Magnus Lagerström

Född:1691-12-16 – Stockholms stad, Stockholms län
Död:1759-07-05 – Kristine församling, Västra Götalands län

Författare, Översättare, Köpman, Mecenat


Band 22 (1977-1979), sida 175.

Meriter

Lagerström, Magnus, f 16 dec 1691 i Sthlm,. d 5 juli 1759 i Gbg, begr 10 juli, Kristine. Föräldrar: regeringsrådet Magnus L o Helena Engelcrona. Sekr hos generalguvernören i Pommern sommaren 08, hovråds titel 10 jan 21, auskultant i kommerskoll o presidentsekr där 22—23, biträdde rikshistoriografen J Wilde 26—31, sekr i Sv ostindiska komp, Gbg, juni 31—46, dir i Nya ostindiska komp juni 46, avsked ur kronans tjänst med kommerseråds karaktär 10 juli 47. Översättare, mecenat. — LVS 47, LVA 48.

G 30 okt 33 i Gbg, trol Domk, m Clara Olbers, f omkr 13 där, d 18 juli 78 där„ Domk, begr i Ty, dtr till assessorn Johan Andris O o Clara Schröder.

Biografi

L växte upp i Pommern o gjorde en bildningsresa till olika tyska stater o Danmark. Främst tycks han ha ägnat sig åt språkstudier. Utom latin talade o skrev han med tiden engelska, franska, holländska o tyska o var inte obevandrad i polska, spanska o italienska. 1708 blev han enl egen uppgift (Biogr, RA) sekreterare hos generalguvernören i Stettin. Staden erövrades 13 av fiendestyrkor, o när samma öde två år senare drabbade Stralsund, dit den sv administrationen hade flytt, förlorade L sin tjänst. I samband med freden 20 for han till Sthlm i förhoppning att där vinna befordran men avspisades med en hovrådstitel o en torftig exspektanslön. En tid arbetade han som sekreterare hos presidenten i kommerskollegium D v Höpken o senare som amanuens hos rikshistoriografen J Wilde — huvudsakligen som korrekturläsare vid Wildes tryckeri — o som kompilator o översättare.

L sammanskrev böcker i lagfarenhet, veterinärmedicin o aritmetik o översatte dels uppbyggelseböcker av Francke o Bunyan dels komedier av Holberg o Moliére. Hans försvenskningar via tyskan av Bunyans The pilgrim's progress o The holy war fick stor spridning. L översatte fem komedier av Holberg. Den politiske kannstöparen spela- des på 30-talet av flera teatersällskap o Jeppe Nilsson på berget blev en folkbok — här mer spridd än i sitt hemland. L:s översättning av språkmästaren J Königs för tysktalande avsedda engelska grammatik var den första sv läroboken i språket. Den innehåller utom en ordlista grammatiska anvisningar, fraser och affärsbrev.

Under sekreteraretiden hos v Höpken, som hade en nyckelställning inom handelspolitiken o ville främja den långväga sjöfarten, hade L skaffat sig erfarenheter, som jämte hans språkkunskaper meriterade honom för sekreterartjänsten vid det 31 grundade Ostindiska kompaniet. När ledningen flyttade från Sthlm till Gbg, kom L att fungera som sekreterare, korrespondent, bokhållare o kassör. Hans mångsidighet gjorde honom närmast oumbärlig, o när han 46 efter första oktrojens utgång ansåg tiden vara inne för vila, lantbruk o litteratur, erbjöds han en synnerligen inkomstbringande befattning som direktör. Han hade gift in sig i en välbärgad borgarfamilj — han kunde redan 33 satsa 10 000 dlr smt i en av kompaniets expeditioner — o ett klokt handhavande av pengar gjorde honom rik. Han placerade en stor del i kompaniet, anlade i kompanjonskap med sin svåger en tobaksfabrik o förvärvade jordegendomar i Gbgs omgivning. På egendomarna experimenterade han i tidens stil med trädgårdsodling, åkerbruk o ängsskötsel o sökte i praktiken omsätta många av de rön, som beskrevs i VA:s Handlingar. När han hedrades med titeln kommerserråd, motiverades det med hans insatser för lanthushållningen.

