David Johan Aspelin

Född:1780-08-02 – Långasjö församling, Kalmar län
Död:1821-08-25 – Tolgs församling, Kronobergs län

Präst, Poet, Biblioteksman


Band 02 (1920), sida 389.

Meriter

David Johan Aspelin, f. 2 aug. 1780 i Långasjö, d 25 aug. 1821 i Tolg. Föräldrar: prosten i Långasjö Elias Aspelin och Kristina Rebecka Wickelgren. Intogs i Växjö skola 1790; gymnasist 1794; student i Lund 19 sept. 1796; disp. 10 maj 1797 (Disp. qualis S. Pauli de Anania pontifice, cujus Act. XXFII: 5 fit mentio, notitia fuerit, demonstrans, pres. G. Sommelius); avlade examen philo- sophicum 4 maj 1799; disp. 22 maj s. å. (De fluido per foramina emanante, pres. P. Tegmah); fil. magister 22 juni s. å.; student vid, Uppsala universitet 1 okt. s. å. som med. studerande; återvände till Lund 1800. Amanuens vid universitetsbiblioteket i Lund 6 sept. 1803; andre gymnasieadjunkt och biblioteksamanuens i Växjö 5 febr. 1806; förste adjunkt och bibliotekarie 13 mars 1811; prästvigd 6 juni 1813; konsistorienotarie 24 nov. s. å.; lektor i filosofi 31 maj 1816; kyrkoherde i Tolg s. å.; riksdagsman 1817; kontraktsprost 1818; titulärprofessor 11 juni s. å.

Gift 1 okt. 1813 med Märta Erika Bergqvist, f. 28 dec. 1786 i Almundsryd, d 8 maj 1866 i Växjö, dotter till brukspatronen Per Bergqvist på Ålshult och år 1827 omgift med handelsmannen Per Ahlstrand i Växjö.

Biografi

Som biblioteksamanuens i Lund var A. kamrat med Tegnér; om deras förbindelse vittnar Tegnérs straffsång över svenska akademin (»Till A—n»), som utgör ett skaldebrev till A. Från tiden 1803–09 stamma A:s första dikter, som alla gå i en nyantik elegisk tonart. Först mot mitten av nästa decennium gjorde sig A. offentligt bemärkt som skald genom en rad belönade tävlingsdikter i svenska akademin. »Sång öfver Sveriges och Norriges förening» fick mention 1814 och, i omarbetat skick, stora priset 1815; med mindre priset belönades »Grafven» 1816 och »Carl Johans uppstigande på tronen» (otryckt) 1818; »Till nordens sånggudinna», varmed han 1817 tävlade om Zibethska priset, stötte Leopold genom sina välment försonliga uttalanden om gamla och nya skolan men fick dock på hans förslag hedersomnämnande. Anledningen till att akademin 1815 tillgrep en så hög belöning framgår av I. R. Bloms ord: »Tillfället att belöna borde med nöje omfattas i en tid, som börjat se bannlysta ur sin litteratur förnuft, smak och anständighet». I denna förkastelsedom inräknades säkert också de nya götiska tendenserna, vilka dock A. 1816 visar sig berörd av i »Jomsvikingarne, forntida saga i fyra sånger». Den närmaste förebilden i fråga om diktion och versmått utgör tydligen Oehlenschlägers »Thors rejse til Jotunheim» (1807). A:s dikt var en misslyckad produkt, som väckte Tegnérs ogillande, och även annars uttalar han sig försiktigt om A:s poetiska författarskap. Däremot omtalas A. som prästman med erkänsla i flera av Tegnérs kyrkliga tal. I sin ståtliga minnessång förhärligar Tegnér de gemensamma ungdomsminnena; dikten utgör ett svar på ett resignerat skaldebrev under den svåra sjukdom, som slutade med A:s död, sedan högra armen först amputerats. — Lunds universitetsbibliotek äger fjorton brev från A. till E. Tegnér, av vilka de tidigare belysa tonen i den Tegnérska kretsen och innehålla litterära notiser av värde, medan de senare återspegla A: s varma tillgivenhet och beundran samt hans resignation och sinnesstyrka under hans sista svåra lidanden.

Författare

Sverker Ek.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Dissertatio de progressibus poeseos Svecanas regnantc Gustavo tertio. P. I—II. Lund 1803. 4: o 28 s. — Vid kallade kyrkoherden till Malmö stads och lands församlingar, adjunkten i ekonomien vid Kongl. Carol. akademien, teolog, licentiaten. . . herr magister Frantz Liljenroths .död i småländska nationens namn. Lund 1804. 4: o 2 bl. — De unitate tragica dissertatio. P. 1.* Lund 1805. 4: o 12 s. — Theses. Växjö 1805." 4: o 2 bl. — .Wid medicinä licentiaten [G,Ch.] Bexells graf (Bihang till Nytt och gammalt, Fl. 22, 1805, N:o 41. 2 s.; anon.). — Vid fru prostinnan Magdalena Sophia Callmans graf, d. 8 maj 1805. I dess styfbarns namn. Lund 1805. 4: o 2 bl. — Theses historicse et morales.. Växjö 1807. 4: o 2 bl. — De ratione aestatis et hiemis dissertatio. Lund 1808. 4: o 10 s. — En blomma på demoiselle Ingr. Christ. Casparssons graf, d. 14 aug. 1808. Växjö 1808. 4: o 2 bl. — Anteckningar om Värends härad i Småland. H. 1* Jönköping 1810. 71 s. — Vid gymnasisten herr M. Lindströms graf af dess camerater och 'vänner. Växjö 1812. 4:.o 2 bl. (Anon.) — Theses philosophicse. Växjö 1816. 4: o 2 bl. — Wid theologiae lectorns, mag:r Anders H. Collins graf, d. 28 mars 1817. Växjö 1817. 4: o 2 bl. — Skaldestycken. 1*. Sthm 1819. (4), 99 s. — Sång öfver Sveriges och Norriges förening. Skaldestycke (Sv. akad. handl. ifrån år 1796, D. 7, 1820, s. 271—279; belön. med stora priset 1815). — Dessutom smärre poem i Stockholms posten, varibland Jomsvikingarne 1816.

Utgivit: Wexiö stifts-tidningar maj(?) 1814—apr. 1816.

Källor och litteratur

Källor: Biogr. lexikon, 1 (1874); G. Indebetou, Slägterna Aspelin från Småland (1904); G. Ljunggren, Sv. akademiens historia, 1—2 (1886); dens., Sv. vitterhetens häfder, 5 (1895); E. Tegnér, Samlade skrifter (1882—85); P. G. Vistrand, Smålands ination i Upsala, 1 (1894). — Se i övrigt: Recension av »Skaldestycken» i Sv. litt. tidn., 1819, N:o 46 o. 48, samt A:s svar, ibid., 1820, Bihang N:o 1.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
David Johan Aspelin, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18890, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sverker Ek.), hämtad 2023-03-28.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18890
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
David Johan Aspelin, urn:sbl:18890, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sverker Ek.), hämtad 2023-03-28.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se