Claes L Grill

Född:1817-05-24 – Lerbäcks församling, Örebro län (på Mariedamm)
Död:1907-06-17 – Godegårds församling, Östergötlands län

Skriftställare, Arméofficer


Band 17 (1967-1969), sida 289.

Meriter

7 Grill, Claes Lorentz, sonson till G 5, f 24 maj 1817 på Mariedamm, Lerbäck (Ör), d 17 juni 1907 i Godegård (Ög). Föräldrar: protokollssekr brukspatron Fredrik Wilhelm G o Regina Christina Nordenfeldt. Erhöll privat undervisning, inskr vid UU 8 juni 30, underlöjtn vid Göta art:reg 7 sept 36, genomgick högre art:lärov å Marieberg 38—41, löjtn vid Göta art:reg 2 aug 44, kapten i reg 20 juni 55, major i armén o generalstaben 23 febr 58, överstelöjtn där 3 sept 67, avsked med rätt att kvarstå över stat i generalstaben s d, bruksägare på Godegård. — LKrVA 57.

G 26 febr 54 i Linköping m Henriette Charlotta Catharina Lidman, f 14 sept 25 i Slaka (Ög), d 3 juli 06 i Godegård (Ög), dtr till domprosten Sven Fredric L o Ebba Margaretha Annerstedt.

Biografi

Claes G:s namn är främst knutet till hans arbeten om indelningsverket. Redan som relativt ung löjtnant i Gbg publicerade han en karta över sv arméns indelning och förläggning i fred. Under sin tjänstgöring i krigskollegiet på 1850-talet bedrev G omfattande forskningar i ämbetsverkens arkiv och utarbetade sitt statistiska sammandrag av sv indelningsverket. Här redovisas i klar och översiktlig form arméns boställen och hela indelningen i rusthåll och rotar. Arbetet tar i första hand sikte på organisationen vid mitten av 1800-talet men beaktar stundom även de historiska förändringar som skett. Det är fortfarande ett oundgängligt hjälpmedel vid personhistorisk och topografisk forskning som berör indelningsverket. G:s intresse för militära förvaltningsfrågor kom vidare till uttryck under hans tjänstgöring 1858—61 vid den s k militärförfattningsbyrån, vars uppgift var att fortsätta arbetet att publicera en militärförfattningssamling.

Politiskt var G starkt konservativ, motståndare till centralförsvarstanken och varm anhängare av indelningsverkets bibehållande och förstärkande. Han framträdde som ivrig debattör t ex i Sällskapet Krigsvetenskapens Vänner och publicerade talrika broschyrer och tidningsartiklar i politiska och samhälleliga frågor. En stor del av dessa tillkom efter hans avgång ur krigstjänst, då han övertog släktgården Godegård. Genom sitt gifte tillhörde G den släktkrets som gett rikt stoff åt Sven Lidmans författarskap. Lidman erinrar om G:s junkertonfall och pompösa retorik.

