Ernst M H Löfstedt

Född:1893-12-13 – Kristianstads Heliga Trefaldighets församling, Kristianstads län
Död:1978-10-21 – Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala län

Germanist, Skolman


Band 24 (1982-1984), sida 520.

Meriter

Löfstedt, Ernst Martin Hugo, f 13 dec 1893 i Kristianstad, d 21 okt 1978 i Uppsala, Domk. Föräldrar: fabrikören Truls Martin L o Mathilda Persson. Studentex vid Växjö h a l 20 maj 12, inskr vid LU 6 sept 12, FK 29 maj 14, FM där 31 maj 17, FL där 15 sept 22, lektor i sv språket vid univ i Kiel läsåret 24–25, vik lär o timlär vid Lunds privata elementarskola läsåren 25–26, 29–30 o 31–33, disp vid LU 3 febr 28, doc i tyska språket 9 mars 28 (tjstg 1 aug 29–30 sept 36), FD där 31 maj 28, sekr i Filol sällsk i Lund 30-32, ord lär i modersmålet o tyska vid Lunds privata elementarskola 6 juni 36–9 juni 38, lektor i samma ämnen vid Skövde h a l 24 sept 37 (tilltr ht 38)–vt 46, ämnessakk vid granskn av läroböcker i tyska språket 41–42, lektor i tyska o engelska vid Försvarets lärov i Uppsala 1 mars (tilltr 1 juli) 46–51, doc i tyska språket vid UU 4 okt 46, prof i samma ämne där 29 juni (tilltr 1 nov) 51–30 juni 60. – LVSL 34, LHVU 54, LVS 55.

G 10 aug 1930 i Östra Torsås, Kron, m FK Sigrid Johanna Kristina Johansson, f 22 mars 1904 där, d 24 april 1973 i Uppsala, Domk, dtr till häradsdomaren Gustaf Magnus J o Ida Kristina Karlsson.

Biografi

Efter studentexamen på reallinjen i Växjö ägnade Ernst L sig åt språkstudier i Lund. Hans fil mag:examen omfattade ämnena tyska, engelska och nordiska språk. Fil lic:examen avlade han i tyska språket för den framstående germanisten Ernst Kock (bd 21), från vilken han troligen fick starka vetenskapliga impulser.

Redan för lic:avhandlingen valde L ett ämne från det forskningsområde som kom att bli hans huvudintresse, det frisiska språket – ett framsynt val, eftersom frisiskan varit relativt ringa undersökt men erbjuder ett rikt stoff för forskningen och ger viktiga bidrag till förståelsen av de germanska språkens utveckling. L kom nu att göra en banbrytande insats på detta område. Han lade en solid grund för sina undersökningar genom omfattande och metodiskt förebildliga fältstudier. Under långa vistelser i de frisiska områdena kunde han genom breda kontakter med väl valda språk- och traditionsbärare samla ett stort material från en rad ålderdomliga dialekter. Hans vid LU framlagda doktorsavhandling, som behandlade vokalismen i dialekterna i vissa frisiska kustområden, byn Ockholm och Halligenöarna, vann stort erkännande som ett av de allra viktigaste bidragen till frisistiken.

Under sin tid som docent vid LU utarbetade L en fortsättning på avhandlingen, innehållande studier över andra fonetiska och morfologiska karakteristika i samma dialekter. I ett antal smärre skrifter tog han upp särskilda frågor ur frisisk språkhistoria och gav skarpsinniga och väl underbyggda lösningar av etymologiska och grammatiska problem. Även, fast i mindre utsträckning, ägnade han sig åt lågtysk språkvetenskap och utgav en monografi över en ostfälisk dialekt samt en mindre textedition.

L.s mångåriga tjänstgöring som gymnasielektor i Skövde blev inte någon vetenskapligt fruktbar tid, men sedan han 1946 kommit till Försvarets läroverk i Uppsala, återupptog han sina forskningar. Under följande år publicerade han under den gemensamma titeln Nordfriesische Beiträge en rad studier över speciella frisiska ord och former, vilka han skickligt ställde in i historiska och dialektgeografiska sammanhang; särskilt bemödade han sig om att belysa de gamla sambanden mellan de sk nordsjögermanska språken.

Som professor i tyska språket vid UU visade L stor förmåga att intressera sina lärjungar för studiet av frisiskan. Man kan tala om en av honom inspirerad, inte omfattande men kvalificerad och produktiv skola av sv frisister. Efter sin pensionering fortsatte han sina lexikologiska och morfologiskä detaljundersökningar, men han fullbordade också större arbeten, av vilka det viktigaste är Beiträge zu einer nordfriesischen Grammatik, 1–2, som innehåller en rad för den grammatiska systematiseringen av frisiskan viktiga resultat.

Till sin läggning var L tillbakadragen och föga böjd att synas i offentliga sammanhang. Stor betydelse för honom hade stödet från hustrun, som med takt och kunnighet bistod honom. L kunde verka kärv och inbunden men var i grunden en sällskaplig natur och utvecklade i umgänget en äkta gemytlighet och en flärdfri auktoritet. "Som frisolog torde han i germanistikens historia ej ha någon överman" (T Dahlberg). L:s livsverk blev enhetligt och betydelsefullt, en stor tjänst åt en liten, för utjämning och assimilation utsatt, i sin egenart viktig och unik språkgrupp.

Författare

Lars HermodssonSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Se bibliografi av N Århammar i Us wurk, Tydskrift foar frisistik, 30, 1981, Groningen, s 79–100; jfr UUM 1937–1950, Upps 1953, s 370 f, o 1951–1960, 1975, s 383 f.

Källor och litteratur

Källor o litt: T Dahlberg, E L (VSLÅ 1979); L Hermodsson, Foarwurd (It Beaken, Tydskrift fan de fryske akademy, 25, nr 4, dec 1963, s 240 0; dens, nekr över L (UNT 30 okt 1978); H T J Miedema, Paedwizers fan de fryske filologi (1961), s 246 IT; UUM 1951–1960 (1975); N Århammar, E L, Leben und Werk ... (Us wurk, Tydskrift foar frisistik, 30, 1981, s 79–100); dens, Zum Geden-ken, E L (Nordfriesisches Jahrbuch, N F, 17, 1981, s 5-14).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Ernst M H Löfstedt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/10055, Svenskt biografiskt lexikon (art av Lars Hermodsson), hämtad 2020-02-28.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:10055
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Ernst M H Löfstedt, urn:sbl:10055, Svenskt biografiskt lexikon (art av Lars Hermodsson), hämtad 2020-02-28.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se