Erling J K Reinius

Född:1908-02-17 – Norge (i Tromsö)
Död:1992-06-27 – Oscars församling, Stockholms län

Väg- och vattenbyggnadsingenjör


Band 29 (1995-1997), sida 768.

Meriter

2 Reinius, Erling Jakob Kristoffer, syssling till R 1, f 17 febr 1908 i Tromsö, Norge, d 27 juni 1992 i Sthlm, Osc. Föräldrar: sågverksägaren o köpmannen Johan Kristoffer R o Ida Louise Krane. Studentex vid Härnösands tekn gymn 9 juni 27, inskr vid KTH ht 28, avgångsex från fackavd för väg-o vattenbyggnad där 31 maj 32, ingenjör vid Vattenfallsstyns byggnadstekn byrå 2 juni 3215 mars 33, vid Verkstads ab Västerbron, Sthlm, 33, vid ab Vattenbyggnadsbyrån, Sthlm, 1 jan 3448, anst på deltid där 1 juli 48, övn:assistent i vattenbyggnad vid KTH vt 38 o 1 jan 4130 juni 43, beredskapstjänstgöring som byggnadschef vid 4:e befästn:staben 16 sept 437 febr 44, disp vid KTH 14 maj 48, tekn dr där 29 maj 48, prof i vattenbyggnad vid Chalmers tekn högskola 26 juni 4830 juni 58, vid KTH 21 mars (tilltr 1 juli) 5874.  IVA:s GM 51, LIVA 58.

G1) 22 aug 1937(48) i Sthlm, Engelbr, m Linnea Margareta Boström, f 9 maj 1917 i Sthlm, Bromma, dtr till chauffören Karl Gösta Emanuel Johansson o Anna Maria Pettersson, samt senare omg Zetterlund; 2) 7 febr 1951 i Gbg, Annedal (enl vb för Gbg, Härlanda), m Ragna Ulla Ludwigs, f 17 jan 1925 i Sthlm, Jak, dtr till tull-överkontrollören Rolf Ludvig L o Vendela Karolina Hildegard Jonsson samt tidigare g Carlén.

Biografi

Erling R:s livsgärning gällde vattenbyggnadstekniken där han gjorde framstående insatser inom forskning, grundutbildning och praktiskt ingenjörsarbete. Han var under några år i början av 1940-talet övningsassistent i vattenbyggnadsämnet vid KTH. För vattenkraften inleddes vid denna tid en period av stark utbyggnad inte bara i Sverige utan också i stora delar av övriga världen. R var verksam med olika utbyggnadsprojekt i de norrländska älvarna vad gällde konstruktion av kraftstationer, dammar och vattenvägar. Han hade ett stort intresse för grundläggande kunskapsuppbyggnad inom konstruktionsteknik, hydraulik, geoteknik och hydrologi.

Särskilt ägnade sig R åt dammbyggnadsområdet, där han 1948 försvarade en doktorsavhandling om uppströmsstabiliteten hos jorddammar. Han konstruerade olika typer av dammar, t ex den första tunna lamelldammen i Sverige vid Hammarforsens kraftstation i Indalsälven och Krokströmmens valvdamm i Ljusnan. Sin kunskap om jorddammar utvecklade han i nära kontakt med internationell expertis och han företog många studieresor, bl a till USA, för att få erfarenheter till stöd för insatser i Sverige, t ex vid projekteringen av den stora jord- och stenfyllnadsdammen vid Höljes i Klarälven. Dammar är speciella byggnadsobjekt i många avseenden. De rymmer normalt stora volymer vatten och ett dammbrott innebär en risk för mycket stora skador i älven nedströms. De måste därför ha hög säkerhet mot genombrott, en fråga som djupt engagerade R.

