Lagerlöf, Lagerloef, Lagerlööf, släkterBand 22 (1977-1979), sida 146.

Biografi

Lagerlöf (Lagerlööf; von L), släkter.

1 Skattebonden Per Månsson (d före 1654) i S Skived, Grava, Värml, var far till kaplanen Måns Petri Schivedius (1605—74) i Sunne o Ämtervik, Värml. I äktenskap med en systerdtr till stamfäderna för släkterna Löwenhielm, Nordenfalk o Noreen var denne far till prof:na Petrus Lagerlööf (L 1) o Erland L (L 2). Deras halvbror Sven L (1670—1731) var borgmästare i Kristinehamn 1704—23 o rdgm 1710, 1713—14 o 1719 samt publicerade flera skrifter om lanthushållning. Han anses ha varit sin stads kanske skickligaste styresman genom tiderna men överansträngde sig under krigsårens påfrestningar, blev sinnessjuk o måste så småningom lämna sin tjänst.

L l:s och L2:s helbror kontraktsprosten Daniel L (1651—1718) i Arvika var far till Petter L (1691—1778), som befordrades till aktuarie i kommerskollegium 1738 o var borgmästare i Karlstad 1744—52 samt rdgm 1746—47. Hans bror Nils L (1688—1769) blev i Lund docent o magister 1719, adjunkt 1723, universitetsbibliotekarie med eo prof:s titel 1729, prof i teoretisk filosofi 1732, tredje teol prof 1739 o andre teol prof 1741. Från sistnämnda år var han superintendent i Karlstad, o 1742 promoverades han till teol dr. L:s barn i äktenskap med en av L 2:s döttrar adlades 1756 med namnet von L men denna släktgren utdog på svärdssidan 1825 o på spinnsidan 1835.

Släktens senare medlemmar härstammar från Nils o Petter L:s halvbror kontraktsprosten Anders L (1700—69) i Arvika, som var rdgm 1760—62. I äktenskap med en syster-dtr till Bengt Gustaf Geijer dä (bd 17) på Uddeholm var denne far till den pietistiske kontraktsprosten Erland L (1756—1827) i Arvika, på sin tid en av stiftets mest betydande präster, särskilt känd som den förste i stiftet som införde växelundervisningen o genom sin hjälpsamhet mot sjuka o fattiga. Rester av hans arkiv finns hos Föreningen Värmlandsarkiv, Karlstad. En av L:s döttrar gifte sig med en av Erik Gustaf Geijers bröder, o en anonym dödsruna över L i Garlstads tidning har visats (Norberg) vara skriven av Geijer. En annan av hans döttrar var Christina L (1787—1855), som uppges ha skrivit den bekanta visan När månen vandrar på himlen blå. En tredje dtr var gift med brukspatron Pehr Lagerhjelm (s 133). Sonen Anders Henrik L (1789—1875), som i sin ungdom tillhörde Götiska förbundet, befordrades i kammarrätten till protonotarie, var kronofogde i Södersysslet, Värml, 1827—65 o fick assessors titel 1835. Dennes son kapten Ernst Henrik L (1819—69) var verksam som tillfällighetspoet.

Anders Henrik L:s farbror Daniel Johan L (1737—84) efterträdde sin far Anders L som kh i Arvika o efterträddes där av sin ovannämnde bror Erland. Han var far till regementsskrivaren Daniel L (1776—1852). Denne kom genom sitt äktenskap i besittning av gården Mårbacka i Östra Ämtervik, Värml, som ärvdes i ett par generationer. Den ene av hans söner var far till stadsläkaren i Kungälv Carl Daniel L (1850—1928) o till författarinnan Selma Ottilia Lovisa L (L 4).

En annan son till Daniel Johan L var kontraktsprosten Magnus L (1778—1844) i Nyed, Värml, till vilken 13 brev (i LUB) från kusinen Esaias Tegnér är tr i Esaias Tegnérs brev, 1, 3 o 7 (1953—60). Ms av honom finns hos Föreningen Värmlandsarkiv, Karlstad. I äktenskap m miniatyrmålarinnan Catharina Maria Roos af Hjelmsäter (1786 —1865) var han far till Bengt Leonard Christian L (1827—1907), som var rektor för lägre elementarläroverket i Filipstad 1862 (tilltr 1863)—71 o i Kristinehamn (från 1878 Kristinehamns lägre allmänna läroverk) 1871—1905. Christian L var i äktenskap med en dtr till biskop Thure Annerstedt (bd 2) far till Magnus L (1864—1950), som från 1904 i ett 30-tal år var organist i sv sjömanskyrkan i Melbourne. Han var en stor entusiast för sv musik o anordnade en mängd konserter. L var också verksam som kompositör o blev 1926 associé i MA.

