K Albert Härje

Född:1859-08-31 – Herrljunga församling, Älvsborgs län (i Tarsled)
Död:1937-05-01 – Malmö Sankt Petri församling, Skåne län

Tidningsman


Band 19 (1971-1973), sida 650.

Meriter

Härje, Karl Albert, f 31 aug 1859 i Tarsled, Herrljunga, Älvsb, d 1 maj 1937 i Malmö, S:t Petri. Föräldrar: lantbrukaren o handl Anders Petter Andreasson o Christina Carlsdtr. Mogenhetsex vid h a l i Vänersborg vt 76, inskr vid LU ht 76, FK 30 maj 81, vik lektor vid h a l i Lund 83—85, red:sekr vid Sydsv dagbl snällposten (SDS) 85—07, huvudred o utg 07—23, belgisk konsul i Malmö 10—20, stadsfullm i Malmö 11—19. - Ogift.

Biografi

Albert H hade redan tjänstgjort några år som lärare, då han 26 år gammal accepterade ett erbjudande från Carl Herslow att bli redaktionssekreterare på SDS. På grund av Herslows många åtaganden, särskilt som riksdagsman, kom H nästan omedelbart att trots sin ungdom få ta det egentliga ansvaret för tidningen. Det var en krävande uppgift, som H utförde "med takt, skicklighet och finhet" (K Hj Lundgren). 1907 blev han även formellt tidningens huvudredaktör och ansvarige utgivare.

Herslow hade ogillat, att H blev hans efterträdare, eftersom han ansåg honom vara för litet politiskt intresserad. Det är också uppenbart, att H endast försiktigt kommenterade de rikspolitiska och ideologiska partistriderna. Denna brist uppvägdes dock snart av att han lyckades förvärva Thore Blanche och Claes Lindskog som ledarskribenter. Tidningens ursprungligen liberala hållning blev bl a därigenom mera högerbetonad.

H hörde inte till de mångskrivande tidningsmännen, men hans ord vägde tungt. De kommunala frågorna bevakade han noga; särskilt uppmärksammat blev t ex vad han skrev om Malmö som rederistad och om vikten av att staden erhöll en handelsflotta som motsvarade dess kommersiella betydelse. Helst skrev han dock om utrikespolitiska frågor och intresserade sig särskilt för Frankrike, som han betraktade som sitt andra fosterland och i vars förhållanden han genom språkkunskaper och resor blivit väl insatt.

Med sina språkliga och historiska intressen som bakgrund framträdde H med några bidrag i Namn och Bygd, Historisk tidskrift och Fornvännen, präglade av vetenskaplig kritik och kombinationsförmåga. I hans skriftställarskap märks dessutom framför allt minnesskrifterna Stora Amaranterordens öfningssamhälle i Malmö 1811—1911, Malmö förskönings- och planteringsförening under femtio år och Skånska inteckningsaktiebolaget i Malmö, vilka även ger inblickar i stadens bebyggelsehistoria och kulturella utveckling med initierade biografier över ledande personligheter. På det personhistoriska området var H synnerligen väl orienterad.

Med sin personkännedom och sina många förbindelser gjorde H även värdefulla insatser i bl a den kommunala förvaltningen, styrelsen för riksbankens avdelningskontor i Malmö och styrelsen för Baltiska utställningen 1914. Genomgående betonas i hans eftermälen draget av balanserad gentleman med positivt intresse för medmänniskorna, och att det var humorn som gjorde att han hade "så många vänner och ingen fiende" (Lindskog) .

Författare

Ragnar AmeniusSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Brev från H bl a i RA o KB.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Stora amaranterordens öf-ningssamhälle i Malmö 1811—1911. Minnesskrift till 100-års jubileet. Utg af ordens histo-riograf. Malmö 1911. 4:o. LXIII, 64 s. [Text.] •— Nöjeslivet. Några anteckningar (Malmö. En skildring i ord och bild av stadens utveckling och nuvarande tillstånd . . . Huvudred: G Hårleman, d 2, Malmö 1914, s 436—480). — En återblick 1890—1915 (Vestgöta gille i Malmö, Luciadagen 1915, Malmö 1915, s [1—16]). — Hörnskåpet med huvudfotingarne. Ur ?-klubbens papper. Af Lemur. Malmö 1918. 40 s. [Pseud; ur SDS s å.] — Malmö som rederistad. Malmö handelsflotta. [Omsl.] Malmö 1918. 10 s. [Anon; d:o 16 resp 18 juni.] •— Parentation hållen på Knutssalen i Malmö rådhus söndagen den 26 maj 1918 (Till minnet av filosofie doktorn Edward Lindahl [omsl], Malmö 1918, s 3— 9). —¦ Blyrullen i drottning Benediktas sarkofag i "Sverkerskapellet" vid Alvastra (Fornvännen. Meddelanden från K. vitterhets, historie och antikvitets akademien, årg 14, 1919, Sthlm 19[19—]22, s 103—106). — För hundra år sedan. En blick på de södra provinsernas penningförhållanden under 1800-talets första decennier. Malmö 1924. 4:o. 11 s. [Undert: A.; ur SDS s å, 30 mars.] — Ännu en gång gravstenen över Sverker den äldres son Johan (HT, årg 44, 1924, Sthlm, s 187—190). — Två folknamn hos Jordanes (Namn och bygd, tidskrift för nordisk ortnamnsforskning, utg av J Sahlgren, årg 12, 1924, Lund 1924—1925, s 177—179). — Den svenska kritan. Dess höga rangplats och orsakerna därtill. En utredning. Malmö 1926. 4:o. (7) s. [Eng övers:] Swedish chalk. . . (8) s. [Tysk övers:] Die schwedische Kreide ... (8) s. [Ny uppl] 1930. (7) s. — Malmö förskönings- och planteringsförening under femtio år. Några uppteckningar och erinringar. Malmö 1932. 4:o. 67 s, 8 pl-bl. — Skånska inteckningsaktiebolaget i Malmö. Första halvseklet 1885—1935. Minnesskrift utarb. Malmö 1934. 4:o. 106 s. — La Gardie. Gotiskt ortnamn —¦ svenskt släktnamn (Sydsvensk ortnamnssällskapets årsskrift 1932-—¦ 1934, Lund 1935, s 17-—19). — Hälsingborgs inteckningsgarantiaktiebolag 1886— 1936. Minnesskrift efter uppdrag utarb. Malmö 1936. 49 s.

Källor och litteratur

Källor o litt: L Furhoff o H Hederberg, Dagspressen i Sverige (2 uppl 1969); C Lindskog, Sydsv dagbl snällposten 100 år (1948); K H Lundgren, Ur pressens krönika (PK, 1924) s 362; PK:s porträttmatr 1936; Christer Wahlgren 16/10 1950 (1950L

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
K Albert Härje, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13997, Svenskt biografiskt lexikon (art av Ragnar Amenius), hämtad 2023-10-01.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13997
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
K Albert Härje, urn:sbl:13997, Svenskt biografiskt lexikon (art av Ragnar Amenius), hämtad 2023-10-01.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se