A J Einar Lönnberg

Född:1865-12-24 – Stockholms stad, Stockholms län (enl db fdb för Ö Eneby, Ög.)
Död:1942-11-21 – Engelbrekts församling, Stockholms län

Zoolog


Band 24 (1982-1984), sida 554.

Meriter

Lönnberg, Axel Johan Einar, f 24 dec 1865 i Sthlm (enl fdb för Ö Eneby, Ög), d 21 nov 1942 där, Engelbr. Föräldrar: godsägaren FD Carl Johan Leonard L o Mathilda Lovisa Jacobina Stenhammar. Mogenhetsex vid Norrköpings h a l 5 juni 84, inskr vid UU 13 sept 84, FK 27 maj 87, FL där 6 sept 90, amanuens o bitr lär i zoologi vid StH ht 90, disp vid UU 13 maj 91, FD 30 maj 91, doc i zoologi där 10 juni 91–31 dec 03, fiskeristipendiat i lantbruksstyr 91–96, fiskeriinstruktör i Gävleborgs län jan 94–96, ordf i Naturvetensk sällsk vid UU febr 94, amanuens vid UU:s zoolog museum jan 95–03, red för Sv fiskeritidskr 03–06, intendent vid Gbgs museums naturhist avd 26 nov 03–april 04, ordf i Gbgs biologiska fören jan 04–10, prof o intendent vid Naturhist riksmuseets vertebratavd 13 april (tilltr 1 maj) 04–dec 32, tf intendent vid museets etnografiska avd 1 jan 06–31 maj 08, red för Fauna o Flora från 06, led av komm ang skydd för vårt lands natur och naturminnesmärken juni–dec 07, ang jaktlagstiftn aug 08–dec 09, ang Djurgårdens bevarande som park mars 14–maj 17, led av styr för Sv Linné-sällsk från 17, prefekt vid Kristinebergs zoologiska station från 25, ordf i VA:s naturskyddskomm från 28, i styr för Sv jägareförb 31–36, led av styr för StH från 37. – LVS 02, LLA 05, LVA 05 (preses 23–24, v preses från 24), LVVS 19, LFS 27.

G 4 okt 1894 i Uppsala m Eva Thora Lovisa Fries, f 6 okt 1870 där, d 19 aug 1949 i Sthlm, Hedv El, dtr till ing Johan Otto F o Christina Sofia Magdalena Fredrika Sundberg. 

Biografi

Einar L:s far hade disputerat på en botanisk avhandling, och i moderns släkt hade funnits framstående naturalhistoriker. Efter gymnasieåren i Norrköping kom L till Uppsala för att studera naturvetenskap. Där hade utvecklingsläran nyligen slagit igenom. I zoologi, som blev hans huvudämne, hade under professor T Tullberg studiernas tyngdpunkt flyttats från det rent faunistiska området till den jämförande anatomin och djurens inbördes släktskap. L avlade snabbt sina examina och behandlade i sin doktorsavhandling en grupp inälvsparasiter, vilket gav honom möjlighet att vid materialinsamlingen tillfredsställa sin smak för jakt och fiske. När han efter disputationen våren 1891 blev docent, hade han studerat embryologi och histologi vid tyska universitet, varit amanuens under Wilhelm Leche (bd 22) vid StH och praktiserat hos Sven Lovén (s 138) på riksmuseet. L försummade under uppsalaåren inte studentkårens nöjesliv. Han var ett år Östgöta nations kurator och hade som nationskamrater bl a Karl Starbäck och Albert Engström.

Under docenttiden var L även stipendiat vid lantbruksstyrelsen med olika uppdrag i fiskeristaten – bl a "statens undervisare i fiskodling" – och ägnade sina vetenskapliga undersökningar huvudsakligen åt fiskarna. Tre somrar undersökte han med rikt utbyte bottenfaunan i norra Öresund. Hans Undersökningar rörande Öresunds djurlif (1898–99) blev en grundval för de senare så omfattande forskningarna på detta område. På sin första fasta tjänst, som intendent vid Gbgs museums naturhistoriska avdelning, verkade L endast ett halvt år – men han grundade den alltjämt livaktiga Gbgs biologiska förening – innan han blev kallad till intendent vid riksmuseets vertebratavdelning. Hans organisationstalanger och arbetsförmåga togs omgående i anspråk, och han blev en aktiv kommittéledamot vid planläggningen av riksmuseets nybyggnad vid Frescati. Han hade dessutom att lägga fram förslag till den nya vertebratavdelningens utformning och planera och leda den gamlas flyttning.

L har i VAÅ 1933 redogjort för sina år som chef för vertebratavdelningen, som denna tid utökades avsevärt. Goda utrymmen och modern museiteknik gjorde att de väldiga jaktbyten som hemförts från Afrika kunde exponeras på ett lockande sätt. Riksmuseet blev ett omtyckt utflyktsmål. Den flerdubbling av museets däggdjursnummer som redovisas möjliggjordes av L:s goda förbindelser med sv jägare och fiskare och av hans och andras insamlingsresor till avlägsna trakter. 1892 reste L i Floridas vildmarker; i samband med den resan träffade han sin blivande hustru, en sondotter till Elias Fries.

