Israel Birgersson (Finstaätten)

Död:före 1351 – Lettland (i Riga)

Lagman, Riksråd


Band 16 (1964-1966), sida 55.

Meriter

4 Israel Birgersson, son av F 2 i hans 2: a gifte, f tidigast 1312 o senast sept 1314, d före 10 maj 1351 i Riga. Omyndig vid arvskiftet efter fadern 25 mars 1328, var lagman i Uppland redan 22 aug 1334, då han också nämnes bland borgensmännen för Skånes lösen och betalte 450 mark lödigt silver för sin andel, riddare mellan 29 mars 1341 o 18 nov 1343, var riksråd åtminstone 6 dec 1344, då han tillsammans med ärkebiskopen och tvenne andra riksråd sattes att föra regeringen under konungens resa till Norge, var konungens högste ämbetsman (officialis generalis) 4 juni 1348, vid tiden för dennes utresa på krigståg till Nöteborg, åtföljde konung Magnus på det andra tåget till Ingermanland 1350.

Var 16 juli 1349 g m Benedikta Karlsdtr, uppenbarligen dtr av riksrådet Karl Orestesson (Färla, Orestes Keldorssons ätt). Hans änka kallas 5 dec 1352 Birgitta.

Biografi

I B:s börd förklarar, att han vid högst 22 års ålder blev lagman i Uppland. Närmaste kände innehavare av ämbetet var den 1327 avlidne fadern. Riddareslaget måste I B däremot vänta på. Han har med andra svenska stormän engagerat sig i förvärvet av Skåne genom att ställa sig personligen som borgesman. När han inträtt i riksrådet är icke riktigt klart, om man icke förutsätter, att han som lagman ägde säte och stämma där. Uppenbarligen har han hört till konung Magnus Erikssons närmaste förtroendemän, eftersom han tvenne gånger anförtrotts regeringsuppdrag under konungens bortovaro. I heliga Birgittas uppenbarelser prisas han för sin fromhet och ödmjukhet; först under systerns påtryckning skulle han åtagit sig ställningen som konungens officialis. Hans utnämning till detta ämbete har emellertid sammanställts med systerns inställning till konungen och ansetts tyda på att »den kungliga maktexpansionen tills vidare hejdats» (Sjöstedt). Själv skulle han enligt samma källa blott åstundat att draga ut på korståg mot hedningarna, vilken önskan omsider uppfylldes. På denna färd dukade han under för sjukdom — möjligen svarta pesten — i Riga. Meddelandet härom nådde Sverige före 10 maj 1351.

I B var liksom fadern en av Sveriges mäktigaste jorddrottar. Efter modern ärvde han tre stora godskomplex i Småland, samlade kring Grönskog i Fliseryd, Fluxerum i Karlstorp och Döderhult. Efter fadern ägde han åtskilliga egendomar i Uppland, främst Finsta i Skederid, ävensom i Östergötland och i Möre. Av kronan tillbytte han sig Lands-berga kungsgård i Lagunda hd i Uppland.

Författare

Jarl GallénSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor o litt: Acta et processus canonizacio-nis beate Birgitte, ed I Collijn (SSFS 2:1, 1924—31), s 17 f, 474; DS 3—6 (1842— 1959); Reuelaciones celeste sancte Birgitte (1492), liber VI, cap 95; C G Styffe, Skandinavien under unionstiden, 3:e uppl (1911), s 227, 355. — J E Almquist, Lagsagor o domsagor i Sverige, I (1954), s 15; S Engström, Bo Jonsson (1935), s 124; K G Lundholm, Sten Sture d ä o stormännen (1956), s 28 f; K-E Löfqvist, De sv drots- o marskämbetena under 1200- o 1300-talen (VSLA 1936), s 38; P A Munch, Det norske Folks Historie, 2: 1 (1862), s 488, 506, 523, 526, 532; L Sjö-stedt, Krisen inom det svensk-skånska väldet 1356—1359 (1954), s 234; ÄSF 1, s 36 f.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Israel Birgersson (Finstaätten), https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14145, Svenskt biografiskt lexikon (art av Jarl Gallén), hämtad 2022-07-01.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14145
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Israel Birgersson (Finstaätten), urn:sbl:14145, Svenskt biografiskt lexikon (art av Jarl Gallén), hämtad 2022-07-01.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se