Brunius, släktBand 06 (1926), sida 505.

Biografi

Brunius, släkt, härstammande från en köpman vid namn B r u n e, som levde i Danmark i början av 1700-talet. Till Varberg inflyttade 1725 dennes son, handlanden, sedermera stads- och tolagsbokhållaren och vågmästaren Paul (f. 1709, d. 1785), vilken antog namnet Brunius och från vars son kyrkoherden i Tanum och Lur Gomer B. (f. 1748, d. 1819) alla nu levande medlemmar av släkten härstamma. Denne Gomer B. företog i yngre år som skeppspredikant i Ostindiska kompaniets tjänst tre resor till Kina 1772—78. Han ägde stora språkkunskaper och var en lyckad skald. Som kyrkoherde upparbetade han i hög grad jordbruket på sin prästgård, ej minst genom stora utdikningar. Dessutom drev han sex jordbruk, en stor trädgård och två tegelbruk. Hans anseende var mycket stort, och han hedrades också med mångahanda utmärkelser och förtroendeuppdrag. Söner till honom voro a) ekonomidirektören Johannes Nicolaus (Niklas) B. (f. 1789, d. 1868), gift med författarinnan Louise B., f. Carlson (f. 1799, d. 1880), vilken under pseudonymen L—e publicerade ett flertal romaner och noveller, bland vilka kunna nämnas berättelserna »Den unga enkan i Norrland», »Systrarne» och »Äktenskapsskilnaden» (1843), »Rosen och resedan» (1846) och »Lyckans gunstlingar» (1875), b) professorn Carl Georg B.(se nedan 1) samt c) provinsialläkaren på Öland August Wilhelm B, (f. 1795, d. 1867), vilkens son skriftställaren Johan Gomer Thor B. (f. 1832, d. 1885), författare till bl. a. ett antal läroböcker, delvis i samarbete med J. G. Gehlin och K. Kastman, blev fader till skriftställaren August B. (se nedan 2) och regissören John B. (se nedan 3), gift med skådespelerskan Pauline B., f. Lindstedt (se nedan 4). — En släktbok av A. V. Brunius (mskr) samt en samling släktpapper ha, sedan ovanstående inbrutits, överlämnats till K. biblioteket.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: C. G. Brunius' anteckningar om Gomer Brunius tidskr., 1925); Handl. till kronprins Carl Augusts historia, utg. ; (Hist. handl., 27, 1925); L. M. V. Örnberg, Sv. ättartal 1898.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Brunius, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17059, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2020-03-29.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17059
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Brunius, släkt, urn:sbl:17059, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2020-03-29.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se