Internationellt anlitades R för komplicerade anläggningsprojekt först vid Svir i Ryssland och Kegums i Lettland, där grundläggningsförhållandena var svåra och krävde nya tekniska lösningar, senare i en rad olika damm- och kraftstationsprojekt i Afrika och i andra delar av världen. Han tog stort ansvar för många projekt i olika moment under projektering, konstruktion och byggande. En viktig insats var att i modellförsök i vattenbyggnadslaboratorium studera den hydrauliska funktionen och strömningstekniska utformningen av intag, utskov och vattenvägar men också frågor som hängde samman med flottning av timmer i de kraftutbyggda älvarna och hur detta timmer skulle flottas i älven och förbi reglerings- och kraftstationsdammar. Även inom hamnbyggnadsområdet studerade R vattenbyggnadstekniska problem sammanhängande med utformning och byggande av vågskydd och anläggningar för sjöfarten, t ex fyrkonstruktioner.

R:s intresse för konstruktionsteknik var stort. Han var konstruktör vid byggandet av vattentornet i Örebro, den s k Svampen, där han introducerade en ny metod för uppförande av vattentorn som nu är spridd över hela världen. En ännu viktigare uppfinning av R var kamstålet. Vid framställning av armeringsjärn för arme-ring av betong förses järnen med räfflor vid gjutningen, vilket väsentligt ökar betongkonstruktionens hållfasthet. Kamstål används numera som den dominerande typen av armering i betongkonstruktioner. R:s idé fick således mycket stor betydelse för betongbyggnadsteknikens utveckling och innebar ett billigare byggande. För denna ingenjörsinsats erhöll han 1951 IVA:s guldmedalj.

Som professor i vattenbyggnad vid Chalmers tekniska högskola började R att skriva kompendier och läroböcker med utgångspunkt i den kunskap som han förvärvat genom forskning och praktiskt arbete med olika vattenbyggnadstekniska uppgifter. R:s kunskaper och pedagogiska förmåga i kombination gjorde dessa kompendier i hydraulik, hydrologi, damm- och hamnbyggnad till uppskattade läromedel för många generationer av väg- och vatten-byggnadsteknologer. R var inte bara en populär lärare i grundutbildningen vid de högskolor han verkade utan också en skicklig handledare för ett stort antal licentiander och doktorander. Under hans ledning bedrevs en omfattande uppdragsforskning med inriktning på ett flertal viktiga områden inom vattenresurs- och vattenbyggnadsområdet. En annan sida av denna verksamhet gällde framställning av handböcker och statliga anvisningar för dammbyggande; R deltog i detta arbete och präglade det inte bara genom sina kunskaper utan också genom sin noggrannhet och känsla för säkerhetsfrågor.

