Sigrid M Göransson

Född:1872-02-23 – Sandvikens församling, Gävleborgs län (i Högbo)
Död:1963-10-09 – Sandvikens församling, Gävleborgs län (i Högbo)

Filantrop


Band 17 (1967-1969), sida 669.

Meriter

3 Göransson, Sigrid Maria, dtr till G 2, f 23 febr 1872 i Högbo (nuv Sandviken), d 9 okt 1963 där. Inspektris för Sandvikens järnverks sociala inrättn:ar 07–37, led av Sandvikenkretsen av Sv röda korset 15–42, av sv kyrkans diakonistyns sociala utsk 19–35, huvudman i Sv nationalfören mot tuberkulos 20–27, led av ärkestiftets stiftsråd 22–42, av Socialstyr:s sociala råd för arbetarskydd o arbetarfrågor 26–37. — Iqml 14, PS:s GM 1:a storl 15 sept 37. — Ogift.

Biografi

I det samhälle, som växte upp kring det nyanlagda järnverket i Sandviken, uppstod under de första årtiondena stora problem beträffande bostads- och försörjningsfrågor, skolväsen, sjukvård och fattigvård m m. Redan i unga år hade Sigrid G genom att följa sin fader på hans inspektionsturer i järnverket och arbetarbostäderna förvärvat sig en ovanlig sakkunskap beträffande de anställdas arbetsförhållanden och levnadssätt. Med säker omdömesförmåga såg hon vad som behövde göras för att skaffa arbetarna och deras familjer bättre yttre förhållanden, ökade kunskaper och högre intressen. För sina strävanden fann hon förståelse hos bolaget, som satsade mera på de sociala förhållandena än vad på den tiden var vanligt och gjorde henne till inspektris för sina sociala inrättningar.

En av de första åtgärderna var att skaffa läkare och sjukhus till samhället. Efter studier av vårdförhållanden i Schweiz och andra länder tog G initiativet till uppförande av ett sanatorium i Sandviken, ett av de första i vårt land. Redan från början ordnades där med arbetsterapi och studieverksamhet m m för patienterna. Till gagn för samhället uppfördes gymnastiksal och varmbadhus, en stor tvättinrättning samt en hushållsskola för flickor och yngre fruar. En av bruksgårdarna upplåts till bibliotek och läsrum, och ett bildningsutskott stiftades för anordnande av föreläsningar och diskussioner. G tog verksam del i uppförande av ålderdomshem och barnhem, och sedan kommunen övertagit socialvården, var hon under många år ledamot av fattigvårdsstyrelsen och andra kommunala nämnder. I sitt hem Åsgården samlade hon ofta medlemmar i de kommunala styrelserna och andra intresserade för studium av nya författningar på det sociala området. Andra kvällar ägnades åt diskussioner kring nyutkommen litteratur och aktuella samhällsfrågor. Säkerligen främjades genom dessa sammankomster den samförståndsanda mellan olika partier och åsiktsriktningar, som var rådande i Sandviken under brytningstiderna i seklets början.

Under kristiden efter första världskriget bildade G en kvinnornas livsmedelskommitté, som hjälpte husmödrarna att anskaffa livsmedel och tillaga ersättningsmedel för felande varor. Efter krigets slut ombildades denna sammanslutning till en husmodersförening, som fick mycket stor anslutning. Själv var hon under ett 30-tal år ordförande i denna. Mycket intresserad av hemslöjdsverksamhet grundade hon även en förening, Hemarbete, som hade till uppgift att anskaffa textilier till järnverkets och kommunens många olika lokaler och som samtidigt beredde arbete och inkomster åt många kvinnor. G var under hela sin levnad intresserad av alla ideella och kulturella strävanden. Inte minst den religiösa verksamheten var föremål för hennes omtanke. Till den nya kyrkan i Sandviken lämnade hon värdefulla textilier, och till förskönande av kyrkparken donerade hon en av Oscar Antonsson utförd staty av S:t Staffan. Det kyrkligt-sociala arbetet främjades genom stiftande av en diakoniförening samt anställande av diakonissor och hemsystrar. En stor del av sin förmögenhet överlät hon till en stiftelse för att användas till ideell verksamhet och ungdomsarbete. Denna donation utökades ytterligare i hennes testamente, enligt vilket även hennes vackra hem Åsgården skänktes till ungdomsgård och föreningshem. Även Sigtunastiftelsen blev ihågkommen med en större donation för den ekumeniska verksamheten.

G:s insatser på det sociala området blev kända vida omkring, och många studiedelegationer, även utländska, kom till Sandviken för att hämta idéer till liknande verksamhet på sina hemorter. Även på riksplanet blev hennes gärning uppmärksammad. Till sin personliga läggning var G enkel och naturlig, generös och varmhjärtad, alltid redo att gripa in och finna utvägar. Hon gjorde verkligen skäl för hedersnamnet »Sigrid Godråda», som ärkebiskop Söderblom vid ett tillfälle kallade henne. Hon hade en klar syn på livet, ett friskt sinne och ett varmt hjärta.

Författare

Gottfrid PonténSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

5 brev från G till Kerstin Hesselgren i KB. Några brev från G i UUB, bl a till Anna o Nathan Söderblom.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Järnverket och Sandvikens sociala problem (Ett svenskt jernverk. Sandviken och dess utveckling 1862—1937, Upps 1937, s 251—256, 260—280). — En brukspatron (Min far . . . under red av E Malmberg, Upps (tr Sthlm) 1948, s 133— 137; 2. uppl s å).

Källor och litteratur

Källor o litt: G Kempff, Nathan Söderblom o Fru Musica (Hågk o livsintr, 14, 1933), s 254 ff; M Lindqvist (Quelqu'une), Människor (1938); N S Lundström, Sv kvinnor i offentlig verksamhet (1924); SMoK; Sv folkrörelser, 2 (1937).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Sigrid M Göransson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13452, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gottfrid Pontén), hämtad 2023-12-02.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13452
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Sigrid M Göransson, urn:sbl:13452, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gottfrid Pontén), hämtad 2023-12-02.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se