Petter (Pehr) Hanselli

Född:1815-02-21 – Skepptuna församling, Stockholms län
Död:1879-01-29 – Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala län

Boktryckare, Förläggare


Band 18 (1969-1971), sida 242.

Meriter

Hanselli, Petter (Pehr), f 21 febr 1815 i Skepptuna (Sth), d 29 jan 1879 i Uppsala. Föräldrar: bonden Hans Jansson o Greta Persdtr. Anställd hos akad:bokhandlarna L G Berglund på 30-talet o P W Hörlin 41, akad:bokhandl 44—50, grundare av tidn Upsala o dess utg 1 okt 45—50, univ:s bokauktionator från 53, allt i Uppsala. Boktryckare o bokförläggare. — Litt et art 61.

G 5 aug 58 i Uppsala m Augusta Mathilda Martinell, f 7 juli 30 i Sthlm (Nik), d 18 maj 14 i Uppsala.

Biografi

H undervisades av sin mor, som var förtrogen med gamla visor och sagor och som väckte hans tidigt omvittnade intresse för äldre litteratur. Han kom 1834 till Uppsala för att läsa till studentexamen men gav snart upp försöket och tog plats hos akademibokhandlaren L G Berglund. Då hans affär 1841 överläts till P W Hörlin gick H över i hans tjänst, och då denne 1844 övergick till annan verksamhet, rekommenderade han H hos akademiska konsistoriet som lämplig efterträdare. Konsistoriet ansåg också, att H trots sin ungdom var lämplig att driva bokhandelsrörelsen.

Vid sidan av bokhandeln började han 1844 förlagsverksamhet. 1845 förvärvade han ett tryckeri i Gävle och började 1 okt s å utge tidningen Upsala. Till denna vann han många goda medarbetare både inom och utom akademin. Men när studenten J O Sundvallsson (senare själv red för tidn) sommaren 1849 i ett par artiklar i tidningen hårt angrep dåvarande vicepastorn vid Domkyrkan C H Rundgren (biskop i Karlstad 1871), råkade H illa ut. Rundgren, som bland studenterna var illa tåld för sin sarkasm och konservatism, beskylldes för ämbetsbrott i samband med att han vägrat klockringning vid begravning av en enligt honom »avsigkommen och mindre vetande person». Han besvarade omedelbart tidningens angrepp med tryckfrihetsåtal, och H dömdes som ansvarig utgivare till offentlig avbön och böter. Ännu värre var att akademin drog in hans bokhandelsprivilegier from 1851. Domen tog honom hårt, och han lämnade från s å också tidningen till en medarbetare.

De akademiska myndigheterna insåg dock snart, att H inte var den verkligt skyldige, varför de 1853 hugnade honom med uppdraget att vara universitetets bokauktionator. Sysslan passade honom väl, och han skötte den till sin död 1879 — den gjorde honom också till känt original i staden. Om hans obrutna företagaranda vittnar också, att han 1859 anlade ett tryckeri i Uppsala och drev det återstoden av sitt liv.

H kan främst ihågkommas för sin viktiga insats att på sitt förlag utge samlingar av äldre sv vitterhet. Början gjordes 1852—57 med samlingen Svenska vitterheten i 10 vol, bl a omfattande Olof Rudbecks, fru Nordenflychts och Jacob Wallenbergs skrifter, granskade och tillökade och i vissa fall för första gången samlade. En planerad samlad utgåva av Bellman avstannade efter ett band på grund av omtvistad författarrätt. En mer ambitiös och kostsam plan sökte han förverkliga, då han 1856 började utge Samlade vitterhetsarbeten af svenska författare från Stjernhjelm till Dalin. Fram till 1878 utkom 22 delar. Trots vissa brister är det ett storartat företag, vittnande om hans oegennyttiga intresse. Verket omfattar inemot 10 000 s och upptar med största möjliga fullständighet arbeten av 96 författare från stormaktstiden, varje författare försedd med en biografisk inledning. Verket var länge en huvudkälla för kunskapen om den karolinska tidens författare och har knappast ännu spelat ut sin roll härvidlag. En påbörjad utgivning av T Thorilds samlade skrifter avbröts genom hans död.

Författare

Manne ErikssonSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

H:s arkiv o saml:ar är skingrade; delar av hans arkiv i UUB. Brev från H i KB bl a till C Eichhorn o G E Klemming.

Tryckta arbeten

Ungdomsfantasier af Pietro. Upsala 1872. 40 s. [Pseud.] — Den 21 februari 1875. Upsala 1875. (15) s. [Delvis självbiogr anteckn.] —¦ Malmstedt, Magnus Brynolphi [sign] (Sv biogr lex, N F, bd 7, Sthlm 1875—77, s 28—33). — Svenska guld-, silfver- och kopparmynt 1522—1872 med myntkännares benägna biträde förtecknade. Upsala 1876. 38 s. — Sveriges silfvermynt. Gustaf I — Carl XV. [Rubr.] Upsala 1786 [1876]. (12) s. [Undert.] — P. Hansellis minnen från hans födelsedagar och andra tillfällen samlade af honom sjelf samt efter hans död . . . red af en yngre vän [föret sign: A W(ikströ)m]. Upsala 1879. 77 s, 1 portr.