Christian L:s äldste bror, tullförvaltaren Carl Johan L (1817—85) i Mem, Tåby, Ög, var far till VD i brandförsäkringsab Fenix Carl L (1878—1961) o till den i New York verksamme pappersmasseimportören, hedersgeneralmajoren i USA:s armé Hans Lagerloef (1880—1952), som gjorde storslagna donationer av dyrbara frimärken till Postmuseum i Sthlm. Carl Johan o Christian L:s bror regementsläkaren med dr Magnus L (1819—85) i Kristinehamn var far till lektor Erland L (L 3) o till barnboksförfattarinnan Hedvig Maria L-Pilman (1859—1940) samt till sthlmsadvokaten Carl L (1862—1926), känd som Gustaf Frödings juridiska ombud o senare förmyndare. Dessas bror komminister Magnus L (1853—1941) i Sunnemo, Värml, var far till prof Nils Petrus L (L 5). Hans äldste bror, fd kh i Glava, Värml, kontraktsprosten Karl L (f 1890), är far till litteraturhistorikern docent Karl Erik L (f 1932). Kusin till denne är bitr prof i patologi vid Kl Bengt L (f 1930). 2 Bonden Isac Isacsson i Oggesta, Selånger, Vnl, var far till gästgivaren Henrik Niclas L (1804—56) i Sunnanå, Skellefteå. Dennes son förvaltaren Leonard L (1842—1900) vid Långrörs bruk i Sandarne, Gävl, var far till Henrik Leonard L (1872—1966), som blev överste i Södra arméfördelningens reserv 1932. Son till den sistnämnde är med prof Henrik L (f 1907). Utan samband med dessa släkter är den finländska släkt L som behandlats i Uusi su-kukirja, 3 (Genealog samf:s i Finland skrifter, 20, 1952).

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Allmänt: Anrep, 1:2 (1872— 74); C V Bromandei") Anna Maria Lenngrens litterära påbrå (PHT 1920); E Hellerström, Selma L:s antavla i 4:e led (SoH 1962—63); dens, Diktares arv (1969); J Jernhammar, Selma L:s anor (S-T 18 nov 1938) ; P Kjellin Ant:ar över släkterna Kjellin, L... (1949); Th Låstbom, Esaias Tegnér, Erik Gustaf Geijer, Selma L, Gustaf Fröding (Genea-logica 1918—19); Reseberättelse över L:ska släktmötet i Värmland 4, 5 o 6 juli 1935 (1936); SjVerml; Sv släktkal, 15 (1962); Ä Wiberg, Apertin (1960), s 244—52; E Wrangel, Tegnérska släktminnen o ungdomsbilder (1913), särsk s 284 o 286. Per Månsson: Karlstads häradsrätts arkiv A I a: 1, p 152, GLA. Måns Petri Schivedius: Karlstads hm, 3 (1968). Sven L: H Almquist, Gbgs hist, 2 (1935); BorgRP före frihetstiden (1933); d:o från frihetstidens början, 1 (1945); R Josephson, Göran Josua Adelcrantz

0 den karolinska prakten (KFA 1961), s 210; A E Löf o A Ernvik, Kristinehamns hist, 1—3 (1942—59); Millqvist. Daniel L: E Gren, Värmlands nation i Uppsala, 1:11—15 (1960), s 206; Karlstads hm, 3 (1968). Petter L: L Dalgren, 1719—1815 (Karlstads stads hist, 2, 1939); Kommerskoll; Millqvist. Nils L: Adelsbrev, vol 25, RA; LU:s arkiv A I: 18, s 98, LU:s filosofiska fakultets arkiv A I: 2, s 196, LUB; F Alsterlind, Den gamla kyrkplatsen. Händelser o gestalter ur Stora Kils kyrkas o sockens hist (1955), s 332—61; Dalgren, a a; E-G Jfunker], Nicolaus (Nils) L (SMoK 4, 1948); Karlstads hm, 1 (1975); Lunds hm, 1 (1854); L Ribbing, Familjeporträtten o antropologien (1932); J Ullholms likpr över Nils L (1770); M Weibull o E Tegnér, LU:s hist, 2 (1868). Anders L: Karlstads hm, 3 (1968). Erland L {1756—1827): J Frykstedts otr likpr 1828 över Erland L, Bromanderska saml, vol 43, Karlstads stadsbibi; K Aquilonius, Det sv folkundervisningsväsendet 1809—60 (Sv folkskolans hist, 2, 1942); [E G Geijer,] Minnes-ord (Carlstads tidning 1828, nr 27); O Hedlund, Kyrkolivet

