Bengt Bagge

Död:1577 – Stockholms stad, Stockholms län

Krigare


Band 02 (1920), sida 568.

Meriter

1. Bengt Bagge till Berga. Föräldrar: frälsemannen Halsten Månsson Bagge till Berga och Karin Slätte, dotter av Anders Nilsson till Yxneberga i Södra Möre. Avrättad i Stockholm 1577. Fogde i Handbörds och Uppvidinge härad 1556 (se riksregistr. 10 nov.)–1559; häradshövding i Sevede härad 7 sept. 1558; deltog i fälttåget i Blekinge 1564; erhöll befallning över Amund Stenssons ryttare 6 maj 1565; deltog i slaget vid Axtorna 20 okt. s. å.; knektöverste under tåget mot Norge 18 febr. 1567; beordrad apr. s. å. att jämte Johan Abel med åtta i Kalmar utrustade skepp hålla tillförseln öppen och sjön fri från kapare på tyska sidan och var åtminstone i juni till sjöss (jmfr riksregistr. 3 apr., 13 juni och 8 aug.); synes därpå under sommaren s. å. hava tjänstgjort som hövitsman på Svenske Hektor under brodern Peder; avgav vid hertigarnas uppror jämte många andra frälsemän i Småland trohetsförsäkring till Johan 10 sept. 1568; erhöll i uppdrag att leda utrustningen av en örlogsflotta i Kalmar 6 apr. 1569.

Gift med Margareta Some, dotter till ståthållaren på Kalmar slott Germund Svensson Some.

Biografi

B., vilken jämte bröderna Anders och Bröms på 1560-talet ägde några och trettio hemman i Småland, tillhörde detta landskaps förmögnare lågadel. Då han efter en trägen tjänstgöring till lands och sjöss under kriget med Danmark vid resningen mot Erik XIV anslutit sig till Johan, togs han helt naturligt av denne fortfarande i anspråk för militära uppdrag och synes till en början ha åtnjutit hans förtroende. Men redan sommaren 1569 blev han liksom brodern Peder misstänkt för delaktighet i den då uppdagade sammansvärjningen till Erik XIV:s förmån och betraktades sedan, ehuru ej överbevisad om någon skuld, alltjämt av konungen med misstro. Alldeles utan grund var ej heller dennes ovilja mot »Baggarna», ty 1577 synas B. och några av dennes anhöriga verkligen hava förehaft förrädiska stämplingar mot Johan, men vi känna ytterst litet om dessa. I ett brev från konungen 29 mars 1577 befalldes ståthållaren på Kalmar slott Krister Gabrielsson (Oxenstierna) att antasta och på slottet insätta B:s hustru och hans bröder Anders och Bröms. Även skulle han söka gripa hans son och en Per Murmästare. Angående B. själv upplyses, att han förut fängslats och ankommit till Stockholm och att han väl visste om sin broder Anders' »förrädiska tal». Ett senare brev av 15 apr. 1577 meddelar, att han bekänt på sig själv, sin hustru och andra, i synnerhet på sin egen son. Ett annat av 27 maj omtalar, att B. och Per Murmästare voro dömda till livet »för sina grova uppsåt». Visst är, att han detta år avrättades i Stockholm. Enligt uppgift förskonades däremot hans anhöriga från svårare straff. Hustrun skall dock hava kvarhållits i fängelse hela året 1577. Gården Berga indrogs till kronan men återgavs till arvingarna 1621 av Gustav II Adolf.

Författare

Fr. Westling.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Riksregistr., RA. — Sv. riksdagsakter, 2 (1899); Erik Göransson Tegel, Konung Erics den XIV: s, historia, utg. af A. A. von Stiernman (1751). — H.Forssell, Sveriges inre historia (1872); G. V. Sylvander, Kalmar slotts och stads historia, 7 (1872); L. G. T. Tidander, Studier öfver slaget vid Axtorna d. 20 okt. 1565 (1888); Fr. Westling, Det -nord. sjuårskrigets historia, 1—2 (Hist. bibliotek, D. 6—7, 1879—80); A. Zettersten, Sv. flottans historia åren 1522—1634 (1890); F. Ödberg, Om 'kyrkoherden herr Maurits Rasmussons i Böne sammansvärjning mot kon. Johan III år 1576 (Vestergötlands fornminnesfören. tidskr., H. 6—7, 1893).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Bengt Bagge, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18989, Svenskt biografiskt lexikon (art av Fr. Westling.), hämtad 2020-03-30.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18989
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Bengt Bagge, urn:sbl:18989, Svenskt biografiskt lexikon (art av Fr. Westling.), hämtad 2020-03-30.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se