Karl Elis Eliasson

Född:1888-12-08 – Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala län
Död:1934-08-10 – Engelbrekts församling, Stockholms län

Industriidkare


Band 13 (1950), sida 330.

Meriter

Eliasson, Karl Elis, f. 8 dec. 1888 i Uppsala, d. 10 aug. 1934 i Stockholm (Engelbr.). Föräldrar: handlanden Nils Johan Eliasson och Johanna Lovisa Jansson. Elev vid Uppsala h. allm. läroverk 1899–1905; kontorist hos firman Ivan Ohlin, Stockholm, dec. 1905, förste man där 1912; verkst. direktör i a.-b. Gunnar Collijn 1913; verkst. direktör i a.-b. Ivan Öhlin och chef för Öhlin-koncernen 1930–31 dec. 1933; led. av styrelsen för Sveriges konfektionsindustriförbund 1920–34 (vice ordf. 1922–34), en av dess fullmäktige i Svenska arbetsgivareföreningen 1932–34 (suppleant 1922–32) och ombud vid dess stämmor 1920–34; ordf. i Sveriges kontoristförening 1920–24; led. av styrelsen för Stockholms köpmannaförening 1926–33; fullmäktig i Stockholms handelskammare 1931—34.

G. 23 okt. 1915 i Hälsingborg m. Hedvig (Hevve) Elvira Swenson, f. 18 maj 1894 där, dotter av sjökaptenen Nils Peter Swenson och Hanna Johnson.

Biografi

Karl E. hade småländskt påbrå, fadern var från Pjätteryd i Kronobergs län. Efter några års skolgång övergick E. till praktisk utbildning och inträdde 1905 i tjänst hos den stora manufakturgrosshandelsfirman i Stockholm Ivan Öhlin. Inom denna firma och därmed förbundna företag kom han att utföra sin huvudsakliga livsgärning. Firman hade grundats 1872 av Alfred Collijn, en bror till P. A. Collijn (se SBL bd 8, s. 706), och övertogs 1897 av grosshandlare Ivan Öhlin. Denne insåg snart E:s duglighet, och 1912 var E. chefens närmaste man. Då Öhlin följande år grundade dotterbolaget a.-b. Gunnar Collijn för herrkonfektion, gjorde han E. till dess chef och gav honom som sådan fria händer. E. hade ett stort personligt intresse för att genom främjande av herrkonfektion för allmänheten förbilliga inköp av kläder, och han utvecklade a.-b. Gunnar Collijn till ett av Sveriges största företag i herrkonfektionsbranschen. Denna framgång berodde till stor del på tillämpningen av idéer, som E. tillägnat sig under studieresa i U. S. A. 1916. Han införde sålunda i bolagets verkstäder en tillverkning med långt gående uppdelning av arbetsprestationerna. Genom denna metod, som nu torde vara allmän inom konfektionsindustrien, nedbringades arbetskostnaden för en kostym till hälften av vad den tidigare var, utan att därför arbetarens möjlighet till förtjänst per tidsenhet minskades. På basis av denna revolutionerande metod lanserade E. år 1924 standardiserade kostymer i prisserie, de allmänt bekanta s. k. Collijns Ettan, Tvåan och Trean.

Firman Ivan Öhlin, till sin kärna en grosshandel, var tillika holdingbolag för dotterbolagen a.-b. Gunnar Collijn, Säters väfveri a.-b., a.-b. Elis Fischer (damkonfektion i kappor) och Wästerås ullspinneri-& färgeri a.-b. Tillsammans med dessa och konfektions a.-b. Salén bildade firman den s. k. Öhlin-koncernen. Vid grosshandlare Öhlins död hösten 1929 inträdde E. omedelbart i ledningen, och vid firmans ombildning 1930 till a.-b. Ivan Öhlin blev han dess verkst. direktör och koncernens chef. Som sådan nedlade E. med sin utpräglade affärsbegåvning ett utomordentligt och framgångsrikt arbete. När han, endast 45-årig, nyårsafton 1933 på grund av bl. a. allmän klenhet och akut sjukdom frånträdde sin befattning, var koncernen en av landets ledande inom textilbranschen.

A.-b. Ivan Öhlin representerade vid denna tid den äldre typen av grosshandelsföretag, som i stor utsträckning verkställde inköp även för de till koncernen anslutna industrierna. Siffrorna för omslutningen ge därför risk för en ej obetydlig dubbelräkning. År 1935 (i »Sveriges industri», utg. av B. Roosval) anges omslutningen till 21,5 mill. kr. för hela koncernen, varav ungefär 5 mill. kunna beräknas utgöra interna likvider. När E. 1933 lämnade sin tjänst, hade de anslutna industriföretagen 880 arbetare och tjänstemän samt en del däri ej inräknade hemarbetare. Fördelningen var vid a.-b. Ivan Öhlin 55 anställda (enl. uppgift för 1933 till Svenska arbetsgivareföreningen) samt vid a.-b. Gunnar Collijn 511, a.-b. Elis Fischer 146, Konfektions a.-b. Salén 119 och Säters väfveri a.-b. 104 stycken.

E. hade, såsom framgår av meritlistan ovan, även andra betydelsefulla uppdrag. Han var den ledande i Sveriges konfektionsindustriförbund, den första, hela konfektionsindustrien omfattande sammanslutning, som vårt land har. Även i t. ex. Arbetsgivareföreningen var E. högt uppskattad. Personligen var han en ytterst redbar affärsman, som aldrig sökte att till sin och företagets förmån tumma på ingångna avtal. Mot personalen var han fordrande, liksom mot sig själv. I fråga om verksamheten för Öhlin-koncernen må, vid sidan av E:s redan nämnda organisatoriska insatser, framhållas, att han med sin rika erfarenhet, sitt klara omdöme och sin ingående kännedom om marknaden i såväl in- som utlandet och som representant för en stor, inköpsstark och gärna sedd koncern hade möjlighet att – också genom sitt bestämda och smidiga sätt – inköpa varor till förmånligaste priser. Därigenom blev han sedan själv i tillfälle att tillhandahålla allmänheten billiga varor, särskilt inom herrkonfektionen. I umgänget var E. älskvärd, trevlig och tjänstvillig.

Författare

E. W. Paues. F. Schiller.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

S. Hollberg, Sveriges konfektionsindustriförbund 1920–1945 (1945); Svenska arbetsgivareföreningens kalender 1934 (1934); Sveriges industri, 2, utg. av B. Roosval (1935); Sveriges konfektionsindustriförbund 1920–1930, en översikt (1930); nekr. i Sv. Dagbladet 11 aug. 1934 av E. W. Paues.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Karl Elis Eliasson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15999, Svenskt biografiskt lexikon (art av E. W. Paues. F. Schiller.), hämtad 2023-03-22.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15999
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Karl Elis Eliasson, urn:sbl:15999, Svenskt biografiskt lexikon (art av E. W. Paues. F. Schiller.), hämtad 2023-03-22.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se