Carl Johan Creutz

Född:1725-09-25
Död:1793-04-14 – Nederländerna (i Haag)

Diplomat, Kunglig sekreterare


Band 09 (1931), sida 135.

Meriter

7. Carl Johan Creutz, sonson till den föregåendes kusin C. 3, f. 25 sept. 1725; d. 14 apr. 1793 i Haag. Föräldrar: v. landshövdingen i Nylands och Tavastehus län friherre Karl Johan Creutz och friherrinnan Beata Charlotta Wrede av Elimä. Student i Uppsala 22 juni 1744. E. o. kanslist i utrikesexpeditionen 31 aug. 1744; kommissionssekreterare vid svenska beskickningen i Haag 25 aug. 1747; K. sekreterare 1756; envoyé i Nederländerna 21 jan. 1760; rappellerad 16 mars 1775.

Gift 1762 med Constantia van Slingeland, d. dec. 1773.

Biografi

Att C. år 1760 med förbigående av flera äldre medtävlande utsågs till Sveriges representant hos de nederländska generalstaterna, en plats som ansågs betydelsefull därför att Holland alltjämt stod i storpolitikens centrum, berodde på att han genom sin långvariga tjänstgöring i landet var mera förtrogen med förhållandena därstädes än någon annan svensk diplomat. Att döma av ett par ganska ampra tillrättavisningar, som han under sin första envoyétid erhöll från kanslipresidenten, synes han emellertid icke fullt ha motsvarat de förväntningar, man ställt på honom. Man ansåg i kanslikollegium, att C. icke rätt fattat sin uppgift och att han i sina depescher icke iakttagit den försiktighet, som fordrades av en ung diplomat. Tillrättavisningarna tyckas ha haft avsedd verkan, ty i det följande utmärkas C:z' depescher av en nykter saklighet, som nästan aldrig låter läsaren skymta mannen bakom ordet. Sannolikt ha vi att i detta förhållande se orsaken till att Gustav III, som fordrade ett mera personligt arbete av sina diplomater, redan i början av sin regering beslöt att ersätta C. med en yngre kraft. Vid detta sitt tvungna tillbakaträdande råkade C. i strid med efterträdaren, friherre Emanuel De Geer, vilket till sist ådrog honom konungens öppna onåd.

De direkta förbindelserna mellan Nederländerna och Sverige inskränkte sig under C:z' ämbetstid till ett minimum, vilket gör det svårt att bedöma hans verksamhet som diplomat. Hans depescher innehålla också i allmänhet föga utöver ett återgivande av alla de politiska rykten, som från de mest skilda håll möttes i Haag, men synas särskilt i början av 1760-talet, då Sveriges förbindelser med England avbrutits under sjuåriga kriget, ha emottagits med intresse i Stockholm. C. författade under sin diplomattid tre berättelser om Nederländerna, en omfattande åren 1748 till 1750, de bägge övriga avsedda för riksdagarna 1765 och 1769. Särskilt de sistnämnda äro väl skrivna och giva en allsidig redogörelse för den holländska republikens inre och yttre förhållanden. — Efter sin fader v. landshövdingen K. J. Creutz ärvde C. Kvidja i Pargas socken i Egentliga Finland men sålde redan 1769 godset.

Författare

Herbert Lundh.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Riksarkivet förvarar utom C:z' diplomatiska korrespondens jämte de nyssnämnda berättelserna om Nederländerna också ett antal brev från honom i beskickningsarkiven i muscovitica och gallica, till K. G. Tessin och J. V. Sprengtporten samt till Karl Leuhusen och Fredrik Sparre i Börstorpsamlingen. I Uppsala universitetsbibliotek finnas brev från C. till Gustav III och flera privatpersoner.

Tryckta arbeten


Källor och litteratur

Utrikes rådsprot. 1760, kanslikollegiets prot. i utrikes ärenden 1747 och 1760 samt dess ink. skrivelser, kanslipresidentens koncept, C:s diplomatiska korrespondens och ovannämnda brev samt envoyén Emanuel De Geers depescher 1775, Hollandica, allt i RA. — Herrgårdar i Finland, 2. Egentliga Finland, H. 3 (1922): Qvidja av J. E. Roos.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Carl Johan Creutz, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15652, Svenskt biografiskt lexikon (art av Herbert Lundh.), hämtad 2024-04-20.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15652
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Carl Johan Creutz, urn:sbl:15652, Svenskt biografiskt lexikon (art av Herbert Lundh.), hämtad 2024-04-20.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se