Cederström, släktBand 08 (1929), sida 113.

Biografi

Cederström, släkt, härstammade från rådmannen i Kalmar Carl Joensson (d 1670), fader till biskopen i Västerås Carl Carlsson (f. 1642, d 1707, se denne), vilkens barn 8 aug. 1684 adlades Cederström. Av biskopens söner blevo tvenne, halvbröderna riksrådet Olof C. och hovmarskalken Sven C, stamfäder för var sin ättegren, den friherrliga och den adliga.

1. Bland de från friherrliga ätten Cederströms stamfader, riksrådet Olof C. (se nedan 1), upphöjd i friherrligt stånd 5 juli 1731, härstammande sex ättegrenarna äro trenne här representerade. A) Olof C:s son generalmajoren och landshövdingen i Vasa län Bror C. (f. 1720, d 1787) var fader till generallöjtnanten och krigspresidenten Bror C. (se nedan 2), gift med grevinnan Christinie Charlotte Mörner af Morlanda (se nedan 3). I ett tidigare äktenskap hade krigspresidenten sonen generallöjtnanten Gustaf Albrekt Bror C. (se nedan 7), vilkens son generallöjtnanten och kavalleriinspektören Claes Arvid Bror C. (f. 1824, d 1893) blev fader till friherrinnan Hilda Eleonore Henriette (Ette) Dorotée Amelie C. (f. 1859, gift med hovmarskalken Gustaf Johan Coyet, f. 1853, d 1924, se denna) och till översten för kronprinsens husarregemente Carl Gustaf Bror C. (f. 1860, d. 1932), gift med skådespelerskan Ellen Hartman, f. Hedlund (f. 1860, d. 1945, se denna). — B) En yngre son till riksrådet Olof C. var översten Claes C. (f. 1726, d 1778), från vilkens son a) generalamiralen och statsrådet Olof Rudolf C. (se nedan 4), greve 11 maj 1819, fem särskilda släktgrenar härstamma. Till den äldsta av dessa räknas konstnären Thure Nikolaus C. (se nedan 11), till den tredje fredsdomaren i grevskapet Breconshire i Wales Olof Rudolf (Rolf) C. (f. 1870), i sitt första äktenskap gift med sångerskan Adéle (Adelina) Maria Juana Patti (f. 1843, d 1919, se denna). Den fjärde grenen utgår från löjtnanten Carl Emanuel C. (f. 1804, d 1892), vilken genom sitt gifte med Carolina Fredrica Theresia af Ugglas (f. 1815, d 1873) förvärvade egendomen Krusenberg i Alsike socken. Söner till honom voro kabinettskammarherren Carl Gustaf Rudolf C. (f. 1841, d 1925) — fader till intendenten Carl Olof Rudolf C. (se nedan 14) — konstnären professor Gustaf Olof C. (se nedan 12) samt Emanuel Thure C. (f. 1848, d 1920), föreståndare för konungens konstsamlingar 1882—86, sedermera disponent för och slutligen ägare av Krusenberg. Den sistnämnde, vilken var en intresserad medlem av Svenska fornminnesföreningen och Upplands fornminnesförening, hopbragte en omfattande samling dokument av skilda slag rörande ätterna Cederström och därmed befryndade släkter, den s. k. Krusenbergssamlingen, som kort före hans död överlämnades till Uppsala universitetsbibliotek. I samlingen ingå enligt nämnda biblioteks årsberättelse 1918—19 bl. a. handlingar rörande statsrådet Olof Rudolf C. och presidenten Jacob C. samt konstnärerna Gustaf och Thure C. Senare överlämnade samme givare, utom smärre accessioner till släktsamlingen, jämväl en av honom själv hopbragt samling sånger, visor, ordspråk, skrock m. m. från Ärlinghundra härad. Med släktsamlingen följde även ett antal familjeporträtt, som jämväl förvaras i biblioteket (jmfr biografi av A. Erdman i Upplands fornminnesfören. tidskr., H. 35, 1920). — Bröder till generalamiralen och statsrådet Olof Rudolf C. voro b) översten Claes C. (se nedan 5), vilken avsade sig adelskapet vid riksdagen 1800 och därefter kallade sig Claesson, och c) generalmajor Carl C. (se nedan 6), fader till protokollssekreteraren Claes Rudolf C. (f. 1816, d 1908), vilken 1844 och 1847 tillerkändes Svenska akademiens andra pris, och till stadsläkaren Carl Gustaf C. (se nedan 10). — En tredje son till riksrådet Olof C. var C) kaptenen Anders C. (f. 1729, d 1793). Denne övertog efter fadern egendomen Beatelund i Ingarö socken, vilken sedermera under fideikommissnatur tillhört hans efterkommande, bland dem sonsonen vice häradshövdingen Anders C. (se nedan 9), intill dess den enligt tillstånd i K. brev 16 dec. 1917 försåldes av den sistnämndes sonson, fil. lic. Anders C. (f. 1865, d 1921), broder till flygaren direktören Carl Gustaf Alexander C. (se nedan 13), vilken i sitt första äktenskap var gift med författarinnan Maria (Marika) Alexandra Sofia Stiernstedt (f. 1875, d. 1954, se denna). Yngre son till ättegrenens stamfader kaptenen Anders C. var generalmajoren och presidenten Jacob C. (se nedan 8). — Beatelunds fideikommissarkiv är numera deponerat i Uppsala landsarkiv. Det omfattar jämte gårds- och affärshandlingar samt Cederströmska familjepapper jämväl handlingar rörande släkterna Rålamb, De Frere och Bjurberg.

2. De vidsträckta bruksegendomar i Gästrikland och Hälsingland, Ockelboverken, som innehades av den yngre Cederströmska ättens stammoder, biskopinnan Katarina Bröms (se denna), övergingo genom arv och lösen till hennes son, den adliga ättegrenens stamfader, den ovannämnde hovmarskalken Sven C. (f. 1691, d 1767), och innehades sedan av dennes son hovmarskalken Thomas C. (f. 1722, d 1771) och sonson kammarherren Carl C. (f. 1765, d 1815), med vilken den adliga ätten utslocknade. Carl C. utvidgade 1778 sina besittningar genom inköp av Katrinebergs bruk med underlydande i Hanebo och Bollnäs socknar men sålde 1793 hela brukskomplexet till sin kusin, sedermera överhovjägmästaren greve Mårten Bunge (se denne).

Författare
Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur


Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Cederström, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14731, Svenskt biografiskt lexikon (art av
), hämtad 2024-05-25.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14731
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Cederström, släkt, urn:sbl:14731, Svenskt biografiskt lexikon (art av
), hämtad 2024-05-25.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se