Sante E Mattson

Född:1886-07-06 – Grevie församling, Kristianstads län
Död:1980-05-29 – Båstads församling, Kristianstads län

Markforskare, Kemist


Band 25 (1985-1987), sida 266.

Meriter

Mattson, Sante Emil, f 6 juli 1886 i Grevie, Krist, d 29 maj 1980 i Båstad, Krist. Föräldrar: lantbrukaren Carl Gustaf M o Johanna Pålsdtr. Anställd hos stadskemisten D S Hector i Malmö jan 02–aug 04, språkstudier i Tyskland o England vintern 04–05, påbörjade studier i California, USA, maj 05, inskr vid University of California, Berkeley, 20 aug 10, bachelor of science där 11 maj 15, kemist vid Langley & Michael Drug House i San Francisco 15–16, instructor in chemistry vid Columbia University, New York, 20 sept 16–vt 19, tjänstg i Chemical Warfare Service maj–dec 18, utförde kolloidkemiska arbeten hos professorerna P Ehrenberg o R Zsigmondy i Göttingen vintern 19–20, inskr vid univ där 17 maj 20, studier där 20–21, verksam vid Der agrikulturchemische und bakteriologische Institut vid univ i Breslau maj 21–22, Dr phil-ex 28 juli 21, prom Dr phil där 20 maj 22, associate chemist vid Bureau of Soils, Washington DC, 11 dec 22-1 aug 26, verksam i Sverige aug 2628, associate prof and prof of soil chemistry vid Rutgers University, New Brunswick, New Jersey, 1 juli 28dec 32, associate chemist vid New Jersey State Agricultural Experiment Station 2832, doc i marklära vid Lantbrukshögsk i Uppsala jan 33, tf prof 17 april 34, prof i samma ämne där 21 aug 3551. LVS 38, LLA 41, fd hedersdr vid UU 31 maj 52.

G 4 maj 1919 i New York m Lavinia Helen Sophie Crown, f 14 juli 1898 i Brooklyn, New York, d 22 okt 1977 i Båstad, Krist, dtr till målarmästaren Lambert Kristofferson C o Hanna Cederbere.

Biografi

Redan genom sin doktorsavhandling om sambandet mellan kolloiders utflockning, adsorption och laddning med särskild hänsyn till hydroxyljoner gjorde Sante M en betydande insats inom kolloidkemins område. Detta grundläggande arbete hade ett stort inflytande på hans senare forskning. När han kom till Bureau of Soils i Washington DC, var man där sysselsatt med en storskalig separation av kolloider från jordar i olika delar av USA. Studiet av dessa kolloider lade grunden till M:s senare arbeten rörande markkolloidernas egenskaper, från vilka begreppet isoelektrisk vittring utvecklades. Hans undersökningar av elektrofores, som började i Tyskland, forsatte han på Bureau of Soils, och han använde elektrodialys för att extrahera utbytbara katjoner från jordar.

M:s år vid Rutgers University var utomordentligt produktiva. Inte mindre än 17 publikationer om markkolloidernas egenskaper, uppträdande, beteende och reaktioner grundar sig på arbete som utfördes under dessa fyra år. Arbetet var av pionjärnatur, både beträffande begreppsbildning och experimentell teknik.

Under de första årens verksamhet i Uppsala fortsatte M med undersökningar av isoelektrisk vittring, Donnanjämvikt, jordmånsbildningens elektrokemi, podsolers egenskaper och markkolloidernas löslighetsförhållanden. Under 1940-talet och början av 1950-talet publicerade M och medarbetare 6 arbeten om hydrologiska podsolseriers pedografi, 11 uppsatser om syra-basförhållandet i vegetation, förna och humus och 13 uppsatser om fosfatrelationer i mark och växter. Andra områden för M:s forskning under denna period var högmossars geokemi och effekten av överdriven kalkning på lakade, sura jordar.

I början av 1920-talet var idéerna beträffande adsorption och jonfördelning mellan markkolloider och marklösning ganska oklara. M gjorde en pionjärinsats genom att tilllämpa Donnanjämvikten på jondistributionen mellan "innerlösning" och "ytterlösning". Tillämpningen av denna teori, som först mötte en del opposition, bidrog i utomordentligt hög grad till att klargöra de faktorer som bestämmer kat- och anjonbytet mellan markkolloider och marklösning och mellan marklösning och växtrötter. I en hel rad arbeten visade han effekterna av jonernas valens, katjonbyteskapaciteten och utspädningen på jondistributionen i kolloidala system samt salteffekten på fosfatadsorptionen och växternas anjonupptagning. M:s tillämpning av Michaelis idéer om acidoider, basoider och saloider (kolloidala syror, baser och salter) på markkolloider, hans bestämningar av kolloidernas laddning som en funktion av pH, isoelektrisk punkt och zetapotential bidrog i mycket hög grad till att förklara markkolloidernas amfotära karaktär. Han preparerade och studerade isoelektriska fällningar av järn- och aluminiumsilikater, humater, fosfater och hydroxider. Från resultaten av dessa studier utvecklade han allmänna principer för bildningen av jordmånshorisonter. Det är först i moderna undersökningar av tropiska jordars laddningsförhållanden som man till fullo har insett hur banbrytande M:s idéer och resultat var.

Även efter pensioneringen var M aktiv som vetenskapsman. Han publicerade åtta arbeten om jonrelationerna mellan mark och växt under åren 196677. Han var alltså aktiv forskare under nästan 60 år.

