Nils H I Nilsson

Född:1917-01-03 – Lekåsa församling, Skaraborgs län
Död:1987-03-30 – Vällingby församling, Stockholms län

Litteraturhistoriker, Arkivman


Band 26 (1987-1989), sida 755.

Meriter

Nilsson, Nils Herbert Ingemar, f 3 jan 1917 i Lekåsa, Skar, d 30 mars 1987 i Sthlm, Vällingby. Föräldrar: lantbrukaren Karl Petter N o Jenny Louisa Larsson. Studentex vid Skara h a l 11 juni 37, inskr vid UU ht 37, FK 30 jan 42, FM 27 maj 42, FL 31 okt 49, allt vid UU, extra tjänsteman i RA 2 jan 50, i kammarkoll 2 okt 50, eo tjänsteman där 1 juli 52–juni 55, amanuens i RA 1 juli (beslut 11 aug) 52, erhöll arkivaries titel 1 juli 53, vik arkivarie 22 april 55, arkivarie 17 nov 61, eo byrådirektör 25 maj 62, förste arkivarie o chef för utredn- o utveckl:sektionen 17 juni 66, arkivråd 10 april 6731 dec 81, allt i RA, biträdde som expert komm ang utbildn av bibl:personal mm nov 66okt 69.


G 21 juni 1951 i Kristinehamn m redaktören FL Ying-Ying Hillevi Toijer, f 13 aug 1924 i Ki-Kung-Shan, Kina, dtr till lektorn FD Johan Daniel T o barnboksförf Maria (Maia) Löfberg.

Biografi

Nils N var lantbrukarson från Västergötland och han släppte aldrig kontakten med sin födelsebygd. Men han hade större lust att läsa än att bruka jorden på fädernegården. Efter fil mag-examen i historia, nordiska språk och litteraturhistoria inriktade han sig på litteraturhistoriska studier. Hans licentiatavhandling behandlade skalden och ämbetsmannen Johan David Valerius. N:s skönlitterära intresse varade livet ut och kom att befrukta hans arkivvetenskapliga författarskap. I sin sista artikel pläderade han för att kyrkan borde integrera skönlitteraturen i sin förkunnelse.

Sin arkivbana började N 1950. Han genomförde flera förteckningsarbeten i komplicerade arkiv som kammarkollegiets andra provinskontor, städernas räkenskaper i KA och samlingen original traktater från 1800-talet. Bland enskilda arkiv ordnade han det omfattande Esplundaarkivet, och hans förteckning över detta har utgivits av trycket. N tjänstgjorde också vissa tider på landsarkiv och i kammarkollegiets arkiv. Vid sidan om det praktiska arbetet följde han med stort intresse sv och internationell arkivlitteratur. Han utarbetade också bibliografier över sv arkivlitteratur vilka publicerades i den tyska tidskriften Der Archivar.

1955 började N fortlöpande tjänstgöra på RA:s andra byrå, där han främst handlade ärenden rörande landsarkiven, de civila centrala statsmyndigheterna och den yttre verksamheten. Tolv år senare blev han chef för denna byrå och det var här han gjorde sina främsta insatser.

Under den tid som N tjänstgjorde vid RA genomgick det sv arkivväsendet en djupgående omvandling. Vid 1950-talets början var arkivinstitutionerna i Sverige ännu små och personalen fåtalig. Arbetet var övervägande historiskt inriktat, även om den externa verksamheten i form av kontroll och tillsyn av myndigheternas arkiv börjat öka genom den stora ansvällningen av pappersflödet och den därav följande arkivtillväxten efter andra världskriget. Samtidigt ägde stora förändringar rum inom kontorstekniken. Olika kopieringsmetoder, mikrofilmteknik, ADB-media samt ljud- och videoband började påverka arkivbildningen. Vidare medförde den fortgående samhällsomvandlingen talrika omorganistaioner med återverkningar på arkivområdet. Den vetenskapliga, historiskt inriktade forskningen ändrade karaktär. Kvantitativa metoder och tidigare inte utnyttjat källmaterial kom i fokus samtidigt som arkivmaterialet blev viktigt för nya forskningsdiscipliner. Intreseet för släktforskning och hembygdsforskning växte kraftigt.

