Karl Ulfsson

Död:1260-07-13

Riddare, Ordensriddare


Band 20 (1973-1975), sida 721.

Meriter

Karl Ulfsson, d 13 juli 1260 vid Durbe i Kurland. Föräldrar: jarlen Ulf fase (Folkungaätten) o möjligen (Carlsson) en dtr till Folke jarl (bd 16). Nämnd bland stormän i Sverige möjligen redan 48, säkert 51 o ännu 53. — Ogift.

Biografi

K nämnes bland de närvarande i Birger jarls fördrag med Lübeck, som torde härröra från omkr 1250 (Kumlien), o tillsammans med konung Valdemar o andra stormän bland vittnena i ärkebiskopens o fyra biskopars stadfästelse 53 av ett jordabyte mellan Birger jarl o Gudhems kloster. Han uppträder också — ehuru med oriktigt patronymikon — som vittne i konung Erik Erikssons brev 48 för Nydala kloster, vilket misstänkts vara förfalskat men senare ansetts återgå på en äkta förlaga (H Schück).

Hakonarsagan uppger, att K jämte bl a två biskopar följde Birger jarls dotter Rikissa på hennes färd till sitt bröllop i Oslo med den norske tronföljaren 51, o att han var bland jarlens följeslagare till det nordiska förlikningsmötet vid Göta älv 53. Enligt Erikskrönikan skall "junker Karl" emellertid ha satt sig upp mot Birger jarl i samband med 51 års uppror. Då denne trots försoning senare sökte förgifta honom, tog han sin tillflykt till Tyska orden i Livland, där han stupade mot litauerna. Den sistnämnda uppgiften förekommer även i en handskrift i Tyska ordens arkiv i Wien, Necrologium Altenbiesanum, genom vilken K:s dödsdatum är känt.

Av påvliga stadfästelsebrev från 62 framgår, att K till Tyska orden donerade åtta södermanländska gods, bl a Tullgarn i Hölö, Sth. Flera av dessa tillhörde några decennier senare hans arvingar, o belägg saknas för att Tyska orden kom i besittning av något av dem. Ett annat södermanländskt gods, Ärsta i Österhaninge, Sth, blev emellertid senast 1308 säte för denna ordens komtur i Sverige o var centrum för dess omfattande godsbesittningar i Södermanland ända till deras försäljning 1467. Det förefaller alltså som om ersättning för de av K donerade godsen kom att bli ursprunget till detta godskomplex. Av flera brev framgår, att han även ägde Flasta i Sko (nu Skokloster), Upps, som han donerade till Sko kloster.

K är hjälten i A Lindebergs historiska roman Junker Carl (1847) o i L Dietrichsons dramatiska dikt Karl Folkunge (1874).

Författare

Hans GillingstamSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor o litt: S Carlsson, Folkungarna (PHT 1953); DS 1 (1829); B Eimer, Gotland unter dem Deutschen Orden und die Kumtu-rei Schweden zu Årsta (1966); Ex Necrologio Altenbiesano (SRS 3: 1, 1876, s 330); B Fritz, rec av B Eimers a a (HT 1969); Hakonar saga (1887); H Jägerstad, Hovdag o råd under äldre medeltid (1948); Kj Kumlien, Sverige o hanseaterna (1953), s 92, 103; K-E Löfqvist, Om riddarväsen o frälse i nordisk medeltid (1935), s 85 f; P A Munch, Det norske Folks Historie, 4: 1 (1858), s 90, 94; A Peetre, Sko klosters medeltida jordeböcker (SVSL 42, 1953), s 26; R Pipping, Kommentar till Erikskrönikan (1926); A Schiick, S:t Karl unge (SvD 2 dec 1955); H Schiick, Ecc-lesia Lincopensis (1959), s 247—50; dens, Kansler o capella regis under folkungatiden (HT 1963), s 143; ST 1 (1877); A M Strinnholm, Sv folkets hist, 4—5 (1852—54); Sv medeltidens rim-krönikor, 1 (1865).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Karl Ulfsson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12370, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hans Gillingstam), hämtad 2021-07-27.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12370
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Karl Ulfsson, urn:sbl:12370, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hans Gillingstam), hämtad 2021-07-27.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se