Sven J K W Lawski

Född:1884-09-01 – Norrköpings Sankt Olai församling, Östergötlands län
Död:1963-02-14 – Hedvig Eleonora församling, Stockholms län

Domare, Jurist


Band 22 (1977-1979), sida 403.

Meriter

1 Lawski, Sven Jan Kasimir Wladislaw, f 1 sept 1884 i Norrköping, f 14 febr 1963 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: konsthandl Jean L o Rozia Oderfeld. Mogenhetsex i Norrköping 26 maj 02, inskr vid UU 8 sept 02, jur utr kand 14 sept 07, eo notarie i Sthlms rådhusrätt 20 sept 07, i Göta hovrätt 10 jan 08, tingstjänstg 09—11, tf fiskal i Göta hovrätt 26 maj 11, adjung led 28 jan 13, assessor 1 okt 15, tf revisionssekr 7 aug 16, fiskal 15 jan 17, hovrättsråd vid Göta hovrätt 30 april 20, revisionssekr 15 aug 23, justitieråd 1 juni (utn 30 maj) 30—31 aug 48, led av lagrådet 38—40 o 46—48, ordf i likvidationsnämnden 50—56.

G 15 maj 19 i Saltsjöbaden, Sth, m Lilly Wawrinsky, f 2 jan 95 i Sthlm, Hedv El, dtr till medicinalrådet MD Richard August W o Anna Flohr.

Biografi

Sven L var son till en från Polen efter 1863 års uppror flyktad student Jean L, som fann en fristad i Sverige o, i likhet med landsmannen Henry Bukowski, kunde skapa sig en ställning inom konsthandeln. Efter jur kand-examen i Uppsala 07 valde L efter avslutad tingstjänstgöring domarbanan, blev hovrättsråd i Göta hovrätt 20 o justitieråd 30.

Vid sidan av domargärningen var L mycket verksam inom lagstiftningsarbetet. Hans främsta insats är knuten till konkurslagstiftningen, där han fick i uppdrag att överarbeta det 11 framlagda förslaget till ny konkurslag, som utarbetats av en 07 tillsatt kommitté under E Kallenbergs ordförandeskap. Den slutliga lagen kunde antas 21. L utgav därefter standardkommentaren till detta lagverk. Han har även författat avsnittet om konkursrätt i Lärobok i rättskunskap för blivande landsfiskaler. Därutöver medverkade L 20—21 i lagstiftningen om sparbanker (lag 29 juni 23) samt i fastighetskreditsakkunniga 21—23. Han deltog 22—24 i en utredning om polisväsendets omorganisation som till utgångspunkt hade S Linnérs nyss avgivna förslag till polislag o fick därefter uppdraget att självständigt fullfölja arbetet. Med den nya polislagen, antagen 6 juni 25, eliminerades många av de nackdelar, som varit förbundna med polisväsendets tidigare anknytning till kommunerna, vilkas skyldigheter inte var klart angivna. Möjligheter öppnades därigenom till starkare statligt inflytande med bevarande av kommunalt huvudmannaskap. L ledde därefter även arbetet på en normalinstruktion för polispersonal o utformade bestämmelserna om polisens uniformering o beväpning.

Även åt den viktiga sjukvårdslagstiftningen kom L att ägna sig. Som ordf för 26 års sinnessjuksakkunniga o 26 års lasaretts-stadgesakkunniga författade han den kommenterade upplagan av Lagen om vissa av landsting eller kommun drivna sjukhus (29). Efter avgången från HD var L ordf i likvidationsnämnden.

Som domare vann L stort anseende för rättrådighet o skarpsinne, som lagstiftare för arbetsamhet o kringsynthet. Hans yngre kollega i HD Harry Guldberg har återgivit ett beundrande omdöme av Nils Alexanderson, fällt under en överläggning i domstolen: "Lawski ligger ju flera kilometer före, hur man än anstränger sig". Bakom hans lågmälda o ibland hetsiga tal fanns enligt Guldberg "en ström av stark och äkta känsla för det sanna och rätta".

Författare

Stig JägerskiöldSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: P. M. angående de viktigaste nyheterna i de nya konkurs- och ackordslagarna av den 13 maj 1921. Sthlm 1921. 20 s. (Svenska bankföreningens skrifter, 21.). — Konkurs- och ackordslagarna. 11. uppl Sthlm 1922. 574 s. (Ibid, 26.) — Polisfrågans behandling under de senaste åren (Svenska stadsförbundets tidskrift, årg 16, 1924, Sthlm, 4:o, s 465—472). — Konkursrätt. Lund 19 [19—] 25. 37 s. (Lärobok i rättskunskap för blivande landsfiskaler . . . utg R Malmgren.) ¦— Några synpunkter i anledning av hovrättsrådet Petréns artikel (Sv stadsförbundets tidskr, 20, 1928, s 113—115). — Bidrag i Svensk juristtidning, årg 4, 1919, 9—11, 1924—1926, 13—14, 1928—1929, 23, 1938, 42—43, 1957 —1958, Sthlm, o i Festschrift des "Credito-ren-Vereins von 1870", Wien 1930. Utgivit: Lagen om vissa av landsting eller kommun drivna sjukhus jämte därmed sammanhängande författningar. Med förklaringar utg. Sthlm 1929. 140 s.

Källor och litteratur

Källor o litt: H Guldberg, S L t (SvJT 1963); dens, En domare ser tillbaka (1966); Justitiematr 1941 (1941).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Sven J K W Lawski, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11100, Svenskt biografiskt lexikon (art av Stig Jägerskiöld), hämtad 2023-06-07.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11100
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Sven J K W Lawski, urn:sbl:11100, Svenskt biografiskt lexikon (art av Stig Jägerskiöld), hämtad 2023-06-07.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se