L:s intresse för lantbruk hade väckt lust hos honom att studera naturalhistoria o efterhand önskan att få veta något om naturalierna i de länder som besöktes av kompaniets skepp. På 40-talet övertalade han medlemmar av skeppsbesättningarna att föra med sig hem etnografica, djur, växter o stenar från Indien o Kina. 46 skrev kompaniets läkare en naturalhistorisk instruktion för skeppspräster. Dessa borde enligt denna helst ha studerat för Linné eller av honom försetts med lämplighetsintyg, o längre fram förmådde L kompaniets direktion att utforma bestämmelser på detta område. Kaptener o styrmän skulle i sina journaler anteckna kartografiska, meteorologiska o magnetiska rön. Präster o fältskärer skulle samla naturalier o föra anteckningar om sina upplevelser o iakttagelser. Resultaten levererades till L, som såg till att de kom vetenskapen till godo. Exotiska ting vällde nu in över landet, samlades i Gbg o vidarebefordrades till VA, Uppsala univ, de kungliga samlingarna på Drottningholm o Ulriksdal o Linné. Bland de hemförda märkvärdigheterna fanns däggdjur, fåglar, fiskar, insekter, maskar o koraller, växter, frön, maskinmodeller o redskap. Mycket finns väl inte kvar, men många av VA:s kinesiska planschverk o böcker o den bägare av noshörningshorn som Linnean Society skänkte Gustav VI Adolf på hans 80-årsdag kan räknas dit. Linné beskrev i disputationen Chinensia Lagerströmiana o i praktverket Museum Regis några av hans gåvor. L lade ner möda o kostnader på att skaffa Linné en levande teplanta, o han dog i tron att han efter flera missöden äntligen lyckats, men när busken blommade visade sig den vara något annat. Manuskript o dagböcker av C Ternström, G F Hjortberg, O Torén — som redan under sin skoltid fick hjälp av L —o CH Braad togs om hand av L o sändes vidare för att i några fall tryckas, eller när det gällde Toréns Resa till Kina översättas till franska, engelska o tyska.

L hade ett välförsett bibliotek, som dominerades av historia o naturvetenskap men också innehöll en sådan raritet som Shakespearefolion från 1623. I gravskriften över L kan läsas, att hans medfödda munterhet följde honom in i döden o att han var en god kristen utan skenhelighet. Hans brev till VA:s sekreterare vittnar om hans munterhet även om han ofta klagar över att hans bräckliga hälsa gör honom trög, lat o duven. Linné uppkallade efter honom släktet Lagerstroemia inom fackelrosfamiljen o i stadsdelen Gårda i Gbg, där L hade sitt stadshem Gubbero, finns Lagerströmsplatsen o Lagerströmsgatan.