1899 undersökte L faunan i trakterna av Kaspiska havet, och 1910–11 ledde han en expedition till Brittiska Östafrika. De väldiga samlingarna från resorna bearbetade han huvudsakligen själv, vilket bidrog till att han som systematiker har behandlat så vitt skilda djurgrupper som maskar och apor. L reste flitigt i forskningsärenden inom Skandinavien. Han uppehöll sig från 1887 nästan årligen kortare eller längre tid vid Kristinebergs zoologiska station (Fiskebäckskil), vars prefekt han var från 1925. Han lärde känna en mängd jägare och fiskare, som satte värde på hans kunnande och hans rättframma sätt, och blev efterhand en länk mellan vetenskapen och landets många amatörzoologer. Denna roll befäste han, när han tog initiativet till och blev redaktör för den populärvetenskapliga tidskriften Fauna och Flora. Den var i Sverige den första av sitt slag. Efter några motiga år blev den uppskattad särskilt av den djurintresserade allmänheten, som av den påverkades i riktning mot en djupare och vidare uppfattning av faunistiska spörsmål.

I 30 år var L ledamot av Sv jägareförbundets styrelse, och genom sin auktoritet, som respekterades av både statsmakter och jägare, fick han stor betydelse för jaktvårdslagstiftningen. Han erhöll flera statliga uppdrag, som hade anknytning till hans vetenskap, bl a att utreda den sv björnstammens storlek. I den renbeteskommission som tillsattes efter unionsupplösningen fungerade han som zoologisk expert. – L utförde ett omfattande arbete för sv naturskydd. Som ordförande i VA:s naturskyddskommitté hade han en i sammanhanget central post, och hans kraftfulla insatser för skydd av utrotningshotade rovdjur och fåglar var av ett värde som alltjämt består.

L hade goda språkkunskaper och en representativ läggning och var 1904–38 sv ombud vid tio mellanfolkliga kongresser. En bemärkt ställning intog han i den internationella kommittén för fagelskydd. Om även L:s mindre arbeten medräknas, uppgår titlarnas antal till omkr 600 (varav c:a 200 separata skrifter); den första kom 1889, den sista 1942. Under sina tidigare år publicerade han flera uppsatser om undersökningar av evertebrater, hydroider, iglar, bläckfiskar, kräftdjur och skorpioner. Som intendent vid riksmuseet koncentrerade han sina forskningar på ryggradsdjuren. Han behandlade anatomiska och djurgeografiska spörsmål men tycks främst ha fängslats av systematiska problem. Under sina sista tio år gav han sig in på ett nytt forskningsområde, biokemi, och publicerade uppsatser som behandlade förekomsten av karotinoider hos havsdjur. Vid sidan av uppsatser och avhandlingar skrev L handböcker och sammanfattande framställningar. Han fick det hedrande uppdraget att bearbeta avsnittet om fiskar i H G Bronns stora zoologiska samlingsverk (1901–1906), han författade texter till Atlas över djurriket (1913) och Wrights Svenska fåglar (1929). Han gav ut den av amatörer uppskattade och som universitetslärobok använda handboken Sveriges ryggradsdjur (3 bd, 1914–15) och bearbetade delar av fjärde tyska uppl av Brehms Djurens liv (1930–31).

I sin mångsidighet var L något av en senfödd Linné, och han var från 1917 till sin död ledamot av SLS:s styrelse. Som docent publicerade han undersökningar av Linnésamlingen i universitetets zoologiska museum. Till Linné-jubileet 1907 skrev han Carl von Linné och läran om ryggradsdjuren, och 1913 gav han ut Linnés föreläsningar över djurriket med 243 sidors kommentar. L:s framställning i skrift var saklig och kanske något torr. Han uppskattade inte naturlyrik, och hans kritik av sakfel i Nils Holgerssons resa, i samband med att Selma Lagerlöf blev fil hedersdoktor i Uppsala, åstadkom uppståndelse och polemik. I VA, där L var vice preses från 1924, hade han stort inflytande och var ledamot i ett flertal för akademins verksamhet betydelsefulla kommittéer. Han var en kraftnatur och drev här liksom i andra sammanhang ofta envist igenom sin egen vilja, något som för många tedde sig som maktbegär. Enligt N v Hofsten bottnade hans kompromisslöshet främst i levande intresse och ärlig övertygelse, och samme sagesman karakteriserar L som "en stark personlighet, en rätlinjig människa och en ärlig vän". Han var under uppsalaåren mycket radikal i politiska frågor men blev senare närmast konservativ.

