P Ludvig Collijn

Född:1878-11-20 – Stockholms stad, Stockholms län
Död:1939 – Stockholms stad, Stockholms län

Tidningsredaktör, Grosshandlare, Schackspelare


Band 08 (1929), sida 713.

Meriter

2. Per Ludvig Collijn, den föregåendes kusin, f. 20 nov. 1878 i Stockholm. Föräldrar: grosshandlaren Per Adolf Collijn och Jenny Akvilina Jakobina Agrell. Elev vid Stockholms h. latinläroverk å Norrmalm ht. 1888 och vid Stockholms h. realläroverk ht. 1892; avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 15 maj 1896. Ledamot av Stockholms schacksällskap från 1896 (ordförande från 1905); ledamot av Nordiska schackförbundets styrelse från dess stiftande 1899; inträdde i grosshandelsfirman P. A. Collijn 1901 och blev delägare däri 1908; utgav jämte brodern Gustav Tidskrift för schack 1902—22; ordförande i Stockholms schackförbund från dess stiftande 1911 och i Sveriges schackförbund från dess stiftande 1917; suppleant i styrelsen för Intima teaterns a.-b. från 30 nov. 1920; en av stiftarna av a.-b. P. A. Collijn 1922 samt v. verkställande direktör och suppleant i dess styrelse från 16 sept. 1922.

Gift 6 maj 1902 med Ingrid Charlotta Tengstedt, f. 5 aug. 1878, dotter till tullförvaltaren Karl Leonard Tengstedt i Göteborg.

Biografi

C. inträdde år 1896 vid aderton års ålder i Stockholms schacksällskap och tillförde genom initiativ och idéer det gamla sällskapet ny kraft. Turneringar anordnades, utländska mästare inkallades, en schackspalt öppnades i Aftonbladet, och, framför allt, arbetet på åstadkommandet av en välbehövlig och efterlängtad svensk lärobok i schack påbörjades. Tillsammans med brodern Gustav (se denne) utgav C. 1898 det sedermera så berömda arbetet »Lärobok i schack», vars fjärde upplaga utkom 1921. I denna sista upplaga har C., som företrädesvis svarat för arbetets successiva modernisering, lyckats förverkliga sin strävan att erhålla några av världens främsta schackanalytiker som medarbetare, såsom Rubinstein, Spielmann, Réti, Nimtsovitj och Selesniev. Den nådde också höjden av grundlighet och modernt schackvetande. Allteftersom den stora läroboken tilltagit i omfång och fördjupats, ökades behovet av en särskild handledning för mindre försigkomna, och C. utgav därför en »Lärobok i schack för nybörjare», vilken utgått i över 30,000 ex. (1905, tredje upplagan 1920). I och med C:s schackliga insatser kom tyngdpunkten i det nordiska schacklivet att flyttas till Sverige. Nordiska schackförbundets organ Tidskrift för schack, som fört en tynande tillvaro i Köpenhamn, övergick enligt beslut av 1901 års nordiska schackkongress i Göteborg fr. o. m. 1902 i svenska händer. Det var bröderna C., som påtogo sig risker och arbete härför, och följden blev en glansperiod för tidskriften, som varade en följd av år. Utom nu nämnda arbeten har genom. C: s föranstaltande utgivits en mängd schacklitteratur, berörande så gott som alla schackspelets skiftande områden. 1912 bildades genom hans försorg ett särskilt bokförlag för schack, vilket ännu existerar.

Av schackturneringar, som C. låtit anordna, må nämnas den storslagna internationella turneringen i Stockholm 1906, den första i vårt land, i vilken bl. a. deltogo Schlechter, Marco, Mieses och Bernstein, turneringen i Stockholm 1912 med Aljechin och Spielmann bland deltagarna och slutligen turneringen i Göteborg 1920, vari icke mindre än fjorton av världens mest bekanta schackmästare deltogo. Även viktiga schackmatcher ha tillkommit genom C: s initiativ, däribland de mellan Stockholms, Göteborgs och Skånes schackförbund samt Köpenhamns schackförening, vilka påbörjades år 1913. Själv besitter C. spelstyrka av mästarklass (erövrade Stockholms schacksällskaps mästerskapstecken 1916) men har endast sällan haft tillfälle att framträda som aktiv schackspelare. Däremot har han komponerat ett antal schackproblem, av vilka omkring tjugufem publicerats, bland dem många prisbelönta. C: s förhoppning har städse varit att kunna framföra en svensk schackmästare av internationellt mått. Hans strävan har också alltid varit att hjälpa fram yngre lovande förmågor på området.

C: s insatser i det organisatoriska schackarbetet i vårt land äro betydande. Utan överdrift kan det sägas, att hela det svenska organiserade schacklivet är ett resultat av hans verksamhet. Han var med om att bilda Nordiska schackförbundet 1899, genom hans initiativ bildades 1911 Stockholms schackförbund och 1917 Sveriges schackförbund, det senare nu omfattande omkring 150 schackklubbar med över 4,000 medlemmar.

Författare

B. A. Carlén.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter


Tryckta arbeten


Källor och litteratur


Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
P Ludvig Collijn, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14923, Svenskt biografiskt lexikon (art av B. A. Carlén.), hämtad 2024-02-28.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14923
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
P Ludvig Collijn, urn:sbl:14923, Svenskt biografiskt lexikon (art av B. A. Carlén.), hämtad 2024-02-28.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se