Kjellin, släkterBand 21 (1975-1977), sida 214.

Biografi

Kjellin, släkter.

1 Komminister Daniel Ivari Kielliin (1642—1723) i (Stora) Kil, Värml, uppges (Fryxell) ha varit torparson från Källsäter i samma socken, vilket ortnamn dock ej förekommer i mantalslängderna förrän 1675. Hans sonson prosten Gustaf K (1714—85) i Karlskoga var far till kontraktsprostarna Gustaf K (1743—1800) i Glanshammar, Ör, o Nils K (1755—1821) i Karlskoga, av vilka den senare var rdgm 1792 o 1812 o blev teol dr 1809. Dessas syssling rådmannen Christopher Kjelliin (1759—1825) i Åmål var farfar till boktryckaren Carl Gustaf K (1817—90) i Karlstad, som 1851—73 var redaktör för o utgivare av Nya Wermlands-Tidningen. Dennes son Carl Oscar Daniel K (1868—1941) utexaminerades 1890 från Chalmers tekniska läroanstalt i Gbg o blev 1892 Dr phil i Basel. Efter verksamhet som kemist vid Mölnlycke manufakturab 1895— 96 o vid en stearinfabrik i Hamburg 1898— 99 var Carl K 1900—04 direktör för Helios fabrikker i Skien, Norge, o 1905—16 konsulterande kemist i Sthlm. Han var Kemistsamfundets sekreterare 1920—32 o dess skattmästare 1920—40 samt redaktör för den av detta samfund utgivna Sv kemisk tidskrift 1920—36. Förutom en rad uppsatser i bl a träkemi publicerade K Illustrerat varulexikon för handel o industri (1927) o Kemistsamfundets historia 1883—1933 (1933). Genom sitt testamente donerade han till Värmlands museum inalles 50 föremål. K:s ms "Kiellesäter Slägtebok", en släktkrönika, delvis av memoarkaraktär, finns nu i Folkrörelsernas arkiv för Värmland, Karlstad. Hans farbror kronofogden i Ovansiljans fögderi Per Philip K (1823— 1917) var far till Daniel (Daje) K (1867— 1909), som genom en olyckshändelse blev blind vid fyra års ålder. Denne var från 1895 till sin död redaktör för o utgivare av De blindas weckoblad, från 1900 tillsammans med Alrik Lundberg, o blev 1903 föreståndare för blindskriftstryckeriet i Sthlm samt var styrelseledamot i De blindas förening från 1897 o sekreterare i samma förening från 1906. Han uppfann o konstruerade en handdriven tryckapparat, som gjorde det möjligt att anbringa punktskrift på båda sidor av papperet. Carl o Daniel K:s farfars bror handlanden Gustaf (Gösta) K (1802—88) i Åmål var i äktenskap med en faster till Selma Lagerlöf farfar till byråchefen i järnvägsstyrelsen Per Gustaf K (1863—1943), vars bok om sina släktingar publicerades efter hans död. Hans brorson stadsläkaren i Lidköping Per Gustaf (Gösta) Vitalis K (1896—1960) var g m läkaren Ester Maria (Maja) K, f Jansson (1898—1971), som blev fil lic i konsthistoria i Gbg 1948 o skrev en rad arbeten om gbgsk byggnadshistoria.

2 En Bryngel Asmundsson i Kessviken (tidigare Kiellsviken), Vårvik, Älvsb, som skall ha varit förare vid Dals fotfolk o stupat i Skåne på 1670-talet men ej kunnat återfinnas i rullorna, uppges (Fryxell) ha varit far till vice kontraktsprosten Petrus Kielliin (1662—1720) i Bolstad, Älvsb. Dennes son kontraktsprosten Eric Kiellin (1698—1759) i Sunne, Värml, hade förutom söner, som kom till Spanien, Ceylon o Batavia, bl a sonen Adolph Fredric K (1750—1819). Denne blev magister i Lund 1772 o var docent i grekiska där 1773—74 samt blev efter verksamhet som konsistorienotarie o lektor i Karlstad kh i Sunne 1786, kontraktsprost 1788 o teol dr 1800 samt var då rdgm. Brorson till honom var prof Carl Erik K (se nedan). 

3 Skattebonden Eric Olsson (1750— 1821) i Skuttunge by o sn, Upps, var far till organisten o klockaren Olof K (1779— 1819) i Aspö, Söd. Dennes sonson bruksförvaltaren Gustaf Viktor K (1843—1912) vid Svanå i Haraker, Vm, var far till målarinnan Sigrid Josephina K (1876—1958) i Sthlm, föreståndaren för Sthlms stads tuberkulosbyrå med lic Georg Viktor K (1878— 1943) o fd prof i konsthistoria i Dorpat o Riga fd landsantikvarien i Karlstad Helge K (f 1885), g m målarinnan o konservatorn Stina K, i Wennström (1891—1968). Son till dem är regissören Alf K (f 1920) i USA.

