Paulus Justen

Död:1576-08-22

Biskop, Historieskrivare


Band 20 (1973-1975), sida 491.

Meriter

1 Justen (Juusten), Paulus (Pavel), d 22 aug 1576. Far: borgaren i Viborg Per J (HArk 3, s 165 f). Studerade i Viborg o omkr 36—38 i Åbo, därefter anställd som "lector mensae" hos biskop Martin Skytte o lärare vid Åbo skolstuga, prästvigd 40, tf föreståndare för Viborgs skolstuga 41, inskr vid Wittenbergs univ hösten 43, vid Königsbergs univ 46, föreståndare för Åbo skolstuga 16 jan 48, kallas m(agister) tidigast 7 aug s å, vilket dock kan syfta på hans verksamhet som skolmästare (Västerås hm; Ohlsson), ordinarius i Viborg maj 54, i Åbo 12 juni 63 (kallade sig åtminstone från 65 biskop), adlad tidigast 72.

G senast 72 (Leinberg 1892) m Anna Sigfridsdtr, d tidigast 10 (Leinberg 1897), dtr till underfogden Sigfrid Matsson o Karin Henriksdtr samt omg 86 eller 87 m ryttaren Erik Mårtensson.

Biografi

J:s fäderneärvda släktnamn torde vara taget efter Juustila, norr om Viborg, där både hans änka och en av hans bröder kan beläggas som jordinnehavare. Under sina studier i Wittenberg hade han åhört Luther och Melanchthon. Som föreståndare för Åbo skolstuga skall J ha låtit sina elever göra den översättning av Psaltaren till finska som M Agricola (bd 1) publicerade 1551.

Vid Åbo stifts delning 1554 blev Agricola ordinarius i Åbo, medan J blev den förste stiftschefen i Viborg. Om hans verksamhet där är föga känt. Då Agricolas efterträdare Petrus Follingius (bd 16) på försommaren 1563 avsattes av Erik XIV — tydligen i samband med konflikten med hertig Johan — blev J ordinarius i Åbo. Flera brev och cirkulär (tr av Rhyzelius, Hausen 1912 o Tengström 1821) vittnar om hans ambitioner som stiftschef där.

Sedan Johan blivit konung, avbröts denna verksamhet genom att J sommaren 1569 sändes till Ryssland i spetsen för en beskickning på 57 personer. Redan i Novgorod utsattes han och hans följeslagare för skymflig och barbarisk behandling, tydligen som repressalier för vad en rysk beskickning tidigare råkat ut för i Sverige. I början av 1570 sändes de som fångar till Moskva och ett halvt år senare till Murom, 27 mil öster därom. Där kvarhölls de under mer än ett år. Efter sammanträffande med tsaren i Klin, nordväst om Moskva, i början av dec 1571 fick de i början av 1572 återvända hem med oantagliga fredsvillkor. J har efterlämnat en skildring av åren i Ryssland (tr bl a av Porthan) men även andra skildringar finns (Klagodikt; Tarkiainen).

Under vistelsen i Moskva skall han 1570 ha skrivit den första finländska postillan. Den blev aldrig tryckt och förstördes vid Åbo brand 1827, men företalet är bevarat i avskrift i KB (tr av Leinberg 1905). Under fångenskapen skall J också ha översatt Luthers lilla katekes till finska. Den trycktes 1574, men intet exemplar är bevarat. 1573 sammankallade han i Åbo ett prästmöte, vid vilket han utfärdade statuter, som betecknats som Finlands första lutherska kyrkoordning (tr av Tengström o Lagus 1836). 1575 publicerade J en utökad och grundligt reviderad upplaga av Agricolas 1549 utkomna utgåva av mässan på finska. Till honom har även attribuerats ett litet finskt bönehäfte i KB (Schalin 1946, s 59). Sommaren 1575 var J en av de biskopar som undertecknade bekräftelsen av Johan III:s Nova ordinantia, varefter han medverkade vid den av katolsk prakt präglade, invigningen av den nye ärkebiskopen och de nya biskoparna i Linköping och Västerås.

Mest känd är han genom den krönika om Finlands biskopar som vanligen går under hans namn, ehuru han i företalet redovisat, att han endast samlat och kompletterat företrädares anteckningar. Ett tillägg om J, troligen författat av honom själv, är huvudkällan för kunskapen om hans verksamhet före hemkomsten från studierna i Tyskland.

Författare

Hans GillingstamSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Brev från J i Kanslitjänstemäns . . . mottagna skrivelser (tr av Arwidsson 1853, Leinberg 1892 o Hausen 1912), Acta ecclesiastica, vol 77 (tr av Leinberg 1892), o Muscovitica, vol 3, RA, samt i FRA (tr av Leinberg 1892 o 1898 o Hausen 1912).

