743. Föräldrar: kyrkoherden Laurentius Petri och Anna Blackstadia. Student i Uppsala 1 mars 1673; företog utrikes resor 1685—95. Auskultant i riksarkivet 4 juni 1695 (ed 3 juli s. å.); registrator i utrikesexpeditionen 29 dec. 1699; erhöll i uppdrag att redigera Posttidningen 25 nov. 1702; kommissionssekreterare i kansliet 25 juni 1703;...

Benzelstierna, Matthias, Överpostdirektör, Statssekreterare (1713 – 1791)

3. Matthias Benzelstierna (till 1747 Benzel), f. 8 sept. 1713 i Lund, d 11 mars 1791 i Stockholm. Föräldrar: teol. adjunkten, sedermera ärkebiskopen Jakob Benzelius och Katarina Edenberg. Student i Lund 3 febr. 1721; företog utrikes resor apr. 1742—sept. 1744. Inträdde i tjänstgöring vid inrikes-civilexpeditionen 27 aug. 1734; undergick examen i kansl...

Bergstedt, Erik, Diplomat, Statssekreterare (1760 – 1829)

Bergstedt, Erik, f. 9 apr. 1760 i Strängnäs, d. 1 mars 1829 i Stockholm. Föräldrar: kyrkoherden i Flöda, Strängnäs stift, fil. magister Jöns Bergstedt och Eva Margareta Alstrin. Student i Uppsala 10 juli 1775; avlade examen till K. kanslikollegiet 15 juni 1779 och erhöll av professor K. Fr. Georgii ett särskilt intyg om framgångsrika studier i historia. E. o. kanslist i kanslikollegiets utri...

Carlskiöld, Carl, Landshövding, Statssekreterare (1699 – 1788)

1. Carl Carlskiöld, före adlandet Hultman, f. 3 sept. 1699 i Norrköping, d. 4 juli 1788 i Västerås. Föräldrar: handlanden i Norrköping Lorentz Hultman och Margareta Karlsdotter. Student i Uppsala 28 mars 1712. E. o. kanslist i krigsexpeditionen 16 mars 1720; företog en studieresa till Danmark, Tyskland, Holland, Frankrike och England 1724—27; kopist 22 dec. 1725; kanslist 20 jan. 1728; andre...

Carlsson, Johan Gustaf von, Hovrättspresident, Statssekreterare (1743 – 1801)

2. Johan Gustaf von Carlson, f. 15 nov. 1743 på Långbro i Vårdinge socken, d. 10 dec. 1801 i Stockholm, begraven i parken på Mälby. Föräldrar: kammarherren Johan von Carlsson och Maria Lovisin. Student i Uppsala 12 apr. 1760; erhöll testimonium academicum 10 dec. 1761. E. o. kanslist i krigsexpeditionen 27 maj 1762; avlade examen i kanslikollegiet 29 mars 1763; kopist 6 juni 1764; kanslist 1...

Carlsson (von), Carl, Kansliråd, Statssekreterare (1686 – 1737)

1. Carl von Carlson, före adlandet Carlson, f. 13 maj 1686 i Norrköping, d. 17 nov. 1737 i Stockholm. Föräldrar: handlanden i Norrköping Karl Johansson och Kristina Spalding. Elev i Norrköpings skola; student i Uppsala 23 sept. 1701; anträdde en utrikes studieresa 1703. E. o. kanslist i riksarkivet 12 maj 1708; auskultant i Svea hovrätt 12 sept. 1708; tf. registrator i riksarkivet 14 dec. 17...

Cederström, Olof, Riksråd, Statssekreterare (1679 – 1745)
1. Olof Cederström, före adlandet Carlsson, friherre till Beatelund och Lisma, f. 28 sept. 1679 i Stockholm, d 20 mars 1745 därstädes. Föräldrar: pastor primarius, sedermera biskopen i Västerås Carl Carlsson och Margareta Svebilia, adlad Adlerberg. Adlad för faderns förtjänster 8 aug. 1684; student i Uppsala 10 mars 1693; bevistade riksdagen 1697; företog en utrikes studieresa 1699 (pass 19 jul...
Danckwardt, Magnus Georg, Statssekreterare (1788 – 1861)

5. Magnus Georg Danckwardt, den föregåendes brorson, f. 5 juni 1788 på Yxkullsund i Berga socken, d. 8 nov. 1861 därstädes. Föräldrar: lagmannen Magnus Gustav Danckwardt och Gustava Juliana Gyllengranat. Student i Lund 5 febr. 1801; avlade teol. examen 1801, jur. examen 18 dec. 1802 och kansliexamen 1804. Auskultant i Göta hovrätt 17 juli 1804; e. o. kanslist i justitie-revisionsex...