Författare

Klas CederwallSök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Om betongskador (Yngre väg- och vattenbyggares tidskrift, 1937, Sthlm [duplic], 4:o; enl uppg). – Grundwasserströmung unter einem Wehr (Deutsche Wasserwirtschaft, Jahrg 33,1938, Stuttgart, 4:o, s 274277).  Amerikanska jorddammar. Utdrag 0 bearbetn av berättelse från en studieresa i U.S.A. år 1938. Sthlm 1939. 46 s. (Svenska vattenkraftföreningens publikationer 327 (1939: 11).)  Vidhäftning mellan betong och armeringsjärn av högvärdigt stål (Teknisk tidskrift, årg 71, 1941, Sthlm, 4:o, avd Väg- och vattenbyggnadskonst samt husbyggnadsteknik, s 131136, vidare i föreningsmedd från Sv teknologföreningens avd för Väg- o vattenbyggnadskonst s 3941, 55, 73 f, 91,103 f, 154, 184, 194).  Vattenkraftanläggningar i Tennessee Valley. Sthlm 1942. 30 s. (Sv vattenkraftföreningens publ 347 (1942: 2).)  Ytspänningar och ytarmering i massiva betongkonstruktioner (Betong, årg 27, 1942, Sthlm, s 119132).  Erfarenheter av kamjärn (Tekn tidskr, 74, 1944, s 897902; även sep, 8:o, 18 s).  Armerad betong (Betong, [red:] B Hellström, H Granholm o Axel Eriksson, Sthlm 1945, 4:o, s 255287; 2. omarb uppl 1958, s 296-319 [i d 1 ]).  Temperatur- och krympspänningar i betongskivor, som stå på fast underlag (Betong, 30, 1945, s 120; även sep).  Värdet av olika slag av elkraft och dess inverkan på val av utbyggnadsstorlek och på sjöregleringens ekonomi (Den lille vattenbyggaren, nr 17, [Sthlm] 1945 [duplic], fol, bl 3339).  Om värdet av olika slag av elkraft [svar på replik] (ibid, 20, 1946, s 59).  Skarvning av kamjärn med skarvhylsor (Tekn tidskr, 76, 1946, s 297299).  Deformed bar re-inforcing steel in Sweden (The Engineer, vol 182, London 1946, 4:o, s 508 f).  Andra utbyggnaden vid Hammarforsens kraftverk. Byggnadstekn detaljer. Sthlm 1947. 16 s. (Sv vattenkraftföreningens publ 389 (1946:15).) – Stötbottnen nedanför Atrafors dygnsreg-leringsdamm. Sthlm 1947. 12 s. (Ibid 394 (1947: 7).)  Inverkan av reglering i ett vattendrag på grundvattenståndet i närbelägna marker (Tekn tidskr, 77, 1947, s 8388). – On the stability of the upstream slope of earth dams. [Omsl: Akad avh, KTH.] Sthlm 1948. 103 s. [Revid uppl:] 1949. 107 s. ([Omsl:] Statens kommitté för byggnadsforskning, Meddelanden, nr 12; även: Bulletin of the Institution of hydraulics at the Royal institute of technology, Stockholm, Sweden, 18.)  Effect of hydrostatic uplift on stresses in con-crete and on the stability of dams. [Rubr.] Paris [1948?]. 15 s. ([International commission on large dams of the World power conference, 3. congress on large dams,] Commission internationale des grands barrages ... 3. congrés ... Stockholm, juin 1948, [vol 1,] Question n° 8. R[eport] 57.)  Kap. 844. Vattenkraftverk (Bygg, handbok för hus-, våg- o vattenbyggnad, red: E Wåhlin, bd 4. Väg- och vattenbyggnad, Sthlm 1949, s 498527; 2. uppl 1953; 3., omarb o ut-vidg uppl, [bd 6 =] Huvuddel 9. Väg- och vattenbyggnad, red B Algers, L Forsby, W Tell, Sthlm 1966, s 697-729: Kap. 963 även sep, 33 s; [ny omarb utg:] Handboken Bygg: Väg- och vattenbyggnader ... Huvudred: S Avén, Sthlm 1985, s 592-614: V 34 ...; tills med B Corlin).  Vattenbyggnad. Föreläsningar. D 1-4. Gbg 1950. 4:o [duplic maskinskr med tr tit; senare utg vanl 8:o]. 1. Hydraulik. 158 bl. [Nya utg:] 1955. 173 s. 1959. 1968. 175 s. Räkneexempel i hydraulik. 1950. 128 bl. [Nya utg:] 1953. Exempelsamling i ... 1968. 8:o. 232 s. 1976. 2. Hydrologi och vattenreglering. 132 bl. [Nya utg:] 1952. 1956. 