Utgivit: J Nybom, Samlade dikter. D 1— 4. Upsala 1844—48. XIV, 216, 230, VIII, 222, 240 s. [Anon.] Ny uppl 1853—54 se nedan. 3. tillökta uppl 1861[—63]. 344, 344 s, 1 musikbil. — Slätt-blomman. Poetisk kalender för 1847. Upsala 1846. 144 s. [Anon.] — Cateches för flickor eller de tio kärlekens bud. [Förtit:] Kärlekscatechesen. Upsala 1849. 10 s. [Anon; efter ett äldre arb.] 2. uppl: En liten cateches för flickor af en gosse. 1851. 14 s. 3. förbättr uppl 1852. 15 s. [Flera senare uppl, på H:s förlag endast de nedan anförda.] — En af de aderton. Upsala 1850. 15 s. [Anon; poem av Nybom o Bottiger jämte parodier på dessa.] 2. [ngt tillök] uppl 1872. 27 s. — [J A Kiellman-Göranson?,] En liten cateches för gossar af en flicka. [Omsl:] Cateches för gossar. Upsala 1851. 15 s. [Anon.] 2. förbättr uppl 1852. 15 s. [Flera senare uppl. Nya uppl tills med Cateches för flickor ovan:] Kärlekskatekes för flickor och gossar. Ny och öfversedd uppl. Upsala 1860. (32) s. 5. uppl 1865. [Allt anon; flera senare uppl.] — Svenska vitterheten. 1—10 [omsl]. Upsala [vissa delar tr Sthlm] 1852—57. 1. H C Nordenflycht, Saml skrifter. 1852. 320 s. 2. O Rudbeck, Saml dikter. 1852. 95 s. 3[:1*]. C M Bellman, Sami skrifter, [d 1, h 1—2:] Bacchanaliska ordens--capitlets handlingar, afd 1—2. 18[52—]53. 304 s. 4. J Wellander, Saml dikter. 1852. 117 s. 5. C I Hallman, Saml skrifter, d 1—2. 1853. 471 s. 6. O Kexél, Saml skrifter, d 1—2. 1852. 286, 272 s. 7. J Wallenberg, Saml vitterhetsarb. Upsala (tr Sthlm) 1855. 368 s. [Föret sign.] 8. C B Zibet, Vitterhetsarb. 1853. 100 s. 9. J Nybom, Saml dikter, d 1—2. Ny uppl. Upsala (d 2 tr Sthlm) 1853—54. 312, 400 s, 1 musikbil. 10. C A Roth o A Bergstedt, Skaldestycken. 1857. 152 s. [Tills med C Eichhorn (anon), ett föret undert av H.] — Samlade vitterhetsarbeten af svenska författare från Stjernhjelm till Dalin. Efter ori-ginaluppl och handskrifter. D 1—22. Upsala [vissa delar tr Sthlm el Lund] 1856—78. [D 2—6 delvis tills med C Eichhorn, se SBL, bd 12, s 528 f. Gängse sep uppl se nedan.] 1. G Stjernhjelm, G Rosenhane o J Columbus. 1871. XX, 408 s. 2. S Columbus. 1856 . [s 33—64 tr Sthlm]. 299 s. 3. T, U, C U, J o E F Hjärne. 1856. 266 s. 4[:1—3]. P Lagerlöf, E Lindschöld, E, N o C Gripenhielm, J G Werwing o J T Geisler. 18[59—]66. VIII, 400 s. 1. [P Lagerlöf.] Upsala (tr Sthlm) 1859. VIII, 87 s. 2. [E Lindsköld (omsl).] [1863—64.] S 91—248. [Gemensamt titelbl för 1—2: P Lagerlöf o E Lindschöld, Sthlm 1859!] 3. [1866.] S 251—400. 5. J o A Wollimhaus samt O o C Gyllenborg. 1863. XXVIII, 368 s. 6. G Eurelius, C Leyoncrona, L Holmström, J Paulinus o O Wexionius. 1863. XI, 443 s. 7. M G De la Gardie, J Arrhenius, I Kolmodin, G Ollon, J BoSthius o P Brask. 1867. XVI, 324 s. 8. M Berendes, E M o J E De la Gardie, A W o M A v Königsmark, T Rudeen samt C o U Rudenschöld. 1867. 396 s. 9. S Dalius, L Wivallius o J G v Beyer. 1869. 408 s. 10. L Johanson (Lucidor den olycklige) o N Keder. 1869. XVIII, 384 s. 11[: 1—2]. En svensk fånge i Simbirsk, A Rydelius, H Oxe, G, C G o G W Cederhjelm. [1868—69.] 1[: 1—2]. Lund 1868. XI, 70 s; VIII, 125 s. [Sånger af en svensk fånge . . ., utg M Wei- bull enl makul titelbl, resp Sv vitterhets-arb af A Rydelius, utg F Braune.] 2. 1869. 237 s-f-Kronologiskt register öfver vittra författare under perioden. . . [Rubr.] (4) s. 12. O Rudbeck, far o son, E Wennaesius, C Arosell o H G v Brobergen. 