Författare

Olle Franzén Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Brev till L i VA (14 kapslar). GUB, KB, LUB, RA, SSA, UUB Brev från L i KB o UUB.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Bidrag till kännedomen om i Sverige förekommande Cestoder. Sthlm 1889. 69 s, 2 pl. (VAH, Bihang ..., bd 14, afd 4. Zoologi..., n:o 9.) – Ueber eine eigenthumliche Tetrarhynciden-larve. Sthlm 1889. 48 s, 1 tab, 3 pl. (Ibid, 15:4:7.) – Helminthologische Beobachtungen von der Westkuste Norwegens. T 1. Cestoden. Sthlm 1890. 47 s. (Ibid, 16:4:5.) — Ofversigt öfver Sveriges Cephalopoder. Sthlm 1891. 41 s, 1 pl. (Ibid, 17:4:6.) – Anatomische Studien uber skandina-vische Cestoden. [l]-2. Sthlm 1891-92. 4:o. 1. Der Königl. schwed. Academie der Wiss. vorgelegt den 11 Februar 1891. [Akad avh, Upps.] 109 s, 3 pl. 2. Zwei Parasiten aus Walfischen und zwei aus Lämna Gornubica. 28 s, 1 pl. (VAH, N F, bd 24. [1890 och 1891.] N:o 6 resp 16.) - Ichtyologische Notizen. [l]-2. Sthlm 1892-93. 11 s, 1 pl; 13 s. (VAH, Bihang ..., 17:4:7 resp 18:4:2.) - Bemerkungen iiber einige Cestoden. Sthlm 1893. 17 s, 1 pl. (Ibid, 18:4:6.) – Om beredning och tillagning af strömming. Upsala 1894. 32 s. – Cambarids from Florida. A new blind species, Cambarus Acheron-tis mihi. Sthlm 1894. 14 s, 1 pl. (VAH, Bihang ..., 20:4:1.) – Linnean type-specimens of birds, rep-tiles, batrachians and fishes in the Zoological museum of the R. university in Upsala, revised. Sthlm 1896. 45 s. (Ibid, 22:4:1.) - Cestoden, bearbeitet. Hamburg 1896. 4:o. 9 s, 1 pl. ([Omsl: Ergebnisse der] Hamburger Magalhaensische Sammelreise, [omsl:] 1892/93, hrsg vom Naturhistorischen Museum zu Hamburg, Bd 3. Bryozoen und Wurmer [:11].) – Notes on Spirula reticulata Owen and its phylogeny (Zoologiska studier. Festskrift Wilhelm Lilljeborg tillegnad ... [även tyskt titelbl], Upsala 1896, 4:o, s 97-119, 1 pl). - Undersökningar rörande Öresunds djurlif. Upps 1898. 76 s, 1 karta. (Meddelanden från Kongl. landtbruksstyrelsen. N.o 43= 1898:1.) – Fortsatta undersökningar ... Upps 1899. 24 s. (Ibid, 49= 1899:1.) - Notes on the fishes collected during the Swedish arctic expedition to Spitzbergen and King Charles Land 1868 under the direction of professor A. G. Nathorst. Sthlm 1899. 36 s. (VAH, Bihang ..., 24:4:9.) -Ueber einige Cestoden aus dem Museum zu Bergen. [Bergen 1899.] 23 s, 1 pl. (Bergens Museums Aarbog 1898. No. 4.) — On the scorpions obtained during the Swedish expedition to Tierra del Fuego 1895 (Wissenschaftliche Ergebnisse der schwedischen Expedition nach den Magellansländern 1895-1897 unter Leitung von dr Otto Nordenskjöld, Bd 2: Zoologie, Sthlm [1899-]1907, s 45-48 ). – On the Cephalopods collected by the Swedish ... 1895-96 (ibid, s 49–64, 2 pl ). – On some remains of "Neomylodon listai" Ameghino brought home by the Swedish ... 1896 (ibid, s 149-170, 3 pl ). – Sveriges vatten och dessas invånare (Sveriges rike, handbok för det sv folket utg under red af J. F. Nyström, 1, Sthlm 18[98-]99, 4:o, s 153-234; jfr nedan 1903). – Något om Sveriges fiskerier (ibid, s 235—282). — Om strömmingsindustriens utveckling. Upps 1900. 12 s. – Om de kaspiska fiskerierna. Till K landtbruksstyrelsen afgifven berättelse om en resa företagen med understöd af statsmedel. Upps 1900. 60 s, 1 pl. (Medd från K landt-bruksstyr, 61 = 1900:2.) — Beiträge zur Fauna der Bären-Insel, 2. Der Saibling der Bären-Insel. Sthlm 1900. 8 s. (VAH, Bihang 26:4:4.) -Contributions to the ichthyology of the Caspian Sea. Sthlm 1900. 38 s. (Ibid, 26:4:8.) - Studies on ruminants. 1-2. Sthlm 1901. 4:o. 58 s, 3 pl. (VAH, N F, 35:3.) — Om anfalls- och försvarsmedel inom djurriket. Sthlm 1901. 36 s, 7 pl. (Föreningen Heimdals folkskrifter, 72.) — Djurvärlden (Uppland, skildr av land o folk utg af K humanistiska vetenskapssamf i Uppsala genom A Erdmann o K Hildebrand, 1, Sthlm (tr Upps) 19[01-]05, s 119- 157, 1 pl [1901]). — On the female genital organs of Cryptoprocta. Sthlm 1902. 11 s, 1 pl. (VAH, Bi-hang ..., 28:4:3.) — On some points of relation between the morphological structure of the intes-tine and the diet of reptiles. Sthlm 1902. 51 s, 2 pl. (Ibid, 28:4:8.) — Undersökningar rörande Skelder-vikens och angränsande Kattegat-områdes djurlif, på förordnande af K landtbruksstyrelsen utförda. Sthlm 1902. 81 s. (Medd från K landtbruksstyr, 80 = 1902:2.) - Material for the study of rumin-ants. Upps 1903. 4:o. 61 s, 2 pl. [VS, Nova acta, Ser 3, vol 20, 2. Sectio medica et historiae naturalis, 2.] — Undersökningar beträffande möjligheterna för att förbättra lax- och strömmingsfisket inom Norrbottens län. Luleå 1903. 7 s. [Undert; ur Norrbottens läns hushållningssällskaps handl 1902/03.] — On some fossil remains of a condor from Bolivia. [Rubr.] Upsala 1903. 11 s. [Ur Bulletin of the geological institution of Upsala, 1902.] — Fisket i Uppland (Uppland, 2, 19[03-]08, s 149-164 [1903]). — Sveriges vatten och dessas invånare (L. A. Jägerskiöld, E L o Gottfrid Adlerz, Sveriges djurvärld, Sthlm 1903[-04], s 207-286; 2. uppl 1911, s 199-275; 3. uppl separat 1923, 112 s). -Demonstration eines Fötus vom westafrikanischen Elefanten, Elephas cyclotis Matschie (Compte--rendu des séances du sixiéme congrés internatio-nal dezoologie tenuå Berne du 14 au 19 aoiit 1904, Geneve 1905, s 323-326, 1 pl). - Peter Artedi. Ett tvåhundraårsminne. På uppdrag af K vetenskaps-akad förf. Upps 1905. 