Martin Holterman

Född:1715
Död:1793-08-08 – Domkyrkoförsamlingen i Göteborg, Västra Götalands län

Donator, Bruksidkare


Band 19 (1971-1973), sida 329.

Meriter

Holterman, Martin, f utomlands 1715, d 8 aug 1793 i Gbg, Domk. Burskap som handelsman i Gbg 13 sept 55, bisittare i handelssoc där 58—70, en av stadens äldste 61, dir i Ostindiska komp 64, bruksägare.

G 1) 56 trol i Gbg, Domk, m Anna Maria Ström, f 7 april 27 trol där, ibid, d 3 jan 64 där, Kristine, dtr till brukspatronen o handlanden Hans Olofsson S o Anna Elisabeth Sahlgren; 2) 30 maj 65 i Sthlm, Ridd, m Charlotta Arfwedson, f 21 jan 42 där, Nik, d 24 nov 01 där, Jak, dtr till direktören Abraham A o Maria Elisabet Pauli.

Biografi

H uppges ha varit född i Hamburg, vilket dock inte kunnat bekräftas. Hans första hustru var systerdotter till Niclas Sahlgren, vars förtroende H i hög grad åtnjöt. Av ett på ganska god svenska avfattat brev till Sahlgren 1752 framgår, att H då fungerade som dennes prokurist. H:s andra hustru tillhörde också en välsituerad släkt. Hon var syster till Carl Christopher Arfwedson, grundaren av handelsbolaget Tottie och Arfwedson, och till brukspatronen Jacob Arfwedson, som senare blev H:s måg. H var ekonomiskt framgångsrik redan som egen företagare bl a som järnexportör. Men de stora vinsterna gjorde han sedan han genom ingiftet i den Sahlgrenska familjen blivit intressent och sedermera en av direktörerna i Ostindiska kompaniet, vilket under andra oktrojen (1746—66) och än mer under den tredje (1766—86) lämnade exceptionellt hög utdelning till sina intressenter. Bekant är han som gynnare av författaren till Min son på galejan, Jacob Wallenberg, som var informator för hans söner. Genom H:s förmedling fick Wallenberg som skeppspräst göra flera resor till Kina. Under H:s direktörstid byggdes 1765 Ostindiska kompaniets hus vid Norra Hamngatan i Gbg, numera inrymmande Gbgs historiska museum.

Sin för den tiden enorma förmögenhet investerade H enligt gbgsk köpmanstradition delvis i värmländska bruksegendomar. Början gjordes 13 febr 1784 med inköpet från kanslirådet Claes Alströmer och hans hustru Sara Sahlgren av Krontorp i Visnums härad med tillhörande hamrar och egendomar. Den 21 juni 1787 inropades på auktion Dömle- och Kvarntorpsverken i Kils härad i samband med firma Sahlgren och Alströmers cession. Slutligen inköptes 21 sept 1787 Bosjöhyttan i Älvdals härad från bergsrådet Emanuel af Geijerstam som förmyndare för brukspatron Bengt Gustaf Geijers omyndiga barn. H:s önskan var att dessa bruk efter hans död skulle utgöra ett gemensamt fideikommiss för hans barn i båda giftena och deras avkomlingar av samma karaktär som den familjestiftelse som skapats av svärfadern Hans Olofsson Ströms järnbruk Gravendal och Strömsdal. Noggranna föreskrifter angående inrättandet av ett dylikt fideikommiss ingick också i H:s testamente och stora ansträngningar gjordes av arvingarna att hålla samman bruken under en gemensam förvaltning. Då Dömle och Kvarntorp led brist på skog och kolfång, utbyttes de mot de s k Brunsbergsverken (Brunsberg, Morianefors, Rinnefors och Reinholdsfors). Olägenheterna med en gemensam förvaltning blev dock alltför stora, och efter ansökan av arvingarna upphävdes bruksfideikommisset av K M:t 1802 och egendomarna skiftades mellan ägarna.

De donationer H gjorde till staden uppgick inte till några mer betydande belopp. Den store donatora i familjen var hans äldste son Johan Peter H (1757—94). Han testamenterade en tredjedel av sin förmögenhet till fattigvårdsinrättningar, skolor och sjukhus, framför allt i Gbg. Bekant är särskilt det för donationsmedel där uppförda H:ska sjukhuset för veneriskt sjuka. Den andre sonen, Niklas H (1758—1824), köpte 1797 säteriet Forsby i Österåker, Söd, där han samlade konst (nu delvis i Nat:mus) och böcker (nu delvis i KB) samt gjorde stora park- och trädgårdsanläggningar. Deras halvbror Martin Abraham H (1766— 1836), som 1815 blev legationsråd i Paris, överlämnade 1806 firma Martin H & Söner till sin systerson och kusin Anders Arfwedson och sin kompanjon Anders Pettersson Fröding (bd 16). Han donerade den sk H:ska baracken vid Smedjegatan till Gbgs fattigvård, som där inrättade ett arbetshus. Hans minnesalbum med anteckningar av 60 personer finns i Nordiska museets arkiv liksom systern Maria Charlotta H:s (1768— 1841) minnesalbum med anteckningar av 85 personer. Hon var gift med bergsrådet Anders von Wahrendorff, och en son till dem var gift med en dotter till Martin Abraham H.

Författare

Olga DahlSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Handl:ar rör arvet efter Martin H o hans båda äldre söner i Wahrendorffska saml, RA. Brev från Martin H till N Sahlgren i Östadsarkivet, GLA, till bl a P Alströmer i UUB, o bl a J Grill i Nord mus (fotokop i GUB).

Källor och litteratur

Källor o litt: W Berg, Geneal an teckn: ar om gbgssläkter, domböcker för Kils, Visnums o Älvdals hd:er 1784—90, GLA.

BachCl; A Backström, Maria Charlotta H:s minnesalbum (Fataburen 1937); Carlan-der; H Fröding, Gbgs donatorer, 1 (1911); dens, Berättelser ur Gbgs hist under gustavianska tiden (1922); dens, d :o under nyare tiden (1924); G Hahr, Åkers styckebruk (1959); S Hedar, En Sörmlandsbygd o dess inbyggare (1965), s 113, 115; K-G Hildebrand, Sexton- o sjuttonhundratalen (Fa-gerstabrukens hist, 1, 1957), s 171, 196, 198;

0 Holtermann, Slaegtsbog for Familjen Hol-termann (1902), s 108 f; Lindahl, 6 (1901), s 280 ff; A Ramm, Gbgs donationer (1923), s 210, 216, 225, 247; H Rosman o A Munthe, Släkten Arfwedson (1945); Slott o herresäten

1 Sverige. Södermanland, 1 (1968), s 168, 173; Örnberg, 8 (1892).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Martin Holterman, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13790, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olga Dahl), hämtad 2022-12-09.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13790
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Martin Holterman, urn:sbl:13790, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olga Dahl), hämtad 2022-12-09.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se