134 s. 1963. 155 s. 1969. 8:o. 180 s. Räkneexempel i hydrologi, sjöreglering och vattenkraftverk. 1952. 44 bl. Exempelsamling i sjöreglering och kraftverk. 1960. 97 s. 3. Dammar. 274 bl. [Nya utg:] 1959. Dammbyggnader. 1968.178 s. 1973 [omsl], 178 s. [1980.] 4. Hamnar och farleder. 139 bl. [Nya utg:] 1958. 171 s. 1963. 181 s. 1973. 1973 [omsl]. 4:o. [1979.]  Discussion of a paper by R C. Reese, New-style deformed reinforcing bars (Journal of the American Concrete insdtute, vol 21, 1949/50, Detroit, Mich, P 2. Proceedings, vol 46, s 688: 14). – Fjärde dammkongressen i New Delhi (Sv vattenkraftföreningens publ, 1951, s 147160 [i d:o 422 (1951: 7): Sv vattenkraftföreningens 42. ordinarie årsmöte ... 1951]).-Valvdammen vid Krokströmmen (ibid, 1953, s 261276 [i d:o 437 (1953: 10): ... 44. ordinarie ... 1953]).  Spänningar och deformationer i Krokströmmens valvdamm (ibid, 1954, s 125164; sep med titelbl: d:o 443 (1954: 7), med omsl: Institutionen för vattenbyggnad, Chalmers tekniska högskola, Meddelande n:o 1 / Bulletin no 1 of the Institution of hyd-raulics at Chalmers university of technology Göteborg, Sweden). [Övers i sammandn] Stresses and deformations in the Krokströmmen arch dam. [Rubr.]' Lisboa u å. 11 s. (RILEM, Réunion internationale des laboratoires d'essais et des recherches sur les matéri-aux et les constructions, Communication présentée au Symposium sur l'observation des ouvrages réalisé au Laboratörio nacional de engenharia civil - Lisboa-Portugal en Octobre 1955, Bulletin, C 11.) – The stability of the slopes of earth dams (Géotechnique, vol 5. Proceedings of the conference on the stability of earth slopes held in Stockholm from 20th25th Sept 1954 [rubr], London 1955, s 181-189 [i Sixth technical session]; sep med omsl:... Meddelande n:o 2 ...). -En teori om betongens deformation och brott (Betong, 40, 1955, s 15-43; sep med titelbl:... Meddelande n:o 3 ...). Övers: A theory of the deformation and the failure of concrete. London [19] 57 [duplic]. 31 s. (C & C A [Cement and concrete association] library translation, nr 63 (57: 3).)  Model studies for the ex-tension of the harbour of Gothenburg. Gbg 1956. 38 s. (Chalmers tekniska högskolas handlingar / Transactions of Chalmers univ ofnr 174 (Avd. Väg- och vattenbyggnad, Byggnadsteknik, 23); även med omsl: Acta polytechnica, 205 = Civil engineering and building construction series vol. 3 no. 3; även omsl: ... Meddelande n:o 4 ...).  Avbördning genom utskov med spetduckor. [Rubr.] Gbg 1956. 11 s. ([Omsl:] ... Meddelande n:o 5 ...)  Hydraulisk utformning av tubintag till underjordiska kraftverk (Sv vattenkraftföreningens publ, 1956, s 167196; sep med titelbl (även en variant:... turbinintag ...): d:o 459 (1956: 7), Sthlm 1956; sep med omsl: Publ. 459 o omsl: ... Meddelande n:o 6 ...).  Modellundersökning av erosion i ett broläge (Tekn tidskr, 86, 1956, s 102532; sep 1957, 9 s, med omsl: ... Meddelande n:o 7 ...).  The diversion tunnel of Höljes power plant. (Rubr.] [Lisboa 1957.] 4 s, 1 pl-bl. (AIRH, 7. assemblée générale, Comptes rendus / IAHR, 7. general meeting, Transactions, vol 1, Lisboa 1957, C 3.) – Hydraulic design of intakes for power stations underground. [Rubr.] [Lisboa 1957.] 6 s. (Ibid, C 5.)  Vattentorn i Örebro (Nordisk betong, årg 2, 1958, Sthlm, nr 1, s 4572; tills med Kurt Eriksson; även sep med omsl).  Flott-ning. U o 1959 [duplic]. 4:o. 20 bl. [Ny utg:] Flott-ning och fiskvägar. Föreläsningar. 1961 . 21 bl. – The stability of the downstream part of earth dams. Gbg 1961. 