56 s. [Ur VAÅ s å.] Övers: ... A bicentenary memoir ... 1905. 44 s. — Die Vögel der schwedischen Sudpolarexpedition. [Rubr.] Sthlm 1905. 4:o. 9 s. ([Omsl:] Wissen-schaftliche Ergebnisse der schwedischen Sudpolar-Expedition 1901 — 1903 unter Leitung von dr. Otto Nordenskjöld, Bd 5. [Zoologie 1,] Lieferung 5.) — The fishes of the Swedish South Polar expedition. [Rubr.] Sthlm 1905. 4:o. 69 s, 5 pl. (Ibid, Bd 5:6.) — Contributions to the fauna of South Georgia, 1. Taxonomic and biological notes on vertebrates. Upps ... 1906. 4:o. 104 s, 12 pl. (VAH, N F, 40:5.) — Carl von Linné såsom zoolog. Upps 1907. 80 s. (Tills med C Aurivillius; Carl von Linnés betydelse såsom naturforskare och läkare, Skildringar utg ... i anledn af tvåhundraårsdagen af Linnés födelse [:2].) [Sep härur:] Carl von Linné och läran om ryggradsdjuren. 42 s. Övers: Carl von Linné und die Lehre von den Wirbeltieren. Jena 1909. (Carl von Linné's Bedeutung als Naturforscher und Arzt ... [:2].) — Some comparative notes on the ana-tomy of the elk (Alces alces) (Lin.) (Zoologiska studier tillägnade professor T. Tullberg ..., Upps 1907, 4:o, s 237-282). - Fische, bearb. Hamburg 1907. 4:o. 16 s, 1 pl. ([Ergebnisse der] Hamburger Magalhaensische Sammelreise [1892/93 ... 1. AU-gemeines, Chordonier ... :6].) — Reptilia and Ba-trachia. [Rubr.] [Upps 1907.] 4:o. 28 s, 1 pl. ([Omsl:] Wissenschaftliche Ergebnisse der schwedischen zoologischen Expedition nach dem Kili-mandjaro, dem Meru und den umgebenden Mas-saisteppen Deutsch-Ostafrikas 1905—1906 unter Leitung von prof. dr. Yngve Sjöstedt, Bd 1, Abtei-lung 4.) - Fishes. [Rubr.] [Upps 1907.] 4:o. 8 s. (Ibid, 1:5.) - Mammals. [Rubr.] [Upps 1908.] 4:o. 58, (14) s, 7 pl. (Ibid, 1:2.) - Djur-atlas, 3. Kräldjur och fiskar, för barn och ungdom ... med belysande text av ... Sthlm 1908. 39 s, 30 pl. 2. uppl 1919. 29 pl, 39 s. [Jfr nedan 1911.] - De svenska ryggradsdjurens vetenskapliga namn. Upps ... 1908. 159 s. — Contributions to the Ornis of Saghalin. [Rubr.] Tökyö 1908. 4:o. 69 s. ([The] Journal of the College of science, Imperial university [of] Tökyö, Japan. Vol. 23. Artide 14.) - Om renarne och deras lefnadsvanor. Upps 1909. 197 s, 1 tab, 3 kartor. (Bilaga till "Förhandlingarne inför skiljedomstolen af 1909 i renbetsfrågan, afd 1, sv inlaga n:r 3".) — Bihang till jaktstadgan (Jaktstadgan. Tionde uppl med författningar som utkommit intill d. 15 juli 1909, utg af P. von Seth jämte ett zoologiskt bihang, ombesörjdt ..., Sthlm 1909, s 89—180.) — Fågel-atlas för barn och ungdom ... med belysande text av ... 2. uppl Sthlm 1911. 34 s, 30 pl. [Djur-atlas, 2.] 3.-4. uppl 1917, 1921. -Birds collected by the Swedish zoological expedition to British East Africa 1911. Upps ... 1911. 4:o. 131 s, 5 pl. (VAH, [N F,] 47:5.) - Reptiles (ibid, 47:6. Reptiles, batrachians and fishes collected by the Swedish ..., Upps ... 1911, 4:o, s 3-24, 1 pl). — Fishes (ibid, s 37—42). — Mammals collected by the Swedish ... Upps ... 1912. 4:o. 188 s, 15 pl. (Ibid, 48:5.) — Anatomical notes on mammals ob-tained in British East Africa by the Swedish zoological expedition 1911. 1. Upps ... 1912. 4:o. 33 s, 2 pl. (Ibid, 49. Anatomiska undersökningar af svenska forskare. Festskrift tillägnad Gustaf Retzius ..., 7.) — Zoologiskt bihang (Den nya lagen om rätt till jakt jämte tillhörande författningar, textuppl med förklarande anm af P. von Seth jämte ett zoologiskt bihang ..., Sthlm 1912, s 137-247). - Atlas över djurriket. Sthlm 1913. 4:o. 106 s, 27 pl. - Results of Dr. E. Mjöbergs Swedish scientific expeditions to Australia 1910-13, 1. Mammals. Upps ... 1913. 4:o. 10 s. (VAH, [N F,] 52:1.) - Results ... 3. Reptiles. Upps ... 1913. 4:o. 17 s. (Ibid, 52:3; tills med L. G. Andersson.) — Tyska haren ... (Vårt villebråd ... under red av G Kolthoff, Ny rev o tillök uppl Sthlm 1914, s 352-359). - Kronhjorten (ibid, s 502—519). — Sveriges ryggradsdjur. 1 — 3. Sthlm 1914-15. 1. Däggdjuren. 1914. IV, 100 s. 2. Fåglarna. 1915. VIII, 367 s. 3. Kräldjur. Groddjur. Fiskar. 1915. 331 s. — Vägledning i Naturhistoriska riksmuseets samlingar av siren- och valdjur. [Sthlm, tr] Upsala 1915. 25 s. [Anon.] 2. uppl 1918. 3. uppl Sthlm 1920. 21 s. 4. uppl Upps 1924. 23 s. — Results of Dr. E. Mjöbergs ... 7. Reptiles collected in Northern Queensland. Sthlm (tr Upps) 1915. 4:o. 9 s. (VAH, [N F,] 52:7; tills med L. G. Andersson.) — Results ... 2. Mammals from Queensland. Sthlm (tr Upps) 1916. 4:o. 20 s, 1 pl. (Ibid, 52:2; tills med E Mjöberg.) - [Lizards] (ibid, 55:4. Zoological results of the Swedish zoological expeditions to Siarn 1911 — 1912 and 1914, Upps 1916, 4:o, s 3-12). - 1739-1819 / 1819-1841 / 1841-1916 / Riksmuseets vertebratafdel-ning 1841 — 1916 (Naturhistoriska riksmuseets historia, dess uppkomst o utveckl, utg med statsunderstöd af K vetenskapsakad, Sthlm (tr Upps) 1916, 4:o, s 1—91). — Mammals collected in Central Africa by captain E. Arrhenius. Sthlm (tr Upps) 1917. 4:o. 110 s, 12 pl. (VAH, [N F,] 58:2.) — Havets underbara värld [rubr; omsl:] avslöjad i levande bilder genom bröderna Williamsons vetenskapliga expedition för fotografering under havsytan. Sthlm 1917. (12) s. [Omsl.,] - Vägledning i ... riksmuseets biologiska utställning av ryggradsdjur. [Sthlm, tr] Upps 1917. 