Författare

Olle FranzénSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

En L:övers av J B Horns Synopsis metallur-gica 1728 i KB o ms med saml av förordntar rör bank-, mynt- o penningväsendet i UUB. Brev från L i KB, Kl (6 st till A Bäck), RA, VA o UUB.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: En liten doch nödig och nyttig samling, af allahanda approberade läkedomar för boskap och creatur neml. oxar och koor, hästar, får och gietter, svijn, giäss, ankor, kalkoner, höns och hundar . . . Sthlm 1726. (6), 64, (9) s. [Anon.] — En nyttig hand-bok författad uti tabeller til en hielpere-da uti penninge-vexel-interesse-vickt- och mått-räkningar ... til trycket befodrad af M. L. D [1]—2. Sthlm 1728—31. 4:o. [Sign.] 1. 1728. 92 s. 2. Andra delen af en nyttig hand-bok, som innehåller pro cent-uträkningar författade uti tabeller, öfver stora siö-tullens och licentens betalande för utgående och inkommande varor . .. af M. L. 1731. 101, (42) s. — Kort anvisning til en biblisk concordanz förmedelst et språk-register, efter alphabetets ordning och begynnelses bokstäfverne af the flesta och förnämsta Skriftenes språk. Til christeliga lärares och åhörares tienst ... af M. L. Sthlm 1730. 176 s. [Sign.] — Omstän-delig berättelse angående det öfvervåld, som engelska och franska Ost-indiska compagnier-ne år 1733. föröfvat, uppå svenska Ost-indiska compagniets, til kusten Coromandell expedierade skepps Drotning Ulrica Eleonora besättning och effecter, uti svenska factoriet i Porto Novo, och sedermera år 1734, uppå sielfva skeppet uti öpna siön. [Sthlm 1734.] 4:o. 39 s. [Anon.] — Undersökning om den ostindiske handelens, ursprung och nytta, så väl i anseende til Europa i gemen; som Sverige i synnerhet. [Sthlm] 1738. 4:o. 47 s. [Anon.] — Beskrifning på en åker-vält, til kokornas sönderbråkande på stärk lerjord, ock åkerns behöriga tilredande och myllande un- der sånings tiden, vid infallande mycken torka (VAH, vol 12, 1751, Sthlm, s 214—218). — [Meddelande] (ibid, 13, 1752, s 238 f).

Utgivit: Konglige och andra vederbörandes förordningar, bref, resolutioner, och extracta protocolli, angående auctions- och addresse-verket i Stockholm. Hopsamlade, och . . . med bifogadt ordä-register, genom trycket framgif-ne af M. L. år 1731. Sthlm u å. (8), 72 s. [Sign.] —¦ Stockholms stadsordinantier, påbud och publicationer. . . . med fulkomligt orda-register framgifne. D 1—2. Sthlm 1731—34. 1. ... de äldre ordinantier ... til 1679 års slut. 1731. (20), 276 s. 2. . .. ordinantier ... ifrån åhr 1680 til 1718 års slut. 1734. (16), 456 s.

översatt: J König, The compleat English guide for the Swedes. . . . According to the English grammar of mr. John King .. . Den fullkomlige engliske vägvisaren för de svenske . . . Efter den af språkmästaren Johan König utgifne engliske grammatica . . . framgifven, af M. L. Sthlm u å. 238 s. [Sign; originalet tr 1715.] — [C Poulsen Herslaf,] Tretton andelige politieförordningar, af danska språket försvenskade af M. L. Sthlm 1726. 94 s. [Sign.] —¦ J S Strimesius, Historisk-geogra-phisk- och genealogiske anmärkningar öfver 1723 års Post-tidningar, i Königsberg samma år vecketals utg ... på vårt modersmål afsat-te. Sthlm 1726. 4:o. (28), 408 s, reg 16 s. D:o 1724, 1725. Tr 1726—27. (10), 408, (14) s, 408, (12) s. — P Tarnovius, Tahl om det falska evangelio, eller evangelii skändliga missbruk . . . De novo seu falso evangelio . . . dissertatio. Holmiae 1727. 146 s. [Anon; sv o latinsk parallelltext.] — Betracktelser, huru en menniskia skal uthransaka och bepröfva sig sielfvan och bättra sit lefverne, af italiänskan på tyska öfversatte men nu ... af tyskan försvenskade .. . af M. L. Sthlm 1727. 54 s. [Sign.] — [A H Francke,] Någre på den Heliga Skrift sig grundande lefvernesreglor, huru, så väl i sällskap och samqväm, som dess utom, man skal visa kiärlek emot sin nästa, bevara et godt och frimodigt samvete in för Gud, och tiltaga i sin christendom. ... af tyskan för-svänskade .. . af M. L. Sthlm 1727. 88 s. [Sign.] — J Bunyan, En christens resa til den saliga evigheten, hvilken genom åtskilliga artiga sinnebilder föreställer en botfärdig Gud sökande siäls hela tilstånd ... af Johann Bunian . . . efter den tyska öfversättningen, försvenskad af M. L. D [1]—3. Sthlm 1727—44. [Sign.] [1.] 1727. (12), 250 s. 2. .. . hvilken föreställer hans hustrus Christinnans resa . . . 1737. 238 s. 3. . . . om mäst. Quäats lefverne och död, eller en ogudachtig menniskias resa til thet eviga förderfvet . . . 1744. 254 s. 1—2: [2. uppl] 1743. (12), 250, 240 s. 1: [3. uppl] 1748. (12), 228 s. [1]—2: . . . å nyo uplagd Götheborg 1765. (12), 250, 240 s. 1: [Ny uppl] Sthlm 1765. (8), 240 s. 1—2: ... å nyo upl Sthlm 1796. (8), 214, 204 s. 1: . .. å nyo upl Sthlm 1806. 2: [Ny uppl] Örebro 1820. 208 s. 1—2: [Ny uppl] Örebro 1844. (8), 214, 208 s. — Dens, Thet heliga kriget huru thet blifver fördt af Christo Jesu then evige och altsmächtige konungen emot diefvulen mörkrets förste, om och öfver then menniske-liga siälen ... af tyskan försvenskat af M. L. Sthlm 1728. 426 s. [Sign.] Å nyo uplagdt 1768. 424 s. 3. uppl Örebro 1831. 355 s. — H Schröder, Mening och omdöme om Christi-ani Democriti nyligen utkomna philosophiska skrift emot Wolfens philosophie på svänska öfvers. Sthlm 1729. 45 s. — L Holberg, Den politiske kannstöparen uti en comedie ... af danskan försvenskad. Sthlm 1729. 96 s. [Anon.] [Ny uppl] 1736. — [J B P de] Mo-liére, Le Tartuffe eller den skenhelige. Co-mcedia uti fem acter, af den namnkunnige Molliere på den fransöska skådeplatsen aldra-först förestäld, och nu af fransöskan försvenskad åhr 1730. Sthlm 1731. 109 s. [Anon.] — Dens, L'avare eller den giruge, comcedia uti fem acter ... nu af fransöska försvenskad. Sthlm 1731. 112 s. [Anon.] — L Holberg, Jeppe Nilsson på Berget, eller Den förvandlade bonden förestäld i en comedie på danska theatren och nu på svänska öfvers. Sthlm

