Breant, släktBand 06 (1926), sida 136.

Biografi

Breant, släkt, måhända härstammande från en »fattig fransk man» Hercules Briantt, vilken 1650 ansökte om nåd för en son, som dömts till döden för äktenskapsbrott. Mera känd är handelsmannen och kommissarien Isak B. (d. 1701). Denne bedrev en omfattande rörelse i Stockholm och framträder i domstolarnas och kammarkollegiets handlingar särskilt som leverantör och långivare till kronan och långivare till högadeln. Hans bouppteckning upptager bl. a. fordringar hos kronan (80,000 dlr) och hos den ruinerade Gustav Persson Baner (nära 245,000 dlr). Bland gäldenärerna kan även nämnas Bengt Oxenstierna, som på Isak B. överlät sina pantgods i Västernorrlands län. I Stockholm ägde han fastigheten Slottsbacken n:r 2 (kvarteret Europa n: r 3). Liksom många andra av de större köpmännen i Stockholm ägnade sig Isak B. jämväl åt brukshanteringen och anlade Iggesunds bruk i Hälsingland (privilegium 18 sept. 1685). Vid sin död efterlämnade han sonen i första giftet kommissarien Isak B. d. y., vilken fortsatte handelsrörelsen i Stockholm och bl. a. levererade skrivpapper till ämbetsverken, samt, i ett andra gifte med Maria von Schwindern, sönerna sekundkaptenen Abraham B. (d ogift i Schlesien) och kaptenen David B. (f. 1677, d. barnlös 1739), »en tapper och oförvägen krigare», som 14 dec. 1712 adlades med namnet de Briant. Iggesunds bruk övertogs av Isak B. d. y. men brändes 1721 av ryssarna och såldes året därpå till Abraham och Karl Grill. Söner till Isak B. d. y. voro de i »skevikarnas» historia bekanta bröderna Abraham B., revisor i krigskollegiet (se nedan), och Karl B. (d. 1780), samt krigsrådet Johan B. Även den sistnämnde, liksom Abraham B. en ansedd ämbetsman, synes ha gripits av de extrema rörelserna och torde, ehuru han själv ej gick i landsflykt, ha bidragit till deras spridning. Studenten Johan Björkmark, vilken anslöt sig till den radikala religiösa åskådningen jämte sin bror Nils och en tid levde som eremit i en riskoja i Västeråstrakten, hade varit informator hos Johan B. år 1733, och dennes son Jonathan B. var redan som barn starkt påverkad av den extrema pietismen; senare övergick han till herrnhutarna och har i brödraförsamlingens arkiv efterlämnat en självbiografi, från vilken den kyrkohistoriska litteraturen hämtat en del uppgifter om 1730-talets religiösa kris i Sverige. — Den förmögenhet, Isak B. d. ä. grundlagt, led tydligen avbräck redan genom reduktionens återverkan på de högadliga gäldenärernas ekonomi och minskades säkerligen ytterligare genom Iggesunds bruks förstöring under det stora nordiska krigets sista år.

Författare

B. Boethius.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Biogrophlca. RA; bouppteckn. för Isak Breant d. ä. 22 mars 1702, Stockholms rådhusarkiv; förpantningar och likvidationer: försträckningar och leveranser samt transporterade fordringar, allt i kammararkivet; R Josephson, Borgarhus i Gamla Stockholm (1016V Däriämte nedan under Ahraham Breant anförda litteratur.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Breant, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16910, Svenskt biografiskt lexikon (art av B. Boethius.), hämtad 2021-03-03.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16910
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Breant, släkt, urn:sbl:16910, Svenskt biografiskt lexikon (art av B. Boethius.), hämtad 2021-03-03.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se