43 s. (KTH, Handlingar / Transactions, nr 168 = Civil engineering 4; med omsl (stämplat o handskr): Bulletin no. 59 of the Division of hydraulics at the Royal Insdtute of technology Stockholm Sweden.)  Steady uniform flow in open channels. Gbg 1961. 46 s. (Ibid, 179 = d:o 5; även med omsl: Bulletin no. 60 ...)  Erfarenheter från ledandet av Klarälvens vårflod år 1959 genom förbiledningstunneln vid Höljes kraftverksbygge (Från Byggnadsforskningens front. Festskrift dll Hjalmar Granholm, Gbg 1961, s 245248).  Sprängning av bergrum. Föreläsningar. [Sthlm] 1962 [duplic]. 4:o. 38 bl.  Aktuella jord-dammsfrågor (Sv vattenkraftföreningens publ, 1962, s 203228; tills med L Forssblad & Thorild Persson; sep (jämte art ur d:o av Arne Göransson) 1963 med titelbl o omsl: d:o 495 (1962: 13); ensam sep med omsl: Bulletin no. 61 ...).  The hydraulics laboratory at the Royal insdtute of technology Stockholm. Gbg 1963. 17 s. (Tills med B Hellström; KTH, Handl / Transactions, 215 = Civil engineering 9; även med omsl: Bulletin no. 63 ...)  Water forces acting on a pipe at the bottom of the sea (International associadon for hydraulic research, 10. congress London 1963, vol 1. Re-cent research in coastal hydraulics, [även fr ti dar,] u o o å, 4:o, s 47-52; tills med Börje Johansson). – Wasa-pontonen (Den lille vattenbyggaren, 44, Sthlm 1964, 4:o, s 3-6; tills med H-O Welinder o I Viklund).  Design and construction of Höljes dam (Commission internationale des grands barrages ... / International commission on large dams of the World power conference 8. Congrés international des grands barrages Edimbourg... / 8. International congress on large dams, Edinburgh, Great Britain, 4-8 May 1964, Comptes rendus / Transactions, vol 3, Question n" 3031, Paris [1964?], s 661670).  Bergmekanik. Föreläsningar. [Sthlm] 1965 [duplic]. 4:o. 19 bl.  Earth dam at Höljes (Sv vattenkraftföreningens publ, 1965, s 183234; tills med G Johannesson; sep med titelbl o omsl: d:o 516 (1965: 10); med omsl: Bulletin no. 67 ...).- Vågor, strömmar och sanddrift vid hamn- och kustbyggnader (Tekn tidskr, 95,1965, s 701-708; sep s 3-9 med omsl: Bulletin no. 66 ... o d:o: VBB - information nr 1965: 8).  Täthetsströmmar m. m. Föreläsningar. Sthlm 1966 [duplic]. 4:o. 35 bl. - Impervious earth fill for Höljes dam (Géotechnique, 1966, s 21-32; tills med H Fagerström; sep med omsl: Bulletin no. 69 ...),  Foundation of Höljes dam (Commission internationale des grands barrages de la Conference mondiale de l'energie ... 9. congrés international des grands barrages, Istamboul, Turquie, 4-8 sept 1967 [även eng titel], Comptes rendus / Transactions vol 1 = Question n" 32, [Paris] 1967, s 367377).  Vattenkraftsbyggnad (Väg- och vattenbyggaren, [årg 13,] 1967, Sthlm, 4:o, Jubileumsskrift [omsl], s 1621; sep 1968, 7 s, med omsl: Bulletin no. 70 ...).  Kanal (Combi visuell, 3, Malmö 1968, (4) s; anon; 2. tr 1973, [ny utg] 1976, [ny tr] s å; övers: Com- bi, visuelt leksikon, 3, Oslo 1969; [ny utg] 1974, 2. uppl 1976; Combi kuva + tieto, 2, Hfors 1970: Kanava; 2. painos 1971; Enciclopedia Combi visual, 1, Barcelona 1970: Canales).  Förändringar hos kustlinje och sandbank vid Skanör (Väg- o vattenbyggaren, [14,] 1968, s 219221; sep, (4) s (jämte sep art av Börje Johansson) med omsl: Bulletin no. 71 ...).  Sättningar hos packad morän (ibid, nr 8. Specialnr utg med an-ledn av Nordiska geoteknikermötet i Gbg d 57 sept, s 7173; tills med H Thurner; sep 1968, 3 s (jämte art av B Åberg) med omsl: Bulletin no. 72 ...). - Sprucken lamelldamms stabilitet (Nordisk betong, årg 13,1969, s 47-66; sep med omsl: Bulletin no. 73 ...).  