4 Hemmansägaren Carl Persson i Tjällmo, Ög, var far till hovrättsrådet i Göta hovrätt Carl Viktor K (1854—1914). Dennes bror polismästaren i Gbg August Martin K (1867—1940) var far till presidenten i hovrätten över Skåne o Blekinge fd statsrådet Björn K (f 1910).

Utan genealogiskt samband med ovanstående släkter var Fredrik Adolf K (se ovan), vars farfar var född i Kil, Ör.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: F Fryxells slaktbok, KB.

F Alsterlind, Den gamla kyrkplatsen (1955); A Bernton, Carl K (Sv kemisk tidskr, 53, 1941); G Bodman, Chalmers tekn institut. Matr 1829—1929 (1929); I A Bonnier, An-t:ar om sv bokhandlare intill år 1900, 1 (1920); Carl K (SvD 31 juli 1941); L Dalgren, Karlskoga hist 1586—1936 (1936); G Ek, Den sv blindvårdens uppkomst o utveckling (1938), s 117; E Gren, Värmlands nation i Uppsala från år 1595, 1 (1939—60), s 188 f; Gösta K (SvD 24 juli 1960); O Hedlund, Kyrkolivet i Karlstads stift under 1800-talets förra hälft (1949); Karlstads hm, 2, 5 (1965—73); P Kjellin, Ant:ar över släkterna K, Lagerlöf, Meyer, Billqvist samt de s k Domare- o Eketegssläkterna (1949); G E Klem-ming o J G Nordin, Sv boktryckeri-hist (1883); L Lagerstedt, Maja K (SvD 15 dec 1971); Lundstedt; CE Nygren, Carlstads hist omfattande de femtio åren närmast före stadens brand 1865 (1914); dens, Karlstads brand 1865 o stadens senare hist (1915); Per K (SvD 13 okt 1943); G Rinaldo, Läkare o stadshistoriker (Gbgs handels- o sjöfartstidn 14 dec 1971); C Sjöström, Vermlands nation i Lund 1682—1907 (1908); SLH 4:3 (1933); SMoK; Strängnäs hm, 4 (1901); Styrelseberättelse för år 1941 (Värmland förr o nu 1942), s 75; Sv förf :lex 1941—50 (1953); d:o 1951—55 (1959); d:o 1956—60 (1963); d:o 1961—65(1968); d:o 1966—70 (1975); Sv släktkal 1943 (1942); UUM 1595—1817. Register (1971); S Överström, Bilder ur Kroppa sockens hist (1947), s 172 ff. Källor o litt: Karlstads konsist:s underd skr april 1703, RA; F Fryxells släktbok, KB; G F Fallens ms Biogr ant:ar om i Skåne bosatta personer m fl, VA:s bibi, Sthlm.

Källor o litt: Karlstads konsist:s underd skr april 1703, RA; F Fryxells släktbok, KB; C F Falléns ms Biogr ant:ar om i Skåne bosatta personer m fl, VA:s bibl, Sthlm.

O Hedlund, Kyrkolivet i Karlstads stift under 1800-talets förra hälft (1949); H Hjärne, Två sv japanfarare (1923), s 107; Karlstads hm, 3, 5 (1968—73); Liden, 1; Ortnamnen i Älvsb, 19 (1915), s 162; C Sjöström, Verm-lands nation i Lund 1682—1907 (1908); S Överström, Bilder ur Kroppa sockens hist (1947), s 168—71, 221. Källor o litt: A Ahlström, Matr öfver Gbgs handelsinst:s elever, 1 (1918); BachCl; Hj Gullberg, Justitiematr (1902); Martin K (SvD 9 aug 1940); Oden; SPG.

Källor o litt: Georg K (SvD 27 juni 1943); Sigrid K (SvD 15 mars 1958); SKL; SLH 4:3 (1933); SMoK; Örnberg, 10 (1894).

Källor o litt: A Ahlström, Matr öfver Gbgs handelsinst:s elever, 1 (1918); BachCl; Hj Gullberg, Justitiematr (1902); Martin K (SvD 9 aug 1940); Odén; SPG.


Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Kjellin, släkter, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11543, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-06-23.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11543
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Kjellin, släkter, urn:sbl:11543, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-06-23.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se