Tom H Forssner

Född:1874-10-21 – Klara församling, Stockholms län
Död:1951-03-02 – Engelbrekts församling, Stockholms län

Advokat


Band 16 (1964-1966), sida 374.

Meriter

2 Forssner, Tom Hjalmar, bror till F 1, f 21 okt 1874 i Sthlm (Klara), d 2 mars 1951 i Sthlm (Engelbr). Mogenhetsex vid N reallärov i Sthlm 1893, inskr vid Uppsala univ 18 jan 1894, jur kand ex 14 sept 1900, anst på Abenius o Koersners adv:byrå i Sthlm 1901–18, led av Sveriges adv:samf 1904, adv:byrå i Sthlm 1918 (tills först med G Abenius, sedan med D Bergman o H Bauer), ordf i Sveriges adv:samf 1920–33, sthlms-avd:s ordf 1918–33, ordf i styr för Graningeverkens ab, Sandvikens Cellulosa ab o Utansjö Cellulosa ab från 1932. – RNO 1920, jur hedersdr i Uppsala 16 sept 1927, KVO2kl 1929, KVO1kl 1947.

G 23 febr 1907 i Lund (Landsförs) m Margrete Sökjer-Petersen, f 14 sept 1879 i Sireköpinge (Malm), d 20 aug 1955 i Sthlm (Ad Fredr), dtr till Iantbr Hannibal Oscar Petersen o Maria Sökjer.

Biografi

Efter en kortare tids tingstjänstgöring blev Tom F redan 1901 anställd som biträdande jurist hos vice häradshövdingen Gustaf Abenius i Sthlm. Hos denne framstående affärsjurist och den med honom samarbetande Albert Kôersner, senare professor vid Handelshögskolan och justitieråd, fick han den bästa tänkbara utbildning för advokatyrket.

Inom den krets av delvis personliga vänner, som utgjorde kärnan i den 1899 stiftade Frisinnade klubben, deltog F under sina tidigare advokatår med livligt intresse i den politiska och kulturella debatten. I de politiska striderna i försvarsfrågan 1914 var F talesman för de liberala försvarsvännerna som opponerade mot den försvarspolitik, som Karl Staaff företrädde. F uppgives vid denna tid ha känt en stark dragning till litterär och politisk verksamhet. I yngre år hade han medverkat med artiklar om sv förhållanden i den danska tidningen Politiken. F:s framgång på advokatbanan och därmed förenade växande arbetsuppgifter gjorde det dock omöjligt för honom att annat än i begränsad omfattning ägna sig åt uppgifter utanför yrket. Sina litterära intressen förblev han emellertid trogen, och han framträdde själv som dramatisk författare bl a med skådespelen »Ester» och »Den stora donationen», uppförda på Dramatiska teatern 1908 resp 1921.

I Sveriges advokatsamfund anlitades F för varjehanda förtroendeuppdrag och hans ordförandetid 1920–33 betecknar ett betydelsefullt skede i samfundets utveckling. Med den idealitet som utmärkte F ställde han mycket höga krav på advokatyrkets utövare i alla avseenden. Om advokatkåren kom att bestå av personer helt skickade för sin uppgift, skulle den enligt F:s mening få den ansedda ställning som den med rätta borde äga. Hans verksamhet för att på olika sätt höja advokaternas anseende kom att sträcka sig vida utöver de uppgifter man närmast tänker sig förenade med ordförandeskapet i advokatsamfundet.

Advokatsamfundets yttrande över Processkommissionens betänkande angående rättegångsväsendets ombildande (1927) innehåller till mycket stor del F:s egna idéer och utgör ett lysande prov på hans stilkonst. Sällan har på ett så övertygande sätt fördelarna med den tilltänkta ordningen ställts i motsats till det rådande systemets avigsidor. F:s verksamhet som advokat inföll till väsentlig del under den gamla rättegångsordningen, och han nödgades därför själv i stor utsträckning verka genom det skrivna ordet. Trots att vad han i detta avseende åstadkom var av högsta kvalitet, kände han utan tvivel den skriftliga formen i rättegången som ett tvång, vilket säkerligen bidrog till att han blev en avgjord anhängare av muntlighetens princip.

F:s orientering på kulturella och politiska områden kom honom indirekt till godo i hans verksamhet som advokat. Den förlänade åt hans omdöme ett djup och en bredd, som inte är vanliga hos yrkesjuristen. Med en starkt kritisk läggning förenade han godmodighet och bred mänsklighet i sin uppfattning om personer och förhållanden.

Författare

Dick BergmanSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Samvetsfrihet enligt svensk rätt. [Sthlm 1906.] 14 s. (Frisinnade landsför- eningens meddelanden, 35 (2), 1906 = Skrifter, utg. af Frisinnade landsföreningen, 2.) – Ester. Sthlm 1907. (4), 177 s. – Liberal politik och Sveriges försvar. Föredrag . . . Uppsala 1914. 16 s. (Skrifter utg. af Frisinnade försvars vänners valorganisation i Uppsala, 1.) – Krigssång. Sthlm 1914. (4) s. [Undert.] – Den stora donationen. Skådespel i fyra akter. Sthlm 1919. 238 s. — Jordkommissionens förslag till koncessionslag - ett led i svensk jordpolitik (Sveriges allmänna landtbrukssällskaps medlemsblad, 1923, Sthlm, s. 74–87). [Omtr.:] Sthlm [1923]. 15 s. (Sveriges allm. landtbrukssällskaps skrifter, 12.) – Advokatens verksamhet utom rätta. Sthlm 1926. 4:o. 36 s. – Domare och advokater (Festskrift, tillägnad . . . Erik Marks von Wiirtemberg, Sthlm 1931, s. 169–181). – Advokatsamfundets livs- och organisationsformer. Föredrag . . . (Förhandlingarna vid Sveriges advokatsamfunds årsmöte i Stockholm år 1933, Sthlm 1934, s. 49–68). [Separat:] Sthlm 1934. 20 s. — Gustaf Abenius t (Tidskrift för Sveriges advokatsamfund, 1, 1935, Sthlm, s. 39 f). – Om upptagande av vittnesbevisning (Skrifter tillägnade Ernst Trygger den 27 oktober 1937 [= SvJT, årg. 22, h. 7], Sthlm 1937, s. 718–732). – Skojare. Skådespel i tre akter. Sthlm 1940. 100 s. – Medv. i SvJT 1916–43, OoB 1905–27.

Källor och litteratur

Källor o litt: D Bergman, T F f (Sv ju-risttidn 1951); C G Laurin, Minnen 1888–1898 (1930), 1898–1908 (1931); A Lindahl, T F [död] (Tidskr för Sveriges adv:samf 1951); SMoK; Sv juristmatr 1950; Väd 1949. – Nekr:r i dagspressen.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Tom H Forssner, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14391, Svenskt biografiskt lexikon (art av Dick Bergman), hämtad 2022-08-11.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14391
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Tom H Forssner, urn:sbl:14391, Svenskt biografiskt lexikon (art av Dick Bergman), hämtad 2022-08-11.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se