Head losses in unlined rock tunnels (Water power, vol 22, 1970, London, 4:o, s 246-252; sep med omsl: Bulletin no. 77, Hydraulics laboratory, Royal insdtute ...). – Hydraulik och hydrologi. Fortsättningskurs. Föreläsningar. [Omsl.] Sthlm 1970 [duplic]. 4:o. 63 bl.  Syretillförsel i vattendrag med hjälp av dammbyggnader (Nordisk hydrologisk konferens Stockholm 2729 aug 1970, vol 1, Lund 1970, s 267274; sep, se följ). – Plottning av hydrologiska data på sannolikhetspapper (ibid, 2, s 157164; sep tills med föreg med omsl: Bulletin no. 78 ...).  Experiences of offshore lighthouses in Sweden (Proceedings from the 1. international conference on port and ocean engineering under arctic conditions, Trondheim, Norway, Aug 2330, 1971, vol 1, Trondheim 1971, s 657-673; tills med S Haggård & E Ernstsons; sep 17 s med omsl: Bulletin no. 80 Sthlm 1972 (tr 1973)).  Utvecklingen av vattentät och sprickfri betong (Teknokrat?, om teknikerns roll i samhällsbyggandetSthlm 1972, 4:o, s 152-155).  Kamjårnet (ibid, s 156-159). - Improve-ment of water quality in a lake used as sewage recipient (Nordisk hydrologisk konferanse, Sandefjord 6.-8. sept 1972, bd 1, Oslo u å [duplic], 4:o, s 247-250).  Vattenomsättning och språngskiktsrörel-ser i Edsviken (Väg- o vattenbyggaren, [19,] 1973, s 501-505; tills med H Hydén; sep med omsl: Bulletin no. 85 ...).  Bergspänningar på grund av svällande lera i bergsprickor (BeFo Bergmekanikdag 1973 [omsl], Bergmekaniskt diskussionsmöte i Stockholm 9 febr 1973. Föredrag o diskussioner, Sthlm 1973 [duplic], 4:o, s 60-75). – Some stability properdes of a dam having an inclined core (Commission internationale des grands barrages ... 11. congrés des grands barrages / ... 11. international congress of large dams Madrid, Spain 1115 June 1973, Comptes rendus / Transactions, vol 3 = Questions n" 4243, La Chapelle  Montligeon 1973, s 1724; sep med omsl: Bulletin no. 82 ...).  Swedish national committee on large dams [även fr titel] (ibid, vol 4. Rapports généraux s 411417; tills med V Wanhainen).  Design and construction of buttress dams / Étude et construction des barrages å contreforts (Lessons from dam incidents / Lecons tirées des accidents de barrages, Paris 1974, s 339356; eng-fr parallelltext).  Wave action on offshore lighthouses. Sthlm 1976. 58 s. (Tills med Å Sandström; Document D12: 1976 [omsl: Document, Swedish council for building research].)  Kidatu powerplant, Tanzania (International Water power & dam construction, 28, 1976, n:r 11, s 2227; tills med B. Steby; sep med omsl: Bulletin no. 92 Hydraulics la-boratory, Royal institute ...).  Vågors verkan på utsjö-fyrar. [Rubr.] [Sthlm 1977]. 4:o. (3) s. (Tills med Å Sandström; Byggforskningen, Sammanfattningar, S 13: 1977.)  Groundwater flow to rock caverns (Rockstore 77, Sweden, The 1. international symposium on storage in excavated rock caverns ... Stockholm, Sweden, Sept, 58, 1977, Preprints, [Sthlm 1977,] 4:o, vol 2 [omsl] = Session 3(-4), s 119124, sep (6) s (jämte art ur d:o av B Åberg) med omsl:... Trita-VBI-95. Hydraulics laboratory ...; sedan i kongressens handl: Storage in excavated rock cavern, Rockstore 77, Proceedings of the 1. international symposium, Stockholm ... ed by M Bergman, Oxford ... 1978, 4:o, vol 2, s 343348).  Historisk återblick på utbildningen av väg- och vattenbyggare vid KTH (Väg- o vattenbyggaren, [23,] 1977, nr 12, s 2429).  