Herslow, släktBand 18 (1969-1971), sida 731.

Biografi

Herslow (Herslöf, Herslof, Herslov), släkt, härstammande från Åstrad Jönsson från Härslövs by o sn (Malm), vilken identifierats med en person med detta namn, som var befallningsman på Bälteberga i Ottarp (Malm). Han blev far till regementspastorn vid tyska livregementet till fot Ored Åstradsson Herslöf (d 1699). Dennes son, hovrättskommissarien Carl Herslof (d 1740) i Sthlm, blev far till kontraktsprosten Göran Peter Herslov (1731—1804) i Kristianstad. Söner till Jöran Herslov var Georg Bogislaus Herslov (1764—1812), som blev stadsfiskal i Kristianstad 1799 o rådman där 1808, prosten Carl Anton Herslov (1772—1827) i Kristianstad o klockaren där Johan Christian Herslov (1773—1832). Den sistnämnde blev far till prosten Peter Johan H (1796—1874) i Hästveda (Krist) o kh Niclas Göran H (1800—66) i Bösarp (Malm). Söner till Niclas H var redaktör Carl Christian Petter H (H 1) o justitierådet Ernst Johan Adalbert H (H 2). Den senare blev far till målarinnan Helene Katarina H (1875—1944) o överstelöjtnant Carl Nicolaus H (1877—1965). Carl H var 1926—28 militärattaché i Berlin o Moskva, blev 1928 direktör för Sv tändsticksab:s kontor i Warszawa o var 1929—40 sv konsul där med generalkonsuls titel. 1942 fängslades han av Gestapo för spioneri i samarbete med den polska motståndsrörelsen, dömdes till döden i Berlin 1943 men frigavs hösten 1944. Sina upplevelser skildrade han i memoarverket Moskva—Berlin—Warszawa (1946).

Dtr till H 1 var Anna Teodora H (1868— 1963), som var ledamot av Malmö stadsfullmäktige 1913—30, styrelseledamot i Röda korsets malmödistrikt 1915—45 samt ordf i Malmö blindförening 1919—42 o i Malmö stads skolhem 1927—42. Syster till henne var målarinnan Hilda Aurora H (1880—1949), som var en av stiftarna av Malmö kvinnliga rödakorskår o blev dess första ordf. Deras bror bankdirektör Ernst Georg Carlsson H (H 3) blev far till godsägaren ryttmästare Carl H (f 1911), disponenten Jan H (f 1912), bankdirektör Nils H (f 1915) o direktör Ernst H (f 1919).

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

KK:s underd skr 30 april 1839, landsh :s i Kristianstad underd skr 13 dec 1827, generalguv:s över Skåne underd skr 13 dec 1801, Jöran Peter Herslovs brev till Fr Sparre (Börstorpssaml), Peter Johan H:s brev till A v Hartmansdorff 1831, RA; Jungbeckska saml, KB; Lunds domkapitels arkiv B I: 11, Skånska guvernementskansliets arkiv D III j: 7, f 536, Rönnebergs hd :s dombok 1683—89, f 12 v, o 1690—97, f 77, LLA; Sv arkivbyråns excerpter hos kapten J Tirén, Sthlm.

Anna H (SvD 28 april 1963); C Herslow (DN 11 april 1965); K Enghoff, Personhist ant:ar rör Kristianstads magistrat . . . 1700— 1800 (1910); L Feuk, Miniatur-bilder af bemärkta prestmän i Lunds stift på 1800-talet (1893); E C :son H, Släkten H (1963); A U Isberg, Bidr till Malmö stads hist, 1 (1895); Lunds hm, 2, 4—5 (1855—58), 2: 3, 8 (1951—61); C Sjöström, Skånska nationen före afdelningarnes tid (1897); dens, Blekingska nationen 1697—1900 (1901); dens, Skånska nationen 1833—89 (1904); SKL; Slott o herresäten i Sverige. Skåne, 2 (1966), s 190 ff; M Ståhl, Till minne af . . . Jöran P Herslov (1804); Sv släktkal 1967; UD :s kal 1927, 1938; Örnberg, 4 (1888; tr 1887).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Herslow, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12933, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-09-30.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12933
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Herslow, släkt, urn:sbl:12933, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-09-30.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se