Bengt Abjörnsson (Lilliesparrre)

Död:troligen 1518

Lagman, Riksråd


Band 23 (1980-1981), sida 139.

Meriter

Bengt Abjörnsson, d trol 1518 efter 29 jan (Sjödin 1967—69). Föräldrar: Abjörn Jönsson (Lilliesparre) o Ingrid Larsdtr (stjärna). Linköpingsbiskopens fogde i Småland senast 5 okt 85 (Andersson), häradsh i Vista, Jönk, senast 3 nov 92, i Lösing, Ög, möjl redan 21 maj 95 o säkert åtminstone 29 maj 99 (perg:brev) - 31 juli 13 (B 10), nämnd bland Sveriges rikes råd o män från 7 jan 06 (HSH 19), som riksråd från 6 febr 06 (Hadorphius), lagman i Tiohärad från mellan febr 05 o 16 mars 08 o ännu 17 (STb), häradsh i Bråbo, Ög, åtminstone 15 juni 10—3 nov 15.

G 1) 7 juli 1493 (HH 4) m Birgitta Erlandsdtr, d före 11 febr 1513 (LSB), dtr till riddaren Erland Pedersson (Bååt; bd 7, s 47) o Gertrud Birgersdtr (sparre); 2) m Margareta Joakimsdtr (enl Biskop Hans Brasks släktbok), som levde ännu 20 jan 1521 (Frälseg), då hon gifte om sig (Anna Pedersdtr Bielkes släktbok) med Christiern Henriksson (yngre Lagarpsätten), dtr till häradsh Joakim Björnsson (Västerbyätten) o Ingegärd Haraldsdtr (2 sparrar).

Biografi

B var 1492 Sten Sture d ä:s ombud vid lagfart på Åkerbo häradsting i Östergötland av ett av dennes fastighetsförvärv. Genom sitt första äktenskap kom han i besittning av sätesgården Händelö vid Norrköping. 1494 beseglade B intyget om överenskommelsen mellan riksrådets ombud o besättningen på Stegeborg efter detta slottläns innehavare Nils Stures död, o 1498 (BSH) var han bland de närvarande vid förlikningen mellan linköpingsbiskopen Henrik Tidemansson (bd 18) o Stegeborgs dåvarande innehavare Erik Turesson (Bielke; bd 4). Då konung Hans' son Kristian (sedermera Kristian II) 1499 i Sthlm valdes till tronföljare, var B den främste av de fem representanterna för Östergötland (ST). Ett brev från riksrådet Bengt Ryning till Nils Stures son Svante Nilsson visar, att han vintern 1501—02 fungerat som budbärare mellan dem under deras mot Sten Sture d ä kritiska meningsutbyte. Detta torde tyda på att B stod Svante Nilsson nära. Sedan denne blivit riksföreståndare, sändes B jämte Lasse Birgersson (Siöblad) i mars 1504 av honom från Eksjö med direktiv till de tyska legoknektarna i Kalmar, o i april var han budbärare från Hemming Gadh i Kalmar till herr Svante. 1505 fungerade han som ombud ("procurator"), då det sv riksrådet i Kronobäcks kloster i Mönsterås, Kalm, avgav protest mot den dom över svenskarna som konung Hans låtit de danska o norska riksråden avkunna i Kalmar. Som riksråd namnes B tidigast i danska lejdebrev för underhandlingar, som ägde rum i Lund i febr o mars 1506 men blev utan resultat. På hösten s å sändes han av riksrådet i Sthlm till Hemming Gadh i Kalmar med dess brev om dennes avstängning från biskopsämbetet i Linköping.

Senast 1508 blev B den i landsflykt i Danmark 1505 avlidne Arvid Trolles efterträdare som lagman i Tiohärad. Hans främsta funktion under senare år var att delta som en av de sv riksrådsrepresentanterna vid de återkommande underhandlingarna med danskarna: i Nya Varberg 1508, Helsingborg 1509, Malmö 1512, Khvn 1513 o 1515 o Halmstad 1517. I litteraturen har också observerats B:s agitation för Svante Nilsson bland Östergötlands allmoge 1509 o 1511.

1517 deltog han också i sthlmsmötets beslut om ärkebiskop Gustav Trolles avsättning o om rivningen av ärkebiskopsslottet Staket. Litteraturuppgiften (Carlsson 1920; Weibull), att B skulle ha levat ännu i dec 1518 o då deltagit i mötet i Arboga, har ej kunnat verifieras.

Författare

Hans GillingstamSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Rester av B:s arkiv i RA:s perg:brevssaml (jfr Sjödin 1939), Bergshammarsaml o Viksaml (jfr Oxenstierna) i RA, UUB (jfr Liedgren), LSB o på Trolle-Ljungby (Andersson). I Sturearkivet i RA 6 brev från B, varav 4 till Svante Nilsson (därav 2 tr i BSH 5) o 1 till vardera Sten Sture d y (tr BSH 5) o Peder Jakobsson Sunnanväder.

