Johan August Arfwedson

Född:1792-01-04 – Finnerödja församling, Örebro län (på Skagersholms bruk.)
Död:1841-10-28 – Näshulta församling, Södermanlands län (på Hedensö.)

Kemist


Band 02 (1920), sida 165.

Meriter

4. Johan August Arfwedson, f. 4 jan. 1792 på Skagersholms bruk, d. 28 okt. 1841 på Hedensö. Föräldrar : grosshandlaren och bruksägaren Jakob Arfwedson och Anna Elisabet Holterman. Student i Uppsala 19 apr. 1803; avlade därstädes juridisk examen 5 juni 1809 och bergsexamen 5 juni 1812; företog våren 1818 en studieresa till England och Frankrike och sammanträffade härunder i Paris med J. J. Berzelius, i vars sällskap hemresan företogs över Schweiz och Tyskland sommaren och hösten 1819. Auskultant 16 juni 1812, v. notarie 18 febr. 1814, ordinarie notarie (utan lön) 9 dec. 1814, allt i bergskollegiet. LVA 1821.

Gift 16 aug. 1825 med Sara Sofia von Ehrenheim, f. 20 nov. 1795, d. 6 juli 1871, dotter till kaptenen Johan Vilhelm von Ehrenheim.

 

Biografi

Under sin vistelse i Stockholm stiftade A. bekantskap med Berzelius och erhöll tillträde till dennes laboratorium. Det var här, han 1817 vid undersökningen av petalit, ett dittills icke analyserat mineral från Utö, anträffade det förut okända, till alkalimetallerna hörande grundämnet litium, en upptäckt, som i ett slag gjorde hans namn ryktbart. Att Berzelius, under vars ledning undersökningen utfördes, icke var utan andel i upptäckten, finnes anledning att förmoda, ehuru han med den honom städse utmärkande oegennyttan utan någon som helst inskränkning överlät hela förtjänsten av det ur vetenskaplig synpunkt särdeles intressanta fyndet åt sin lärjunge. Det var likaledes på Berzelius' laboratorium, A. utförde sin undersökning av manganoxidoxidulen, en förut icke beskriven syrsättningsgrad av mangan.

Efter hemkomsten från sin utländska resa inrättade A. ett eget laboratorium i Stockholm, där han under ett par år med iver ägnade sig åt kemiska och mineralanalytiska forskningar. Genom arv redan förut ägare av betydliga andelar i Skagersholms och Brunnsbergs bruk, inköpte han 1820 Hedensö egendom med underliggande Näshulta bruk i Södermanland, dit han snart därefter avflyttade. På Hedensö, där han likaledes lät inreda ett kemiskt laboratorium, tillbragte han sedermera sina återstående dagar, huvudsakligen sysselsatt med den ekonomiska skötseln av sina vidsträckta gods, vilka han ytterligare tillökade genom inköp av en andel i Gravendals bruk i Kopparbergs län.

Författare

H. G. Söderbaum.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Undersökning af någre vid Utö jernmalmsbrott förekommande fossilier, och af ett deri furinet eget eldfast alkali (Afhandl. i fysik, kemi och mineralogi, utg. af W. Hisihger, J. Berzelius m. fl., D. 6, 1818, s. 145—172, med tillägg af Berzelius, ibid., s. 173—176; även i utdrag i VA Handl., 1818, s. 23—28, jämte 'Tillägg och rättelser', ibid., 1821, s. 156—159). — Undersökning af oxidum manganoso-manganicum, en hittills okänd kemisk förening af manganoxidul och oxid (Afhandl. i fysik, etc, D. 6, 1818, s. 222—236). — Analys af meionit dioctaédre och af leucit från Vesuvius (ibid., s. 255—262). — Undersökning af några mineralier (VA Handl., 1821, s. 147—155; 1822, s. 87—94). — Bidrag till en närmare kännedom om uranium (ibid., 1822, s. 404—426). — Om svafvelsyrade metallsalters sönderdelriing med vätgas (ibid., s. 427—449).

Handskrifter (i VA): Kemiska anteckningar (1 vol.); analyser av mineral (I vol.)

Källor och litteratur

Källor: VA prot. 1821; biografi i VA Handl. 1841; J. A. Almquist, Bergskollegium (1909). — Se i övrigt: K. A. K: son Leijonhufvud, Ny svensk släktbok (1906).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Johan August Arfwedson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18790, Svenskt biografiskt lexikon (art av H. G. Söderbaum.), hämtad 2024-02-22.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18790
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Johan August Arfwedson, urn:sbl:18790, Svenskt biografiskt lexikon (art av H. G. Söderbaum.), hämtad 2024-02-22.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se