Kjellander, släkterBand 21 (1975-1977), sida 168.

Biografi

Kjellander, släkter.

1 Ryttaren Bengt Trana i Källunga sn, Älvsb, var far till kontraktsprosten Jonas K (1732—1814) i Flo, Skar. Denne var gift med en syster till skalden J H Kellgren, från vilken 14 brev till honom publicerats av Schück 1918. Hans son Jonas K (1779— 1841) blev magister i Uppsala 1803, docent i statskunskap 1806, eo kanslist vid utrikes statsministerns byrå 1809, kopist i kanslistyrelsen 1810, lektor i latin i Skara 1813 (tilltr 1814) o domprost där 1836 (tilltr 1838). Han var rdgm 1823 o 1828 o ledamot av 1824 års revision över rikets elementarläroverk, blev teol dr 1830 o uppfördes på förslag till biskop i Skara 1828 i andra rummet o 1837 i första rummet. K anses ha varit representativ för sin tids konventionella kristendomsåskådning i Skara stift o har kritiserats för statisk inställning med "flackt optimistisk syn på människan" o "starkt humaniserande kristendomsuppfattning" (Norberg). Hans bror överläkaren vid Göta kanals västra fördelning med dr Bengt K (1781—1816), som även skrev poesi o gjort en av SA belönad översättning av oden av Horatius, var far till Ernst Jonas Fredrik K (1812—35). Ernst K blev 1833 magister i Uppsala på en avhandling om filosofins princip o 1834 docent i filosofins historia. Sedan 1831 led han av lungtuberkulos, o 1834 reste han därför genom Tyskland till Italien, där han dog. Hans reskamrat, den sedan så kände historikern F F Carlson (bd 7), publicerade jämte en inledande biografi 1842 under titeln Minnen K: s efterlämnade dikter o filosofiska uppsatser samt ut- drag ur brev från honom. Hans arkivaliska kvarlåtenskap har av Västgöta nation deponerats i UUB.

2 Hemmansägaren Per Gunnarsson i Källsjö sn, Hall, var far till Johan Aron K (1867—1954). Johan K blev teol lic 1906 o kh i Vallby, Söd, 1909 samt var läroverksadjunkt i Visby 1922—32 o kh i Hejde, Gotl, 1933—38. Söner till honom är fd laboratorn o överläraren vid Statens institut för folkhälsan Börje K (f 1900) o prosten Gunnar K (f 1901) i Salem, Sth. Den förre är far till överläkaren vid regionsjukhusets i Örebro kliniskt bakteriologiska laboratorium docent Jan K (f 1927).

Utan påvisbart samband med dessa släkter o med varandra var VD i Sveriges färghandlares riksförbund Karl Fredrik K (1869—1955) o dir Karl Manfred K (se ovan).

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: PDA Atterbom, Minnes-teckn:ar o tal, 2 (1869), s 381—88; T Bohlin, Det osynliga Uppsala (Hågk o livsintr, 17, 1936), s 336 f; Fredrika Bremers brev, 2, 4 (1916—20); Carlander; N Garlén, Teckn:ar ur en lång levnad (1924), s 64—67; L Dahlgren, Norrländska släktprofiler, 1—2 (1911); P Fröberg, Kring en senromantisk brevväxl. Ernst K:s brev till F F Carlson (OoB 1948); E C Grenander, Lifvet i döden tecknadt vid ... Jon K:s jordfästning ... (1841); L Hammarsköld, Sv vitterheten (2 uppl, 1833); R Hjärne, Från det förflutna o det närvarande, 1 (1879), s 80; V Horn, De små Knö-sarna (1921); I Hylander, Biogr matr över sv kyrkans prästerskap 1970 (1971); G Kaleen, Huvuddragen av den sv handelsundervisn:ns hist fram till år 1830 (1952); Karl K t (SvD 29 nov 1955); Gunnar K, nekr över Johan Aron K (Till hembygden. En julhälsn till församkarna i Strängnäs stift, 52, 1955); H Lidell, Ernst J F K (Vestrogothica, 1, 1938); Chr Molbechs Breweksling, 2—3 (1956); A Norberg, Den kyrkliga väckelsen i Skara stift under förra hälften av 1800-talet (1939); dens, . . . under senare hälften av 1800-talet (1944); H Th Ohlsson, Biogr matr över sv kyrkans prästerskap 1934 (1934); H Schiick, Gustavianska brev (1918), s X f, 379—400, 641 ff; dens, SA:s hist, 2 (1936); Skara hm; SLH 1:2,4, 4:3 (1823—1933); SMoK; P Sondén, Biskop Anders Fredrik Beckman (1931); Sv kyrkans prästerskap. Porträttgall (1939); Sv läkare (1959). — Ernst K:s bouppteckning (upprättad av F F Carlson) bland brev till agenten V Bergman 1834—47 i Beskickningens i Italien arkiv, RA.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Kjellander, släkter, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11511, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2022-07-05.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11511
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Kjellander, släkter, urn:sbl:11511, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2022-07-05.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se