Johan Theodor Bergelin

Född:1822-04-06 – Karlstads stadsförsamling, Värmlands län
Död:1864-07-21 – Taxinge församling, Stockholms län (på Nykvarns pappersbruk)

Godsägare, Jordbruksreformator


Band 03 (1922), sida 441.

Meriter

2. Johan Theodor Bergelin, den föregåendes son, f. 6 apr. 1822 i Karlstad, d 21 juli 1864 å Nykvarns pappersbruk. Åtnjöt skolundervisning i Karlstad; genomgick E. Nonnens lantbruksinstitut å Degeberg. Idkade jordbruk först å Loddby i Östergötland, sedan å Nykvarn i Södertörn och slutligen 1856—62 å Hammarby vid Stockholm; sekreterare hos Stockholms läns hushållningssällskap från 1858; ledammot av Lantbruksakademiens förvaltningskommitté s. å.; företog åtskilliga resor till expositioner i utlandet. LLA 1857; RVO 1860; var dessutom ledamot av Kejserliga finska lanthushållningssällskapet och av Svenska trädgårdsföreningen samt i styrelsen för veterinärinrättningen.

Gift 1 mars 1845 med Emilia Maria Olbers, f. 5 juni 1808, d 28 nov. 1895, dotter till domprosten i Skara, teol. doktor Levinius Olbers och änka efter regementsläkaren Johan Henrik Winckler.

Biografi

B. var en av dem, som vidmakthöllo och ytterligare utvecklade de från Edvard Nonnen utgående impulserna till ett rationellare jordbruk i vårt land. År 1848 inköpte han egendomen Nykvarn i Södermanland, som han ansenligt förbättrade, samtidigt med att han tog initiativet till anläggandet av pappersbruket därstädes. Vid det med egendomen förenade bruket bedrev han en redskapsfabrikation, varvid bl. a. tillverkades av honom konstruerade redskap, såsom en enbetsplog och en radsåningsmaskin. Då det ekonomiska resultatet ej motsvarade förhoppningarna, sålde B. Nykvarn och övertog arrendet av Hammarby vid Stockholm. Framför allt gjorde B. sig bekant som författare och översättare av lantbrukslitteratur samt såsom tidskriftsutgivare. I samband med sin litterära verksamhet kom B. även att intressera sig för spridandet av andra författares verk. På hans förlag utgåvos arbeten av A. E. Holmberg (Hasslidalen och en liten färd i Schweitz, 1851; Nordbon under hednatiden, 1—2, 1852—54; Carlsbad, dess källor, brunnslif och omgifningar, 1856), C. E. Ljungberg (Bidrag till kännedomen af jordstyckningens utveckling, 1857; med förord av B.) och Hj. Nathorst (Några ord om vilkoren för svenska landtbrukets utveckling, 1858) samt översättningar av J. G. Kohl (Resor i Skottland, 1846) och J. B. F. Descuret (Passionerna uti deras förhållanden till sjukdomarne, lagarne och religionen, 1847). B. har spelat en roll såsom förmedlare av lantbruksvetenskapens resultat, och av nyare uppslag inom lanthushållningen till vårt lands praktiska jordbrukare. Då han år 1858 inkallades i Lantbruksakademiens förvaltningskommitté, var det såsom den ene av de två »för kunskap och erfarenhet i det egentliga lantbruket utmärkte ledamöter», varmed nämnda kommitté då förstärktes med anledning av dess uppgift att — före lantbruksstyrelsens inrättande — handhava lantbruksadministrationen. B. karaktäriseras som en i hög grad älskvärd, anspråkslös, vänfast och frisinnad man. I Stockholms förenings- och umgängesliv trivdes han och var bl. a. medlem av Gröna stugan och Sällskapet Idun. Från samkvämen i den förra sammanslutningen härrör måhända det vänskapsförhållande till August Blanche, som funnit uttryck i dennes dödsruna över B. Hans liv fick sin prägel av hans hängivenhet för tidens stora idé inom jordbruket, dettas omläggning på rationell, vetenskaplig grund. Under sina rastlösa studier vid 1863 års lantbruksutställning i Hamburg ådrog sig B. en svårartad förkylning, som övergick i bröstlidande; efter ett års avtynande avled han vid endast fyrtitvå års ålder, i det sista upptagen av arbetet för sina tidskrifter.