 

Författare

Josef EdströmSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

N:s arkiv hos Ying- Toijer Nilsson, Sthlm.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Några stildrag i Vilhelm Ekelunds lyrik. Sthlm 1942. 51 s. (Skrifter utg av Samfundet för stilforskning, 11.) — En skald i Skara. Något om Johannes Edfelts Skaraår (Skaraborgs läns tidning 1949, 7/12). — En äventyrlig skald från Göteborg. Arvid David Hummel (GHT 1949, 24/12). — Nattvandraren. - Tegnér eller Valerius? (Samlaren, N. F., årg 31, 1950, Upps 19[50-]51, s 120 f). - Skalden och sommaren. Något om Karl Ragnar Gierows lyrik (UNT 1950, 12/8). — Tankar om ortsnyheter (Perspektiv, årg 2, 1951, Norrtälje, 4:o, s 553-555). - J. D. Valerius om Hans Järtas roll vid grundlagsstift-ningen (StvT, årg 54, 1951, Lund, s 204 f). -Strindberg, Olle Hedberg och övermänniskan (Bokvännen, årg 7, 1952, Sthlm, s 210 f). - När Nossebro skulle bli stad. Anteckningar ur handlingar i riksarkivet (Västgötabygden, tidskr för hembygdsarb, natur- o kulturminnesvård, bd 2, 1951-1955, Alingsås, 4:o, s 189 f [i 1952 nr 5]). — Innan Herrljunga blev ett samhälle (ibid, s 238 f [i 1953:1]). — Västgötadialekten i Gunnar Falk-ås romaner (ibid, s 435 f [i 1954:5]). — En Ter-ning-roman om Fåglum [om O Ternings Ingvar från Asledet] (Skaraborgs läns tidning 1952, 11/1). — Johan David Valerius, en skald från Göteborg (GHT 1952, 28/6). - Riddarromantik på alexandriner [Valerius] (SvD 1952, 4/8). — Rimmad kvickhet (GHT 1952, 25/10, bilaga). -När Akademien belönade en upprorsmaning [Valerius' Mannastyrkan] (ibid 1953, 24/1). — Bidragtill en sockenkrönika, 1—3 [om Lekåsa] (Skaraborgs läns tidning 1953, 10, 17 o 24/8; utvidgad även sep, Skara 1953, 10 s). — Karl-Gustaf Hildebrand. En kristen kulturarbetare (Religion och kultur, årg 25, 1954, Upps .... s 17-22).-Karl Ragnar Gierow (Studiekamraten, årg 36, 1954, Sthlm, 4:o, s 141-143). - Stagnelius och Valerius (SLT, årg 17, 1954, Lund, s 93-96). -En biskopsutnämning i Västerås med litteraturhistorisk bakgrund [om Valerius' svärson C E Fahlcrantz] (VLT 1954, 1/10). - Adolf Göran Mörner och Benjamin Höjer. Kring några brev i Esplunda-arkivet (Samfundet Örebro stads- och länsbiblioteks vänner, Meddelande n:o 23, Örebro 1955, s 51 —62). — Findingyour forefathers. Some hints for Americans of Swedish origin. Sthlm 1957. (8) s. [Anon.] (Royal ministry for foreign affairs, Press and information service.) — Att gömma gamla papper (Vi, årg 44, 1957, Sthlm, 4:o, nr 42, s 35). — Att hitta i arkiven. Något om arkivforskningen o dess hjälpmedel (Folklig kultur, utg av Samverkande bildningsförbunden, årg 22, 1957, Sthlm, s 141-145). -Föreningsarkiven (ibid, 23, 1958, s 120 f, 125). -Professorn och mr Chips. Kring en dikt av Gunnar Mascoll Silfverstolpe (Bokvännen, 13, 1958, s 164 — 166). — De frivilliga kyrkliga arbetsorganens arkiv och arkivvård. Sthlm 1959. 42 s. (MRA, Broschyr nr 1.) — Kvinnornas arkiv (Samfundet Örebro stads- o länsbibi vänner, Medd 27, 1959, s 62 — 75). — Råd och anvisningar för hushållningssällskapens arkivvård. Sthlm 1960. 39 s. [Föret.] (MRA, Broschyr 4.) — Föreningsarkiven och deras vård. Sthlm 1962. 71 s. (Ibid 5.) -Esplunda arkiv. En orientering (Samfundet Örebro stads- o länsbibi vänner, Medd 29: ... 1862 — 1962, tr 1962, s 68-82). - Förteckning över Esplunda arkiv, avsnitt 1—3 (ibid, 30, 1963, s 29-45, 31, 1964, s 49-67, o 32, 1965, s 51-72). — Kommunal arkivvård. Handbok. Sthlm 1964 [omsl]. 142 s. (Tills med R Swedlund; även MRA, Broschyr 8.) — Domstolarnas arkivvård i Sverige (Nordisk arkivnyt, årg 9, 1964, Khvn, 4:o, s 5 f). — Diarieföring och arkivläggning. Sthlm 1966. 