1735. 80 s. [Anon; 2 var.] [Senare uppl:] Sthlm 1736 [endast titelbl nytr]. U o o å [1745?]. (56) s. Västerås 1746. 48 s. 2. upl 1770. [Intogs även i Samling af bar. L. Hol-bergs med fleres försvänskäde comoedier, Västerås 1781.] U o 1746. (32) s. U o 1755. (48) s. Sthlm 1757. (48) s. U o o å. 48 s. [4 olika uppl:] U o o å. (48) s. Lund 1779. (48) s. U o o å [1779?]. (48) s. Norrköping 1779. (32) s. Gefle 1796, 1802. (48) s. Örebro 1797. (48) s. Lund 1800. [Okänd.] Göthe-borg 1807, 1830. (52) s. Carlscrona 1808. 56 s. Fahlun 1811, 1812. (48) s. Wexiö 1814. 47 s. Upsala 1818. (48) s. [2 var.] Jönköping 1820, 1833, 1840, 1844, 1847, 1848, 1853, 1855, 1856, 1857, 1861. 32 s. Sthlm 1824. 36 s. 1828. 32 s. Jönköping 1832, 1843. 24 s. Lund 1833. 36 s. Sthlm 1838. 24 s. Landskrona 1838. 32 s. Vestervik 1839. 31 s. Jönköping 1842. [Okänd.] Norrköping 1845,

1851. 32 s. Sundsvall 1846. 46 s. Kalmar

1852, 1856. 32 s. Sundsvall 1854. 28 s. Sthlm 1858. 32 s. Carlshamn 1864. 46 s. Sthlm 1869, 1874, 1887, stereotypuppl 1911, 1919. 32 s. [Om de c:a 60 uppl jfr vidare G E Klem-ming, Sveriges dramatiska litteratur . . ., Bibliografi, Sthlm 1863—79, s 71—75, samt H Ehrencron—Muller, Forfatterlexikon omfat-tende Danmark, Norge og Island indtil 1814, Bd 12 = Bibliografi over Holbergs Skrifter, Bd 3, Khvn 1935, s 31—53, o där anf litt.] — [Dens,] Madame April-väder, förestäld . . . under titul af Den vägelsindede . . . Sthlm

