Ivar Herlitz

Född:1894-06-17 – Hedvig Eleonora församling, Stockholms län
Död:1966-05-25 – Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala län (i Veckholm)

Industriidkare, Elektroingenjör


Band 18 (1969-1971), sida 683.

Meriter

2 Herlitz, Ivar, son till H 1, f 17 juni 1894 i Sthlm (Hedv El), d 25 maj 1966 i Veckholm (Upps). Studentex vid Sofi Almquists samskola i Sthlm 12, elev vid KTH 12—17, genomgick Aseas elevkurs 17 —19, ing vid Asea i Västerås 19, Sverige-Amerikastiftelsens stipendiat i USA 20—22, anställd vid Asea i Ludvika 23—28, disp vid KTH 12 april 28, tekn dr där 25 maj 29, åter vid Asea i Västerås först som konsult o chef vid utredn:byrån från 29, chef för Aseas försäljn:avd:s konsultationsbyrå 35, ordf i Sv elektroing: fören 39—44, v ordf i Sv elektriska kommissionen (SEK) 44—49, ordf där 50—64, v ordf i Sv elektriska materielkontrollanstalten (SEMKO) 44—65, chefsassistent vid Aseas konstruktionsavd 45 —51, direktör o chef för apparatkontoren i Västerås o Ludvika 51—59, honorar v president i CIGRÉ 52, president i Internat elektrotekn kommissionen (IEC) 58—61, åter konsult vid Asea 59—64. — LIVA 47.

G 1 okt 32 i Sthlm (Osc) m Kerstin Margareta Enhörning, f 26 juni 01 i Västerås, dtr till landssekr Henrik Georg E o Edla Margareta Ihrfors.

Biografi

H hade en påfallande teoretisk-matematisk läggning, vilket i mångt och mycket kom att sätta sin prägel på hans verksamhet. De flesta av hans talrika publikationer vittnar också om hans förmåga att behandla och sätta matematisk form på komplicerade tekniska problem. Ända från sin elevtid till dess han vid 70 års ålder lämnade företaget var han knuten till Asea, efter pensionsåldern som allmän konsult. Hans huvudsakliga uppgift som utredningsman där omfattade under de första åren systemfrågor i samband med kraftöverföring, särskilt kraftöverföring med högspänd växelström över stora avstånd. Betecknande nog var detta också temat för hans doktorsavhandling The dynamic stability of long transmission lines — H var f ö den förste som i Sverige disputerade för teknologie doktorsgrad, och han hörde till den första kullen promovendi vid KTH 1929. Han utförde grundläggande studier av förutsättningarna för tillkomsten av det sv 400 kV nätet för kraftöverföring från Norrland till södra Sverige, det första 400 kV-systemet i världen. Även internationellt åtnjöt H högt anseende som sakkunnig i kraftöverföringsfrågor.

H:s publikationer ger också besked om bredden av hans tekniska kunnande och insatser i utvecklingsarbetet vid Asea. Vid hans definitiva avgång efter nära 50 års verksamhet vid företaget hyllades han med ett specialhäfte av ASEA Research med ett urval, som han själv fått göra av sina skrifter. De täcker hela hans aktiva tid, från en avhandling om magnetfält i elektriskt ledande material (1919) till synpunkter på funktionen av transformatorer, som han författat under sitt sista levnadsår.

Under sin senare tid vid Asea ägnade H mycket intresse åt standardiseringsarbetet, särskilt inom det elektrotekniska området. Tack vare klokhet, sunt omdöme och en bred överblick av tekniken kom han snart att spela en ledande roll, inte endast inom den nationella standardiseringsrörelsen, utan även internationellt. Inom SEK ledde H, efter några år som vice ordf, arbetet som ordf under 15 år, varvid han också fungerade som sv chefsdelegat i IEC Council och Committee of Action. Hans intellektuella redbarhet och goda förmåga att samman-jämka skiljaktiga åsikter förde honom till den hedersamma posten som president i IEC under perioden 1958—61. Där genomförde han en betydande rationalisering efter revidering av stadgarna och ändring av arbetsordningen för de tekniska kommittéerna. Han visade en utomordentlig förmåga att leda arbetet inom denna organisation, där meningsmotsättningarna ofta var stora.