Författare

H. Juhlin Dannfelt.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Praktisk anvisning att efter Guénon's yttre kännetecken bestämma mjölkkors godhet. Norrk. 1847. 16: o 23 s, 2 pl. — Mjölkjournal vid . .. egendom år 18 . . Utg. af J. T. Bergelin. Norrk. 1847. Smal fol. 54 bl. 2: a uppl. (utan utsatt utgivarenamn). Örebro 1865. — Dagsverksjournal vid ... egendom. Utg. af Th. Bergelin. (Stereot.) [1851?] Fol. — Smärre uppsatser i praktisk landthushållning. Ur Bergelins Landtbruks-kalender för 1860—1862. [H. 1—3.] Örebro 1863. 12: o 126, 144, 112 s. — Uppsatser och artiklar i av B. utgivna tidskrifter och kalendrar samt i Nya dagl. allehanda.

Översatt: Fr. Schmalz, Läran om husdjurens förädling. I sammandrag. Sthm 1842. VII, 76 s. — Albrecht Thaers »Grundsatser i den rationella landt-hushållningen, efter 2: a orig.-uppl. på svenska utgifne-. Köpenh., Sthm & Kristiania [tr. Norrk.] 1846. Imp.-8:o XXII, 501 s, 1 portr, 2 pl. 3:e sv. uppl. Sthm 1861. Imp.-8:o XVI, 451 s, 1 portr. (Belön. med LA:s silvermedalj; 1 : a sv. uppl. utg. på LA: s föranstaltande Sthm 1816—17.) — J. Kiihn, Hornboskapens ändamålsenligaste utfodring, beaktad från vetenskaplig och praktisk synpunkt. En belönad prisskrift. Örebro 1862. (6), 182, (1) s, 4 pl. (Bibliothek i rationel landthushållning, 1.) — L. Vincent, Handbok i dränering eller grunddikning med tegelrör, dess theori och praktiska utförande, äfvensom anvisning att tillverka tegelrör. Belönad täflingsskrift. Efter 3:e förb. uppl. ... öfversatt och försedd med ett tillägg om dräneringens utförande i Sverige och de grunder, som dervid böra göra sig gällande. Örebro 1864. XV, 202 s, 8 pl. (Bibliothek i rationel landthushållning, 2.) — J. von Liebig, Naturlagarne för åkerbruket. Öfvers. fr. 7:e uppl. ... Örebro 1864. XXIV, 416 s, 4 pl. (Bibliothek i rationel landthushållning, 3.)

Utgivit: Tidskrift för svenska landtbruket och dess binäringar. Årg. 1—10: N:o 1—4*. Sthm 1855—64. 4: o. — Landtbruks kalender för år 1856 [t. o. m.] år 1862. Sthm 1856—61. (Åren 1856 o. 1857 tills, med C. Juhlin-Dannfelt.) — Bibliothek i praktisk landthushållning. N:o 1—4. Tryckta arbeten: Praktisk anvisning att efter Guénon's yttre kännetecken bestämma mjölkkors godhet. Norrk. 1847. 16: o 23 s, 2 pl. — Mjölkjournal vid . .. egendom år 18 . . Utg. af J. T. Bergelin. Norrk. 1847. Smal fol. 54 bl. 2: a uppl. (utan utsatt utgivarenamn). Örebro 1865. — Dagsverksjournal vid ... egendom. Utg. af Th. Bergelin. (Stereot.) [1851?] Fol. — Smärre uppsatser i praktisk landthushållning. Ur Bergelins Landtbruks-kalender för 1860—1862. [H. 1—3.] Örebro 1863. 12: o 126, 144, 112 s. — Uppsatser och artiklar i av B. utgivna tidskrifter och kalendrar samt i Nya dagl. allehanda.

Källor och litteratur

Källa: Nekrolog av A. Blanche i Folkkalendern Svea, 1865. Källa: Nekrolog av A. Blanche i Folkkalendern Svea, 1865.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Johan Theodor Bergelin, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18566, Svenskt biografiskt lexikon (art av H. Juhlin Dannfelt.), hämtad 2022-06-25.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18566
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Johan Theodor Bergelin, urn:sbl:18566, Svenskt biografiskt lexikon (art av H. Juhlin Dannfelt.), hämtad 2022-06-25.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se