Författare

Bertil BrooméSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

G:s arkiv ingår i Godegårdsarkivet, Nord mus. Strödda brev från G i RA, KrA o UUB.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Handbok för Kongl. Götha artilleri-regementes instruktörer i sa-belhuggning. Götheborg 1845. 60 s. [Anon.] — Karta öfver svenska armeens indelning och förläggning på fredsfot upprättad 1848 [. . . 1850]. [Khvn 1849—51.] 4 bl kopparst. — F. d. finska arméens indelning och förläggning. Uppgifter om finska indelningsverket samlade utur svenska källor. Sthlm 1852. 34 s, 1 karta. [Ur KrVA:s tidskrift.] — Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket, eller tabellariska förteckningar öfver arméens boställen samt öfver samtlige rusthåll och rothåll i riket. [D 1—4 o Suppl till d 1.] Sthlm 1855—58. [Omsl-tit:] 1. Rusthålls-regementerne. 1855. 247 s. Supplement . . . 1856. 12 s. 2. Rothålls-regementerne. 1856. 268 s. 3. Båtsmans-kompanierne. 1858. 99 s. 4. Extra roteringen. 1857. 56 s. — Ännu tre ord i jernvägsfrågan. Stats-utskottet tillegnade. Sthlm 1857. 11 s, 1 karta. [Undert -n; ur Svenska tidningen Dagligt allehanda i Sthlm.] — Några erinringar vid det nya »Förslaget till strafflag». Sthlm 1863. 36 s. [Anon.] — Anteckningar om Godegårds socken och Godegårds gods i äldre och nyare tider. Sthlm 1866. 86 s, 1 karta. [Dedik.] — Några ord med anledning af Välfärdsutskottets betänkande. [Rubr.] Sthlm 1867. 8 s. [Anon.] — Förslag till ordnande af Sveriges försvarsväsende af en äldre militär. Sthlm 1870. 98 s, 1 karta. [Anon.] — I rustnings-och roterings-frågan af en rust- och rotehållare. Sthlm 1871. 16 s. [Undert -z.] — Huru kan Sveriges försvarsväsende under förhanden-varande förhållanden bäst och naturligast ordnas? Tankar i den stora frågan af C. G. Sthlm 1871. 25 s. [Sign; ur Väktaren.] — Tankar i anledning af kriget mellan Frankrike och Tyskland. Sv folkets representanter tillegnade. Sthlm 1871. 22 s. [Undert -z.] — Om superiet och bränvinsförfattningarne. Sthlm 1877. 33 s. [Anon.] — Frihandelns välsignelse. Öppet bref till 1897 års riksdagsmän. [Omsl.] Sthlm 1879. 24 s. [Föret sign C. G.] — Wendtlandska arfvet. Rättegångshistoria och tidsbild från 19:de århundradet. Skeninge 1881. 21 s. [Anon.] — Nytt förslag till försvarets ordnande på indelningsverkets grund. [1] —2 + Tillägg. Motala 1884. 40 s. Linköping 1887. 4:o. X, 66 s, 2 kartor. Försök till beräkning öfver kostnaderna för ett ordnande och förökande af indelta försvaret. Tillägg till: Nytt förslag . . . Gbg 1891. 4:o. 8 s. [Allt sign.] — Om afskrifning af kronoskattehemmanens grundräntor af G. G. Sthlm 1888. 21 s. [Sign.] — Betraktelser med anledning af prof. E. Fahlbecks bok om stånd och klasser af C. G. Gbg 1893. 15 s. [Sign; ur Gbgs aftonblad.] — Om ökade skattebehof och olika skatteformer af C. G. Gbg 1893. 14 s. [Sign; ur Gbgs aftonbl.] — Vårt farligaste samhälls-onda och botemedlen därför. Uppsatser i Göteborgs aftonblad om strafflagsreformerna af C. G. Gbg 1897. 4:o. 18 s. [Sign.] (De stora reformfrågorna på 15-maj-programmet, 2.) — Utur minnet och dagboken. Sjelfbiografi och anteckningar om Godgårds bruk och gods. Örebro 1898. 86 s. — Ytterligare smärre politiska broschyrer på 1880- o 90-talen och en stor mängd artiklar, uppräknade i sistn skrift, i bl a: AB 1843—74, KrVAH 1848—91, Sv tidningen Dagl allehanda i Sthlm 1857—-60, Dagl allehanda 1864—99, Östgöta-corresp 1866—98, Norrköpings tidn 1879—81, Nyaste förposten, Gbg, 1881—85, SvD 1885—95, Vikingen, Sthlm, 1887—89, Gbg:s aftonbl 1891 —99.

Källor och litteratur

Källor o litt: Biografica, tur- o anciennitetsrullor 1865, Sällskapet Krigsvetenskapens Vänners arkiv, KrA. — P Hultqvist, Försvar o skatter (1955); A Lagerfelt, Minnesskr med anledn af artilleristabens 100-årsdag (1911); F W Lennman i KrVAH 1907, s 242—246; S Lidman, Blodsarv (1937); dens, Gossen i grottan (1952); H L Lundh, K Göta art:reg, 2 (1962).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Claes L Grill, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13198, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bertil Broomé), hämtad 2023-01-30.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13198
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Claes L Grill, urn:sbl:13198, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bertil Broomé), hämtad 2023-01-30.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se