C Gustaf Lagercrantz

Född:1879-08-05 – Karlsborgs församling, Skaraborgs län
Död:1973-04-27 – Danderyds församling, Stockholms län

Företagsledare, Bankman


Band 22 (1977-1979), sida 97.

Meriter

4 Lagercrantz, Claes Gustaf, brorson till L 3, f 5 aug 1879 i Karlsborg, Skar, d 27 april 1973 i Danderyd, Sth. Föräldrar: översten Carl Adolf L o grev Alethe Madelaine Elisabeth Sparre. Mogenhetsex vid Norra reallärov i Sthlm 16 maj 98, inskr vid UU ht 98, FK 15 sept 02, ex till rättegångsverken 29 maj 05, ombudsman hos Sthlms fattigvårds- o hälsovårdsnämnd 09—11, led o sekr i bankinspektionen 12—17, sekr i komm rör kommunal upplåning juli 12—maj 15, sekr i folkhushålln:kommissionen 16, led där 17, försäkr:råd 25 sept 17—26 sept 19, statens förlikn:man i första distr nov 18—19, led av styr för Sv bankfören 19—44 (v ordf 34 —44), VD i Sthlms intecknings garanti ab (från 43 Inteckningsbanken ab) 20—44 (led av styr 18—53, ordf 49—53), led av dir för Allm barnhuset 20—45, av styr för Socialinst i Sthlm 20—49, överrevisor vid SJ 21— 49, led av styr för Nationalekon fören 23— 33), för Samf Sverige—Finland 24—49 (ordf 44—49, hed:led), för Riksförb för Sveriges försvar 25—48, för Sv vitterhetssamf 27—59, led av Livrustkammarens stiftelse 28—59, av ekonomidelegationen för Humanistiska fonden 29—53, av styr för Fören Norden 29—36, för Nässjö—Oskarshamns järnväg 30—45 (ordf 32—45), av Riddarhusdir 32—41, av komm rör bankrörelse april—dec 32, av styr för StH 33— 49, fullm i folkpensionsfonden 34—52, led av styr för Ellen Keys stiftelse Strand 43— 60 (ordf 52—60). — Iqml 59.

G 27 sept 05 på Svalnäs, Danderyd, m Elsa Anna Maria Palme, f 29 dec 82 i Sthlm, Hedv El, dtr till bankdir Johan Henrik P o Anna Julia Matilda Lavonius.

Biografi

Då Gustaf L 1918 inträdde i styrelsen för Sthlms intecknings garanti ab, hade han bakom sig fem år som sekreterare i bankinspektionen o var även i andra avseenden väl rustad att överta ledningen av den av svärfadern Henrik Palme grundade banken. Inteckningsbanken, som företaget i dagligt tal kallades, hade från att i början uteslutande ha ägnat sig åt inteckningslån o stöd åt byggnadsföretag successivt utvecklats till fullständig bankrörelse. Under sina tjugofem år som VD förstod L att med skicklighet o omsorg lotsa företaget genom de svårigheter som under 20- o 30-talen drabbade sv kreditväsen. L delade inte Henrik Palmes obegränsade förtroende för Ivar Kreuger, vilken från 13 tillhörde Inteckningsbankens ledning. Det kan säkert tillskrivas L:s insikt o fasthet att banken inte kom att dragas med i den katastrof som slutligen träffade kreugerbolagen. L:s policy under 30-talet med starkt restriktiv kreditgivning i en tid av expansivt bostadsbyggande kom att kritiseras, inte minst av styrelsens ordf Robert Ljunglöf. Schismen gick så långt att flera av styrelsens ledamöter samt åtskilliga aktieägare ville avlägsna L från ledningen av banken, men vid en förtroendeomröstning under bolagsstämman i april 41 visade sig L ha stöd av majoriteten aktieägare. De oppositionella styrelseledamöterna avgick, o L fortsatte att leda banken till 44.

Ett uppdrag vid sidan av bankverksamheten som särskilt intresserade L var befattningen som överrevisor hos Statens järnvägar. Här påyrkade han, under visst motstånd från generaldirektör Axel Granholm, en snabbare elektrifiering av järnvägarna. L var starkt intresserad av såväl utrikes- som inrikespolitik, dock utan att aktivt medverka i partilivet. Under uppsalatiden deltog han i stiftandet av den fristående socialistiska föreningen Laboremus, som han sedermera lämnade ;han slöt sig i stället till kretsen kring Verdandi. L markerade alltid gärna sin liberala politiska åskådning. Då Carl Gustaf Ekman 30 bildade regering, blev L erbjuden posten som utrikesminister men avböjde (E Boheman).

L:s starka sociala engagemang tog sig uttryck på flera sätt, t ex genom hans anställning vid Sthlms fattigvårds- o hälsovårdsnämnd o som biträdande sekreterare i ål-derdomsförsäkringskommittén. Till L:s sociala uppdrag hörde också ledamotskap i Centralförbundet för socialt arbete samt i direktionen över Allmänna barnhuset. L tillhörde de liberaler som engagerade sig för ett starkt försvar. Han var under många år skattmästare i Riksförbundet för Sveriges försvar.

L hade betydande litterära o bibliofila insikter. Han intresserade sig mycket för utvecklingen av Sthlms högskola, vars styrelse han tillhörde, samt i hög grad för Sthlms nation i Uppsala, som han understödde på flera sätt. Tillsammans med Sigurd Curman o andra tog L 27 initiativet till Humanistiska fonden o gjorde betydande insatser för dess finansiella uppbyggnad. Till L:s karaktär hörde en utpräglad försiktighet i stort o smått. Han var en fint bildad, omtänksam o älskvärd man.

Författare

Wilhelm OdelbergSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

L:s omfattande familjearkiv i SSA (jfr ovan under släktart). Brev från L i KB (bl a till H Elmquist o E Heckscher), RA (till O Rydbeck) o UUB (bl a till A Blanck).

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor: E Boheman, På vakt. Från attaché till sändebud (1963) ; Gustaf L 50 år (GHT 3 aug, Sthlms Dagbl 4 aug o DN 5 aug 1929) ; Lärare o studenter vid Norra realläroverket (1941); E Palmstierna, Ett brytningsskede (1951), s 73; SMoK 4 (1948); Sveriges bankmatrikel 1927 o 1948; Väd 1973. — Muntliga meddel från sonen landsantikvarien B L, Linköping, o från FD H Nordenson, Nykvarn.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
C Gustaf Lagercrantz, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/10860, Svenskt biografiskt lexikon (art av Wilhelm Odelberg), hämtad 2020-12-01.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:10860
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
C Gustaf Lagercrantz, urn:sbl:10860, Svenskt biografiskt lexikon (art av Wilhelm Odelberg), hämtad 2020-12-01.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se