Edith M Lindblom

Född:1887-03-30 – Maria Magdalena församling, Stockholms län
Död:1976-02-09 – Kungsholm eller Ulrika Eleonora, Stockholms län

Tjänsteman, Föreningsordförande, Feminist


Band 23 (1980-1981), sida 294.

Meriter

Lindblom, Edith Maria, f 30 mars 1887 i Sthlm, Maria, d 9 febr 1976 där, Kungsh. Föräldrar: bokbindaren Carl L o Carolina Forsberg. Studier vid Sthlms borgarskolas högre avd 01-02, anställd vid grosshandelsfirman I Eisner & söner i Sthlm 03-28, led av styr för Kvinnliga kontoristfören (KKF) 18, v ordf där 19, ordf 22 —47, v ordf i Sv kontorist-förenarnas förb (från 37 Handelstjänsteman-naförb, HTF) 23-40, sekr där 28-37, led av särsk nämnden för handel i Sthlms stads lärlings- o yrkesskolor 24—49, led av styr for fören Kvinnolistan 27, förhandlare i Sv personal-pensionskassan (SPP) 28—47, led av komm ang privatanställda juni 31—nov 35, av Sthlms stadsfullm 35 — 38, av sekretariatet vid De anställdas centralorganisation (DACO) 37-40, av Sthlms stads tjänstenämnd 38—40, av kyrkofullm i Kungsholms förs 42 — 58, av skolrådet där 44—58, kassaförvaltare i yrkeskvinnors samarbetsforb (YSF) 45 — 50, nämndeman 45 — 58. — Ogift.

Biografi

Redan som mycket ung kontorist i grossistfirman I Eisner & söner, där Edith L som 23-åring, om ock inte till namnet, avancerade till kontorschef, insåg hon vikten av sammanhållning o organisation for att råda bot på brister i arbetslivet. Det var framför allt inom den 1903 bildade Kvinnliga kontoristföreningen (KKF) som L kom att göra sin mest bestående insats. I KKF, där hon 1908 anslöt sig som medlem, blev hon en uppskattad kraft på grund av sitt representativa väsen o sin utpräglat organisatoriska begåvning. Här kom hon med tiden att delta i de flesta föreningsangelägenheter; så blev hon bl a 1913 föreningens mötesvärdinna, 1918 styrelsemedlem, 1919 v ordf o 1922 ordf, en post som hon innehade i 25 år. Därefter kvarstod hon som föreningens rådgivare.

Vid fackliga uppgörelser o debatter som i främsta rummet gällde de privatanställda kontoristernas intressen stod L med sin stora kunnighet i organisationsfrågor ofta i förgrunden. Utåt blev hon känd bl a i samband med den första sv kontoristkongressen i Gbg 1923 o genom sina insatser för bildandet av De anställdas centralorganisation (DACO) 1931 o Handelstjänstemannaförbundet (HTF) 1937. Oförtrutet spred hon kännedom om föreningens syften genom en omfattande föreläsningsverksamhet runt om i landet o genom artiklar, bl a i föreningens eget språkrör, KKF:s meddel.

Redan tidigt satte L in all sin kraft på att åstadkomma stark kårorganisation bland de kvinnliga kontoristerna, vilkas låga ekonomiska o samhälleliga status hon enträget under flera årtionden inriktade sig på att höja. Hon bidrog inte bara med betydande insatser på löneområdet utan kanske främst med arbetet på förbättrande av kontoristernas pensioner, sjuk- o ålderdomsförsäkringar o bostäder. I hög grad var det L:s förtjänst att föreningen redan 1925 tog kontakt med Blomsterfonden o säkerställde dispositionsrätten till lägenheter där för KKF:s äldre medlemmar. L verkade också allmänt för kvinnosaken o ivrade för kvinnans allmänna rösträtt o för behörigheten till statliga ämbeten o tjänster. Under några år på 1930-talet tillhörde hon som representant för folkpartiet Sthlms stadsfullmäktige.

Efter sin avgång 1947 som förhandlare i Svenska Personal-Pensionskassan o som ordf i KKF var L länge verksam i kommittésammanhang. Hon var, såsom någon har karakteriserat henne, en rejäl, duglig, realistisk, envis o hygglig människa.

Författare

Sven Erik TäckmarkSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Handhar rör L:s verksamhet i KKF mm i förems arkiv, Ö II vol 1-16, i SSA. Strödda brev från L i KB.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: En egen vrå. [Sthlm 1937.] 4 s. [Undcrt.] — Fackliga ansträngningar anno dazu-mal (De första decennierna, cn bok om HTF, utg av Handclstjänstcmannaförbundct, Sthlm 1957, s 121-133). - Bidrag i bl a Kvinnliga kontorist(-och expcdit)(breningcns i Stockholm (K.K.F:s) meddelande, Sthlm.

Redigerat: Tidskrift för Sveriges kontorister, [årg 1-8,] 1930-37, forts: Tidskrift för handelstjänste-mannaförbundet (1940: Handelstjänstcmanncn, tidskr...), årg 9-11, 1938-40, Sthlm (tr Gbg), 4:o.

Källor och litteratur

Källor o litt: [B Alving], Alla frågar om lön, ingen om arbetet (sign Bang; DN 17juni 1956); De första decennierna. En bok om HTF (1957); Kontorsslavar förr o nu. Kvinnliga kontoristfören 75 år (1978); Kvinnliga kontoristförenrs meddel 1912; SMoK; Sthlms stadsmUrn 1913-1938 (1938); Till minne av E L. Kvinnliga kontoristfören i Sthlm (1976); J Torbackc, Kvinnolistan 1927-1928 - ett kvinnopol fiasko (HT 1969). — Nekr över L i SvD 11 febr 1976.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Edith M Lindblom, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/10470, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sven Erik Täckmark), hämtad 2023-06-04.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:10470
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Edith M Lindblom, urn:sbl:10470, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sven Erik Täckmark), hämtad 2023-06-04.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se