Lillie, släktBand 23 (1980-1981), sida 70.

Biografi

Lillie, frälsesläkt, vars medlemmar länge endast brukade förnamn o farsnamn o först omkr 1580 kan beläggas ha antagit släktnamn efter sitt vapen med tre liljor. På Riddarhuset kallades den L af Ökna till åtskillnad från andra släkter L.

Släktens äldste säkert kände stamfar var väpnaren Lasse Ödhinsson (ej "Öndersson"; t tidigast 1466) på Ökna i Flöda, Söd, vilken först framträder 1425, då han tilldömdes jord i Västra Ökna som arv efter sin mormor. Ättartavleuppgifterna om hans förfäder har ej kunnat verifieras o beror delvis på namnkombinationer med personer som i själva verket levde senare än L.

Hans son väpnaren Anders Laurensson (d tidigast 1491) på Ökna var i äktenskap med en brorsdotter till domaren vid Kopparberget Knut Jönsson (Svinhuvud) far till Axel Andersson (d omkr 1546). Denne namnes tidigast redan 1499 (Wieselgren) o förekommer i STb 1519 tillsammans med Sten Sture d y o 1520 tillsammans med dennes änkas anhängare. Han blev senast 1523 lagman i Västmanland o Dalarna, några dagar före Gustav I:s tronbestigning s å riksråd o mellan 1528 o 1530 lagman i Uppland. A deltog i Västerås riksdag 1527, satt i domstolarna över Knut Mikaelsson (bd 21) 1526, Peder Jakobsson (Sunnanväder) 1527, västgötaherrarna 1529 o klockupprorets ledare 1534 o var hösten 1540 bland de sv representanterna på mötet med danskarna i Kalmar. Hans sätesgård var Länna i Almunge, Upps, som han fått som förläning 1523. Som förläning hade A också Vendels o Tegelsmora socknar, Upps, från 1526 o ännu 1529, på 1530-talet Almunge socken o från 1537 Västlands o Hållnäs socknar, Upps, varjämte han 1534—36 hade häradshövdingeräntan från Rasbo, Upps. I äktenskapsrättens historia har observerats konung Gustavs medgivande 1545 till hans skilsmässa från sin hustru, som slog sig ned i Sko kloster, då hon på grund av sjukdom o ålder ej längre tilltrodde sig kunna förestå hans hushåll "med mycket olydigt tjänstefolk".

A:s bror riksrådet o lagmannen Knut Andersson (L 1) var far till riksrådet o lagmannen Knut Knutsson eller Knut L (L 2), o morfar till Helena Snakenborg, som blev gift med konung Henrik VIII:s av England svåger William Parr, markis av Northampton. Släkten utdog på manssidan med L 2:s son Knut L (d mellan 1628 o 1636) på Ökna. Enligt en dock först i mitten av 1700-talet belagd uppgift skall denne ha haft en syster vid namn Anna L, som var konung Gustav I:s dotterson hertig Gustavs av Sachsen-Engern-Westfalen frilla o med honom blev stammoder för släkten Rutencrantz.

Författare

H G-mSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Lasse Ödhinsson: Perg:brev 8 sept 1466. E 8676 (Skoklostersaml I, Fol vol 57), f 304, Sv diplomatariums fotostatkopia av Strängnäs domkapitels arkiv F V: Uppgifter om presterskapets löneförmåner 1696, f 93, RA; perg: brev jan 1425, jan 1430, nov 1432 o 8 sept 1466 samt pprsbrev 5 febr 1427, UUB; H Gillingstam, Flodaprästen Paulus Magnis (Hjort av Vil-sta) härstamning (PHT 1968-69); SMR; Strängnäs hm, 1 (1977); Äldre handhar hörande till Skandinaviens hist (HSH 9, 1821), s 23 f.

Bakgrunden till ättartavleuppgifterna om L:s förfäder o släktingar: E 8676, f 239, RA; Biskop Hans Brasks släktbok (1970), s 135; Gillingstam, a a.

Anders Laurensson: Perg:brev 18 dec 1485, E 8676, f 193, 304 o 314v, ovannämnda fotostatkopia ur Strängnäs domkapitels arkiv, RA; perg: brev 6 april 1485, UUB; B Boéthius, Kopparbergslagen fram till 1570-talets genombrott (1965); dens, Svinhuvud o Svinakula (PHT 1966); H Gillingstam, Svinhuvud o Svinakula (ibid); dens, ovan a a; STb 2 (1944); Strängnäs hm, 1 (1977).

Axel Andersson: RR B (1523-29), maskinfol 162, perg:brev 5 jan 1530 i Erics-bergsarkivet, E 5702 (Sveno Jacobis ppr): 22 maj 1531, RA; perg:brev 5 jan 1530, perg:brev i Westinska saml 12 juni 1528, UUB; J E Alm-quist, Herrgårdarna i Sverige under reformationstiden (1960); dens, Ätten Bölja från Uppland (SoH 1971); R Bergström, Studier till den stora krisen i Nordens hist 1517-23 (1943); Berättelse om den lybeckska beskickningen i Sverige sommaren 1523 (HH 26:2, 1923); Boéthius, a a:n; Det medeltida Sverige, 1: 1, 4 (1972-74); Dipl Dalekarlicum, 2 (1844), s 31, 3 (1846), s 50; N Eden, Om centralregeringens organisation under den äldre Vasatiden (1899), s 45; N Edling, Uppländska konungsdomar från Vasatiden .. . (1933); Frälseg, 1:2-2:2 (1931-35); H Gillingstam, Riksrådet Axel Anderssons (Lillie af Ökna) hustrus härstamning (SoH 1950); dens, a a:n; GIR 1-14, 16-18 (1861-1900); Konung Erik XIV:s nämnds dombok (HH 13:1, 1884), s 56; Kj Kumlien, Västerås till 1600-talets början (1971); Lags o doms; Lokalf; I Nyländer, Studier rörande den sv äktenskapsrättens hist (1961), s 74; C C Sjödén, Sthlms borgerskap under Sturetiden (1950), s 272 f; L Sjödin, Meddelanden om kanslistilar under de yngre Sturar-nas o Gustav Vasas tid (MRA 1933), s 128 f; SRA 1 (1887), s 12, 21, 36, 39, 44, 48, 83, 96, 123, 145, 148, 154, 157, 167,183 f, 201, 378, 830; ST 4 (1888), s 55, 60 f, 63 ff, 71, 106, 149, 447; N Staf, Marknad o möte (1935); STb 5 (1933); d:o 1524-29 (1929-40); R Stensson, Peder Jakobsson Sunnanväder o maktkampen i Sverige 1504—27 (1947); Sveriges medeltida personnamn, 1 (1967-76), sp 210; G Thulin, Redogörelse för de ecklesiastika boställena, 1 (1904), s 222; G T Westin, Maktkamp i senmedeltidens Sverige (1971), s 173; P Wieselgren, Anr.ar om Suecana i estländska samkar (Svio-Estonica, 16, 1962), s 158; Västerås hm, 1:1 (1939).

Knut L: Svea hovrätts arkiv E VI a 2 aa: 81, nr8,f5o 12, RA; AdRP 1 (2 uppl, 1904), s 7, 41; STb från år 1592, 10 (1973).

Anna L: S Rosenhane, Svearikes konunga-längd (1789), s 49; A A v Stiernman, Matr öfwer Swea rikes ridderskap o adel, 1 (1754), s 612.

Arkivet: Broomé.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Lillie, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/10286, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2022-10-07.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:10286
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Lillie, släkt, urn:sbl:10286, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2022-10-07.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se