Som lärare var M uppskattad. Han stimulerade sina studenter att använda grundläggande principer för att förklara markkemiska fenomen och jordars egenskaper. Flera gästforskare från andra länder utnyttjade möjligheten att arbeta under hans ledning. M:s intresse var centrerat kring forskning, och hans insatser var grundläggande. Han måste karaktäriseras som en av de främsta markforskarna.

Författare

Erik LotseSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Die Beziehungen zwischen Aus-flockung, Adsorption und Teilchenladung mit be-sonderer Berucksichtigung der Hydroxylionen (Er-gänzungshefte zur Kolloid-Zeitschrift: Kolloidche-mische Bcihefte, Monographien zur reinen und angewandten Kolloidchemie, Bd 14, Dresden und Leipzig 1922, s 227–313; även sep, 91 s, som akad avh, Breslau). – Properties of the colloidal soil material. Washington 1926. 46 s. (Tills med M. S. Anderson; United States Department of agriculture, Department bulletin no. 1452.) – The relation between the electrokinctic behavior and the base exchange capacity of soil colloids (Journal of the American society of agronomy, vol 18, 1926, Geneva, N. Y., s 458–470; diskussionsinlägg ibid, s 510–512). – Electrodialysis of the colloidal soil material and the exchangeable bases (Journal of agricultural research, vol 33, 1926, [2,] Washington 19[26-]27, s 553-567). – The influence of the exchangeable bases on the colloidal behavior of soil materials (Proceedings and papers of the first International congress of soil science June 13 –22, 1927, Washington D.C., U.S.A., Washington 1928, s 185-198). – Anionic and cationic adsorption by soil colloidal materials of varying Si02/Al203 + Fe203 ratio (ibid, s 199-211). – Cataphoresis and the electrical neutralization of colloidal materi- al (The journal of physical chemistry, vol 32, 1928, Baltimore, s 1532–52). – The chemistry of ion adsorption by soil colloids ([American soil survey assoc,] Bulletin 12. Report of the 11. annual meeting of the American soil survey association, Houma, Louisiana, [duplic,] 4:o, s 186–191). – Isoelektrische Niederschläge und ihre Eigenschaften (Kolloid-Zeitschrift, Bd 58, Dresden und Leipzig 1932, 4:o, s 305–314). – Cataphoresis. An improvcd cylindrical cell (The journal of physical chemistry, 37, 1933, s 223-227). – Isoelektrisk förvittring (Nordisk Jordbrugsforskning, Aarg 15, 1933, Khvn, s 300-318). – Podsolkomplexet (ibid, 17, 1935, s 380-396; tills med Ingvar Nilsson). – The pH and base saturation of the podzol profile (Transactions of the third International congress of soil science, Oxford, England, 1935, vol. 1. Com-mission paper, London 1935, s 67–70; reprinted 1937). – The reaction and the buffer capacity of soil organic matter (ibid, s 374–377; tills med P Ekman; d:o). – The constitution of the pedosphere (Festskrift tillägnad Christian Barthel... [även Lantbrukshögskolans annaler, vol. 5], Upps 1938, s 261–276). – Markreaktion, pH-värde, titrering och buffertverkan, m. m. (Jordbrukslära för ungdomsskolor, jordbrukskurser och självstudium. Utg av Svenska lantmannaskolornas lärareförening. .. Huvudred: E. Ernest, 3. uppl Sthlm 1939, s 268-275; 4. uppl 1941, s 234–242, 5. uppl 1943, s 244–251, 6. uppl 1946, s 242-248, 7. uppl 1951, s 257–262; även i sep: E. Ernest o S. Mattson, Kalkbehov och kalkning, 1941, s 2–10). – The "am-photeric" double layer and the double ionic ex-change in soils (Transactions of the Faraday society, vol. 35[=36], 1940, London & Edinburgh, s 306-319 [i Part 1 = No. 225: The electric double layer... to a general discussion intended... in September, 1939]; tills med L Wiklander). – The cookability of yellow peas. A colloid-chemical and biochemical study (Acta agriculturae Suecana, vol. 2, Sthlm (tr Upps) 1946-47, s 185-231). - The solubility relationships of soil colloids (Proceedings of the International symposium on the reactivity of solids, Gothenburg 1952, P 1-2, Gbg 1954, 4:o, s 369-372). - Bidrag i: Soil science, vol 25, 1928, 28, 1929, 30-32, 1930-31, 33-34, 1932, 36-37, 1933, 38-40, 1934-35, 43-44, 1937, 49-51, 1940–41, 61, 1946, Baltimore; Lantbrukshögskolans annaler, vol. 1, 1933-34, 2, 1935, 4, 1937, 5-6, 1938, 7–11, 1939–43, 12, 1944–45, 13–18, 194651, 2022, 195355, Upps 1934-55; Acta agriculturae Scandinavica, vol. 1, 1951, 16–17, 1966-67, 19, 1969, 2327, 197377, Sthlm.

Källor och litteratur

Källor o litt: Jordbruksdep:s konseljakter 21 aug 1935, nr 1, RA.

J Axelsson, M 60 år (Lantmannen 1946, nr 27, s 666); Fritjof [sign], Båstadprof ser mörkt på vår framtid (Helsingborgs Dagbl 21 jan 1968); E Lotse, In memoriam. Prof Dr M-Honorary member of ISSS (Bulletin of the International society of soil science, nr 59, 1981, s 17 f); L Wiklander, In recog-nition of M on his ninetieth birthday... (Soil science, vol 122, 1976, s 3 0-

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Sante E Mattson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/9189, Svenskt biografiskt lexikon (art av Erik Lotse), hämtad 2023-11-29.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:9189
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Sante E Mattson, urn:sbl:9189, Svenskt biografiskt lexikon (art av Erik Lotse), hämtad 2023-11-29.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se