Johan Månsson

Död:1659-04-15 – Danmark (i Helsingör)

Sjöofficer, Kartograf


Band 20 (1973-1975), sida 213.

Meriter

Johan Månsson, d 15 april 1659 i Helsingör, Danmark. Lärstyrman vid amiralitetet 29, medelstyrman 32, överstyrman 34, ålderstyrman 43, överlöjtn:s lön 9 mars 55, skeppskapten 1 sept 58.

Biografi

J antogs 1629 till lärstyrman vid amiralitetet och avancerade snabbt till överstyrman. Om hans anseende i navigationsfrågor vittnar utnämningen till ålderstyrman och chef för alla kronans styrmän 1643. J, som samlat många uppgifter om Östersjöns kuster, fick tillfälle att komplettera dessa under en sommarkryssning s å för styrmän med pinassen Phoenix till Finska vikens och Balticums hamnar. I mars 1644 erhöll han privilegium av drottning Kristina att utge en beskrivning av alla landsträckningar, känningar, inlopp och hamnar i hela Östersjön. S å utkom J:s sjöbok, den första på svenska utgivna seglingsbeskrivningen. Boken blev berömd för sina många tillförlitliga kurs-och distansuppgifter och blev under hundra år det viktigaste hjälpmedlet vid navigering i Östersjön. Den utgavs i flera upplagor på 1600- och 1700-talen och utkom också i dansk och tysk översättning. Sjöboken kompletterades 1645 av ett kompasskort, det första svenska i sitt slag. Detta sjökort, som byggde på holländska förebilder, företedde svåra missvisningar men innehöll trots detta viktiga förbättringar rörande sv kustförhållanden. Sjökortet, som förvaras i några ex i UUB och KB, utgavs senast 1944.

J befordrades 1658 till skeppskapten men tycks inte ha erhållit skeppsbefäl utan tjänstgjorde på skeppet Kronan i K G Wrangels flotta. Enligt en gammal tradition stupade han i slaget i Öresund i okt s å, men rullan uppger att han dog i Helsingör våren 1659.

Författare

Alf ÅbergSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

Tryckt arbete: Een siö-book, som innehåller om siöfarten i Öster-siön, jämwäl om koo-sar, landkänningar, streckningar, inlopen, banckar och grunden . . . Korteligen sammansatt. [Förtit:] En kårt vnderwisning på siö-farten i Öster siön. Sthlm 1644. 4:o. 100 s. 2. uppl utg J Jöranszon Fors: Een nyttig siö-book, som klarligen uthwijser rätta siöfarten i Öster-siön, jämwäl koosar, landkänningar, streckningar, inlopen, banckar, reef och grunden. Medh destillhörige visza, richtige och förbättrade siöö- och pasz-kort . . . korteligen sammansatt. Sthlm 1677. 4:o. 104 s. 3. uppl, igenomsedd och förbättrad af M O Nordenberg: Grundade underrättelser om faarvatnen i Östersjön med kosor, landkänningar, kuster ... Sthlm 1725. 4:o. 85 s. 4. uppl: . . . med kosor, landkänningar sträckningar . . . jemte tilökning af några anderika böner för resande til siös. Sthlm 1743. 64 s. [5. uppl:] Den namnkunnige ålder-styrmannens och capitainens af Kongl. Amiral, i Stockholm Johan Månssons upplifvade aska, eller des förnyade sjö-märkes-bok öfwer far-vatnen inom Östersjön, med mödeligaste flit renad, ej allenast ifrån fel, som tiders om-skiften på 100 år . . . gjort, utan ock förbätt- rad . . . Jämte tilökning öfwer farvatnen uti Kattegatt och Skagerack ... Til den almän-na Sjöfartens tjenst ... til ljuset frambragt . . . af J Hahn. Sthlm 1748. 4:o. 390, (38) s. [Senare tillägg:] J Hahn, Ytterligare tilökning vid den förnyade Johan Månssons sjömärkes-bok eller des upplifvade aska år 1748. Sthlm 1751. 4:o. 34 s. [Ny uppl:] Een siö-book, som innehåller om siöfarten i öster-siön. Med efterskrift, ortnamnsregister, ordlista och sjökort utg av H Richter. Lund 1925—28. 132 s, 1 karta. [Även som bilaga B till Namn och bygd, årg 13, 1925, 14, 1926, 16, 1928.] [Tysk övers:] Griindlicher und ausfiihrlicher Bericht aller und jeden rechten Coursen, Landkännungen, Streckungen, Einläuffen, oder Einfahrten, Bäncken und Grunden, sambt allén blinden- und ausser Wasser stehenden Klippen der gantzen Oost-See . . . Anfänglich von Johann Manson . . . zusammen getragen, nun aber . . . aufs neue iibersehen, in Teutsche Sprache ge-bracht und zum Druck befordert durch Hanss Wittenburk. Wissmar 1669. 4:o. 106 s. [2. Aufl:] Mansons See-Buch, oder griindlich-ausfuhrlicher Bericht, aller und jeden rechten Coursen . . . der gantzen Ost-See . . . Anjetzo durch einen erfahrenen See-Mann ... in teutscher Sprache beschrieben, . . . und hrsg. U o 1701. 4:o. 56 s. [3. Aufl:] See-Buch, oder griindlicher ausfiihrlicher Bericht, aller und jeden rechten Coursen . . . der gantzen Ost-See . . . Lubeck 1717. 4:o. 69 s. 4. Aufl: . . . von neuen iibersehen . . . Lubeck 1735. 4:o. 99 s. [Dansk övers:] En nyttig Soe-Bog, som klarlig udviiser den rette Soefart i 0ster-Soen, saa vel som Coursen, Landkien-dinger, Strekninger, Indiobenen, Banker, Reef og Grunde. Khvn 1735. 4:o. [9] 2 s.

Källor och litteratur

Källor o litt: P Dahlgren o H Richter, Sveriges sjökarta (1944); S Lönborg, Sveriges karta, tiden till omkr 1850 (1903); W Sjöstrand, Grunddragen av den militära undervisas uppkomst- o utveckl:hist i Sverige till år 1792 (1941); A Zettersten, Sv flottans hist åren 1635—1680 (1903). — Flottans räkenskaper, ser D 11, Meritförteckn:ar, Flottan, KrA.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Johan Månsson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12108, Svenskt biografiskt lexikon (art av Alf Åberg), hämtad 2024-04-18.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12108
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Johan Månsson, urn:sbl:12108, Svenskt biografiskt lexikon (art av Alf Åberg), hämtad 2024-04-18.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se