Johan Harder Backman

Född:1790-10-22 – Onsala församling, Hallands län
Död:1862-02-01 – Alfshögs församling, Hallands län (på Vattsgård)

Domare, Jurist


Band 02 (1920), sida 532.

Meriter

Johan Harder Backman, f. 22 okt. 1790 i Onsala, d 1 febr. 1862 å egendomen Vattsgård i Halland. Föräldrar: sjökaptenen Niklas Backman och Ingrid Lundström. Idkade studier i Varbergs skola och vid Göteborgs gymnasium; student i Uppsala 30 sept. 1808; avlade hovrättsexamen 4 juni 1810. Auskultant i Svea hovrätt 20 juni 1810 och vid Göteborgs rådstuvurätt 20 sept. s. å.; biträde vid tingsgöromålen i Årsta, Faurås och Himble domsaga 15 jan. 1811–1820 och förrättade under denna tid tjuguåtta lagtima och etthundrafyrtio urtima ting; auskultant i Göta hovrätt 3 maj 1811; v. häradshövding 28 mars 1813; e. o. kanslist i justitiefördelningen av K. J. H. Backman. M:ts kansli 17 maj s. å.; erhöll häradshövdings namn, tur och befordringsrätt 29 juni 1814; adjungerad ledamot i Göta hovrätt 10 maj 1821; assessor därstädes 14 aug. 1822; tf. revisionssekreterare 1831–33; ledamot i kommittén angående ny expeditionstaxa 30 nov. 1832–6 juni 1836; justitieråd 7 sept. 1833; ledamot av riksrätten 1854; erhöll avsked från justitierådsämbetet 6 apr. 1858. RNO 1836; KNO 1848; KmstkNO 1854.

Gift 3 okt. 1823 med Maria Torbjörnsson, f. 15 sept. 1799, d 27 jan. 1864, dotter till lagmannen Johan Torbjörnsson.

Biografi

Dagen, då B. skulle följa sin fader till sjöss för att lära sig dennes yrke, var, berättas det i hans släkt, redan utsatt, då en dröm om ett skeppsbrott skrämde upp honom. Han fick då i stället faderns tillstånd att studera; det gör, skall denne därvid ha sagt, detsamma, om du inte blir mer än en fattig länsman, bara du blir en hederlig karl. Efter sina snabba studier gjorde han sig snart känd som framstående domare och vann en hastig befordran. Hos sin omgivning efterlämnade han minnet av »en mycket religiös man, glad och god samt mycket stor humorist». Sitt namn har B. främst gjort bemärkt genom »Backmans lagsamling», vilken länge — innan den avlöstes av G. R. Lilienbergs motsvarande samling författningar — ansågs oumbärlig för den svenske domaren och ännu i dag med fördel begagnas. Först efter B:s död utkom hans förträffliga »Handbok», som, ordnad efter balkarna i 1734 års lag med vissa huvudrubriker under varje balk, innehåller en mängd uppgifter ur bl. a. lagkommitténs och lagberedningens förslag samt isynnerhet ur högsta domstolens praxis. Då denna handbok ger en pålitlig sammanställning av rättspraxis omkring mediet av 1800-talet, äger den ett bestående värde. En senare, år 1883 av B:s son hovrättsrådet Karl Emanuel Backman utgiven omarbetning av handboken anses icke fylla samma mått som den ursprungliga editionen.

Författare

C. W. U. KUYLENSTIERNA.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Ny lag-samling. H. 1—8 jämte suppl. Örebro 1831—-60. Fol. [H. 1—5 (jämte suppl.) anon., 6 o. följ.: utg. af J. H. Backman.] H. 1, innehållande de fyra första balkarne af 1734 års lag. 1831. S. 1—384. H. 2,... handels-balken.. . 1837. S. 385—650. H. 3,... missgiernings-bal-ken... 1839. S. 1—210. H. 4,... straff- och utsöknings-balkarne... 1847. S. 211—346. H. 5,... rättegångs-balken . . . 1847. S. 347—590. Supplement till Ny lag-samling [H. 1—3], upptagande ... de .. . t. o. m. början av 1846 ut-komne författningar... [Utg. af J. Falkman.] 1846. S. 1—256. H. 6, innehållande slut-supplement, upptagande ... de . . . intill slutet af år 1846 utkomne författningar; jemte fullständigt register... 1850. (2) s., s. 257—550. H. 7, upptagande... de författningar som utkommit... från 1847 års början till 1852 års slut, jemte register dertill. 1854. 284; 55, (1) s. [Registret har särsk. titel: Kronologiskt register till Ny lag-samling, l:a och 2: a delarne. (= H. 1—5) jemte supplement och 7: e häftet... utarb. af J. Falkman. 1854.] H. 8, upptagande... författningar... från 1853 års början till 1858 års slut jemte alfabet, och kronol. register. 1860. 305, (1) s. [Efter B:s död fullföljdes verket i: Fortsättning till Ny lag-samling, utg. af Carl E. Backman. H. 9—10. Sthm 1874—78. Fol. Ff. 9, upptagande... författningar ... från 1859 års början intill 1872 års slut. Afd. 1—2. 1874, 75. 649, (1) s. Ff. 10,... författningar ... från 1873 års början till 1877 års slut. 1878. 410, (2). — Ett särsk. register till de tidigare delarna av lagsamlingen utgjorde även: N. H. Quiding, Nytt slags register till Sweriges allmänna nu gällande lag med dit hörande författningar . .. Örebro 1839. Fol. (4), VI, 100 s.] — Sammanfattning af nu gällande allmänna stadgar angående skiftes-werket i riket, jemte samling af Kongl. Maj: ts utslag i åtskillige mål, till upplysning om skiftesförfattningarnes rätta förstånd och tillämpning. Sthm 1837. 4: o (8), 203, (1) s. (Tills, med A. FaxeJ — Register till den, år 1837, från trycket utgifne sammanfattning af gällande allmänna stadgar angående skiftes-werket i riket, jemte supplement. Örebro 1842. 4: o 59 s. (Tills, med dens.) — Handbok uti tviste-, utsöknings- och rättegångsmål. Efter förf:s död utg. Örebro 1863. XVI, 737 s. Omarb. uppl. under titel: Juridisk handbok omfattande tviste-, utsöknings- och rättegångsmål, utg. af C. E. Backman. Sthm 1883. XIV, 885 s.

Källor och litteratur

Källor: Göta hovrätt till K. M: t 5 juni 1822 (meritförteckn.), RA; meddelanden av fröken Maria Backman, Falkenberg; anmälan av B:s »Handbok i tviste-, utsöknings- och rättegångsmål» i Tidskr. f. lagstiftning, lag- skipning och förvaltning, 1864.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Johan Harder Backman, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18970, Svenskt biografiskt lexikon (art av C. W. U. KUYLENSTIERNA.), hämtad 2023-09-22.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18970
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Johan Harder Backman, urn:sbl:18970, Svenskt biografiskt lexikon (art av C. W. U. KUYLENSTIERNA.), hämtad 2023-09-22.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se