Geotekniska undersökningar av packad morän (ibid, [24,] 1978, nr 89, s 3338; sep 7 s med omsl: Institutionen för vattenbyggnad, KTH / Hydraulics laboratory, Royal instBulletin no. Trita-VBI-98). - Method to reduce the groundwater flow around a subsurface storgef!] of nuclearwaste (Subsurface space: Environment pro-tection, low cost storage, energy savings. Proceedings of the international symposium (Rockstore '80), Stockholm, Sweden, June 2327 1980, vol 13, Oxford ... 1980,4:o, s 977982 [i vol 2]; sep (jämte sep ur d:o av I Larsson o K. Cederwall) med titelbl o omsl:... Trita-VBI-102,1981).  Layout of hydro power stations (Hydro power in Sweden, Sthlm 1981, 4:o, s 1924; anon medv).  Design of dams (ibid, s 2530; d:o). – The development of dam construction technology (Väg-o vattenbyggaren, [27,] 1981, s 67-72).  Statistical flood flow estimation (Nordic hydrology, vol. 13, 1982, Khvn, s 49-64; även med titelbl o omsl:... Trita-VBI-111).  Spänningar i höga lamelldammar. Sthlm 1984. 4:o. 89 s. ([Omsl:] ... Trita-VBI-125.)  Jorddammar. Beräkningsmetodik (Bulletin no. Trita-VBI-126 [omsl] [:1]. Jorddammar, Seminarium 16 o 17 nov 1983, Sthlm 1984 [duplic], 4:o, s 115-148; även sep, 34 s). - Wolmar Fellenius and the Hydraulics laboratory in Stockholm. Workshop on great names in hydraulics Berlin (West) April 1985. Sthlm 1986 [duplic]. 4:o. 14 bl. (Jämte art avj S. McNown o K Cederwall med omsl: ... Trita-VBI-132.)  Rock erosion (International Water power 38, 1986, nr 6, s 4348; även sep, (6) s folder, med omsl: ... Trita-VBI-134). – Spänningar och deformationer hos berggrunden under en fyllningsdamm. U o o å [duplic]. 4:o. 18 bl. + Statistisk beräkning av extrema högvattenflöden. U o o å [duplic]. 4:o. 9, (15) bl. (Med omsl: Institutionen för vattenbyggnad, K Tekn högsk / Hydraulics laboratory Report nr. 38, Sthlm 1987.) – Jord- och sten-fyllningsdammar. Sthlm 1988. 242 s. [Föret: medv; hu-vudförf H Fagerström.] - Stresses and cracks in the rock foundation of an eardifill dam (International Water power 40, 1988, nr 6, s 3336, 38; sep (6) s folder, med omsl 1989 se följ).  Statistical estimation of extreme flood flows using confidence intervals (ibid, 41, 1989, nr 4, s 18–22; sep (6) s folder, tills med föreg med omsl:... Trita-VBI-144, 1989).  Grafisk lösning av grundvattenströmning. Föredrag. [Sthlm 1991, duplic] 17 bl. ([Omsl:] Inst för vattenbyggn, KTH / Hydraulic engineering, Royal instReport no. 53.)  Bibliografi, indelad efter ämnen, i Bulletin, no. Trita-VBI-177: Uppsatser i vattenbyggnad tillägnade professor E R, Sthlm 1978, s 912; åtskilliga duplic redogörelser för uppdragsforskning 195775 i Institutionen för vattenbyggnads serie Modellförsök.


Redigerat: Vattenbyggnadsteknik. Under medv av B Åberg ... [m fl]. Sthlm 1964. 184 s. 2.-[4.] tr 1966, 1969, 1971. 2. uppl [föret; red av B Åberg] 1976. (8), 247 s. 2.-3. tr 1980, 1991.

Källor och litteratur

Källor o litt: ED:s konseljakter 26 juni 1948, nr 26, o 21 mars 1958, nr 1, RA.

K Cederwall o B Åberg, nekr:er över R (DN 8 juli o SvD 7 juli 1992); SMoK; SvTeknF.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Erling J K Reinius, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/7583, Svenskt biografiskt lexikon (art av Klas Cederwall), hämtad 2021-04-20.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:7583
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Erling J K Reinius, urn:sbl:7583, Svenskt biografiskt lexikon (art av Klas Cederwall), hämtad 2021-04-20.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se