17 s. [Anon.] 2. uppl Sthlm 1920. 14 s. 3. uppl 1921. 15 s. 4. uppl Upps 1925. 15 s. 5. uppl 1932. 16 s. - Vägledning i ... riksmuseets utländska däggdjurssamling, [Sthlm, tr] Upps 1918. 9 pl, 87 s. [Anon.] 2. uppl Sthlm 1923. 11 pl, 78 s. 3.-4. uppl Upps 1928, 1935. 74 s, 12 pl. — Vägledning i ... riksmuseets vertebratav-delnings gamla samling jämte några ord om museets uppkomst. [Sthlm, tr] Upps 1918. 16 s, 1 pl. [Anon.] 2. uppl Sthlm 1922. 3. uppl Upps 1931. -Svenska läglar, efter naturen och på sten ritade af M., W. och F. von Wright, med text af... D 1-3. Sthlm 19[18]-29. [Utkom i 105 (dubbel)häften.] 1. 19[18-]24. 9, 295 s, 146 pl. 2. 19[18-]29. 9 s, s 296- 546, 109 pl. 3. 19[24-]29. 16 s, s 547-902, 109 pl. — The birds of Juan Fernandez Islands / Notes for birds of Easter Island (The natural his-tory of Juan Fernandez and Easter Island, ed by C Skottsberg, vol 3. Zoology, Upps 1920, 4:o, s 1 — 24). - Sveriges jaktbara djur. Sthlm 1923[-24], 8, 573 s, 1 pl. (Svenska jordbrukets bok, illustr handbok för jordbruket o dess binäringar, [N. Jakt och jaktvård 1,] utk i 10 häften med tit Svenska jaktboken.) — Vägledning i ... riksmuseets utländska fågelsamling. [Sthlm, tr] Upps 1923. 99 s, 10 pl. [Anon.] — On a new fossil Porcupine from Honan with some remarks about the development of the Hystridae [rubr: Hystricidae]. Peking 1924. 4:o. 15 s, 1 pl, (4) s kinesisk text. (Geological survey of China [omsl]. Palaeontologia Sinica. Series C. Vol. 1. Fascicle 3.) — Wilhelm Lilljeborg, professor. Minnesteckn föredragen på K vetenskapsakademiens högtidsdag d 31 mars 1924. [Rubr.] [Sthlm (tr Upps) 1924.] 48 s, 1 pl. [VA, Levnadsteckningar 96 = bd 6:3.] — Jakt och jaktvård. Sthlm 1925. 4:o. (10), 524 s, 3 pl. (Svenska jordbrukets bok ...[... 2,] tills med flera; utk i 7 häften med tit Sv jaktboken.) — Svenska dagrovfaglar. Sthlm 1925. 32 s. - Kartblad nr 44 Jorden, djurvärlden (Nordisk världsatlas, Sthlm 1926, fol, Beskrivningar till kartbladen 37—50, s 17—22). — Some specu-lations on the origin of the North American or-nithic fauna. Sthlm (tr Upps) 1927. 4:o. 24 s. (VAH, Serie 3, bd 4, n:o 6.) — Fjällrävstammen i Sverige 1926. [Rubr.] [Sthlm, tr] Upps 1927. 23 s. (VA, Skrifter i naturskyddsärenden, n:r 7.) 2. uppl så. — Till kännedomen om de svenska dagrovfag-larnas flyttning. [Rubr.] Upps 1927. 28 s. (Ibid, 9.) — De svenska nationalparkerna (Sverige i våra dagar d 2, Sthlm 1928, 4:o, s 379-388). -Björnen i Sverige 1856-1928. Upps ... 1929. 31 s. — Swedish birds. A review. Sthlm 1929. Fol. XX s. [Resumé av texten i arb av Wright ovan 1918.] — Till kännedomen om några svenska läglars flyttning. Kråka, stare, trastar o ringduva. [Ruhr.] Upps 1929. 21 s. (VA, Skrifter i naturskyddsärenden, 11.) — Lodjurets förekomst i Sverige de sista hundra åren. [Rubr.] Upps 1930. 36 s. (Ibid, 14.) — De Rudbeckska fågelbilderna och deras betydelse (Rudbecksstudier, Festskrift vid Uppsala universitets minnesfest till högtidlighållande av 300-årsminnet av Olof Rudbeck d. ä:s födelse [även UFT44, 1930-32, Bilaga], Upps 1930, 4:o, s211-248). — Några ringmärkningsförsök på dalripor i Jämtland (Förhandlingar vid den femte nordiska jägarkongressen i Stockholm 2—5 juli 1930, Upps 1931, s 109-118). - Några bidrag till kännedom om morkullans flyttning (ibid, s 160—167). — The migration of the woodcock, Scolopax rusticola L., from Sweden (Proceedings of the Vllth internatio-nal ornithological congress at Amsterdam 1930, Amsterdam 1931, s 389-391). - Till kännedomen om några svenska fåglars flyttning. Småfåglar, rovfåglar, vadare. [Rubr.] Upps 1931. 30 s. (VA, Skrifter i naturskyddsärenden, 15.) — Bidrag till vargens historia i Sverige. [Rubr.] Upps 1934. 33 s, 2 tab. (Ibid, 26.) — Svenska fåglars flyttning. Sthlm (trUpps) 1935. 231 s, (24) s kartor. - Några gestalter i svensk djurvärld (L Faxén m fl, Vi och vår natur, Sthlm 1935, 4:o, s 149-172). - Bidrag till järvens historia i Sverige. [Rubr.] Upps 1936. 38 s. (VA, Skrifter i naturskyddsärenden, 32.) — The occurrence and importance of Garotenoid sub-stances in birds (Proceedings of the eighth interna-tional ornithological congress Oxford July 1934, Oxford 1938, s 410-424). - Notes on the migration of Swedish birds (ibid, s 602—619). — Korn-knarrens nuvarande förekomst i Sverige. [Rubr.] Upps 1940. 43 s. (VA, Skrifter i naturskyddsärenden, 37.) — Bidrag i Arkiv for zoologi, [utg av VA,] bd 1, 1903-04 [nr 4, 1903, o 23, 1904], o därefter 108 nr som sep arbeten: bd 2:9 o 15, 1905, Sthlm, 3:3, 9 o 14, 1906, 3:21, 1907, 4:3, 12, 15-16 o 22, 1908, 5:6 o 9-10, 6:3-4 o 9, 1909, 6:15, 7:2, 6 o 8-10, 1910, 7:24, 26 o 34, 1912, 8:16 o 19-20, 1913, 9:14, 1915, 10:12o21, 1916, 10:24, 11:5, 1917, 12:3, 1918, 12:7, 10 o 13, 1919,14:4, 1921, 14:12, 20 o 25, 1922, 15:18 o 24, 1923, 17 A:23, 17 B:5 o 9, 18 A:2, 1925, 18A:21, 18B:9, 1926, 19 A:26-27, 20A:10-11, 1928, 20 B:6, 21 A:4-5 o 10, 21 B:3, 1929, 21 A:ll, 22 A:5-6 o 8, 1930, 22 A:14, 22 B:2, 23 A:l, 12 o 15-16, 23 B:2, 1931, 24 A:7 o 12, 24 B:8, 25 A:l-2, 1932, 25 A:17, 26 A:3, 7 o 14, 1933, 26 A:19, 28 A:4 o 6, 1934, 28 A:15, 28 B:8, 1935, 29 A:2 o 7, 29 B:l o 4, 1936, 29 A:19, 29 B:8, 1937, 30 A:6, 18 o 20, 30 B:13, 31 A:l, 1938, 31 A:13 o 23, 31 B:2 o 9, 32 A:8, 32 B:l, 1939, 32 A:10, 21 o 25, 33 B:l, 1940, 33 A:10, 33 B:I4, 1941, o 