Fallenius, släktBand 15 (1956), sida 298.

Biografi

Fallenius, släkt, ursprungligen från Fallebo i Kristdala sn (Kalm.). Äldste kände stamfadern är bonden Sven i Fallebo. Namnet, antogs av dennes son pastor Carl Fallenius (f. 1706, d. 1762), student i Uppsala 1732 och prästvigd i Linköping 1746; han var i flera år tjänstledig och bodde då på sin gård i Fallebo. Carl F. försökte sig som poet, hans hustru Hanna Elisabeth Björn (f. 1724, d. 1799) var kyrkoherdedotter från Vena (Kalm.). Deras son sjökaptenen Peter F. (f. 1743, d. omkr. 1803) i Västervik gjorde vidsträckta sjöresor; från den sista avhördes han aldrig. Hans son handlanden och rådmannen i Västervik Carl Magnus F. (f. 1781, d. 1865) hade i gifte med Margareta Johanna Berg två söner, av vilka den äldre, pastor primarius, teol. doktorn Carl Magnus F. (F. 1), är stamfader för släktens äldre gren. Dennes ene son konsulatrådet i Paris Carl Martin Laurentius F. (f. 1858, d. 1907), g. m. Carolina Hedvig Julia Juhlin Dannfelt, var fader till advokaten i Stockholm jur. kand. Carl Matts Constantin Dannfelt F. (f. 1897, d. 1949). Matts F. var en känd affärsjurist. Konsulatrådet Carl F:s yngre bror var Constantin Magnus Hugo F. (f. 1862, d. 1932). Constantin F. ingick vid Andra livgardet (Göta livgarde) 1881, blev löjtnant vid Generalstaben 1891 och kapten 1895. Åren 1892–97 var han lärare i krigskonst vid Krigsskolan på Karlberg. År 1898 blev han lärare vid Sjökrigshögskolan i lantkrigskonst och lantkrigshistoria samt var 1905–06 chef för Krigshögskolan. Han blev 1906 överste i armén och 1907 chef för Norrbottens reg. samt var tidvis kommendant i Boden. Han var sekundchef för Göta livgarde 1908–15, blev generalmajor 1915 och chef för Första arméfördelningen samt blev 1917 chef för Femte arméfördelningen och var då bosatt i Stockholm. Han befordrades till generallöjtnant 1922, blev 1923 inspektör för militärläroverken och 1926 ordf. i krigsundervisningskommissionen samt avgick ur aktiv tjänst 1927. Han var led. av krigshovrätten 1909–15 och militär led. av Högsta domstolen 1924–30; LKrVA 1903. I minnestalet i Krigsvetenskapsakademien nov. 1932 betonade O. E. Lybeck, att undervisningsväsendet blev det yrkesområde, som kom att karakterisera C. F:s militära livsgärning och »åt vilket han ägnade sig med hela det allvar, som kännetecknade hans väsen» och som han medförde från sitt högkyrkliga barndomshem. Under tiden som chef för Göta garde ledde han med framstående förmåga officersövningar, taktiska befälsövningar, krigsspel och fältövningar. F. var »ordknapp i det offentliga och i allmänhet kritiskt inställd i sin tjänst», som chef fordrande. »Oaktat sitt reserverade väsen och någonting obeskrivbart visst, som höll människorna på respektfullt avstånd, hade F. ett förbindligt sätt» (Lybeck). I sitt bedömande av människor var han mycket bestämd; »mot den han fäst sig vid var han ytterligt vänfast» (Lybeck). I sitt gifte med Aina Sophia Beskow var C. F. fader till bl. a. diplomaten Constantin Wilhelm Harald F. (f. 1899, d. 1947). Harald F. var vid sin tidiga bortgång utrikesråd och avdelningschef i Utrikesdepartementet.

Från pastor primarius C. M. F:s (F. 1) yngre bror lasarettsläkaren i Örebro med. doktor Constantin Maximilian F. (f. 1823, d. 1901) stammar släktens yngre gren. Son till doktor C. M. F. var Claes Constantin Albert F. (f. 1863, d. 1941). Albert F. blev underlöjtnant vid Flottan 1884, kommendörkapten av andra graden 1907, av första 1911, kommendör 1918 och i samband med sitt avsked konteramiral i marinen 1923. Åren 1919–23 var han chef för örlogsvarvet i Karlskrona; LKrVA 1919. I sitt minnestal över C. F. i Krigsvetenskapsakademien nov. 1941 framhöll E. Testrup, att F., som 1906–17 var chef för torpeddepartementet i Stockholm och i Karlskrona, särskilt nedlagt ett betydande arbete rörande torpedvapnet. »Honom tillkommer en stor del av äran att tillverkning av torpeder i vårt land organiserades på ett ändamålsenligt satt» (Testrup). A. F. var även lärare vid Sjökrigshögskolan och utgav en lärobok i torpedlära. Hans utmärkande egenskaper voro energi och viljekraft, i allt vad han företog sig var det ordning och reda; han var rakryggad och orädd, med konservativ läggning, men med öppet sinne för det som rörde sig i tiden (Testrup). Han var fordrande både mot sig själv och andra, verkade sträng men hade en humoristisk glimt i ögat (ibid.) samt var mycket vänfast. Son till konteramiralen Albert F. är Bertil Albertsson F. (f. 1900), som varit hovrättsråd i Svea hovrätt och statssekreterare i Jordbruksdep,; han blev landshövding i Blekinge 1948 men är sedan 1952 tf. generaldirektör och chef för Lantmäteristyrelsen. Om hans farbror affärsmannen i Göteborg, vice konsul Ivar Constantin Engelbrekt F. (F. 2) se nedan. Den sistnämndes son norske vice konsuln Carl-Albert Ivarsson F. (f. 1905) är nu verkställande direktör för Fallenius & Lefflers a.-b. i Göteborg.

Författare
Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: a) för släkten: Carl Alexander Carlsson, Anteckningar om Kristdala socken i Tunaläns härad och Kalmar län (1900; de geneal. uppgifterna i huvudsak lämnade av kontraktsprosten Charodotes Meurling, Kristdala); Svenska släktkalendern, utg. av. G. Elgenstierna, 13, 1943. – b) rörande konsulatrådet C. M. L. F.: J. A. Almquist, Kommerskollegium och riksens ständers manufakturkontor samt konsulsstaten (1912–1915). – c) rörande advokaten Matts F.: nekrologer i dagspressen och Justitiematrikel 1941 (1941). – d) rörande generallöjtnant Constantin F.: O. E. Lybeck, [minnestal] (KrVA Handl., 1932), s. 248–251. – e) rörande konteramiralen Albert F.: E. Elmquist, [minnestal] (Tidskr. i sjöväsendet, 104, 1941, s. 622–625); E. Testrup, [minnestal] (KrVA Handl., 1941, s. 178 f.).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Fallenius, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15115, Svenskt biografiskt lexikon (art av
), hämtad 2021-04-18.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15115
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Fallenius, släkt, urn:sbl:15115, Svenskt biografiskt lexikon (art av
), hämtad 2021-04-18.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se