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor o litt: Perg:brev utan datum 1487, 2 april 1491, 21 jan o 3 nov 1492, 13 mars o 29 maj 1499, 14 okt 1500, 17 o 27 juni 1501, 19 jan o 6 maj 1507, 15juni 1510, 10 o 12 juni 1511,11 febr, 2 o 15 mars o 29 juni 1513, 8 febr o 17 juli 1514, 14 o 25 febr, 3 maj o 18 sept 1515 o 2 juli 1516, pergibrev i Bergshammarsaml 17 jan 1503, 2 maj 1508 o 3 april 1514, i VHAA:s dep 16 mars 1508 o i Skoklostersaml 3 nov 1515; B 10, f 174 v; Genealogica 3, f 28v, 29v-30, 31; allt i RA. Anna Pedersdtr Bielkes släktbok, f 48v, 49v-50, 51, RHA. Perg:brev 10 febr 1485, 21 maj 1495, 30 juni 1502, 9 dec 1512 o 14 sept 1515, UUB (fotostatkopior i RA). Perg:brev 25 sept 1487, 8 o 22 sept 1500, utan datum 1504, 11 febr 1513, 14 juli 1514 o 9 mars 1517, LSB (fotostatkopior i RA).

G Andersson, Handhar ur v Brinkmanska archivet på Trolle-Ljungby, 1 (1859), s 3; Biskop Hans Brasks kopiebok (Östergötlands fornminnesförenings tidskr, 1, 1875, bihang), s 18, 22, 28; Biskop Hans Brasks släktbok (1970); R Björkman, Det forna Jönköping (Jönköpings hist, 1, 1917), s 184; BSH 4-5 (1875-84); G Carlsson, Hemming Gadh (1915), s 126, 141 ff, 208, 344, 346; dens, Sthlms blodbad (HT 1920), s 142; FMU 6-7 (1930733); Frälseg 3:2 (1947), s 876; H Gillingstam, Ätten Siöblads medeltida släktförbindelser o äldsta hist (1949); dens, Ätterna Oxenstierna o Vasa under medeltiden (1952-53); E Gustavsson, Kungabrev o andra Roslagens dokument (Roslagshistoriskt, 7, 1971), s 50; J Hadorphius, Then andra delen til rijm-crönikorne hörande; innehåller åtskillige konglige o furstlige förlijkningar ... etc ... (1676); Herr Svante Stures acta o handkar (HSH 19, 1834), s 130, 137, 142, 145; C Härenstam, Finnveden under medeltiden (1946); S Kraft, Senare medeltiden, 2 (Sveriges hist till våra dagar, 3:2, 1944), s 312,324, 326, 343, 351, 354; Lags o doms; J Liedgren, Arkiv (Kulturhist lex för nord medeltid, 1,1956), sp 223; S Ljung, Söderköpings hist, 1 (1949); A Norden, Norrköpings medeltid (1918); dens, Östergötlands järnålder, 2 (1943), s 45, 53; E Nygren, Registra Ecclesie Lincopensis (Linköpings bibks handkar, 3-4:1, 1941-44); G Olsson, Sverige o Danmark 1501-08 (Sc 1950), s 57, 66; A G Oxenstierna, Förteckning öfver handskrift-samken på Wiks sätesgård i Upland (HH 4, 1864), s 383-86; S U Palme, Riksföreståndarvalet 1512 (1949); Riksföreståndaren Sten Sture den yngres acta o handkar (HSH 24, 1840), s 94, 99; H Schvick, Olof Jönssons i Högsrum ättkar (PHT 1955); dens, Ecclesia Lincopensis (1959), s 525; L Sjödin, Arvid Siggessons brevväxling (Gamla papper ang Mora socken, 2, 1937); dens, Kanslistilar o medeltida arkiv, 1 (MRA 1939), s 155 ff; dens, Handkar till Nordens hist 1515-23, 1 (HH 39, 1967-69), s 25, 107, 427, 429, 594; P Sjögren, Släkten Trolles hist intill år 1505 (1944); ST 3 (1895); N Staf, Marknad o möte (1935); STb 4-5 (1931-33); R Stensson, Peder Jakobsson Sunnanväder o maktkampen i Sverige 1504-27 (1947); C G Styffe, Skandinavien under unionstiden (3 uppl, 1911); Sveriges medeltida personnamn, 1 (1967-76), sp 6, 273; Vadstena klosters jordebok 1500 (HH 16:1, 1897); L Weibull, Sthlms blodbad (Sc 1928), s 50, 52; G T Westin, Riksföreståndaren o makten. Politiska utvecklingslinjer i Sverige 1512 — 17 (1957); dens, Maktkamp i senmedeltidens Sverige (1971), s 197, 201, 204; G Wieselgren, Sten Sture d y o Gustav Trolle (1949); F Öd-berg, Om Hogenskild Bielkes moder, fru Anna Hogenskild till Dala o Åkerö, o hennes tid (VFT 2:8-9, 1908), s 34; S Östenson, Randanmärkningar till biskop Hans Brasks släktbok (PHT 1975).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Bengt Abjörnsson (Lilliesparrre), https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/10362, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hans Gillingstam), hämtad 2021-07-25.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:10362
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Bengt Abjörnsson (Lilliesparrre), urn:sbl:10362, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hans Gillingstam), hämtad 2021-07-25.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se