Gunnar A Hesslén

Född:1894-06-05 – Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala län
Död:1958-03-27 – Göteborgs Johannebergs församling, Västra Götalands län

Statsvetare, Skolman


Band 18 (1969-1971), sida 763.

Meriter

Hesslén, Gunnar August, f 5 juni 1894 i Uppsala, d 27 mars 1958 i Gbg (Johanneberg). Föräldrar: läroverksadj August H o Anna Helena Jonsson. Studentex vid h a l i Uppsala 22 maj 13, inskr vid UU ht 13, FK 2 nov 18, FM 15 sept 19, FL 28 maj 25, disp pro gradu 3 sept 27, FD 16 sept 27, doc i statskunskap 24 sept 27, allt vid UU, ordf i Uppsala doc:fören 30—32, adj i hist m samhällslära o geografi vid h latinlärov å Norrmalm i Sthlm 19 dec 30, lektor i samma ämnen vid Hvitfeldtska lärov i Gbg 19 mars 37, doc i statskunskap vid Gbgs högsk 20 dec 38—1 juli 54, v ordf i Historielärarnas riksorg 42—51, förest för Socialinst i Gbg 44—46, rektor för Hvitfeldtska lärov 53, led av Gbgs domkap 55. — LVVS 47.

G 26 dec 35 i Uppsala m Ellen Hildur Gustava Winqvist, f 1 juni 00 i Nås (Kopp), dtr till kronofogden Hjalmar W o Eva Katarina Bäckelin.

Biografi

Gunnar H:s genombrottsarbete som statsvetenskapsman, doktorsavhandlingen Det svenska kommittéväsendet intill år 1905, kastade nytt ljus över ett tidigare föga känt forskningsområde och röjer en anmärkningsvärd intellektuell energi både i forskning och analyser. Verket omspänner ända till tre århundraden, låt vara att det avgjort största antalet sidor har ägnats åt tiden efter 1809, då det moderna kommittéväsendet kom till.

H:s studier i kommittéväsendet gav honom synnerligen djupgående insikter i statsförvaltningen, vilka blev fruktbärande för hans fortsatta forskning. I det till 1935 års riksdagsjubileum utgivna riksdagshistoriska verket bidrog H med ett arbete om riksdagens revisorer. Den debatt om den centrala förvaltningens organisation som upplågade i början av seklet och som stod i visst samband med förebuden till ett parlamentariskt och demokratiskt genombrott har H på ett klargörande sätt skildrat i uppsatsen Departement och verk — tendenser inom centralförvaltningens organ (1941). H utgav även flera populärvetenskapliga skrifter, där hans starkt utvecklade pedagogiska läggning kom till sin rätt. Bland dessa må främst nämnas hans Statskunskap (1929). Denna i omarbetat skick gång på gång utgivna handbok har främst på grund av H:s intima kännedom om kursfordringarna inom sitt ämne blivit mycket använd inom undervisningen. Även i sin yrkesutövning framträdde H under sina senare år alltmera som pedagog. Han hade en mer än tjugoårig lärarbana bakom sig, när han 1953 blev rektor för Hvitfeldtska läroverket i Gbg. På denna krävande post utförde han ett utomordentligt fruktbärande arbete, uppburet av ett varmt intresse för skolans elever. »En mycket stor skara gamla latinare ——— minnes honom som en av läroverkets stora rektorer» (Bengt Lindberg). H var en utomordentligt älskvärd och försynt människa, vars väsen tycktes förkroppsliga maximen att hellre vara än synas.

Författare

Åke ThulstrupSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Brev från H till K Hesselgren i KB.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Se GHM 1916—1941, Gbg 1942, s 85 f, 1942—54, s 85; jfr UUM 1937—1950, s 22 f. Vidare: Statskunskap. 9.—10. uppl Sthlm 1957, 1961. 11.—13. omarb o utök uppl. Utarb av Å Thulstrup. Sthlm 1963, 1966, 1968. — Den svenska förvaltningen. 3. omarb uppl Sthlm 1956. (Studentföreningen Verdandis småskrifter, 492.)

Källor och litteratur

Källor o litt: ED :s konseljakter 19 mars 1937, nr 65, RA.

GHM 1916—1941 (1942); J V Johansson, minnesteckn över G H (Minnestal hållna i VVS 1958—64, 1965); UUM 1937—1950 (1953). — Nekr :er i Gamla latinares årsb 1958.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Gunnar A Hesslén, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12960, Svenskt biografiskt lexikon (art av Åke Thulstrup), hämtad 2022-01-22.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12960
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Gunnar A Hesslén, urn:sbl:12960, Svenskt biografiskt lexikon (art av Åke Thulstrup), hämtad 2022-01-22.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se