Axel Herman Byström

Född:1858-05-25 – Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län
Död:1933 – Danderyds församling, Stockholms län (i Mörby)

Arméofficer, Kartograf


Band 07 (1927), sida 29.

Meriter

2. Axel Herman Byström, den föregåendes brorson, f. 25 maj 1858 i Karlskrona. Föräldrar: överstelöjtnanten vid flottans mekaniska kår Johan Tomas Byström och Sofie Julie Wallenstrand. Elev vid Karlskrona h. elementarläroverk ht. 1867; avlade mogenhetsexamen därstädes 2 juni 1877; volontär vid Värmlands fältjägarekår 7 okt. 1877; elev vid krigsskolan å Karlberg 14 juli 1878; avlade officersexamen 3 nov. 1879; underlöjtnant i Värmlands fältjägarekår 14 nov. 1879 och vid kåren 3 dec. 1880; genomgick krigshögskolan apr. 1882—14 maj 1884; kartredaktör vid generalstabens litografiska anstalt 1 okt. 1884—maj 1903; löjtnant 18aug. 1886; andre regementsadjutant 29 aug. 1888; förste regementsadjutant 5 sept. 1890; genomgick kurs vid infanteriskjutskolan 9 juni —17 aug. 1895; kapten i kåren 27 okt. 1899 och vid kåren 19 jan. 1900; kapten vid Vaxholms grenadjärregemente 5 dec. 1901; tjänstgjorde vid generalstabens topografiska kår 1903—04 (kommenderingar 25 maj och 25 sept. 1903); protokollsförare i kommissionen för de allmänna kartarbetena. 13 jan. 1904; överadjutant och major vid generalstaben 19 febr. 1904; placerad vid topografiska avdelningen 1904—16; överstelöjtnant i generalstaben 2 okt. 1908; tf. chef för rikels allmänna kartverk vid olika tillfällen under åren 1909—13; ledamot av löneregleringskommittén för löneregleringen för civila personer vid rikets allmänna kartverk 20 jan.—10 nov. 1911; företog på offentligt uppdrag studieresor till Italien, Österrike och Tyskland samt till Danmark 1913; tillika delegerad vid tionde internationella geografkonferensen i Rom 1913 och vid den internationella världskonferensen i Paris dec. 1913; överste i armén 20 mars 1914; erhöll avsked från beställning på stat med skyldighet att kvarstå såsom överadjutant och överste i generalstabens, reserv 19 maj 1916; har fortsatt att tjänstgöra vid topografiska, avdelningen, bl. a. som tf. avdelningschef 19 maj—30 sept. 1916. RSO 1900; RVO 1910; LKrVA 1911; hedersledamot av Gesellschaft für erdkunde i Berlin 1924; erhöll Svenska sällskapets för antropologi och geografi Anders Retzius-medalj i silver 1925.

Gift 7 sept, 1888 med Ellen. Elisabet Söderberg, f. 6 nov. 1863,. dotter till köpmannen Karl Abraham Söderberg i Åmål.