Franc, Ulric Gustaf, Överpostdirektör, Statssekreterare (1736 – 1811)

Franc, Ulric Gustaf, f 16 april 1736 på Janslunda, Överselö (Söd; enl Riddarhusgeneal), d 23 maj 1811 i Sthlm (Nik). Föräldrar: lagmannen Johan F o Elsa Christina von Beijer. Inskr vid Uppsala univ 5 maj 1752, eo kanslist i utrikesexp 21 febr 1754, kopist 1 aug 1758, kanslist 9 okt 1759, leg:sekr i Haag 19 okt 1762, k sekr 20 nov 1769, 1:e sekr i presidentkontoret 1 juli 1773, presidentsekr ...

Knös, Börje A O, Kulturhistoriker, Statssekreterare, Universitetskansler (1883 – 1970)

6 Knös, Börje Anders Olof, son till K 5, f 5 mars 1883 i Uppsala, d 25 febr 1970 i Sthlm, Hedv El. Mogenhetsex vid h a l i Uppsala vt 01, inskr vid UU juni 01, FK 31 jan 05, FL 19 maj 08, disp 27 maj 08, FD 30 maj 08, kansliex 5 nov 10, allt vid UU, amanuens i ED 10, vid kanslersämb för rikets univ 11—16, sekr i olika riksdagsutsk 14— 28, led av komm ang nykterhets...

Levinson, Karl S, Landshövding, Statsråd, Statssekreterare (1885 – 1971)

1 Levinson, Karl Samuel, f 2 okt 1885 i Sthlm, Ad Fredr, d 29 aug 1971 där, Matt. Moder: Maria Josefina (Sofia) Ryning. Mogenhetsex vid h a l i Skara 31 maj 05, inskr vid UU 29 sept 05, JK där 15 sept 08, eo notarie i Göta hovrätt 28 sept 08, domarbitr 09—-12, hovrättstjänstg 12—18, assessor i Göta hovrätt 5 juli 17, tf revisionssekr 23 aug 18, tf byråchef i finansdep 18, fiskal i Göta hovrä...

Näsgård, Bernhard, Statssekreterare, Jordbruksminister, Riksdagspolitiker (1891 – 1957)

Näsgård, Bernhard, f 16 april 1891 i Österfärnebo, Gävl, d 8 juli 1957 i Solna (kbf i Österfärnebo). Föräldrar: hemmansägaren Johan Olof Eriksson o Kristina Jansdtr. Studier vid bl a Gästriklands folkhögsk i Västerberg, Storvik, medarb i Umebladet mars 14–april 17 o i Hernösands-Posten april 17–april 18, studentex som privatist inför examensnämnden i Gbg 18 dec 20, red o utg av Nord-Sverige,...

Rosén, K G Nils Gustav, Statssekreterare, Universitetskansler, Generaldirektör (1907 – 1993)

2 Rosén, Karl Gunnar Nils Gustav, son till R 1, f 19 sept 1907 i Umeå, d 9 febr 1993 i Leksand, Kopp. Studentex vid H a l i Umeå 10 juni 26, inskr vid UU 16 sept 26, FK där 27 mars 29, avd:sekr hos Riksdagens revisorer 30, notarie i KU 20 jan 31–33, inskr vid StH ht 31, sekr hos apotekssakk av år 1931 hösten 31–sept 34, amanuensaspirant i Ecklesiastikdep (ED) 26 jan 32, amanuens där...

Schröderheim, Elis, Landshövding, Statssekreterare, Hovkansler (1747 – 1795)

2 Schröderheim, Elis (före adl Schröder), sonson till S 1, f 26, dp 28 mars 1747 i Sthlm, Hovf, d 30 aug 1795 i Solna (ej i db). Föräldrar: biskopen Georg (Jöran) Claes Schröder o Margareta Elisabeth Elis. Adl tills med sina syskon för faderns förtjänster 10 okt 59, inskr vid UU 28 aug 60, eo kanslist i kammarexp 64, kopist 26 april 68, kanslist där 20 april 73, prot:sekr vid K kans...

Skogman, Carl David, Statssekreterare, Kollegiepresident (1786 – 1856)

Skogman, Carl David, f 26 okt 1786 i Lovisa, d 20 febr 1856 i Sthlm, Finska. Föräldrar: prosten Jakob S o Maria Magdalena Starck. Elev vid Borgå gymn 98, inskr vid Åbo akad mars 01, kansliex där 7 juni 03, e o kanslist i inrikes civilexp 13 juli 04,ko-pist där 20 juli 06, auskultant vid Åbo hovrätt 04–05, kanslist i handels- o finansexp 29 juni 09, prot:sekr 16 aug 09, förste exp:sekr där 18...

20 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se