72 s. (MRA, Broschyr 9.) [Ny uppl] 1968. — Problem kring föreningsarkiven (Arkiweten-skapliga studier, saml 4. Utg av B Lundberg. Tillägnad Robert Swedlund, Lund 1968, s 271-279). — Fotografier i fara (Svensk fotografisk tidskrift, årg 58, 1968, Sthlm, 4:o, nr 6-7, s 9-11, 22). — Arkivarien och arkivgallringen (Arkiv, tidsskrift for arkivforskning udg af Rigsarkivet, bd 2, Khvn 1968-69, s 244-248 [1969]). - Att minnas på 1960-talet [första landsarkivet 100 år] (SvD 1969, 7/10). - Att gallra i arkiv. En orientering (MRA, Broschyr 10. Arkivgallring hos myndigheter, Sthlm 1969 (tr Nyköping 1970), s 9-19). — Arkiv i rörelse. Essayer ö kåserier. Sthlm 1971. 174 s. — Förändringar inom de svenska domstolsarkiven (Nordisk arkivnyt, 16, 1971, s 6). — Förvaringen av centrala civila verks arkiv 1971. Summarisk översikt. [Sthlm 1972, duplic] II, 49 bl. - Arkivkunskap. [Lund, tr] Malmö 1973. 218 s. 2. tr 1974. 3.-7. tr Lund 1975, 1978, 1981, 1983, 1985. — Tar vi vara på fotografierna? (Västgötabygden, 6, 1971-1975, s 258 f [i 1973:4]). — Svensk diskussion om förvaringen av privatarkiv (Nordisk arkivnyt, 19, 1974, s 32). — Förvaltningsapparaten omvandlas fortlöpande (Örnsköldsviks allehanda 1974, 27/6). — Arkiven och informationsamhället. Lund 1976. 123 s. — Det svåra ordet arkiv (Nordiske arkivstudier, tileg-net landsarkivar dr. phil. Harald Jorgensen den 3. januar 1977, Khvn 1977, s 53-58). - Svenska arkivomflyttningar under 1970-talet (Nordisk arkivnyt, 22, 1977, s 27). - Historiska källor i fara. Mikrofilmning ett måste! [cirkulärartikel] (Skånska dagbladet 1977, 18/11). - Får handlingar om socialvård bevaras? (Nordisk arkivnyt, 23, 1978, s 30 f). — Den nya kommunallagen och arkivvården (ibid, s 42 f). — Gallringsproblemet i Sverige. En översikt över nuv läge (Arkiv, 7, 1978-79, s 211-218 [1979]). - Regionala urval från arkivsynpunkt (ibid, s 305 — 308). — Arkiv i förvandling. Studier i arkivens teori o tillgänglighet. Sthlm 1983. 121 s. — Den viktiga dokumentationen - bortglömd grundsten i datautbildningen (Datornytt, med Maskin- och programvara, 1984, Sundbyberg, fol, nr 11, s 44; tills med B Olwig). — Archives in Sweden since the Second world war (Archives et bibliothéques de Belgique [även flamländsk titel], T. 15, 1984, Bruxelles, s 28 — 58). — Arkivbildarbegreppet (FALKrapport, nr 8. Kommunala arkivbildare - i går, i dag, i morgon. Arkivkonferens i Visby 24 — 25 april 1985, arr i samarb mellan Gotlands kommuns centralarkiv o Föreningen Arkiwerksamma i landsting o kommun (FALK), [Visby] 1985, 4:o, s 8-15). - Att hitta i arkiven. Sthlm 1986. 103 s. — Tre arkiwetenskapliga uppsatser. [Arkivhandlingar och allmänna handlingar / Förhållandet mellan arkiv och arkivbildare / Förtecknande av arkiv.] Sthlm 1986. 4:o. 25, 26, 26 bl. - Arkivmannen Robert Swedlund (Arkiwetenskapliga studier, 6 ... Tillägnad Josef Edström, Sthlm 1987, s 319 — 326). — Kristna storverk i skymundan (Svenska kyrkans tidning, årg 6, 1987, Sthlm, fol, nr 11, s 16j. — Bibliogr över sv arkivlitteratur 1957—1984 i Der Archivar, Mitteilungsblatt fur deutsches Archivwesen, Jahrg 13—41, 1960 —88, Diisseldorf, 4:o.

Utgivit: Arkiwetenskapliga studier. Saml 6. ... Tillägnad Josef Edström. Sthlm 1987. 404 s. (Tills med L O Berg, J Cavallie, C Granström.)

Källor och litteratur

Källor o litt: ED:s konseljakter 25 maj 1962, nr 1; RA:s ämbetsarkiv, RA.

S Lundkvist, nekr över N (Nordisk arkivnyt 1987, nr 2; även i DN 3 april o SvD 13 april 1987); MRA 1949-1950 (1951) - 1978-1979 (1982); Väd 1987.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Nils H I Nilsson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/8964, Svenskt biografiskt lexikon (art av Josef Edström), hämtad 2022-08-16.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:8964
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Nils H I Nilsson, urn:sbl:8964, Svenskt biografiskt lexikon (art av Josef Edström), hämtad 2022-08-16.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se