1869. 467 s. 13. A Wal-lenius, J Vultejus, C Tiburtius, E Gestrinius, M Renner, J Hjortzberg o P Warnmark. 1870. 435 s. 14. J Runius, O Broms o O Lindsten. 1870. XV, 407 s. 15. J Svedberg, H Ausius, A Amnelius, N Tiällman, J Schme-deman, P Törnevall, C Eldh. 1871. 429 s. 16. S Westhius, G Tuderus, W v Rosenfeldt, L Stjerneld, D Granatenflycht, D Achrelius, J Riseli, L Salvius o O Garelius. 1873. VIII, 559 s. 17. S E Brenner. 1873. XII, 448 s. 18. A Nicander o S v Triewald. 1874. VIII, 447 s. 19. J G Hallman, G Palmfelt o C J Loh-man. 1875. X, 423 s. 20. J Frese. 1876. XII, 400 s. 21. J Chronander, J Chaerberus, P Laurbeccius, E Kolmodin, J Beronius, C Morasus. 1876. VIII, 478 s. 22. S Petri Brask, M Stenbock, J Fabricius. 1878. VI, 387 s. [Sep uppl:] U Hjärne, Rosimunda, tragoedia . . . 1856. 98 s. G Gyllenborg, Svenska sprätt-höken, comedie ... 1861. 113 s. [Anon.] Dens, En bättrad villhierna och en trogen vänskap . . . 1861. 126 s. [Anon.] C Leyoncrona o I Holmström, Vitterhets-arb. 1862. 94 s. [Anon; tills med G Eichhorn.] G Stjernhjelm, Saml vitterhetsarb. 1871. 4:o[!]. XVI, 199 s. [Föret.] J G Hallman, Erik och Waldemar, sorgespel. . . 1875. X, 151 s. [Föret.] J Petri Chronander, Tvenne komedier . . . 1877. IV, 200 s. J Chaerberus, En andelig proso-popeias dikt. . . 1877. 35 s. P Laurbechius, Simon Magus, en förskräckelig tragoedia. 1877. 15 s. E Kolmodin, Genesis aeterea. En enfaldig komoedia. 1877. 61 s. J Beronius, Rebecka, en ny och andelig comoedia. 1877. 56 s. C Schonaeus, Vitulus, thet är en lustig fabula om en bonde ... nu på svänska ver-terat af C Moraso. 1877. 96 s. — H J Seseman, Brudskrifter, friarebref, med mera. Upsala 1858. 64 s. [Föret.] — S P Yckenberg, Tal... Upsala 1859. 32 s. [Föret; omsl: Tvenne tal.] — P Elgström o G Ingelgren, Samlade vitterhetsarbeten [red F A Broberg]. Upsala 1860. XVI, 336 s. [Föret.] — JM Lannerstjerna, Vitterhetsarbeten. Upsala 1861. 182 s. [Föret; tills m G Eichhorn (anon).] ¦— T Thorild, Skaldestycken. [Upsala 1861.] 32* s. — Ur en samlares papper. 1—2. Upsala 1868—69. IV, 168, IV, 152 s. [Anon; del 3 se nedan.] — Kakamoja. Nytt och gammalt. [Utg:] Rumpenheim, hos Peter Pufendorff tryckt i år. U o 1872. 64 s. [Pseud.] [Ny uppl] Sthlm 1926. 59 s. — T Thorild, Samlade skrifter. D 1—2. Upsala 18[73—]74. 336, 337 s. [Titelbl nytr 1881 resp 1895: Skrifter.] — En almanach på vers jemte en kort förklaring af runstafven. Efter en gammal handskrift utg. Upsala 1874. (8) s. — Blandsäd, skuren, inhöstad i lada och tröskad . . . samt efter skördemannens bortgång i ett lass torgförd af A. V[ikströ]m och A. V[ictori]n. Upsala 1876—79. (134) s. [Omsl: Ur en samlares papper, 3.]

Källor och litteratur

I A Bonnier—A Hånell, Antecknar om sv bokhandlare, 2 (1935); Sv biogr lex, N F, 9 (1883), s 182.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Petter (Pehr) Hanselli, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12585, Svenskt biografiskt lexikon (art av Manne Eriksson), hämtad 2023-02-01.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12585
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Petter (Pehr) Hanselli, urn:sbl:12585, Svenskt biografiskt lexikon (art av Manne Eriksson), hämtad 2023-02-01.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se