34 A:9, 1942, [Sthlm, tr] Upps, titlar se: VA, Förteckning över de ... utg skrifter, som finnas till salu ..., Upps 1927, Arkiv för zoologi, o Suppl 1-4, 1931, 1935, 1939, 1943; artiklar vidare i SBL, bd 1-3, Sthlm 19[17]-22, o Nordisk familjebok, 3. ... uppl, bd 1-22, Sthlm 1923-36, samt i bl a: Biologiska föreningens förhandlingar, bd 1-4, 1888/89-1891/ 92, Sthlm, Upsala läkareförenings förhandlingar, 1891-92, Upsala 1892, Svensk fiskeri-tidskrift, 1892-1900, 1902, Sthlm, 1903, 1906-08, 1910, 1912, 1915, 1927, Upps, Gefleborgs läns hushållnings-sällskaps handlingar, utg 1894(—1903), Gef-le 1894-1904, Botaniska notiser for år 1894, Lund, VA, Ofversigt af ... förhandlingar, 1894—96, 1898-1900, 1902, Sthlm, Ymer, 1894, 1904-05, 1911, 1922, Sthlm, Svenska jägareförbundets tidskrift (till 1908: nya tidskrift), 1896-1906, 1908-11, 1913-16, Sthlm, 1921-26, 1928-30, Upps, forts: Svensk jakt, 1942, Upps, 4:o, Entomologisk tidskrift, 1897, 1902, Sthlm, Norrbottens läns hus- hållningssällskaps handlingar, 1902—1903, Luleå 1903, Bulletin of the Geological institution of the University of Upsala, vol. 6, "1902-1903, Upsala 1905, Hallands läns hushållnings-sällskaps handlingar, år 1904, Halmstad, LAH och tidskrift för år 1905, 1913, 1928, Sthlm, VAÅ för år 1905, 1907, 1910, 1918, 1928, 1941, jämte årlig redogörelse för vertebratavd 1905—33, Sthlm, Fauna och flora, 1905-42, Upps, Fataburen, 1907, 1911, Sthlm, Från skog och sjö, 1910, 1916, 1918, Upps, 4:o, Sveriges natur, 1910, 1912, 1914, 1916, 1920, Sthlm, Almanack för alla, årg 15, 1911, Sthlm 1910, SLSÅ, 1918-19, 1921, 1932, 1935, 1937, Upps, 4:o, Svenska jägareförbundets medlemsblad, 1925, 1927, Upps, Almanack för ... 1928, Upps 1927, Svenska jägareförbundets avdelning för Stockholms stad och län, årsskrift 1930, Sthlm, 4:o, 1932, 1933, 1935/36, 8:o, Geografiska annaler, utg av Svenska sällskapet för antropologi o geografi, 1931, Sthlm, OoB 1931, Sthlm, o Nordisk tidskrift ... utg av Letterstedtska föreningen; vidare i The Canadian entomologist, vol. 26, 1894, London, Ontario, Centralblatt fur Bakteriologie und Parasi-tenkunde, Bd 11, 1892, 15, 1894, 21, 1897, Jena, Proceedings of the United States National Museum, vol 17, 1894, 19, 1897, Washington, D. C., Zoologischer Anzeiger, Bd 17, 1894, 19, 1896, 21-22, 1898-99, 24-27, 1901-03, 28, 1905, 36-37, 1910-11, 44, 1914, Leipzig, Biologisches Centralblatt, Bd 15, 1895, Erlangen, Der zoologische Gar-ten, 37, 1896, Frankfurt a. M., Zoologische Jahr-bucher, Abtheilung fur Systematik, Geographie und Biologie der Thiere, Bd 10, Jena 18[97-]98, Archiv for Mathematik og Naturvidenskab, 20, Kristiania 1898, Fischerei-Zeitung, Bd 1, 1898, Neudamm, Natural science, a monthly review of scientific progress, 15, 1899, London ..., Revue internationale de péche et de pisciculture, vol 1—2, 1899—1900, St.-Pétersbourg, Annuaire du Musée zoologique de 1'Académie impériale des sciences de St.-Pétersbourg, 5, 1900, S:t Pétersbourg, Proceedings of the scientific meetings of the Zoological society of London, 1900-02, 1904-05, 1908, 1910, 1923, London, Annals and magazine of natural history, Ser 7, vol 1, 1898, 5, 1900, 10, 1902, 12-13, 1903-04, Ser 8:6, 1910, 9, 1912, 11, 1913, 14, 1914, Ser 9:6, 1920, 9-10, 1922, 11, 1923, 13-14, 1924, 16, 1925, London, Véstnik rybopromyslen-nosti [fiskeritidskr], God 16, 1901, S.-Peterburg, Anatomischer Anzeiger, Bd 21-22, 1902, 38, 1911, Jena, The zoologist, ser. 4, vol. 7-8, 1903-04, London, The Ibis, a quarterly journal of the British ornithologists' union, ser 8:3, 1903, 6, 1906, 10:1, 1913, 11:1, 1919, 5-6, 1923-24, 12:3, 1927, 5, 1929, 13:1-3, 1931-33, 5, 1935, London, Ornitho-logische Monatsberichte, 1904-05, 1907, 1913, 1915, 1937, Berlin, Journal fur Örnithologie, 1906, Leipzig, 1925-27, 1929, Berlin, The field, 111, 1908, London, Revue zoologique africaine, vol. 3, fascicle 2, 1913, 5:2, 1917, 5:3, 1918, 7:2, 1919, 7:3, 1920, Bruxelles, 4:o, British birds, vol 6, 1913, 18, 1924, London, Novitates zoologicae, a journal of zoology, vol 21, London 1914, 4:o, Bijdragen tot de dierkunde, Afl. 22, Leiden 1922, 4:o, Nyt Magazin for Naturvidenskaberne, Bd 62, Kristiania 1924, Norsk ornithologisk tidsskrift, ser 2, nr 5, 1925, Stavanger, Journal of mammalogy, vol. 6, Baltimore 1925, The Sarawak Museum Journal, vol. 3, nos. 8—11, Kuching 1925—28, The Auk, a quarterly journal of ornithology, 43, 1926, Lancaster, Pa., Bulletin of the international committee for bird protection, [1,] New York City 1927, även tysk uppl: Bulletin des Internationalen Komitees fur Vogelschutz, tr Bern s å, d:o 5, Brussels 1939, Der Naturforscher, Jahrg 5, 1928/29, Berlin-Lichter-felde, 4:o, Wetenschappelijke bladen, 1931, Haar-lem, Beiträge zur Fortpflanzungsbiologie der Vö-gel, 1932, Berlin, Natural history magazine, vol 4, London 1933—34, Videnskabelige Meddelelser fra Dansk naturhistorisk Förening, Bd 99, Khvn 1935—36, Orgaan der Club van nederlandsche vo-gelkundigen, 1936, Zutphen, Ornithologische Monatsschrift, 1937, Gera, Dansk ornithologisk Förenings Tidsskrift, 1941, Khvn; vissa titlar se ämnesbibliogr som Krok, s 483 f, B Dean, A biblio-graphy of fishes, vol 2, Cambridge, U. S. A., 1917, s 55—59, o R M Strong, A bibliography of birds, Chicago 1939, s 546 f, o t ex förteckn i redogörelserna i VAÅ.

