Eva M Fröberg

Född:1871-03-27 – Svärta församling, Södermanlands län
Död:1957-12-05 – Oscars församling, Stockholms län

Feminist


Band 16 (1964-1966), sida 603.

Meriter

1 Fröberg, Eva Maria, f 27 mars 1871 i Svärta (Söd), d 5 dec 1957 i Sthlm (Osc). Föräldrar: godsägaren Carl Ferdinand F o Maria Katarina Lindgren. Brukade Sjösa 1904–06 o Husby 1906–17 (båda i Svärta, Söd), styr:led i Fredrika Bremer-förb 1918–41, v sekr i Sverige-Amerika stiftelsen 1920, sekr där 1922–38, ordf i Sveriges moderata kvinnoförb 1925–37, led av ett flertal styr:r i kvinnoorganisationer samt i sociala o polit sammanslutningar. – Ogift.

Biografi

Eva F växte upp på sörmlandsgodset Sjösa som arrenderades av fadern, och hennes uppfostran blev den för herrgårdsflickor tidsenliga: guvernanter, språkkurser och ridning. Men hon tillägnade sig också insikter i jordbruk och biträdde fadern i åtskilliga göromål. När denne avled 1904, kunde F därför åtaga sig den stora gårdens skötsel intill arrendetidens utgång 1906. Då flyttade hon med sina systrar till familjens egen gård Husby, som hon brukade till 1917. Som jordbrukare vann hon sådant erkännande, att hon 1912 som den första kvinnliga medlemmen invaldes i Södermanlands läns hushållningssällskap. Under första världskrigets svårigheter avvecklade F sitt jordbruk och bosatte sig i Sthlm.

Genom förmedling av en vän, sedermera envoyén Einar Ekstrand, blev F 1920 knuten till den efter kriget bildade Sverige-Amerika stiftelsen och verkade där som sekreterare i nära 20 år.

F engagerade sig tidigt för kvinnosaken, deltog livligt i rösträttsrörelsen och spelade länge en framträdande roll i Fredrika Bremer-förbundet. Sin kanske mest uppmärksammade insats gjorde F på det politiska planet som mångårig ledare av det med högern samverkande men från partiet fristående moderata kvinnoförbundet. I en tid då radikala och pacifistiska stämningar gjorde sig starkt gällande inom både sv och internationella kvinnoorganisationer framstod F som en av de främsta och mest stridbara företrädarna för en konservativ samhällssyn och en positiv försvarsvilja. F deltog särskilt under 1930-talet i ett flertal internationella kvinnokongresser, där hon inför det växande krigshotet gjorde sig till tolk för ett realistiskt betraktelsesätt och varnade för isolerad avrustning.

Som ordförande i Sveriges moderata kvinnoförbund företrädde F en klar högerpolitik med tonvikt på försvarsfrågan och det kristna kulturarvet men visade sig i början ganska lyhörd för de nya signalerna från Sveriges nationella ungdomsförbund. Liksom Arvid Lindman ställde hon sig dock klart avvisande mot alla nationalsocialistiska tendenser; därtill bidrog väl också hennes alltsedan första världskriget rotfästade sympatier för Frankrike och de anglosachsiska folken. Då Moderata kvinnoförbundet trots F:s ansträngningar nödgades upphöra 1937 och uppgick i högern, bereddes F en plats i ledningen för partiets kvinnoorganisation, men hennes politiska roll var utspelad.

F:s sista betydelsefulla insats inom det allmänna gällde betecknande nog beredskapen. Inför den hotande världsbranden tillhörde hon initiativtagarna till kvinnoföreningarnas beredskapskommitté, som stiftades hösten 1938 och under andra världskriget organiserade kvinnornas deltagande i beredskapsarbetet. Som ordförande i kommitténs jordbruksutskott ordnade F kurser, jordbruksförläggningar och skördehjälp under de för folkförsörjningen kritiska åren.

I anslutning till sin verksamhet inom föreningslivet publicerade hon åtskilliga artiklar och inlägg i aktuella politiska och sociala frågor. Hon utgav på 1920-talet en diktsamling med motiv från det sörmländska herrgårdslivet och skrev ett krönikespel, som uppfördes på Nyköpingshus. Hennes på ålderdomen utgivna memoarbok »Hemma i Sörmland, ute i världen» (1945) vittnar om en god berättarförmåga.

Författare

Nils F HolmSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

I det släkt- och kulturhistoriska arbetet »Hulda föräldrar, hövliga söner» har F bl a utnyttjat det Nibelius-Palmsvärdska arkivet (nu i RA).

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: En gammal gavott. Nyköping 1906. 8 s. [Sign.] – Nyköpings gästabud. Historisk tidsbild i två akter. Uppförd å Nyköpings hus borggård. Nyköping 1915. 42 s. – Herrgårdsfolk. En sörmländsk rimkrönika. Sthlm 1922. (2), 99 s. – Fosterlandet kallar oss. Sthlm 1934. (6) s. [Anon.] (Sveriges moderata kvinnoförbund.) – Hemma i Sörmland, ute i världen. Sthlm 1945. 253 s., 8 pl. – Hulda föräldrar, hövliga söner. Sthlm 1947. 217 s., 8 pl.

Källor och litteratur

Källor o litt: F:ska släktpapper, hos förf, Sthlm; Fredrika Bremer-förb :s arkiv, De kvinnl rösträttsrörelsernas arkiv, J S Edströms arkiv, Arvid Lindmans saml, allt i RA. – SMoK; Väd 1953.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Eva M Fröberg, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14542, Svenskt biografiskt lexikon (art av Nils F Holm), hämtad 2023-05-28.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14542
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Eva M Fröberg, urn:sbl:14542, Svenskt biografiskt lexikon (art av Nils F Holm), hämtad 2023-05-28.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se