H var även en av landets främsta sakkunnige vid utarbetandet av de statliga säkerhetsföreskrifterna inom eltekniken och tillhörde en lång tid ledningen av SEMKO. Han var flera år ledamot av styrelsen för Sveriges standardiseringskommission och belönades med dess nyinstiftade guldmedalj 1952 för sina insatser för standardiseringen.

H hade inte bara djupgående insikter inom sitt egentliga fackområde, utan även en omfattande utblick över angränsande områden. Som han därtill alltid var beredd att dela med sig av sitt vetande, blev han högt skattad som rådgivare och sakkunnig. Han har också fostrat många adepter. Det är ingen tillfällighet, har det sagts, att landets professurer i elektrisk anläggningsteknik innehas av hans nära medarbetare. H hade säkerligen själv blivit en utomordentlig lärare, men han föredrog att ägna sina krafter åt industrin.

Författare

Halvard LianderSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Erzeugung von stationä-ren Magnetfeldern in einem elektrisch leiten-den Material. [Rubr.] Uppsala 1919. 25 s. (Arkiv för matematik, astronomi och fysik [utg av K. svenska vetenskapsakademien], bd 14, n:o 22.) — Investigations on high ten-sion electric transmission lines. Sthlm 1926. 124 s, 1 tab. (IVAH nr 52; även Works publ by the Knut and Alice Wallenberg founda-tion, 5.) — Transformatorskydd. (Föredrag.) (Svenska elektricitetsverksföreningens årsmöte .. . 1927 i Västerås, Sthlm 1927, s 84— 95 = Sv elektricitetsverksföreningens handl 1927, nr 20). — Överströmmar och deras verkningar. Västerås 1928. 67 s. [Anon.] ([Omsl:] ASEA, handbok 15.) — The dy-namic stability of long transmission lines. Sthlm 1928. 53 s. [Även som akad avh, KTH, med omsl: Elektriska kraftöverföringars dynamiska stabilitet.] (IVAH, 87.) — De tekniska förutsättningarna för framtida storkraftöverföring i Sverige (Vattenkraftföreningens publikationer 361 (1943:8), Sthlm 1943, s 33—48). — Stability limits of long transmission lines. [Rubr.] [Paris 1946.] 4:o. 31 s. ([The international conference on large electric systems. (C.I.G.R.É.) Proceedings of the llth session ... 1946,] 307.) — Problems connected with the operation of long distance power transmissions at high voltages. [Rubr.] [Paris 1948.] 4:o. 27 s. ([Ibid . . . 12* session . . .,] 406.) — Tekniska problem i samband med utvecklingen av kraftöverföringen från övre Norrland (Företagande, ekonomi och teknik. Studier tillägnade Marcus Wallenberg, Sthlm 1949, 4:o, s 121—131). — Economic comparison between devices for stabilizing long transmission lines. [Rubr.] [Paris 1950.] 4:o. 14 s. ([. . . C.I.G.R.É. Proceedings of the 13*h meeting . . .,] 324; tills med N Knud-sen.) — Report of the international study committee on insulation coordination. [Rubr.] [Paris 1950.] 4:o. 9 s. ([Ibid,] 404; tills med G Jancke.) — Surge protection of electric equipment connected to overhead lines through cable. [Rubr.] [Paris 1952.] 4:o. 21 s. ([Ibid . . . 14Ui convention . . .,] 324; tills med N Knudsen.) — General report to the 1952 convention (Electra. A periodical newsletter issued by International conference on large electric systems (C.I.G.R.É.), no. 14, october 1952, Paris, s 16—19). — General report to the 1954 convention (ibid, no. 20, october 1954, s 41—45). — Report on the work of the study committee . . . [Rubr.] [Paris 1954.] 4:o. 4 s. ([. . . C.I.G.R.É. Proceedings of the 15*h convention . . .,] 409; tills med G Jancke.) — Några aktuella stor-kraftöverföringsproblem (Kraft och ljus, årg 27, 1954, Hfors, 4:o, s 200—206). — Pro-bleme der schwedischen 380-kV-Drehstrom-iibertragung (Elektrotechnische Zeitschrift, Jahrg 76, 1955, Ausgabe A, Wuppertal, s 585—597; omtr i ASEA research, nr 1, Västerås 1958, s 203—218). — Research for the electric power and electric utility industries in Sweden. [New York 1955.] 4:o. 9 s. [Li-togr.] (AIEE. Conference paper. Paper no. CP 56—294; tills med G Jancke.) — Om sikringers smeltekurver (Ingenioren, udg af Dansk ingemWforening, årg 66, 1957, Khvn, s 174 f). — Report on the work of the inter-national study committee . . . [Rubr.] [Paris 1958.] 4:o. 3 s. ([. . . C.I.G.R.É. Proceedings of the 17th convention . . .,] 416; tills med S Rusck.) — Probleme der internationalen Iso-lationskoordination. Sthlm 1959. 14 s, 3 diagram. (Polnisch-schwedische Studiengruppe im Gebiet der Hochspannungstechnik. Vor-träge der schwedischen Delegation bei Be-such in Polen im Oktober 1958 [:1]; IVA.)