Utgivit: Svensk fiskeri-tidskrift. Årg 11–15, 1902–06. Sthlm 1902, Upps 1903–-06. – Fauna och flora. Populär tidskr för biologi. Årg 1–37, 1906–42. Upps ... 1905–42. (1938-42: medred B Hanström.) – Caroli Linnaei ... Methodus avium Sveticarum. Upps 1907. 96 s, 1 pl. (UUÅ 1907, Linnéfest-skrifter, 5.) – [C v] Linnés föreläsningar öfver djurriket. Med understöd af sv staten, för Upps univ utg o försedda med förklarande anm. Upps & Berlin (tr Upps) 1913. XIII, 607 s. – Vårt villebråd. Beskrivet av jägare o fackmän under red av G KolthofT. Ny rev o tillök uppl Sthlm 1914. 888 s. [Föret.] ([Omsl:] Bibliotek för jägare samt jagt- och skjutkonstens vänner, 3.) – Handlingar i björnfrågan 1935. Sammanställda o utg. Upps ... 1935. 66 s. – Deltagit i omarb av: H. G. Bronn, Klassen und Ordnungen des Thier-Reichs, Bd 6, Abt. 1. Leipzig 1901-24, 4:o, s 1-336 o pl 1-18 med Erklärungen; [A Ej Brehm, Djurens liv, 4. fullst omarb o tillökade [tyska] uppl i sv övers o bearb, 1-15, Sthlm 1920-31, 4:o. 

