Heurlin, släktBand 19 (1971-1973), sida 4.

Biografi

Heurlin (af H), släkt, härstammande från frälsebonden Per Nilsson (d 1686, ungefär 80 år) i Hörda, Berga (Kron), som blev far till kh Gunnar H (d 1698) i Vetlanda. Dennes son kaptenlöjtnanten Samuel H (d 1741 i slaget vid Villmanstrand) blev far till prosten Samuel Niklas H (1740—1814) i Jämsä (Tavastehus län). Två av hans söner, statsråden Anders Johan H (1777—1854) o Carl Enevald (Edvard) H (1790—1844), adlades i Finland 1830 resp 1840 med namnet af H, o den förres släktgren fortlever ännu där.

Samuel H:s brorson prosten Nils H (1711 —68) i Göteryd (Kron) var riksdagsman 1765—66. Han blev far till Thomas Thorilds ungdomsvän Sven Erland H (1758—1827). Thorilds brev till honom 1780—84 (nu i UUB) är viktiga för kunskapen om dennes ungdom. De har publicerats av P D A Atterbom i Sv siare o skalder, 4 (1862), s 51—94, o av L Weibull, Thomas Thorilds bref, 1—3 (1899—1902). I noterna till Weibulls utgåva finns utförliga utdrag ur H:s brev till Thorild (nu i KB). Viktiga för dennes biografi är även H:s Anteckningar om Thomas Thorilds lefnad o hans Innehåld o anmärkningar (en kommentar till breven), båda i Brinkmanska arkivet på Trolle-Ljungby. H blev 1792 landssekreterare i Älvsborgs län o var 1805—22 häradshövding i Kinne m fl härad samt fick 1805 lagmans titel, Hans sonson Erland Johan Frithiof H (1836—1916) var Sthlms dagblads utrikesredaktör 1878—95. Han utgav bl a Ny illustrerad handbok öfver Sthlm o dess omgifningar (1887; ny uppl 1897), skildringar från boerkriget o rysk-japanska kriget samt tillsammans med V Millqvist o O Rubenson en ny, omarbetad o illustrerad upplaga av H Hofberg, Sv biogr handlexikon, 1—2 (1906). Frithiof H blev far till arkitekten Nils Erland H (1865—1947), även känd som etsare o tecknare, särskilt av sthlmsmotiv. Bröder till Erland H var tecknaren o målaren Knut Teodor H (1867—1953) o målaren Johan Bernhard H (1893—1951). Johan H:s naketmålningar i ljus o luftig toucheteknik anses höra till de främsta inom sv konst.

Nils H:s bror prosten Isak H (1708—86) i Vislanda (Kron) blev far till Elias H (1761 —1825), som blev docent i fysik i Lund 1785, eo gymnasieadjunkt i Växjö 1791, lektor i historia o moral där 1797, i matematik 1799, kh i Öjaby (Kron) 1815, prost 1817 o kh i Vederslöv (Kron) 1822. Han var riksdagsman 1817—18. Nordpolsfararen S A Andrée var hans dtrson.

Elias H:s äldre bror Samuel H (1744—1835) blev docent i matematik i Lund 1767 o var 1768—71 tf prof i fysik o astronomi samt senare i kemi. Efter en längre studieresa på kontinenten blev han adjunkt i matematik o fysik vid LU 1774 o kh i Åseda (Kron) 1780. H fick professors n h o v 1780 o blev prost 1789, kontraktsprost 1794 o teol dr 1800. Hans son biskop Christoffer Isak H (se nedan) blev far till Samuel H (1820—97), som blev docent i pastoralteologi i Lund 1850, kh i Kvidinge (Krist) 1855 o kontraktsprost 1888. Han var riksdagsman 1866. Hans bror Anders Olof H (1827—95) var docent i grekiska i Lund 1853—59, lektor i grekiska o latin vid Gbgs högre elementarläroverk 1859—1901 o rektor där 1861—94 samt ledamot av Gbgs stadsfullmäktige 1867—98. Brorsons son till dem är rådman Per H (f 1912), Sthlm, gm kammaråklagaren o f d riksdagsledamoten Dagmar H, f Malmgren (f 1919).

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

M Akiander, Hm för fordna Wiborgs o nuv Borgå stift, 1—2 (1868—69); Anrep, 3 (1875); Carpelan (1942); M Fahl, Biogr matr (Gbgs stadsfullm 1863—1962, 2, 1963); FBH; B Hallberg, Lagmannen Harald Almqvists levernesbeskr (Vänersborgs söners gilles årsskr 1937), s 16; dens, Ant:ar om landssekreterare o landskamrerare i Älvsborgs län (ibid 1939), s 9 f; U Hård af Segerstad, Johan H död (SvD 6 nov 1951); T Linder, Biskop Olof Wallquists polit verksamhet tom riksdagen 1789 (1960); N Lindgren, Samuel H :s lefnad (1836) ; S Lindroth, VA:s hist 1739—1818, 2 (1967); H Lindström, Växjö stads hist 1719—1862 (1942); H Ljunggren, Hos H:s i Qvidinge prestgård (Minnen från gamla skånska prästhem, 2 uppl, 1925); V Millqvist, PK:s matr ... (1901); dens, Sthlms stadsfullm 1863— 1913 (Minnesskr vid Sthlms stadsfullm:s femtioårsjubileum, 1913); Norlind; J P Nyberg, Wieselska släktregistret (1873), s 10, 15— 27; J E R[oo]s, H-, af H-suku (Kansallinen elämäkerrasto, 2, 1929); G Schauman, Biogr undersökn:ar om Anders Chydenius (1908); G Sjöström, Smålands nation i Lund 1668— 1921 (1922); SKL; SMoK; Sv släktkal 1930; T Thorild, Samlade skrifter, 7 (1968), s 269 —72 o där anf litt; A Wahlgren, Släkten H (1944); M Weibull o E Tegnér, LU:s hist 1668—1868, 2 (1868); G Virdestam, Småländska gestalter (1930); [J Vising,] Anders Olof H (VVSH, 4: 11, 1908, s 56 ff); P G Vistrand, Smålands nation i Uppsala, 1 (1894), s 230 f, 254, 338, 650; Växjö skolas matr för åren 1651—1751 Växjö hm, 2—8 (1927—34).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Heurlin, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13553, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-09-22.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13553
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Heurlin, släkt, urn:sbl:13553, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-09-22.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se