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Se pyhä messu Somen . . . Stocholmis 1575. 4:o. (180) s. [Rev uppl av M Agricolas utg från 1549.] — [Brev, på latin, 14.12.1564 till pastores i norra Finland] (A O Rhyzelius, Episcoposcopia Svio-Gothica d 2, Linköping 1752, 4:o, s 151 f). — Dissertatio academica narrationem R V Pauli Juusten... de legatione sua Russica exhi-bens. [Utg av H G Porthan som akad avh.] P 1, 3. AboEe 1775. 4:o. 32, 40 s. Omtr i Suo-malaisen kirjallisuuden seuran toimituksia, osa 21: 3: H G Porthan, Opera selecta . . ., d 3, Hfors 1867, s 383—419, samt i Beiträge zur Kenntnis Russlands und seiner Geschichte. Hrsg von G Ewers und M von Engelhardt, Bd 1, Dorpat 1818, s 143—184. — Chronicon episcoporum Finlandensium annotationibus et sylloge monumentorum illustratum. [Utg av H G Porthan som akad avh.] P 1—56. Aboae 1784[—1800]. 4:o. 812, (82) s, 1 tabell. [Bokhandelsuppl:] . . . iilustratum. Disputa-tionibus academicis proposuit H G Porthan. Aboas 1799. 4:o. 812, (75) s. Kommenterad utg i H G Porthan, Skrifter i urval. D 1/2. Hfors 1859[—62]. 780 s. J:s krönika omtr i Märkesmän och hävdaminnen, 1: W Schmidt, Paul Juusten och Finlands gamla biskopskrönika, Åbo (tr Rauma) 1942, s 35—84. [Även finsk uppl 1943.] — Commefactio de modo publicse pcenitentise, ad . . . pastores in Both-nia ... ([J Tengström,] Handlingar till upplysning i Finlands kyrkohistoria, h 1, Åbo 1821, 4:o, s 11—13; i nysv övers i ÅSU, vol 19: B R Hall, Ur den kyrkliga folkdiscipline-ringens historia . . ., d 1, Lund 1927, s 80—¦ 83). — [Synodartiklar, på latin, upplästa vid prästmötet i Åbo år 1573] ([J Tengström o] W Lagus, Samling af domkapitlets i Åbo cir-kulär-bref ifrån år 1564—1700, Åbo 1836, s 13—31; omtr jämte nysv övers i ÅSU, 27: B R Hall, Folkpedagogiska stiftsstatuter, d 1, Lund 1929, s 46—75). — Företalet till P. Jwstens Postilla. Meddeladt af K. G. Leinberg (HArk, 19, Hfors 1905, s 267—274).

översatt: [M Luther, Lilla katekesen:] Ca-techismus, Somenkielen tulkittus udistettu . . . Stocholmisa 1574. 4:o. [Inget exemplar känt.]

Källor och litteratur

Källor o litt: M Akiander, Utdrag ur ryska annaler (Suomi 1848), s 211 ff; dens, Hm för fordna Wiborgs o nuv Borgå stift, 1—2 (1868—69); Album academiae Vitebergensis, 1 (1841), s 208; A I Arwidsson, Handhar till upplysning af Finlands häfder, 6, 10 (1853—¦ 58); A Attman, Den ryska marknaden . . . 1558—95 (1944), s 212 f; Y Blomstedt o E Matinolli, Abo stifts hm 1554—1809 (1963), s 2; I Gollijn, Sveriges bibliografi intill år 1600, 2—3 (1927—33); S Eflmgren], Paul Juusten (Finlands minnesvärde män, 1, 1853—54); A G F[ontell], Paul Juusten (FBH, 1903); K Gierow, De yttre händelserna kring Nova ordinantias tillkomst (KÅ 1945); dens, Biskopsvigningarna år 1575 (ibid 1964); GIR 19 (1901); R Hausen, Bidrag till Finlands hist, 3—4 (1904—12); His-toriallisen osakunnan pöytäkirjat 1868—1871 (HArk 3, 1871), s 165 f; S Kjöllerström, Striden kring kalvinismen i Sverige under Erik XIV (1935); dens, Biskopstillsättningar i Sverige 1531—1951 (1952); dens, Kräkla o mitra (1965); Klagodikt öfver en sv beskicknings lidanden i Ryssland under åren 1569— 72 (HT 1888); G Lagus, Ur Wiborgs hist. 2: 1 (1895), s 94; K G Leinberg, Handhar rör finska kyrkan o presterskapet, 1, 3 (1892—98); dens, Det odelade finska biskopsstiftets hm (1894); dens, Till ... Christian Agricolas ... minne (HArk 15, 1897), s 44; dens, Abo stifts hm 1554—1640 (1903); Lokalf; A Maliniemi, Biskopskrönika (Kulturhist lex för nord medeltid, 1, 1956); Die Matrikel der Albertus-Univ zu Königsberg, 1 (1910), s 6; J Messenius, Chronicon episcoporvm . . . (1611), s 117; dens, Scondia illustrata, 10 (1703), s 31; O Nikula, Tenala o Bromarf socknars hist, 1—2 (1938); H Nyman, Ordinationslöfte o prästed .. . (1963); R Ohlsson, Abraham Angermannus (1946), s 11; J S Pa-jula, Suomen kirkon tilasta liturgisen riidan aikoina (1891); R Persson, Johan III o Nova ordinantia (1973); K Pirinen, Turun tuomio-kapituli uskonpuhdistuksen murroksessa (1962); H G Porthan, Anmärkn rör framl biskopens i Åbo M Paul Juustens adelskap o efterkommande (Tidn:ar utg af et sällskap i Åbo 1782; omtr i dens, Opera selecta, 5. 1873); Ramsay; M R[uu]th, Paavali Juusten (Kansallinen elämäkerrasto, 3, 1930); O D Schalin, Kulthist studier till belysande av reformationens genomförande i Finland, 1—2 (1946—47); W Schmidt, Paul Juusten o Finlands gamla biskopskrönika (1942); dens, Handskrifter till Paul Juustens biskopskrönika (FHT 1943); B Stolt, Sv biskopsvigningar (1972); K Tarkiainen, Petrus Petrejus som skildrare av Ryssland (Lychnos 1971—72), s 266 o 268; Västerås hm, 1: 1 (1939), s 308 f, 320.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Paulus Justen, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12264, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hans Gillingstam), hämtad 2022-11-27.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12264
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Paulus Justen, urn:sbl:12264, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hans Gillingstam), hämtad 2022-11-27.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se