Jöns Eric Angelini

Född:1779-08-27 – Skurups församling, Skåne län
Död:1807-11-27

Författare, Översättare, Kanslist


Band 01 (1918), sida 785.

Meriter

Angelini, Jöns Eric (före 1803 och under sina sista år Angelin), f. 27 aug. 1779 i Skurups församling, d 27 nov. 1807. Föräldrar: kyrkoherden Jonas Angelin och Elisabet Vivika Hjort. Student i Lund 8 okt. 1792; disp. 29 nov. 1797 (Supplementa in Vereliana a Petro Schenberg Lincopiae A. MDCCXXX edita, p. III, pres. G. Sommelius); avlade (antagligen privat) examen historicum inför N. H. Sjöborg 1802. Konduktör vid K. museum i Stockholm; avlade examen för inträde i K. M:ts kansli inför vitterhetsakademin 18 maj 1802; e. o. kanslist 28 maj och kopist 20 dec. s. å. samt kanslist 1 mars 1805, allt vid inrikes civilexpeditionen. — Ogift.

Biografi

A. väckte en första, föga avundsvärd uppmärksamhet genom sin anspråksfulla diktsamling »Ungdomsarbeten» (1801), som ådrog honom en skarp recension i Silverstolpes Journal. Mera värd att beaktas är han emellertid på grund av en icke obetydlig produktion som översättare och bearbetare av vissa för upplysningens pedagogiska strävanden typiska verk, än avsedda för den direkta barnaundervisningen, än för det högre självstudiet. Den av A. »från franskan» översatta och bearbetade »Encyklopedi för barn» uppträdde som ett slags konkurrent till G. Regnérs välkända »Första begrepp av vetenskaperna», ehuru den mera specialiserade framställningen hos A. närmast framstod som en teoretisk avslutningskurs för elever ur »de närande samhällsklasserna», vilka icke skulle bli »lärda eller ämbetsmän». Sakliga misstag och stilens vårdslöshet framkallade en skarp kritik av K. B. Rutström, och ett försök, till svar från A. blottställde denne endast ytterligare för Rutströms kvickhet. A: s försök att på svenska »imitera» några av den tyske mönsterpedagogen Kr. F. Weisses i dennes hemland högt skattade »Kinderlieder» intresserar som uttryck för ett behov även hos oss att i diktens »lockande och harmoniska» språk finna någon motvikt till det torrt förnuftsmässiga innehåll och den nästan outhärdligt stereotypa katekesform, som alltjämt voro utmärkande för ett flertal läroböcker denna tid. Mera schablonmässiga voro några under rubriken »Tankar i särskilte ämnen» sammanförda aforismer rörande »dygd och last», »uppfostran och undervisning», »konster och vetenskaper», olika yrken osv. Men en översättning i sammandrag av den unge tyske historikern K. Fr. Beckers bekanta »Weltgeschichte fur kinder und kinderlehrer», åt vilken A. ägnade ett par av sina sista år, förde honom i beröring med vissa livgivande, nyhumanistiska strömningar, för vilka F. A. Wolff, Beckers lärare, J. J. Barthélemy, åberopad bland källorna till hans historia, m. fl. på skilda sätt och i skilda länder voro målsmän. Beckers syfte var i första hand att genom direkt återgivande av de antika historieskrivarnas egna okonstlade berättelser göra den klassiska forntiden levande för barnasinnet och tillika, ehuru icke alltid med framgång, att överflytta samma åskådliga framställningssätt under den fristående bildens form till senare historiska epoker. Och ehuruväl A:s bearbetning, som närmast i subskriptions- och reklamsyfte synes fått namnet »Historisk hand- bok för fruntimmer», både till disposition och innehåll — bl. a. genom något slags dogmatisk underskattning av de kyrkliga eller över huvud religiösa insatserna i utvecklingen — får anses i vissa delar vara en försämring av förebilden, så äger han icke dess mindre förtjänsten av att, veterligen tidigare än någon annan hos oss, ha givit anvisning på viktiga metodiska nyheter i historieundervisningen, vilka sedermera på vårt eget lands historia tillämpades i Fryxells ryktbara »Berättelser» och tillika vunno bur-skap i 1820 års skolordning. — A. lär ha gjort intryck av »en kvick och hygglig gosse» men med stora pretentioner. Några djupare förutsättningar för ett självständigt författarskap synes han ej ha ägt; han nådde ju f. ö. aldrig mognare ålder.

Författare

W. Carlgren.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Ungdoms arbeten af A. Gtbg 1801. (14), 160 s. (Sign.) — Kärleken till fosterlandet såsom den första känslan hos hvarje sann medborgare. Tal, hållit vid Blekingska samhällets sammankomst d. 18 nov. 1801. Lund [1801]. 12: o 15 s. — Ode öfver freden i Amiens d. 25 mars 1802. Sthm 1802. 4: o 12 s. — Tankar i särskilda ämnen, saml. och utg. D. 1—2. Sthm 1802. (24), 136; (4), 117 s. — Sånger för barn. Sthm 1802. (10), 84 s, 1 pl. — Carolinas död. Elegi. Sthm 1803. 6 s. — Bönen Fader vår parafraserad. Sthm 1803. St. 4: o 3 s. — Underrättelser om Köpenhamn, saml. och utg. Sthm 1806. (8), 248 s, 1 karta.

Översatt: M. Sablier, Särskilda folkslags tankar om verldens daning, själarnas odödlighet och en Gud. Sthm 1803. (4); 89 s. — Encyklopedi för barn eller ett kort sammandrag af alla wettenskaper. Från franskan öfvers. samt med tillägg och rättelser utg. D. 1—2. Sthm 1803—04. (14), 308 s, 1 pl., 1 karta; (14), 344 s. — Handbok för fruntimmer i äldre och nyare historien. D. 1—8. Sthm 1804—14. 12: o. D. 1—7. 2: a förbättr. uppl. Sthm 1812—19. D. 6. 3: e uppl. Sthm 1827. — Mamsell Ninon Lenclos lefverne och bref till markis Sevigné. Sthm 1806. 214 s.

Källor och litteratur

Källor: Skurups församlings kyrkböcker, Lunds landsarkiv; diarium yid kanslipresidentens byrå, RA; G. Ljunggren, Sv. vitterhetens häfder, 3 (1881),

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Jöns Eric Angelini, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5833, Svenskt biografiskt lexikon (art av W. Carlgren.), hämtad 2023-09-27.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5833
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Jöns Eric Angelini, urn:sbl:5833, Svenskt biografiskt lexikon (art av W. Carlgren.), hämtad 2023-09-27.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se