Samuel Ebbe Bring

Född:1879-09-25 – Vinslövs församling, Kristianstads län
Död:1965 – Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala län

Bibliotekarie


Band 06 (1926), sida 277.

Meriter

7. Samuel Ebbe Bring, f. 25 sept. 1879 i Vinslöv. Föräldrar: kronolänsmannen Ebbe Lars Bring och Klara Dorotea Bergman. Elev vid Kristianstads h. allmänna läroverk ht. 1891; avlade mogenhetsexamen därstädes 23 maj 1898; student vid Lunds universitet 14 sept. s. å; fil. kand. 31 jan. 1901; fil. lic. 14 sept. 1908; disp. 20 maj 1911; fil. doktor 31 maj 1912; har företagit studieresor till Schwerin sommaren 1904, till Köpenhamn, Haag och Berlin sommaren 1908, till Köpenhamn och Aarhus sommaren 1919 samt till Tyskland, Österrike och Italien sommaren 1924. E. o. amanuens vid Lunds universitetsbibliotek 21 mars 1902—25 aug. 1908; e. o. amanuens vid Lunds universitets konstmuseum 6 febr. 1903; amanuens därstädes 1 jan. 1906—31 dec. 1907; e. lärare vid Lunds h. allmänna läroverk 20 sept. 1906—vt. 1907; ordnade godsägaren F. V. Vult von Steijerns bibliotek sommaren 1907;

e. o. amanuens vid K. biblioteket 29 apr. 1908; e. lärare vid Palmgrenska samskolan i Stockholm läsåret 1908—09 samt ht. 1909; andre bibliotekarie vid K. biblioteket 31 dec. 1909; förste bibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek 28 mars 1914. LSkS 1914; RVO 1915; RNO 1925.

Gift 16 sept. 1910 med Margareta (Märta) Elisabet Leijonmarck,

f. 1.8 nov. 1886, dotter till kanslisekreteraren Johan Ludvig Leijonmarck.

Biografi

Som föreståndare för Uppsala universitetsbiblioteks utländska bokavdelning har B. bl. a. närmast haft ledningen av rekonstruktionen och utvecklingen av bibliotekets vidsträckta utländska bytesförbindelser efter krigsåren. Vid sidan av sin biblioteksverksamhet har han medhunnit ett mycket omfattande författarskap, ägnat åt såväl historiska och historiskt ekonomiska som bibliografiska ämnen. Sin främsta rent vetenskapliga insats har B. gjort på Karl XII: s-forskningens område, där han förutom med ett stort antal smärre undersökningar och aktpublikationer — flertalet ingående i Karolinska förbundets årsskrift-—framträtt som utgivare av det stora verket »Karl XII. Till 200-årsdagen av hans död» (1918), avsett att i en följd av monografiska, framställningar av olika författare sammanföra de viktigaste resultaten av de senaste årtiondenas intensiva och framgångsrika forskningar över Karl XII: s-epoken, samt med den kritiska editionen av »Gustaf Adlerfelt, Karl XII:s krigsföretag 1700— 1706» (1919). Andra utgivningsarbeten av B. på samma eller närliggande områden äro de bägge i minnesskriftens form framträdande »Magnus Stenbock» (1910) och »Christopher Polhem» (1911), den senare med en utförlig biografi över Polhem av utgivaren, samt vidare »Carl von Roland, Minnen från fångenskapen i Ryssland och Karl XII: s krig» (1914) och »Seigneur A. de la Mottrayes resor 1711—1725» (1918). I hög grad har B: s intresse därjämte varit inriktat på vår ekonomiska historia, där hans arbetsförmåga tagits i anspråk för en mångfald uppdrag och utredningar av växlande art. Så har han framträtt med en hel rad av bidrag till Sveriges kanalhistoria, börjande med det som gradualavhandling framlagda arbetet »Trollhätte kanals historia till 1844» (1911) och dess fortsättning »Trollhätte kanal 1844—1904» (1914), bägge ingående i det av B. redigerade verket »Trollhättan, dess kanal-och kraftverk» (1911—16), och fortsatt med en första avdelning av »Göta kanals historia» (1922) och »Södertälje kanals historia till år 1819» (1924). På uppdrag av olika institutioner och korporationer har B. vidare utarbetat och utgivit »Uppsala läns kungl. hushållningssällskap 1815—1915», 2 delar (1915—16), »Uppsala universitets åkerlotter, deras uppkomst, ändamål och utveckling» (1924), »Gustaf II Adolfs donation av arvegods och kronotionde till Uppsala universitet 1624» (1924) och »Uppsala läns brandstodsbolag, dess uppkomst och utveckling 1845—1925» (1925). För Nykterhetskommitténs betänkande (1914) har B. utarbetat en »Redogörelse för lagstiftningen i Sverige om rusdryckers försäljning 1800 —1911» — Sedan 1918 redigerar och utger B. Svenska kalendern.

Jämväl på det bibliografiska området har B. utvecklat ett flitigt författarskap. Redan 1907 framlade han i ett universitetsprogram en »Förteckning öfver Sven Lagerbrings tryckta arbeten och manuskript», och till flera av de ovannämnda arbetena, Magnus Stenbock, Kristoffer Polhem och Trollhättan, äro fogade utförliga och noggranna bibliografiska förteckningar. En »Karl XII: s bibliografi för åren 1901—1910» ingår i Karolinska förbundets årsbok 1911 och en redogörelse för »Uppsala universitetsbiblioteks bytesförbindelser» i Uppsala universitetsbiblioteks minnesskrift 1821—1921 (1921), varjämte åtskilliga uppsatser av bok- och bibliotekshistorisk natur äro publicerade i olika tidskrifter. Främsta rummet av hithörande verk torde emellertid intagas av den svenska upplaga av Svend Dahls bekanta »Bibliotekshandbok», som B. har under utgivning och varav första bandet hittills utkommit (1924—25). Den inskränker sig icke till en översättning av det förträffliga danska arbetet, utan framträder i mycket med självständig karaktär: åtskilliga viktiga kapitel hava speciellt utarbetats av svenska fackmän, och även. i övrigt ha tillägg och kompletteringar gjorts av den svenske utgivaren. Icke minst gäller detta om arbetets bibliografiska partier, som i den svenska upplagan äro långt rikhaltigare och mera utförliga än i den danska originalupplagan.

Författare

A. B. Carlsson.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Eckl.-dep. handl. 28 mars 1914 (meritförteckn.), RA; K. Setter-wall, Svensk historisk bibliografi 1901—1920 (1923); Uppsala univ. matrikel 1916 samt Uppsala univ. årsredogörelse 1916/17 o. följ.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Samuel Ebbe Bring, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16961, Svenskt biografiskt lexikon (art av A. B. Carlsson.), hämtad 2022-11-28.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16961
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Samuel Ebbe Bring, urn:sbl:16961, Svenskt biografiskt lexikon (art av A. B. Carlsson.), hämtad 2022-11-28.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se