John Hamner, foto Ateljé Römer

John W Hamner

Född:1870-09-15 – Kungsholm eller Ulrika Eleonora, Stockholms län
Död:1950-10-29 – Danderyds församling, Stockholms län

Apotekare


Band 18 (1969-1971), sida 227.

Meriter

Hamner, John Wilhelm, f 15 sept 1870 i Sthlm (Kungsh), d 29 okt 1950 i Djursholm (Danderyd). Föräldrar: folksskollär Jonas H o Hilda Fredrika Wilhelmina Selling. Elev vid N latinlärov i Sthlm 80—88, på apoteket Elefanten där 1 dec 88, farm stud-ex 25 jan 92, inskr vid farmaceutiska inst sept 93, apotekarex 18 maj 95, anställd på apoteket i Visby 1 april 96—31 aug 09, förest för apoteket vid Garnisonssjukhuset i Sthlm 1 jan 11, privilegium på apoteket Elefanten där 20 okt 16—38, led av styr för apotekens kontrollaboratorium 23—30, för Sv fornminnesfören från 25. — VA:s större Linnémedalj 20, KorrespLVHAA 21, Artur Hazelius-medaljen 36.

G 15 okt 98 i Timrå (Vnl) m Hedvig Karolina Löfgren, f 15 okt 74 där, d 29 aug 67 i Uppsala, dtr till skeppsredaren Carl Wilhelm L o Karolina Maria Havemann.

Biografi

Efter apotekarexamen sökte sig John H efter ett år i Norrland till Gotland lockad av öns flora och historiska minnen. Som sekreterare i Gotlands turistförening verkade han för att göra ön känd och författade och illustrerade med egna fotografier tre upplagor av STF:s resehandbok över Gotland. Under en följd av år ägnade han sig åt att inventera, fotografera och katalogisera öns medeltida gravstenar och bekostade delvis själv tryckning av de två för forskningen värdefulla arbeten, som blev det omedelbara resultatet av denna verksamhet. Ett tredje, som omfattar gravstenarna i stiftets landsförsamlingar, förelåg i det närmaste färdigt vid hans död, men finns alltjämt endast i manuskript. Han understödde ekonomiskt en preliminär undersökning av de gotländska runinskrifterna och följde under fältarbetet Otto von Friesen som dennes fotograf. Gotlands nation i Uppsala kallade H till hedersledamot, en utmärkelse, som han värderade högt.

Som botanist var H framför allt intresserad av floristik och växtgeografiska problem. Med stöd av stipendier företog han en inventering av Gotlands orkidéer och en undersökning av floran inom Blidö socken, som utom en tryckt uppsats resulterade i drygt 600 växtgeografiska kartor med kommentarer, förvarade som manuskript på Riksmuseet. Efter att 1912 ha erhållit Botaniska sällskapets i Sthlm resestipendium, fick han uppdrag att sammanställa huvuddelen av artförteckningen med lokaluppgifter i dess publikation Stockholmstraktens växter (1914). H:s botaniska studier förde med sig intresse för insekter, och under en följd av år var han aktiv deltagare vid Entomologiska föreningens sammankomster och 1926—32 dennas kassaförvaltare. I farmaceutisk och medicinsk fackpress offentliggjorde H, utom ett stort antal referat och översättningar, ett hundratal uppsatser i vitt skilda ämnen. Särskild uppmärksamhet ägnade han olika digitalispreparat, deras sammansättning och användning. Till Sv farmakopén 10:e uppl har han lämnat bidrag.

Det sista kvartsseklet av sitt liv bodde H i Djursholm, en enkel och flärdfri man, ständigt och ivrigt sysselsatt med någon av sina vetenskaper. Skärgårdssomrar och fjällvandringar var hans rekreation. Han utövade gärna ett undanskymt mecenatskap; så iordningställde och bekostade han vid flera tillfällen den medicinska utrustningen för sv vetenskapliga expeditioner.

Författare

Olle FranzénSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

H:s material rör Gotlands gravstenar (ms, anteckn:ar, fotografier) i VHAA.

