Otto W Bergström

Född:1850-12-05 – Stockholms stad, Stockholms län
Död:1915-01-04 – Stockholms stad, Stockholms län

Arméofficer, Genealog, Arkivman


Band 03 (1922), sida 721.

Meriter

Bergström, Otto Wilhelm, f. 5 dec. 1850 i Stockholm, d 4 jan. 1915 därstädes. Föräldrar: handlanden Martin Ludvig Bergström och Johanna Gustava Wedberg. Elev vid Klara l. elementarläroverk 1861 och vid Stockholms h. elementarläroverk 1867; avlade mogenhetsexamen 4 dec. 1871; kadett vid Karlbergs krigsakademi 2 apr. 1872; utexaminerad 31 maj 1874; elev vid gymnastiska centralinstitutet 1 sept. 1876; utexaminerad 15 apr. 1878. underlöjtnant vid Upplands regemente 4 sept. 1874; kommenderad till tjänstgöring vid generalstaben och placerad på den krigshistoriska avdelningen 1 dec. 1879—1887; löjtnant 2 juli 1880; amanuens i krigsarkivet 23 dec. 1882; tf. krigsarkivarie 16 febr. 1883—25 jan. 1887; styrelseledamot i Svenska turistföreningen 23 mars 1889; kapten 11 sept. 1891; styrelseledamot i Svenska fornminnesföreningen 1895 och i Sällskapet Idun; kapten i Upplands infanteriregementes reserv 9 sept. 1904. LSkS 1886; RSO 1897; LKrVA 1898; erhöll medaljen Litteris et artibus 1900; innehade dessutom utländska ordnar.

Gift 6 aug. 1881 med Agnes Simonia Charlotta Kristina Cronstrand, f. 27 sept. 1857, dotter till provinsialläkaren Karl Simon Cronstrand.

Biografi

B: s viktigaste livsgärning utfördes i huvudstadens arkiv och bibliotek. Utrustad med ett ovanligt gott minne och stort intresse för äldre tider, lockades han tidigt in på genealogiska och historiska studier. Han kommenderades också redan som underlöjtnant till generalstabens krigshistoriska avdelning, och vid krigsarkivets omorganisation 1882 utsågs han till amanuens vid detta och deltog sedan under fyra år som tf. krigsarkivarie i det grundläggande organisationsarbetet B: s mannaålders insats blev emellertid icke arkivmannens. Efter att 1882 ha framträtt med skildringar ur sitt regementes historia övergick han mer och mer till den personhistoriska och genealogiska forskningen och blev en av dennas främsta utövare i vårt land; i det systematiska nyttjandet av de centrala arkivens och kyrkoarkivens primärkällor kan han räknas bland föregångsmännen. En huvudgrupp av hans skrifter är ägnad åt den militära personhistorien och utgör ett uppskattat bidrag till denna. Framför allt är emellertid hans namn förbundet med vårt förnämsta genealogiska arbete, Anreps ättartavlor. Han utarbetade ett register till dessa samt utgav jämte F. U. Wrangel den bekanta fortsättningen, ett vittnesbörd icke minst om den flit och noggrannhet och det ordningssinne, som utmärkte honom. Till den välbehövliga nybearbetningen av ättartavlorna gjorde B. betydande förarbeten, bl. a. genom att genomgå kyrkboksmaterialet för stora delar av Sverige. Det beklagades också allmänt, att döden hindrade honom att deltaga i redigerandet av en ny upplaga av det stora verket. B. stod gärna andra forskare till hjälp med upplysningar; särskilt har Jully Ramsay erkänt hans »stora andel» i hennes utmärkta verk »Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden» (1909). Sina omfattande genealogiska och personhistoriska samlingar testamenterade B. till K. biblioteket för att där hållas tillgängliga för allmänheten. De egenskaper, som utmärkte B. som forskare, gåvo honom även särskilda förutsättningar för det krävande arbetet att utarbeta register till större verk. Goda hjälpmedel av detta slag äro jämte det ovannämnda registret till ättartavlorna hans systematiska innehållsöversikt över Krigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift samt hans register till Svenska turistföreningens årsskrift.

Författare

Hj. Bergstrand.



Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Anteckningar om cheferna för Kongl. Uplands regemente. Sthm 1882. 61, (1) s. — Bidrag till Kongl. Uplands regementes historia. Sthm 1882. 320, 193 s. — Slägten Cronstrand. Genealogiska anteckningar. Sthm 1884. 4: o (2), 33, (1) s. — Slägten Aschan. Genealogiska anteckningar. Sthm 1885. 4: o (2), 42 s, 1 tab. — Ur Kungl. Västgöta regementes historia. (Enl. Ny svensk släktbok.) Sthm 1885. — Adliga ätten Ehrenstjerna. Anteckningar ur arkivet på Ek af O. B. Sthm 1887. 4: o (2), 5, (1) s. — Öfverstelöjtnant Joh. Printz med Vestgöta rvtteri vid Chemmtz' kapitulation år 1640 (Hist. tidskr, 1887, s. 342—357). —' Register till de af G. Anrep utgifna Svenska adelns ättar-taflor. Sthm 1888. St. 8: o (2), 73 s. — Kongl. invalidinrättningen på Ulriksdal. Anteckningar. Sthm 1891. 160 s. — En svensk krigsfånge i Ryssland under konung Karl XII: s tid [Lorentz Schultz] (Hist. tidskr, 1892, s. 72—74; meddel.). — Strödda uppgifter om utöfvare af konst och konstslöjd i Stockholm under 1600-talet. Hufvudsakligen ur Tyska församlingens ministerialböcker (Sv. autografsällsk. tidskr, D. 2, N:o 7, 1894, s. 161—186). — Svenska adelns ättartaflor ifrån år 1857. D. 1— 2 + suppl. o. reg. Sthm [1894—J1897, 1900. St. 8: o 7, 911 s.; (4), 748, (2), 176, (2), 93, (4) s. (Tills, med F. U. Wrangel.) — Svenskt porträttgalleri. VII. Armén. H. 1—7. Sthm 1896—1908. (De biogr. uppgifterna av B.) ¦— Ättartal. 1. Ikornskiöld, f. Adliga ätten n:r 283. (Sv. autografsällsk. tidskr, D. 2, N : o 11/12, 1896, s. 340—341; undert. i O. B.) — Systematisk innehållsöfversikt till Kongl. krigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift. Årg. 1797—1896. Sthm 1897. 355 s. — Adliga ätten Strömskiöld (Personhist. tidskr, Årg. 1, 1898, s. 27—30). — Spridda rättelser och tillägg till G. Anrep: Svenska adelns ättartaflor (ibid, Årg. 1, 1898, s. 110—118, 190—199; Årg. 6, 1904, s. 133—135, 137). — Vadstena krigsmanshus. Personhistoriska anteckningar. Sthm 1901. 115 s. — En maskeradbal på Stockholms slott 1692 .(Personhist. tidskr, Årg. 9, 1907, s. 21—29). — När Wrangelska grafkoret vid Skokloster reparerades år 1820 (ibid, Årg. 10, 1908, s. 68—72). — Johan Blanck, adlad Blanck, och öfriga ägare af Lingarö (ibid, Årg. 11, 1909, s. 8—15; 2 portr.). — Systematisk innehållsförteckning öfver Svenska turistföreningens årsskrift, Årg. 1885—1909. Sthm 1900. VII, 265 s. — Carl Raphael Wurster och något om hans slägt (Personhist. tidskr, Årg. 12, 1910, s. 164—167). — Ett samkväm i Stockholm år 1659 (Samf. S:t Eriks årsbok, 1911, s. 61—64). — Personregister till »Viktor Millqvist: Svenska riksdagens borgarstånd 1719—1866»; utarb. af O. B. (Skrifter utg. af Personhist. samf, 5, 1912, s. 201—221). — Personregister till Personhistorisk tidskrift. Arg. 1 (1898)—15 (1913).

Tillfällighetsskrifter: Sång till kamraterne vid Kongl. gymnastiska cen-tral-institutet efter slutad kurs den 15: de april 1878. Sthm 1878. Lit. 8: o 8 s. (Undert.: Haqvinius.) — Erinran om G. K. i N. S. Hasselbacken den 14 mars 1905. Sthm 1905. 13 s. (Undert.: En kommitterad.) — Erinran om G. K. i N. S. Hasselbacken den 15 mars 1909. Sthm 1909. 13 s. (Undert.: En kommitterad.)

Utgivit: Slägten Aminoff. Efter kaptenen Tönnes Aminoffs efter-lemnade manuskript. Sthm 1898. (4), 85 s, 1 tab. (Skrifter o. handl. utg. genom Sv. autografsällsk, 3.) (Anon.) — Öfverste Nils Skyttes dagbok 1675—1720. Sthm 1901. (2), 101 s. — Rang och förteckningh oppå Kungl. Mayts. regementz och comp. officerare till häst och foth pro anno 1684. Armens rulla 1684. utg. af O. B. Sthm 1906. (5), 107 s. — A. G:srm Leijonhufvud, Kungl. Helsinge regementes chefer 1629—1909. Bioo-rafiska anteckningar. Sthm 1909. St. 8:0 (1), 82 s.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Otto W Bergström, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18686, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hj. Bergstrand.), hämtad 2022-08-16.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18686
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Otto W Bergström, urn:sbl:18686, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hj. Bergstrand.), hämtad 2022-08-16.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se