Gustaf Falkenström

Född:1867-11-13 – Årstads församling, Hallands län
Död:1942-08-15 – Matteus församling (AB-län), Stockholms län

Entomolog, Tjänsteman


Band 15 (1956), sida 257.

Meriter

Falkenström, Gustaf, f. 13 nov. 1867 på Hjuleberg, Årstads sn (Hall.), d. 15 aug. 1942 i Stockholm (Matt.). Föräldrar: lantbrukaren Anders Persson och Gertrud Larsson. Mogenhetsex. i Lund 8 dec. 1887; student vid Lunds univ. 21 sept. 1888; jurid. preliminärex. i Lund 29 maj 1889; fil. kandidat där 31 maj 1898; e. o. amanuens vid Lunds universitets zoologiska institution 1 dec. s. å.; ombudsman hos Södra Sveriges arbetsgivareförening i Hälsingborg 1899–1903; verkst. direktör i Svenska arbetsgivareföreningen 1903–07 och andre direktör där 1907–19; disponent för Nordiskt boktryckeri 1923; verkst. direktör för a.-b. Bond & Törnbladhs boktryckeri i Stockholm 1924–25; led. av styrelsen (skattmästare) i Entomologiska föreningen i Stockholm 1922–25. Entomolog.

G. 15 nov. 1900 i Hälsingborg m. sin kusin Eva Charlotta Persson, f. 4 febr. 1870 i Gråmanstorps sn (Krist.), d. 31 juli 1941 i Stockholm (Matt.), dotter av bagaren Magnus Persson och Anna Cecilia Mattisson.

Biografi

Gustaf F. idkade i Lund först en kortare tid juridiska, sedan medicinska studier, men ägnade sig därpå åt naturvetenskaperna under flera år. Som amanuens vid zoologiska institutionen 1898 sysselsatte han sig med echinodermer (tagghudingar), däremot icke med insekter. Han övergick emellertid 1899 till praktiskt förvärvsarbete, då han blev ombudsman (reseombud) hos Södra Sveriges arbetsgivareförening i Hälsingborg. Sedan Svenska arbetsgivareföreningen startats i Stockholm 1902, övergick F. dit som chef 1903, men kvarstod som sådan blott till 1907. Vid den då gjorda omorganisationen, som krävde särskilda krafttag, blev nämligen Hjalmar von Sydow verkställande direktör, medan F. fick intaga platsen som andre direktör. Han kvarstod som sådan till 1919, då han pensionerades. En kort tid försökte han sig i tryckeribranschen som chef för mindre boktryckerier, från 1924 för a.-b. Bond & Törnbladhs boktryckeri i Stockholm, men redan 1925 gick detta i konkurs.

F. hade emellertid också återupptagit sina aldrig helt släppta naturvetenskapliga intressen. En av sönerna hade under skoltiden börjat samla insekter, särskilt vattenbaggar, vilket måhända ledde F. till studiet av dessa (Kemner). Redan 1920 tryckte han sina första bidrag till kunskap om de adephaga vattenskalbaggarna och inledde därmed sitt omfattande studium av denna djurgrupp. Genom sina studier ökade han väsentligt kännedomen om dessa insekter i Sverige, upptäckte flera i vårt land förut okända arter och beskrev t. o. m. ett par för vetenskapen nya arter. Ledd av sin goda systematiska blick reviderade han mycket omsorgsfullt flera kritiska släkten och gjorde mycket viktiga nomenklatoriska utredningar. Han ägnade även betydande intresse åt de svenska arternas biologi, vilket framgår såväl av hans publikationer som av det stora materialet med utvecklingsstadier i hans samlingar. Även har F. beskrivit talrika nya arter från Kina, Borneo, Madeira och Spanien. Genom sina ingående taxonomiska studier av vattenskalbaggarna och förmodade, i naturen funna artbastarder bland dem kom F. in på spörsmål om artavgränsningen och genetiska frågor. Hans skrifter på detta svåra område kunna ej anses ha samma värde som de rent taxonomiska. Hans produktion omfattar ett 30-tal arbeten, publicerade 1920–42 i Entomologisk tidskrift och Arkiv för zoologi samt i Zoologischer Anzeiger, m. fl. utländska tidskrifter. I Entomologiska föreningen i Stockholm var han skattmästare ett par år.

F. efterlämnade ganska stora och värdefulla samlingar av Coleoptera (skalbaggar), för vilka Kemner redogjort. Framför allt innehöllo de hans stora material av dytiscider och haliplider, som han under ett 20-tal år samlat i Stockholms-trakten och närliggande områden och behandlat i en rad skrifter under titeln "Stockholmstraktens vattencoleoptera". Vidare innehöllo de hela det omfattande material av kläckta och närmare studerade former, som han behandlat i talrika andra skrifter, samt en stor samling larver och andra utvecklingsstadier, inrymda i ett par tusen glasrör, ofta med utförliga anteckningar, samt därjämte en stor samling mikroskopiska preparat med detaljer från undersökningarna. Även en del utländska arter funnos däri, förvärvade genom bl. a. köp och byte.

Författare

Kjell Ander.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Dessa samlingar med inalles över 6,000 insekter inrymda i 44 kartonger, över 2,000 glasrör med insekter och larver jämte över 1,000 mikroskopiska preparat samt en samling av omkr. 400 särtryck lämnades i donation, bekostad av Svenska arbetsgivareföreningen, till Entomologiska avdelningen av Lunds universitets zoologiska institution. – F: s vetenskapliga brevväxling finnes i Lunds univ.-bibliotek.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Se bibliografi i Opuscula entomologica, Bd 7, 1942, s. 110 f. Dessutom: Redogörelse för arbetsförmedling, särskildt den af arbets-gifvareorganisationerna i Tyskland och Amerika bedrifna. Sthm 1904. 23 s.

Källor och litteratur

Källor: Aktiebolagsregistret i K. Patent- och registreringsverket. – [Nekr.] (Industria, 1942, s. 728 ff.); N. A. Kemner, Gustaf Falkenström och hans samlingar, som nu donerats till Entomologiska institutionen i Lund (Opuscula entomologica, 7, 1942); S. Lindman & B. Tunblad, [art. om F.] (Sv. män o. kvinnor, 2, s. 488); G. Sjöström, Skånska nationen 1833–1889 (1904). – Meddel. av fröken Brita Falkenström och dir. B. Kugelberg.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Gustaf Falkenström, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15097, Svenskt biografiskt lexikon (art av Kjell Ander.), hämtad 2022-12-02.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15097
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Gustaf Falkenström, urn:sbl:15097, Svenskt biografiskt lexikon (art av Kjell Ander.), hämtad 2022-12-02.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se