Tryckta arbeten

Smör och margarinundersökningar med Pulfrichs totalrefraktome-ter (Nordisk farmaceutisk tidskrift 1895, Khvn, s 243—247; tills med J W Moberger). — Ett nytt fluidextrakt (Farmaceutiska föreningens tidskrift år 1903, Sthlm, s 417— 419; även sep, 3 s). — Grundlinjer i fysik. [1—2.] 1. Mekanik och värmelära. Visby 1905. 34 s. 2. Elektricitet. Visby 1908. 42 s. — Reseberättelse från Apotekaresocietetens stipendiat . . . (Svensk farmaceutisk tidskrift, årg 9, 1905, Sthlm, s 378—384). — Gotland, en illustrerad resehandbok utg af Svenska turistföreningen. Sthlm 1907. 160 s, 3 kartor. (STF:s resehandböcker, 15.) 2. uppl 1913. 174 s, 3 kartor. 3. uppl 1920. 182 s, 2 kartor. — Redogörelse för resultatet av en med understöd ur C. W. Sebardts stipendiefond företagen resa för växtgeografiska studier inom Blidö socken i Stockholms skärgård under sommaren 1908. [Rubr.] Wisby 1909. 17 s, 1 karta. — Youghurt (Bonniers månadshäften, årg 4, 1910, Sthlm, s 302—304). — Koleran (ibid, s 527—530). — Unguentum oxidi hydrargyrici praecip. (Farmacevtisk revy, årg 9, 1910, Sthlm, s 209—212). — Visby, en vandring i minnenas stad. Lund 1914. 64 s. 2. uppl (tr Lund) 1923. 1 karta, 16 s, pl-s 3—48. 3. uppl (tr Eskilstuna) 1931. 4. uppl 1938. 1 karta, 16 s, pl-s 7—52. — Stockholmstraktens växter, förteckning över fanero-gamer och kärlkryptogamer med fyndorter och frekvensuppgifter utg av Botaniska sällskapet i Stockholm genom . . . Sthlm 1914. LXI, 217 s, 1 karta. (Tills med Gunnar Andersson, J Berggren, G Indebetou & N Syl-vén.) 2. uppl 1937. GXXIII, 364 s. (Red E Almquist & E Asplund.) — D:r Fockes metod för värdebestämning af digitalispreparat och D:r Fockes af handlingar i digitalisfrågan. Sthlm 1914. 24 s. [Ur Sv farm tidskr s å.] — Digitalisstudier. [1]—3. Sthlm 1914—15. 8, 5, 7 s. — Apotekens Aqua destillata. Föredrag (Farmacevtiska föreningens förhandlingar . .., bd 2, n:r 1—8, 1912—16, Sthlm, s 133—142 [nr 7, 1915]; även sep, 11 s). — Om sterila injektionslösningar för lo-kalanestesi (Svensk tandläkaretidskrift, årg 8, 1915, Sthlm, s 185—189). — Kommentar till analystaxa (R Balkenhausen & C F V Schimmelpfennig, Analystaxa för apoteken . . . Med råd och anvisningar . . . [omsl], Sthlm 1916, s 5—51; tills med A Bredenberg & H Palme). — Jämförande fysiologisk prövning av digitotal och andra digitalispreparat (Förhandlingar vid Svenska läkaresällskapets sammankomster år 1916, Sthlm, s 240—259; även sep, 20 s, [ny uppl] 1925). — Om bakteriehalten i Aqua destillata (ibid, s 387—399). — Några av de mest använda digitalispreparaten fysiologiskt värdebestämda (ibid 1928, s 129—144). — Fysiologisk värdebestämning av de viktigaste digitalisspecialiteterna (Årsberättelse över verksamheten under år 1926 vid Apotekens kontrollaboratorium, Sthlm 1927, s 11—39, även sep, 29 s). — Prövning av digitalisspecialiteter enligt biologiska metoder (ibid 1927, tr 1928, s 9—28; även sep, 19 s; tills med E Källström). — Digitalisundersökningar enligt den officiella metoden (ibid 1928, tr 1929, s 11—42; även sep, 32 s; tills med E Källström). — Biologisk prövning av digitalisdrog och några därav framställda specialiteter (Nordiska specialitetskommissionens årsberättelse 1929, Sthlm 1930, s 11— 26; även sep, 16 s). — Gotlands gravstenar. 1—2. 1. Visby domkyrkas gravstenar. Sthlm 1933. 272 s, (4), 56 s pl. 2. Die Grabsteine der Ruinenkirchen in Wisby. Sthlm & Malmö 1940. 141 s, 16 s pl. (Tills med H Wi-déen; VHAA.) — Personregister till tidigare utg upplagor av Sv apotekarkalender (Svensk apotekarkalender 1942 . . . utg av O Kullberg, Mjölby (tr Motala) 1942, s 492—512). — Medarb i: Svenska farmako-pén. Pharmacopoea Svecica ed X. Sthlm 1925. XV, 609 s. — Medv ytterligare i Svensk farmaceutisk tidskrift från 1901, i Farmaceutisk revy med smärre bidrag samt i Dansk Tidsskrift for Farmaci 1927 och 1932, Khvn.

Källor och litteratur

Civildep:s konseljakter 20 okt 1916, nr 20, RA. — Farmaceutisk revy 1950; Krok; O Kullberg, Sv apotekarkal 1942 (1942); nekr över H (VHAAA 1951); Sveriges apotekarhist, 4 (1922—27), 5 (1936), 6 (1949).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
John W Hamner, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12570, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olle Franzén), hämtad 2023-06-04.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12570
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
John W Hamner, urn:sbl:12570, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olle Franzén), hämtad 2023-06-04.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se