1736. 96 s. [Anon.] — Dens, Mäster Gerdt Westphaler, eller: then prat-siuke och mång-talige barberaren . . . Sthlm 1737. 88 s. [Anon.] — Dens, Jean de France eller Hans Frantzson uti en comoedia ... af danskan försvenskad. Sthlm 1744. 93 s. [Anon.] — Den begärandes orolige trängtan och fundne rolig- het hos riddaren Guds kärlek. . . . För mer än 200 år, först skrefven på det castilianska, sedermera öfversatt på fransöska, italienska, tyska och hollänska tungomålen; men nu försvenskad af M. L. Sthlm 1745. (32), 160 s. [Sign.] — J Bunyan, Guds nåde, som sträcker sig til de största syndare, det är: En utförlig beskrifning, huru auctoren herr Johan Bunjan först blifvit omvänd, och huru han vidare til-tagit i nådene . . . Försvenskad, af M. L. Sthlm 1745. 10, 166, (8) s. [Sign.] [Ny uppl] Calmar 1786. 166 s. — J [P] Fresenius, Utförlig afhandling, om en arm syndares rätt-färdiggörelse inför Gud . . . Sthlm 1763. 946, (69) s. ... å nyo uppl o förb Christianstad 1816. 946, (74) s. 2. [!] förb uppl Fahlun 1846. 647 s. — C Ffo[h]burg, Theologia mys-tica, eller de gamlas hemliga kraft-theologia . . . Ifrån tyskan öfvers af M. L. D 1—2. [D 3 okänd.] Hernösand 1818—19. 4:o. [Sign.] 1. Bättrings-vägen till Gud. 1818. 168 s. 2. Om en botfärdig själs upplysnings väg. 1819. 164 s.

Källor och litteratur

Källor o litt: Biographica, RA.

W Blunt, The compleat naturalist (1971); Bokauktionskat, Gbg, 17 mars 1760; J Bratt, Engelskundervisn:s framväxt i Sverige. Tiden före 1850 (1977); Bref o skrifvelser af o till Carl v Linné, 8 (1922); Carlander 2:1 (1904); C R A Fredberg, Det gamla Gbg, 3 (1922); T M Fries, Bidr till en lefnadsteckn öfver Carl v Linné, 2 (1903); T Frängsmyr, Ostindiska kompaniet (1976); H Fröding, Berättelser ur Gbgs hist, 3 (1919); A Gabrielson, Sv läroböcker i engelska under 1700-ta-let (UUÅ 1915; Språkvetenskapliga sällsk:s förhandl:ar 1913—1915, 1916); Göteborgska Magazinet 16 juli 1759; G Kaleen, Huvuddragen av den sv handelsundervisn:s hist fram till 1830 (1952); S T Kjellberg, Sv ostindiska compagnierna 1713—1813 (1974); G E Klemming, Sveriges dramatiska litt (1863-— 79) ; J F Kryger, Åminnelse-tal [i VA] öfver ...M L 20 febr 1760 (1760); S Lindroth, VA:s hist, 2 (1967); C S Lindstam, Gbgs gatunamn (1962); Lundstedt; Y Löwegren, Naturaliekabinett i Sverige under 1700-talet (1952); N Molin, Shakespeare o Sverige (1931); O Nordstrandh, Den äldre sv pietis-mens litt (1951); S Rosenhane, Anteckn:ar hörande till VA:s historia (1811); C G Va-lentinson, M L. Grafskrift (1759); K War-burg, Holberg i Sverige (UU:s handhar 20, 1885).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Magnus Lagerström, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/10938, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olle Franzén), hämtad 2024-05-19.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:10938
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Magnus Lagerström, urn:sbl:10938, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olle Franzén), hämtad 2024-05-19.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se