— Influence on navigation by direct current in a cable (Direct current, vol 4, London 1959—60, 4:o, s 158 f). — The influence on a ship's magnetic compass of a submarine cable carrying direct current (ibid, s 220— 225, tills med S Helmersson; rev version i ASEA research, nr 6, 1961, s 61—80). — Report on the activities of study committee no. 13: Power system planning and operation. [Rubr.] JParis 1960.] 4:o. 15 s. ([. . . C.I.G.R.É. Proceedings of the 18* convention . . .,] 331; tills med S B Crary o B Favez.) — International co-operation on the field of electrical engineering (Przeglad elektrotechniezny, vol 38, Warszawa 1962, s 45 f). — Ledningsbelastning och ledningsskydd enligt 1960 års säkerhetsföreskrifter (ERA, elektricitetens rationella användning, Organ för Föreningen för . . ., årg 35, 1962, Sthlm, s 61—63). — Runaway electrons in toroidal discharges (Comptes rendus de la 6° conference internationale sur les phénoménes d'ionisation dans les gaz .. . Paris . . ., vol 2, Paris 1963, s 599—609; tills med F Brouillard o N R Nilsson). — Safety of electric equip-ment as an international problem (Elteknik, årg 7, 1964, Sthlm (tr Norrköping), s 94— 96). — A svédorszågi 400 kV-os tåvvezeték-rendszer (Elektrotechnika, vol 57, Budapest 1964, s 334—339). — [Omtryck av valda arb jämte] H. B. M. Pleijel and the Heaviside calculus / Evaluation of losses in conjunc-tion with the purchasing of transformers / Outline of a loading guide for transformers. Västerås 1966. 182 s. (ASEA research nr 9.)

— Artiklar i: ASEAs egen tidning, 1920, ASEAs tidning 1924 f, 1927 f, 1930—35, 1937—43, 1946, 1950—52, ASEA journal 1925—27, 1933 f, 1936, 1939, 1941, 1948, 1950 f, 1953, ASEA revue 1936, allt Västerås, TT, avd Elektroteknik, 1919, 1923, 1927 f, 1942, 1946 f, Sthlm, samt i uti kongresstryck.

Källor och litteratur

Källor o litt: ASEA :s arkiv. — ASEA 1883 —1948, 1 (1955), s 276 f; G Rydbeck, I H f (TT 1966, s 620).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Ivar Herlitz, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12906, Svenskt biografiskt lexikon (art av Halvard Liander), hämtad 2021-03-05.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12906
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Ivar Herlitz, urn:sbl:12906, Svenskt biografiskt lexikon (art av Halvard Liander), hämtad 2021-03-05.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se