Biografi

B. intresserade sig redan som ung officer för kartarbeten, och hans livsgärning faller inom kartografien, för vilken vetenskap han under sin mångåriga tjänst i olika befattningar vid generalstabens topografiska avdelning uträttat ett betydande och värdefullt arbete. Vid sidan av den militärt betonade delen av sin verksamhet har B. under en nära tjuguårig verksamhet vid generalstabens litografiska anstalt (1884—1903) lett arbetet med litograferingen av alla de kartor, som under denna tid utgåvos av anstalten och P. A. Norstedt & söner, samt merendels även redigerat desamma. Sitt arbete för Norstedt & söners räkning fortsatte B. även efter upphörandet av anställningen vid litografiska anstalten. Särskilt har B. blivit känd som medarbetare till doktor Sven Hedin vid utarbetandet och redigerandet av de kartografiska delarna av dennes arbeten rörande, upptäcktsresorna i Tibet. Bland kartor, som redigerats av B., kunna ytterligare framhållas kartorna i flera av våra mera spridda läroböcker i historia och geografi, ny upplaga av T. A. von Mentzers »Kartbok för den mognare ungdomen och hemmet» (1897; även en upplaga för folkskolan) och »Nyt norsk skoleatlas» (1899; tills, med overlserer J. Norby), ett flertal läns- och landskapskartor samt väggkartor över Sverige i skalan 1:250,000 (1903, 1909—10). På uppdrag av generalstabens litografiska anstalt utgav han jämväl till allmänhetens vägledning vid kartinköp en »rådgivare» kallad »Våra kartor». Som svensk representant vid internationella världskartekonferensen i Paris 1913 fick B. tillfälle att i ett flertal punkter med framgång företräda svenska synpunkter och därigenom utöva ett visst inflytande i frågor av större räckvidd. Efter avskedstagandet har B. ej endast fortfarande tjänstgjort vid generalstabens topografiska avdelning utan även delvis redigerat och ritat »Nordisk familjeboks karta över Sverige» (2: a uppl., Bd 29, 1919). I Familjebokens tredje upplaga är han kartredaktör.

Författare

Lenn Jacobson.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Våra kartor. En rådgifvare vid köp af kartor öfver Sverige eller delar deraf. Sthm 1899. 45 s., 21 tafl., 1 pl. Tilläggsblad. Sthm 1901 o. 1902. 2: a uppl. Sthm 1909. 52 s., 21 tafl., 1 pl. (3: e—4: e uppl., omarb. av B. J. N. Thordeman, Sthm 1915 och 1926). — Om Sveriges och dess grannländers militärtopografi (Militärkalendern, Årg. 1906, s. 198—213, 7 fig.). — Tyska rikets militärtopogfafi (ibid., Arg. 1907, s. 225—232, 2 fig.). — Frankrikes militärtopografi (ibid., Årg. 1908, s. 206—214). — Beschliisse des inter-nationalen Weltkartenkomitees in London 1909. Vorbereitende Arbeiten in Schweden und darauf gegrundete Anträge. Sthm 1913. 8 s.

Utgivit följande kartor: Postkarta öfver Sverige (1890), Kartbilder för den första undervisningen i geografi. 1—7 (1894—1904), Öfversiktskarta öfver norra polartrakterna (1896), Karta öfver Sverige och Norge samt Danmark för skolorna (1892: nya uppl. 1895, 1897, 1901), Väggkartor öfver jordgloben (tills, med M. Roth, 1896), T. A. von Mentzers Kartbok för den mognare ungdomen och hemmet. Mentzer—Byströms kartbok n:r 1 (1897), T. A. von Mentzers Kartbok för skolans lägre klasser. Mentzer—Byströms kartbok n:r2 (1897), T. A. von Mentzers Kartbok för folkskolan. Mentzer—Byströms kart- bok n:r 3 (1897), Nordamerika (1898), Nyt norsk skoleatlas (tills, med J. Norby, 1899), Palestina (1900), Asiens (1900), Väggkarta öfver Sverige. 1—4 (1903—11), Afrika [1—2] (1905), Australien (1907). — Dessutom redigerat kartor ingående i Sven Hedins arbeten Genom Khorasan och Turkestan (1892), En färd genom Asien 1893—97 (1898), Asien. Tusen mil på okända vägar (1903), Scientific results of a journey in Central Asia 1899—1902 (1904—07), Southern Tibet (1917—23) och Eine Routenaufnahme durch Ost-Persien (1918—24), kartor i ett flertal läroböcker samt ett stort antal läns- och landskapskartor m. fl.

Källor och litteratur

Källor: Tjänsteförteckning, försvarsdepartementet-Generalstaben 1873— 1923 (1923).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Axel Herman Byström, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16230, Svenskt biografiskt lexikon (art av Lenn Jacobson.), hämtad 2024-04-18.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16230
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Axel Herman Byström, urn:sbl:16230, Svenskt biografiskt lexikon (art av Lenn Jacobson.), hämtad 2024-04-18.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se