Källor och litteratur

Källor o litt: Biographica, VA. D I a: 11 (matr), LA. Kanslersämb:s för UU arkiv, Ink skriv:er 1891, RA.

Art:ar om L i Sthlms Dagbl 22 maj, 2 o 5 juni 1907, i Strix 1907, nr 23, samt i SDS 23 nov 1935; G Ahlström, Den underbara resan (1942); C Aurivillius, E L 60 år (Sv jägareförb:s tidskr 1925, s 321 fl); C G Bernhard, Kristinebergs marinbiologiska station 1877-1977 (1978); E W Dahlgren, VA, Personförteckn:ar 1739–1915 (1915); Gefleborgs läns k hushålln:sällsk 1814–1914, 1 (1914), s 140; B Hanström, E L d. (Fauna o Flora 1942, s 193 fl); N V Hofsten, E L (SLSÅ 1943); L A Jägerskiöld, nekr över L (Minnestal i VVS, ser från 1938, nr 2, 1948); Krok; C G Laurin, Liv o konst (1946); G Retzius, Biogr anteckn:ar o minnen, 1–2 (1933–48); UUM (1896). – Nekr:er över L i NDA o SvD 22 nov 1942. 

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
A J Einar Lönnberg, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/10072, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olle Franzén), hämtad 2022-06-27.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:10072
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
A J Einar Lönnberg, urn:sbl:10072, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olle Franzén), hämtad 2022-06-27.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se