1 Karlstads stift under 1800-talets förra hälft (1949); dens, Fromhet, yppighet o överflöd (Karlstads stifts julbok 1954); dens, Prosten Erland L i Arvika (Karlstads stifts julbok, 56, 1967); G Karlberg, Arvika köping förr o nu (1908), s 25—28; Karlstads hm, 3 (1968); H Linjebjörn, Minnen från förra hälften af 1800-talet (1912); P A Lindberg, Ny socken i By pastorat (Carlstads tidning 1828, nr 9); G Nelson, rec av Hedlunds ovan a a 1949 (KA 1949); K A Nicander, Minnen av vandringen i Scandinavien den 17 juni—3 october år 1824 (Saraf Örebro stads- o länsbibi :s vänner. Medd n:o 15, 1947), s 46 f, 55; E Norberg, Geijers väg från romantik till realism (1944); P W v Schubert, Resa genom Sverige, Norrige, Lappland, Finnland o Inger-manland åren 1817, 1818 o 1820, 3 (1825), s 148, 150; W G Stiernstedt, Två släktled berätta. Erinringar omkring Erik Gustaf Geijer av Anna Lisa Liljebjörn-Geijer o Agnes Gei-jer-Hamilton (1947); dens, Ur Erik Gustaf Geijers liv, 1 (1963). Anders Henrik L: R Hjärne, Götiska förbundet o dess hufvudmän, 1 (1878), s 28, 109 f, 128; J Kleberg, Kammarrevisionen-kammarrätten 1695—1940 (1940); H Schiick o K Warburg, 111 sv litt: hist, 5 (3 uppl, 1929), s 347. Ernst Henrik L: Bromanderska saml, vol 43, Karlstads stadsbibi; W Zetterberg o H E Uddgren, K Bohusläns reg 1661—1920 (1922). Daniel Johan L.Karlstads hm, 3 (1968). Daniel L: J Brunius, Mårbacka (1963), s 51 ff; N Hedin, Sagans kavaljerer o verklighetens (Lagerlöfstudier, 1958), s 123 f; G v Schoultz, Mårbacka (Slott o herresäten i Sverige. Västergötland, Dalsland, Värmland, 2, 1968), s 304, 310; F S de Vrieze, Fact and fiction in the autobio-graphical works of Selma L (1958). Carl Daniel L: Elin L, Glimtar från Mårbacka (Hågkomster o livsintryck, 22, 1941), s 131—37; SLH 3: 1, 3, 4: 3 (1886—1933); S Tingvall, Selma L:s syskon (Sydsv dagbl Snällposten 6 juni 1957). Magnus L (1778—1844): Hedlund, ovan a a 1949; Karlstads hm, 3 (1968); D Toijer, Handskriftssamhen i Kristinehamns h a l:s bibi (Värmland förr o nu, 35, 1937), s 35 f; Wrangel, ovan a a; dens, Ramen o Tegnérminnet (1917). Bengt Leonard Christian L: S G Dahl, Lärovärks-M för läsåret 1892—93 (1894); G Kallstenius, Filipstad 1611—1911 (1911), s 157; Löf o Ernvik, ovan a a, 3; C R Nyblom, En sjuttioårings minnen, 2—3 (1908), s 66, 77, 119. Magnus L (1864—1950): O R Landelius utlandssv saml: Australien, SBL:s dep i RA; A F[reden-holm], Magnus L (SMoK 4, 1948); G Hilleström, MA. M 1771—1971 (1971); MAÄ 1949—50, s 11; Svenskar i utlandet (1929). Hans Lagerloef: O R Landelius utlandssv saml: USA, SBL:s dep i RA; P G Heurgren, Hans L död (SvD 13 maj 1952); E R[yd-ma]n, Hans L (SMoK 4, 1948); Svenskar i utlandet (1929). Magnus L (1819—85): Löf o Ernvik, a a, 2—3; SLH 1:5, 2: 1 (1853— 73); SPG. Hedvig Maria L-Pilman: Karl L:s biografi över henne i L:ska släktarkivet, Karlstads stadsbibliotek; Sv förfdex 1900—40 (1942). Carl L (1862—1926): Hj Gullberg, JustitieM 1914 (1914); J Landquist, Gustaf Fröding (1956); G Michanek, En morgondröm (1962); H Olsson, Fröding (1950); S Sjöholm, övermänniskotanken i Gustaf Frö-dings diktning (1940). Magnus L (1853— 1941): Karlstads hm, 2 (1965). — Col Hans j_.agerloef (National Philatelic Museum 2:6, 1950, s 719 ff); Hans L (H8D 24, 1922— 23); Major General Hans Lagerloef (Encyk-lopedia of American Biography. New Series, 1945); N Strandeli, Hans L. In memoriam (Postryttaren, 3, 1952); S Tingvall, Härstamningen (Minnesutställn över Selma L. KB:s utställn:kat nr 16, 1958) ; E Wrangel, Tegnérs mödernesläkt (OoB 22, 1913). Källor o litt: C Th Kocken!, K Västgöta reg, 2 (1948); G Thimon, M över Gästrike-Hälsinge nation i Uppsala 1811—1961 (1963).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Lagerlöf, Lagerloef, Lagerlööf, släkter, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/10913, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2020-07-13.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:10913
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Lagerlöf, Lagerloef, Lagerlööf, släkter, urn:sbl:10913, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2020-07-13.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se